Chỉ thị số 35/1999/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 35/1999/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 35/1999/CT-TTg về việc thi hành Luật Doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 35/1999/CT-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35/1999/CT-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1999 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP Luật Doanh nghiệp đã được kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa X thông qua, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2000. Để đảm bảo hiệu lực thi hành của Luật Doanh nghiệp, trong khi Chính phủ chưa kịp ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: 1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Luật Doanh nghiệp cho đến khi có quyết định mới. 2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ vào quy định có liên quan của Luật Doanh nghiệp, ban hành mẫu đơn đăng ký kinh doanh, mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; đồng thời, trực tiếp hướng dẫn các Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng ký kinh doanh và các nhiệm vụ khác của cơ quan đăng ký kinh doanh, theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 3. Các Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo thực hiện Luật Doanh nghiệp trong phạm vi địa phương. 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp và hỗ trợ ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành Luật Doanh nghiệp. 5. Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1253/QĐ- TTg ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương thực hiện việc rà soát, đánh giá, phân loại các văn bản quy phạm pháp luật, các loại giấy phép có liên quan đến việc thi hành Luật Doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc tiếp tục duy trì. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ nêu trên.
  2. 6. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật để trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp trong thời hạn sớm nhất. 7. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản