Chỉ thị số 34/CT-UB-NCVX

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 34/CT-UB-NCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 34/CT-UB-NCVX về việc thực hiện chế độ gởi báo cáo tiến độ cải cách hành chánh và các văn bản có tính chất pháp quy do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 34/CT-UB-NCVX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 34/CT-UB-NCVX TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 1995 CH THN V VI C TH C HI N CH G I BÁO CÁO TI N C I CÁCH HÀNH CHÁNH VÀ CÁC VĂN B N CÓ TÍNH CH T PHÁP QUY Thi hành k ho ch 1405/PC ngày 20 tháng 3 năm 1995 c a Chính ph , chương trình hành ng s 06/CTr-TU ngày 20/3/1995 c a Thành y v vi c th c hi n Ngh quy t h i ngh l n th 8 c a Ban Ch p hành Trung ương ng v c i cách m t bư c n n hành chánh Nhà nư c. y ban nhân dân thành ph ã có quy t nh s 2687/Q -UB- NCVX ngày 10/4/1995 v vi c thành l p Ban ch o c i cách hành chánh thành ph giúp y ban nhân dân thành ph t ch c th c hi n c i cách hành chánh thành ph , ng th i y ban nhân dân thành ph ã ra chương trình th c hi n c i cách m t bư c n n hành chánh Nhà nư c thành ph H Chí Minh 2 năm 1995-1996 và quý III/1995. ó là nh ng công vi c l n, ph i ư c th c hi n ng b và c n có s ch o th ng nh t c a y ban nhân dân thành ph . Vì v y, trong tri n khai th c hi n, Th trư ng các ngành, Ch t ch y ban nhân dân các c p và các Ti u Ban c a Ban ch o c n th c hi n nghiêm túc m t s ch sau ây : 1- Căn c chương trình th c hi n c i cách m t bư c n n hành chánh Nhà nư c thành ph H Chí Minh c a y ban nhân dân thành ph , trong tháng 7/1995 các ngành ch c năng qu n lý Nhà nư c thành ph và y ban nhân dân các qu n, huy n xây d ng án c i cách hành chánh ngành, a phương mình và báo cáo v Ban ch o c i cách hành chánh thành ph . án ph i t ch c th c hi n th t t t, hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và t ng chuyên có báo cáo ti n th c hi n, nêu rõ thu n l i, khó khăn, g i v Ban ch o thành ph , t ng h p báo cáo Chính ph và Thành y. 2- Các Ti u ban giúp vi c Ban ch o c i cách hành chánh thành ph ư c nêu trong quy t nh s 4125/Q -UB-NCVX ngày 6/6/1995 c a y ban nhân dân thành ph ngoài công tác hư ng d n, c n theo dõi, ôn c các ngành, a phương th c hi n án c i cách hành chánh thu c ph m vi ph trách, hàng tháng có báo cáo tình hình tri n khai ho t ng cho Ban ch o c i cách hành chánh thành ph . 3- T nay vi c so n th o và ban hành văn b n pháp quy ph i th c hi n theo thông tư s 33/BT ngày 10/12/1992 c a B trư ng Ch nhi m Văn phòng Chính ph hư ng d n v hình th c văn b n và vi c ban hành văn b n c a các cơ quan hành chánh Nhà nư c.
  2. S Tư pháp, Văn phòng y ban nhân dân thành ph có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c ban hành văn b n c a các cơ quan Nhà nư c. Văn phòng y ban nhân dân thành ph ngoài vi c g i các cơ quan liên quan th c hi n các văn b n c a y ban nhân dân thành ph , nh t thi t ph i g i cho S Tư pháp th ng nh t qu n lý và Vi n Ki m sát nhân dân thành ph th c hi n ch c năng ki m sát chung. Văn b n hư ng d n c a các s , ngành cũng ph i g i báo cáo y ban nhân dân thành ph và ng g i cho S Tư pháp, Vi n Ki m sát nhân dân thành ph . Văn b n x lý vi ph m hành chánh c a y ban nhân dân qu n, huy n u ph i g i cho Vi n Ki m sát nhân dân cùng c p. 4- Th i gian g i báo cáo c a ngành, qu n, huy n và các Ti u ban v Ban ch o ư c n nh th ng nh t là ngày 20 c a tháng theo a ch Ban ch o c i cách hành chánh thành ph - 86 Lê Thánh Tôn, qu n 1. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Trương T n Sang
Đồng bộ tài khoản