Chỉ thị số 334-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 334-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 334-CT về việc phối hợp với Công đoàn tổ chức Đại hội lần thứ VI Công đoàn Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 334-CT

  1. H I NG B C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ****** ******* S : 334-CT Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 1987 CH THN V VI C PH I H P V I CÔNG OÀN T CH C I H I L N TH VI CÔNG OÀN VI T NAM ư cs ng ý c a Ban Bí thư Trung ương ng, Ban ch p hành T ng công oàn Vi t Nam ã ra Ngh quy t t ch c i h i Công oàn các c p, ti n t i i h i l n th VI Công oàn Vi t Nam vào tháng 10 năm 1988. i h i Công oàn l n này s xác nh rõ nhi m v c a Công oàn theo quan i m i m i c a i h i ng l n th VI, trên cơ s ó phát huy tinh th n làm ch t p th c a công nhân, viên ch c cùng v i các cơ quan Nhà nư c th c hi n vi c i m i cơ ch qu n lý kinh t , Ny m nh phong trào hành ng cách m ng trong công nhân, viên ch c gi i quy t các khó khăn trong s n xu t và i s ng, u tranh Ny lùi các hi n tư ng tiêu c c, th c hi n th ng l i các m c tiêu kinh t - xã h i c a k ho ch 1986 - 1990. chuNn b cho i h i Công oàn, Ch t ch H i ng B trư ng yêu c u Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu làm t t các vi c sau ây: 1. Ph i t o i u ki n t ch c Công oàn các c p g n vi c chuNn b i h i Công oàn v i vi c Ny m nh phong trào cách m ng c a qu n chúng th c hi n th ng l i Ngh quy t i h i VI c a ng và k ho ch kinh t - xã h i c a Nhà nư c, c th là: a) Thông báo cho công oàn cùng c p v k ho ch kinh t , xã h i c a ngành ho c a phương, các ch trương, bi n pháp s p x p l i s n xu t, chương trình i m i k thu t, ng d ng ti n b k thu t gi i quy t các khó khăn, b o m vi c làm và thu nh p c a công nhân; các k ho ch c i thi n i u ki n lao ng, b o m an toàn lao ng, gi i quy t nhà và tăng cư ng phúc l i t p th và t o i u ki n công oàn các c p v a chuNn b t t cho i h i v a ng viên, c vũ qu n chúng tham gia phong trào thi ua lao ng s n xu t, ti t ki m, th c hi n th ng l i k ho ch Nhà nư c 1988 và các năm ti p theo. b) Ph i h p v i Công oàn tri n khai vi c th c hi n cơ ch qu n lý theo tinh th n Ngh quy t 3 c a Ban Ch p hành Trung ương ng. Chú tr ng các n i dung m i h i công nhân, viên ch c cơ s , phát huy quy n làm ch t p th c a công nhân, viên ch c tham gia xây d ng k ho ch t dư i lên; t ch c b u H i ng xí nghi p, làm th vi c b u Giám c và các cán b lãnh o ch ch t khác c a xí nghi p, t ch c cho công nhân, viên ch c óng góp vào vi c ki n toàn b máy, gi m nh biên ch
  2. gián ti p; xây d ng quy ch ph i h p gi a chính quy n và công oàn th c hi n t t phương châm “dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra”. 2. Ch o các cơ quan, ơn v thu c quy n ph i h p v i công oàn cùng c p t ch c t t i h i Công oàn. Khi Công oàn c p nào ti n hành i h i thì th trư ng cơ quan c p ó ( Trung ương là B trư ng, t nh, thành ph và c khu là Ch t ch y ban nhân dân, các xí nghi p là Giám c xí nghi p, v.v…) ph i ích thân n d , l ng nghe, ti p th ý ki n phê bình c a công nhân, viên ch c i v i công tác qu n lý c a các cơ quan Nhà nư c; gi i áp ho c gi i quy t ngay nh ng ki n ngh chính áng c a công nhân, x lý nghiêm minh nh ng ngư i l i d ng ch c, quy n c tình làm sai chính sách, c hi p, trù d p qu n chúng. Nh ng v n công nhân viên ch c nêu ra chưa gi i áp, gi i quy t ư c ph i nh th i h n gi i quy t và thông báo l i công nhân viên ch c bi t. Các ng chí B trư ng, T ng c c trư ng, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu ch u trách nhi m thi hành Ch th này, k p th i báo cáo k t qu và các ki n ngh c a công nhân viên ch c không thu c thNm quy n c a ngành và a phương Thư ng v H i ng B trư ng xem xét, gi i quy t. KT. CH TNCH H I NG B TRƯ NG PHÓ CH TNCH Võ Văn Ki t
Đồng bộ tài khoản