Chỉ thị số 35/2001/CT-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 35/2001/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 35/2001/CT-UB về tổ chức đón Tết Nhâm Ngọ 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 35/2001/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 35/2001/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2001 CH THN V T CH C ÓN T T NHÂM NG 2002 T t Nhâm Ng năm 2002 n trong tình hình thành ph ã t ư c nh ng k t qu tích c c v các ho t ng kinh t -xã h i năm 2001 ; ng bào và ng b thành ph ã vư t qua nhi u khó khăn thách th c trong năm 2001 t ch c th c hi n Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th 9 và Ngh quy t i h i ng b thành ph l n th 7. ng th i, thành ph cũng còn nhi u khó khăn t n t i, i s ng ngư i lao ng và nông dân v n còn nhi u khó khăn. Th c hi n Ch th s 29/2001/CT-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v Ny m nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và Ch th s 04/CT-TU ngày 05 tháng 12 năm 2001 c a Thành y v tăng cư ng lãnh o th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ; y ban nhân dân thành ph ch trương t ch c ón t t Nhâm Ng năm 2002 b o m phương châm “T t an toàn, ti t ki m, vui tươi, lành m nh”. Yêu c u Th trư ng các c p, các ngành t p trung th c hi n nh ng vi c ch y u sau : 1- Lãnh o các s -ngành thành ph , y ban nhân dân các qu n-huy n ph i h p v i y ban M t tr n T qu c, các oàn th ch o cơ quan, doanh nghi p, a phương và l c lư ng võ trang t ch c các ho t ng vui xuân an toàn v i nh ng hình th c phong phú, tri t ti t ki m, ch ng lãng phí, v n ng chăm lo t t cho ng bào nghèo khó có i u ki n vui xuân, tăng cư ng c nh giác, b trí tr c ch t ch , chú ý phòng, ch ng cháy, ch a cháy. Nghiêm c m buôn bán, v n chuy n, t pháo n . 2- Các s -ngành thành ph , các qu n-huy n và doanh nghi p thu c thành ph ph i tích c c tri n khai th c hi n k ho ch kinh t -xã h i năm 2002 ngay t u năm, không tình tr ng ngh T t làm nh hư ng ho t ng s n xu t-kinh doanh và các ho t ng xã h i khác c a thành ph . 3- Nghiêm c m t ch c liên hoan lãng phí, dùng kinh phí c a Nhà nư c, c a t p th bi u xén, mua quà t ng trong d p T t. Ph i tri t th c hi n ti t ki m, ch ng lãng phí theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i Ch th s 2001/CT-TTG ngày 30 tháng 11 năm 2001 và c a Thành y t i Ch th s 04/CT-TU ngày 05 tháng 12 năm 2001 v Ny m nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Th trư ng các s -ngành, các ơn v , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ki m tra và x lý nghiêm nh ng t p th , cá nhân vi ph m liên quan n n i dung ã ch o và ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph n u s vi c x y ra ơn v tr c thu c mình. 4- Giao S Tài chánh-V t giá, S Lao ng-Thương binh và Xã h i, y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n theo dõi tình hình xét thư ng cu i năm các
  2. doanh nghi p, cơ quan Nhà nư c và ơn v tr c thu c ph n ánh k p th i cho y ban nhân dân thành ph x lý nh ng nơi không th c hi n úng ch quy nh c a Nhà nư c. 5- y ban nhân dân các qu n-huy n và các s -ngành thành ph , nh t là S Giao thông công chánh, Công an thành ph có các bi n pháp th c hi n cho ư c các n i dung, các a bàn tr ng i m thành ph ph i làm trong năm tr t t ô th 2001. Ch o kiên quy t, x lý nghiêm tình tr ng l n chi m lòng l ư ng buôn bán trong d p T t gây ách t c giao thông. Các khu v c thư ng ùn t c giao thông trong gi cao i m ph i b trí l c lư ng t p trung thư ng xuyên gi i quy t th t nhanh. 6- S Thương m i, có trách nhi m d báo cung c u hàng hóa, t o i u ki n h tr các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t kinh doanh ch ng, có k ho ch v ngu n hàng lương th c, th c phNm thi t y u, b o m ngu n hàng n nh ph c v ng bào thành ph trư c, trong và sau T t ; t ch c t tuyên truy n v n ng nh m tăng cư ng văn minh thương m i (niêm y t giá không buôn bán hàng gian, hàng gi , b o m ch t lư ng, v sinh,...), ph i h p các s -ngành và qu n-huy n quy nh a i m bán trái cây, hoa ki ng,... giúp nông dân tiêu th s n phNm th i v . T p trung ch o Ban qu n lý các ch , L c lư ng Qu n lý Th trư ng và ph i h p v i T ng Công ty Thương m i Sàigòn và Liên hi p h p tác xã mua bán thành ph th c hi n t t các vi c sau : 6.1- Ban Qu n lý các ch : T o thu n l i cho vi c tiêu th nông s n, qu n lý v sinh th c phNm, môi trư ng ; s p x p b trí ngư i mua bán các ch tr t t , an toàn, không ư c chi m d ng lòng, l ư ng, trư c c a ch làm ch hoa, ch T t. 6.2- L c lư ng Qu n lý th trư ng : Ch ng ph i h p v i c nh sát kinh t , l c lư ng thu tăng cư ng ki m tra, ki m soát th trư ng, chú ý phòng ng a và ngăn ch n vi c kinh doanh hàng l u, nh t là pháo l u (k c pháo trang trí), hàng gian, hàng gi xâm nh p th trư ng thành ph ; ng th i, t o i u ki n thu n l i cho s n xu t-kinh doanh, lưu thông hàng hóa thông su t trong nh ng ngày T t. 6.3- T ng Công ty Thương m i Sàigòn, Liên hi p h p tác xã mua bán thành ph : Th c hi n t t nhu c u d tr cung c p các m t hàng thi t y u ã ư c y ban nhân dân thành ph h tr v n, không x y ra bi n ng giá do thi u ngu n hàng, thư ng xuyên báo cáo tình hình y ban nhân dân thành ph k p th i x lý ; t ch c các t bán hàng giá r cho ng bào vùng còn khó khăn. 7- S Tài chánh-V t giá, ch trì ph i h p v i các ngành hư ng d n các qu n-huy n t ch c ki m tra giá hàng hóa (lương th c, th c phNm), giá d ch v t i các ch , nơi mua bán t p trung và khu vui chơi, gi i trí ; báo cáo k p th i các bi n ng giá c và xu t y ban nhân dân thành ph các gi i pháp nh m n nh giá c th trư ng trư c, trong và sau T t. 8- S Lao ng-Thương binh và Xã h i, xu t y ban nhân dân thành ph v k ho ch chăm lo di n chính sách và ph i h p v i qu n-huy n, các oàn th chuNn b cho Thành y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân, y ban M t tr n T qu c thành ph thăm h i di n chính sách, di n khó khăn, các l c lư ng võ trang ang làm nhi m v b o v t qu c trong d p T t, các Trư ng tr i giáo d c c a thành ph các t nh ; v n ng nhân dân phát huy truy n th ng tương tr , chăm lo cho ng bào
  3. nghèo khó, tr em lang thang, ngư i già, ngư i tàn t t có i u ki n vui T t. S Lao ng-Thương binh và Xã h i ph i h p v i Công an thành ph xây d ng phương án th c hi n trư c T t vi c t p trung các i tư ng t n n xã h i là gái m i dâm, ngư i nghi n ma túy, ngư i ăn xin, cùi, h i, b i i... vào các Trư ng tr i ch a tr và ón T t. 9- S Văn hóa và Thông tin, ài Truy n hình thành ph , ài Ti ng nói nhân dân thành ph , chuNn b chương trình văn hóa, văn ngh phong phú ph c v ng bào thành ph ón T t Nhâm Ng phù h p v i truy n th ng, t p quán dân t c ; chú ý hư ng d n các nơi có chương trình văn hóa, văn ngh ph c v T t các t i m ca nh c, khu gi i trí, H i Hoa xuân c n b o m các yêu c u ã ch o c a y ban nhân dân thành ph và t ch c các chương trình văn ngh các qu n-huy n, các ơn v thu c l c lư ng võ trang óng vùng xa, h i o. 10- S Giao thông công chánh, t p trung ch o và i u hành t t vi c v n chuy n hàng hóa, hành khách, không ng ách t c ; gi i quy t t t các trư ng h p h c sinh, sinh viên, cán b công nhân viên,... có nhu c u v quê ăn T t ; có k ho ch ph i h p v i các qu n-huy n th c hi n s m vi c ch nh trang ư ng ph , cây c nh trên các tr c ư ng chính, khu trung tâm ; các Công ty Công ích hi n ang m nh n vi c thu gom, v n chuy n rác ch u trách nhi m gi i quy t t t v sinh trên a bàn thành ph , b o m ư ng ph s ch p trong d p T t, x lý rác t i các ch , i m bán hoa ki ng trư c 22 gi ngày 30 T t. 11- Ngành i n l c, c p nư c b o m cung c p n nh i n và nư c ph c v nhu c u s n xu t, d ch v , sinh ho t trong tháng T t, nh t là trong nh ng ngày ngh T t. 12- S Y t , tăng cư ng ki m tra và x lý vi ph m v v sinh th c phNm, v sinh môi trư ng, tuyên truy n, nh c nh trên các phương ti n thông tin vi c lưu ý gi v sinh ăn u ng, lên án t u ng rư u bia say trong các ngày T t, b o m t t vi c c p c u, i u tr t i các b nh vi n trong nh ng ngày T t. 13- Công an thành ph , ch o phương án b o v an toàn các t i m gi i trí, khu ông dân cư, khách s n,... t o an tâm cho Vi t ki u và khách nư c ngoài vào thành ph , có phương án truy quét t i ph m và phòng, ch ng các v tr m cư p; ki m tra phòng, ch ng cháy n t i các kho, ch , cơ s qu c phòng,... ngăn ch n và x lý nghiêm t ua xe trái phép, c b c, t pháo ; ph i h p v i s Giao thông công chánh m b o t t tr t t giao thông và an toàn ô th , chú ý có phương án x lý nhanh các t c ngh n thư ng x y ra các c a ra vào thành ph . 14- y ban nhân dân các qu n-huy n ch o các phư ng-xã, Th trư ng ban ngành tr c thu c có k ho ch c th ơn v mình b o m th c hi n t t ph c v nhân dân ón T t ; ch o tuyên truy n v n ng nhân dân gi gìn v sinh ư ng ph , tham gia b o v an ninh khu ph và an toàn giao thông, ch ng t n n mê tín d oan, c b c, say xưa ; trong nh ng ngày c n T t t m th i ngưng th c hi n gi i t a gi i phóng m t b ng c a các d án u tư. 15- Giao Th trư ng các s -ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n :
  4. 15.1- Thông tin và báo cáo nhanh hàng ngày các ho t ng nh ng ngày T t, g i v Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph k t ngày 04 tháng 02 năm 2002 (23 âm l ch). 15.2- Trư c 12 gi ngày 11 tháng 02 năm 2002 (t c 30 T t), báo cáo tóm t t tình hình T t, có nh n nh ánh giá g i v Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . 15.3- Ngày 14 tháng 02 năm 2002 (t c mùng 3 T t), báo cáo ho t ng ón xuân vui T t c a nhân dân thành ph g i v Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph trư c 12 gi k p t ng h p báo cáo Thư ng tr c Thành y và Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph sáng mùng 4 T t. y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Th trư ng các doanh nghi p theo thNm quy n và nhi m v , t ch c th c hi n và ph i h p th c hi n nghiêm túc Ch th này, báo cáo k p th i các tr ng i phát sinh cho y ban nhân dân thành ph xem xét, gi i quy t./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH Nơi nh n PHÓ CH TNCH - Văn phòng Chính ph - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - y ban nhân dân thành ph - UBMTTQ thành ph - Các Ban ng, VP/TU - Các S -Ngành TP, UBND các QH - Báo, ài các oàn th Huỳnh Th Nhân - VPH -UB : CPVP, Các T NCTH - Lưu (TM)
Đồng bộ tài khoản