Chỉ thị số 363-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 363-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 363-TTg về việc giải quyết các thư từ bạn đọc hoặc thư thính giả gửi cho các báo và đài phát thanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 363-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 363-TTg Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 1979 CH THN V VI C GI I QUY T CÁC THƯ T B N C HO C THƯ THÍNH GI G I CHO CÁC BÁO VÀ ÀI PHÁT THANH Báo chí c a ng, oàn th là ti ng nói c a ng, oàn th , ng th i là ti ng nói c a nhân dân. Thư b n c g i cho báo, thư thính gi g i cho ài phát thanh là hình th c công dân th c hi n quy n làm ch t p th trong th c hi n quy n làm ch t p th trong vi c tham gia qu n lý và giám sát, ki m tra các ho t ng c a cơ quan và cán b , nhân viên Nhà nư c. Ngh quy t s 60-NQ ngày 8/12/1958 c a B chính tr trung ương ng và ch th s 197-CT/TƯ ngày 13/3/1972 c a Ban bí thư trung ương ng ã nêu rõ nhi m v Ny m nh phê bình, t phê bình trên báo chí. i u 23 c a ngh nh s 217-CP ngày 8/6/1979 c a H i ng Chính ph ã quy nh các cơ quan Nhà nư c ph i tôn tr ng, xem xét, gi i quy t và tr l i nghiêm túc các ý ki n c a nhân dân g i qua các oàn th , các cơ quan báo chí ho c ài phát thanh. G n ây, các cơ quan báo chí, ài phát thanh ã nh n ư c nhi u thư khi u n i ho c t giác nh ng cán b , nhân viên c a các c p, các ngành vi ph m chính sách, lu t pháp, xâm ph m ho c làm lãng phí tài s n c a Nhà nư c, vi ph m quy n làm ch t p th xã h i ch nghĩa c a nhân dân, trù d p, c hi p qu n chúng. M t s v ư c cơ quan có trách nhi m xem xét, gi i quy t tương i t t, ư c qu n chúng hoan nghênh. Qua thư b n c và b n nghe ài, các báo và ài ã ph n ánh ư c tình hình và nguy n v ng c a nhân dân lên các c p lãnh o c a ng, Chính ph , ng th i góp ph n bi u dương, khuy n khích ngư i t t, vi c t t, phê phán ngăn ch n nh ng vi c làm sai trái. Song nhi u nơi có tình tr ng không ti p thu phê bình ho c ti p thu chi u l , ngư i có trách nhi m ch xem xét qua loa ho c b qua không xem xét vi c nhân dân khi u t , khi u n i; có trư ng h p thư c a ngư i khi u t l i b chuy n n tay k b khi u t xem xét và ã trù d p ho c gây khó khăn cho ngư i khi u t , khi u n i. M t s v vi c ư c ph n ánh lên báo ài, ch ng cơ quan có trách nhi m tr c ti p không ch u gi i quy t, mà cơ quan qu n lý ngành c p trên, k c cơ quan trung ương, cũng không ki m tra, ôn c gi i quy t, ho c không có thái nghiêm túc ti p thu, rút kinh nghi m ch o các cơ quan c p dư i. Cũng có trư ng h p các ngành không mu n báo chí công khai phê bình nh ng vi c làm sai, nh ng thói hư t t x u c a cán b , nhân viên c a ngành mình. ch m d t tình tr ng trên, Th tư ng Chính ph ch th :
  2. 1. Các báo chí và ài phát thanh, truy n thanh, khi nh n ư c thư b n c phê bình, khi u n i v nh ng hi n tư ng làm sai lu t pháp và ch chính sách c a Nhà nư c, u có quy n i u tra, ch t v n, yêu c u các cơ quan có trách nhi m làm sáng t ho c gi i quy t các v n b n c và b n nghe ài nêu lên. V i s hư ng d n c a Ban tuyên hu n trung ương và các t nh, thành ph , sau khi xác minh s vi c, các ban biên t p báo và ài có th ch ng quy t nh vi c ăng công khai các v n b n c g i báo và ài phát thanh, truy n thanh u tranh ch ng các hi n tư ng tiêu c c, ng h nh ng vi c làm t t c a qu n chúng và các cơ quan Nhà nư c. Trong trư ng h p c n thi t, cơ quan báo và ài phát thanh , truy n thanh có quy n không nêu tên ngư i vi t thư ho c bài ăng báo b o v h . C n b o m nh ng s vi c nêu trên báo, ài là úng s th t, gi gìn bí m t Nhà nư c và không cho k x u l i d ng, vu cáo… 2. Sau khi nh n ư c các báo cáo, thư t giác, thư b n c mà các báo chí ph n nh v vi c cán b , nhân viên vi ph m lu t l , chính sách, ch c a Nhà nư c, ngư i th trư ng cơ quan qu n lý các công vi c ư c nêu tên ho c qu n lý cán b , nhân viên ph i ng trên tinh th n thi hành nghiêm ch nh các ch th , ngh quy t c a ng và lu t pháp Nhà nư c mà xem xét ngay và trong th i h n ch m nh t là 30 ngày ph i x lý và tr l i ngư i ã báo cáo ho c tr l i các báo, ài ã chuy n thư b n c, thư thính gi n cơ quan mình. G p trư ng h p ph i i u tra thêm thì trong th i h n 30 ngày nói trên ngư i ph trách ph i thông báo cho ngư i ã báo cáo bi t và th i h n tr l i không ư c ch m quá 3 tháng, k t ngày nh n ư c báo cáo. Trong trư ng h p cơ quan có trách nhi m không xem xét, không gi i quy t ho c gi i quy t không úng nh ng v n t ra thì cơ quan báo, ài có quy n nh c nh , và n u c n thì báo cáo cơ quan qu n lý ho c cơ quan lãnh o c p trên ho c ti p t c phê bình công khai trên báo, ài. Chính ph nghiêm c m m i hành ng tr thù ngư i vi t thư báo, ài, làm c n tr công vi c i u tra, xác minh c a các phóng viên, m i thái thi u trách nhi m i v i nh ng vi c làm sai trái ho c dung túng, bao che ngư i có l i. 3. M i cơ quan ho c cá nhân b phê bình, ch t v n trên báo, ài u có trách nhi m ti p thu phê bình, s a ch a khuy t i m, và có quy n thanh minh nh ng i u b dư lu n hi u l m, c i chính nh ng i u không úng s th t. 4. Th trư ng các cơ quan qu n lý các ngành trung ương và ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph khi th y báo chí ăng nh ng vi c thu c ngành mình, a phương mình thì ph i ki m tra xác minh công vi c x y ra, ng th i ph i ôn c, nh c nh các cơ quan c p dư i, x lý các vi c sai trái. Trong trư ng h p b n c ho c b n nghe ài yêu c u thì th trư ng cơ quan ban qu n lý ngành trung ương ho c ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph ph i tr l i cho nhân dân, cho cơ quan báo ho c ài phát thanh. Cơ quan qu n lý c p trên ph i rút kinh nghi m ch n ch nh công tác qu n lý c a c p mình và tìm cách ngăn ch n các vi c làm sai di n l i các nơi khác. 5. Các cơ quan thanh tra Nhà nư c, các ban thanh tra c a công nhân, ban thanh tra nhân dân khi th y báo, ài phát thanh ưa tin v hành ng sai trái c a cơ quan, t ch c hay cá nhân nào, thì trong ph m vi quy n h n c a mình, có trách nhi m và có quy n ôn c nh c nh các cơ quan có liên quan xem xét gi i quy t, ho c tr c ti p t ch c vi c xem xét gi i quy t. N u ã nh c nh mà cơ quan có liên quan không gi i quy t thì có quy n báo cáo v i cơ quan thanh tra ho c cơ quan qu n lý ngành c p trên can thi p gi i quy t.
  3. Văn phòng Th tư ng có trách nhi m giúp Th tư ng Chính ph n m tình hình dư lu n nhân dân ph n nh qua các báo, ài phát thanh và theo dõi, ôn c, ki m tra các ngành, các c p th c hi n úng ch th này. Ch th này ư c ph bi n r ng rãi t i cán b , nhân viên cơ quan Nhà nư c và nhân dân. K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Lê Thanh Ngh
Đồng bộ tài khoản