Chỉ thị số 37/CT-UB-NCVX

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 37/CT-UB-NCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 37/CT-UB-NCVX về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 37/CT-UB-NCVX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 37/CT-UB-NCVX TP. H Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 1995 CH THN V VI C TH C HI N CH THN C A TH TƯ NG CHÍNH PH V TĂNG CƯ NG QU N LÝ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ô THN - Tr t t an toàn giao thông thành ph H Chí Minh ang b s c ép ngày càng gay g t trư c à tăng nhanh phương ti n giao thông n i th và khu v c, trong khi h th ng ư ng sá giao thông phát tri n ch m, l i b hư h ng nhi u; công tác qu n lý Nhà nư c trên lĩnh v c này có nhi u n l c nhưng nhìn chung còn l ng l o; hi n tư ng xem thư ng k cương, vi ph m lu t l giao thông tr nên ph bi n ã làm tăng thêm tình tr ng l n x n và ách t c giao thông, liên t c x y ra các tai n n gây thi t h i không nh v tính m ng tài s n c a nhân dân. Theo s li u c a B giao thông v n t i ; năm 1994 trên c nư c ã x y ra 13.118 v tai n n giao thông làm 4.533 ngư i ch t, 13.036 ngư i b thương, hư h i 1.200 xe ôtô, 4.633 xe g n máy. Con s này m i năm u tăng trên 10%. thành ph H Chí Minh, năm 1993 ã x y ra 1.305 v tai n n giao thông (tăng 12,64% so năm trư c), ch t 581 ngư i (tăng 21,99%), b thương 997 ngư i (tăng 24,47%) và gây hư h ng 1.420 xe các lo i. Năm 1994 ã x y ra 1.592 v tai n n giao thông (tăng 21,99%), ch t 591 ngư i (tăng 5,34%), b thương 1.706 ngư i (tăng 16,21%), gây hư h ng 1.881 xe các lo i (tăng 32,61%). V tr t t công c ng tình tr ng l n chi m v a hè lòng l ư ng buôn bán trên nhi u tuy n ư ng, nhi u khu v c, buôn bán b ng xe Ny, h p ch dư i lòng ư ng, trên c u, l ư ng v n di n ra; các trư ng h c, b nh vi n, Nhà văn hóa, Câu l c b , tr s cơ quan cũng phá tư ng rào chi m v a hè buôn bán. Nhi u khách s n, nhà hàng không có bãi u xe cũng ư c c p phép kinh doanh và chi m lòng ư ng v a hè làm bãi u xe. Tình tr ng xem thư ng lu t pháp t n i b c a m t s ơn v , cơ quan Nhà nư c, không nh ng thi u gương m u ch p hành lu t pháp qu n chúng noi theo mà còn có lúc có nơi t o i u ki n cho m t b ph n qu n chúng vi ph m. Các c p chính quy n thành ph và các cơ quan ch c năng x lý vi ph m không thư ng xuyên, ho c ch x ph t hành chính mà không có bi n pháp bu c ngư i vi ph m kh c ph c h u qu . M t s phư ng, xã có h th ng giao thông ư ng b ho c khu v c ã ư c ô th hóa l i thi u quan tâm ho c th n i vi c qu n lý tr t t an toàn giao thông và tr t t xã h i. l p l i k cương, nâng cao vai trò qu n lý Nhà nư c v tr t t an toàn giao thông ô th , h n ch th p nh t các v tai n n giao thông và kh c ph c có hi u qu tình tr ng t c ngh n giao thông, thi t l p tr t t ô th , Chính ph ã ban hành Ngh nh 36/CP và Th tư ng Chính ph ã ban hành Ch th 317/TTg. Quán tri t sâu s c n i dung Ch th , Ngh nh trên, y ban nhân dân thành ph ch th như sau : I.- L P L I TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN CÁC TUY N Ư NG:
  2. 1/- i v i ư ng qu c l : không ư c s d ng lòng l ư ng làm sân phơi, v t li u xây d ng và nh ng v t c n khác, không h p ch , không t bi n qu ng cáo và xây d ng các công trình trái phép trên hành lang giao thông ư ng b . Nh ng công trình xây d ng trái phép, y ban nhân dân xã và huy n ra quy t nh tháo d vô i u ki n ho c cư ng ch ngư i vi ph m ph i tháo d . 2/- i v i ư ng ô th : m b o v a hè dành cho ngư i i b , lòng ư ng dành cho xe c lưu thông. - Tuy t i không ư c chi m lòng ư ng, hành lang c u buôn bán hay làm b t c vi c gì. - Các cơ s s n xu t kinh doanh ang hành ngh tuy t i không ư c dùng v a hè kinh doanh mua bán ; Trư c m t th c hi n trên 12 tuy n ư ng thu c khu trung tâm thành ph và m t s tuy n ư ng chính trên a bàn qu n huy n, do qu n huy n xác nh. 3/- M r ng nh ng giao l quá h p ho c c n tr t m nhìn thư ng x y ra tai n n và ùn t c giao thông. S a ch a, duy tu, b o dư ng k p th i c u ư ng, h th ng báo hi u ư ng b b hư h ng ho c có d u hi u hư h ng. S a ch a và l p t thêm èn tín hi u giao thông các giao l trên các tuy n ư ng chính và ư ng trung tâm các qu n, huy n. 4/- C m s d ng và x ph t các lo i xe không m b o an toàn k thu t như ch hàng quá kh , quá t i, gây ô nhi m môi trư ng, ngư i i u khi n phương ti n không có gi y phép lái xe theo quy nh, ngư i i u khi n trong tình tr ng mi ng còn hơi men c a rư u, bia, ua b t h p pháp, i u khi n xe l ch lách trên ư ng và các vi ph m khác. 5/- Vi c x ph t các vi ph m ph i ng th i bu c ngư i vi ph m kh c ph c h u qu (n u có). II.- NH NG VI C C P BÁCH PH I TH C HI N T NAY NT T NGUYÊN ÁN (BÍNH TÝ) : 1- Giai o n I : T ngày 01/8 Ngh nh 36 và Ch th 317 b t u có hi u l c, yêu c u các s ban ngành, oàn th thành ph , các qu n, huy n, phư ng, xã, các cơ quan thông tin i chúng tri n khai ngay nh ng công vi c c n thi t. T 15/7 t p trung m t tuyên truy n sâu r ng n m i ngư i, m i gia ình, n t ng cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t xã h i…trong nư c và ngư i nư c ngoài ang ho t ng thành ph H Chí Minh. V n ng t ng t ch c, gia ình, cá nhân cam k t th c hi n nghiêm ch nh tr t t an toàn giao thông ư ng b và giao thông ô th . M i cơ quan, oàn th , t ch c kinh t xã h i, l c lư ng vũ trang u ph i có k ho ch th c hi n và cam k t gương m u ch p hành và t gi i quy t ngay nh ng vi ph m thu c ph m vi ơn v , cơ quan mình ph trách. 2- Giai o n II : T 01/8 n T t Nguyên án Bính Tý ư c chia thành 3 t t ch c th c hi n t ng bư c sơ k t rút kinh nghi m : t I t 01/8/1995 n 30/9/1995 ; t II t 01/10/1995 n 15/12/1995 và t III t 16/12/1995 n T t Nguyên án, sau T t Nguyên án tr i ho t ng thư ng xuyên.
  3. III.- TRÁCH NHI M C A CÁC NGÀNH C N LÀM T T NH NG NHI M V TR NG TÂM SAU ÂY: 1- S Giao thông công chánh ch u trách nhi m : a) Phân lu ng xe t i n ng : - T 01/8 - 30/10/1995 S Giao thông công chánh ch trì ph i h p v i Công an thành ph phân lu ng xe ho c i u ch nh phân lu ng xe nơi không còn thích h p. S a và d ng các lo i bi n báo giao thông. Giám c S Giao thông công chánh và Giám c Công an thành ph xét duy t phân lu ng xe t i n ng. b) Phân lu ng xe 3 bánh : ng th i v i vi c phân lu ng xe t i n ng, Giám c S Giao thông công chánh ch trì ph i h p v i Công an thành ph phân lu ng xe 3 bánh, trong ó thông báo rõ ph m vi gi i h n lưu thông các lo i xe 3 bánh và xe lam, ti n hành g n bi n báo theo thông báo này trư c 30/10/1995. S Giao thông công chánh ph i h p Công an thành ph nghiên c u và xu t v i y ban nhân dân thành ph v quy ho ch cho phép lưu hành các lo i xe 3 bánh và xe lam, trình y ban nhân dân thành ph duy t trong tháng 9/95 - ng th i quy nh a i m g i xe h p lý. c) Xây d ng c i t o các nút giao thông : Trong quý III/95 l p xong d án c i t o 3 nút giao thông Lê i Hành -Bình Th i Nguy n Th Nh ; Ba Tháng Hai - Nguy n Tri Phương ; Ba Tháng Hai - Lý Thư ng Ki t ưa vào k ho ch xây d ng cơ b n năm 1996.Trong năm 1995, S Giao thông công chánh ph i i u tra kh o sát l i toàn b h th ng nút giao thông, l p h sơ riêng cho t ng nút t ó ra gi i pháp h u hi u cho vi c c i thi n i u ki n lưu thông t i các nút hi n và s p b ách t c. d) Sơn ư ng : Trư c m t trong năm 1995, S Giao thông công chánh ph i ti n hành th c hi n m t ph n công tác sơn ư ng g m : - Trư c 01/8/1995 : sơn 21 ư ng. - Sau 01/8/1995 : sơn ti p 40 ư ng. (Theo k ho ch c a S Giao thông công chánh). e) èn tín hi u giao thông : Trư c m t trong năm 1995, S Giao thông công chánh ph i ki m tra, s a ch a l i các giàn èn hi n có mb ot tc u ho t ng t t ng th i th c hi n l p t m i 5 giàn èn các giao l như Sư V n H nh - Ba Tháng Hai; H u Giang - Nguy n Văn Luông; inh B Lĩnh - i n Biên Ph … f) Thu gom và v n chuy n rác vào ban êm :S Giao thông công chánh ph i h p v i các qu n l p k ho ch quét rác êm cùng ch b i dư ng cho công nhân v sinh, trình y ban nhân dân thành ph xét duy t.
  4. g) Bàn giao c p phép xe : S Giao thông công chánh khNn trương t ch c ti p nh n qu n lý và th c hi n các nhi m v bàn giao t Công an thành ph , tránh gây nh hư ng n ho t ng bình thư ng c a ch xe, lái xe và nhân dân. 2- Công an thành ph ch u trách nhi m : - Hư ng d n y và ng b các văn b n hư ng d n cho qu n, huy n, phư ng, xã, ph i xây d ng qui ư c nhân dân cam k t nghiêm ch nh ch p hành nh ng quy nh v tr t t an toàn giao thông ; t p hu n cho l c lư ng công an thi hành nhi m v , giáo d c cho cán b chi n sĩ làm nhi m v này các c p v ý th c trách nhi m trư c pháp lu t, ng th i x lý nghiêm m i hành vi tiêu c c trong l c lư ng c nh sát. - Ti p t c gi i t a lòng l ư ng trên 12 tuy n tr ng i m và tri n khai thêm m t s tuy n m i : Ba Tháng Hai, Lý Thư ng Ki t, i n Biên Ph , Qu c l 52 (t c u i n Biên Ph n c u Sàigòn), Võ Th Sáu. - Kh o sát nh ng khu v c có th x y ra ùn t c giao thông và xu t công tác t ch c giao thông cho phù h p, ch ng b trí l c lư ng phòng ng a h n ch vi c ách t c giao thông, ch o ph i h p gi a công an phư ng v i c nh sát giao thông trong gi i quy t các ùn t c giao thông và tr t t lòng, l ư ng. - Thư ng xuyên tu n tra ki m tra giao thông ư ng b và tr t t giao thông ô th . - Cùng v i S Tài chánh th ng nh t k ho ch thu ti n ph t vi ph m hành chánh và xu t v i y ban nhân dân thành ph s d ng ti n ph t cho h p lý, úng quy nh. - Cùng v i S Giao thông công chánh t ch c bàn giao t t công tác khám k thu t an toàn xe cơ gi i và sát h ch c p gi y phép lái xe, ng th i ph i h p v i ngành xe quân i ti p nh n vi c ăng ký xe quân i làm kinh t (theo Ngh nh 338). - c bi t, trong su t quá trình tri n khai Ch th , Ngh nh c a Chính ph v tr t t an toàn giao thông, Công an thành ph ph i h p v i các l c lư ng ki m soát quân s và l c lư ng thanh tra giao thông công chánh x lý nghiêm kh c các trư ng h p vi ph m. Các trư ng h p tái ph m ph i x lý b ng khung ph t n ng hơn. - Thông báo biên b n vi ph m v cơ quan ơn v n u là cán b -công nhân viên ch c Nhà nư c và các t ch c kinh t , xã h i ; v trư ng h c n u là h c sinh, sinh viên…; v a phương phư ng, xã n u là công dân. - C báo cáo viên nói chuy n các trư ng h c v lu t l giao thông và tr t t xã h i. 3- S Văn hóa thông tin ch u trách nhi m : - Ph i h p v i S Tư pháp, S Giao thông công chánh, Công an thành ph t ch c h p báo gi i thi u k ho ch tri n khai c a thành ph , n i dung Ngh nh 36 c a Chính ph và Ch th 317 c a Th tư ng Chính ph v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng b và an toàn giao thông ô th .
  5. - Hư ng d n cương cho các báo, ài, các Phòng Văn hóa thông tin qu n, huy n m chuyên m c v tuyên truy n lu t l giao thông, tuyên truy n b ng pano, áp phích nơi u m i giao thông. - D trù kinh phí in n, xu t b n sách b túi v lu t l giao thông bán r ng rãi cho nhân dân theo giá g c, ng th i cung c p cho Công an thành ph phân ph i cho các ơn v c nh sát giao thông, c nh sát tr t t khi x lý vi ph m giao thông và tr t t xã h i ph i yêu c u ngư i vi ph m mua h c. - ài Truy n hình thành ph tăng thêm th i lư ng phát hình, nêu gương t t, a bàn t t và ngư c l i. - T ng h p công tác tuyên truy n và hư ng d n thư ng xuyên công tác tuyên truy n m t cách liên t c. 4- S Lao ng-Thương binh và xã h i ch u trách nhi m : Ph i h p ch t ch v i l c lư ng C nh sát hình s , C nh sát tr t t , Công an qu n, huy n gi i quy t các i tư ng : - Ngư i b nh phong và tâm th n s ng lang thang, ăn xin, - M b ng con , ngư i già, tàn t t xin ăn, - Gia ình cư ng v a hè, l ư ng, nơi công c ng. -Tr lang thang, b i i, móc túi - Ma cô, gái i m,- Ngư i nghi n chích, hút ma túy… ưa n các Trung tâm i u tr , Trư ng giáo d c, nh cư các khu kinh t m i tùy theo i tư ng. 5- S Thương m i ch u trách nhi m : - Ph i h p v i các qu n, huy n công b danh sách các ch và ph m vi ch ư c công nh n, có k ho ch di d i, gi i t a các nơi t l n chi m làm ch , nghiêm kh c x ph t nh ng ngư i bày bán hàng trên lòng l ư ng, trư c c ng ch , s p x p vi c u xe xích lô, 2 bánh (không u xe dư i lòng ư ng trư c c ng ch ). - Có k ho ch s p x p m t s ch nh hi n có các qu n trung tâm n i thành vào các a i m phù h p, nhưng không gây nh hư ng t t ngh n giao thông, v a gi i quy t i s ng s h nghèo t ng qu n. Không b trí buôn bán cho dân ngo i thành và các t nh n buôn bán các ch này, nh ng nơi cho phép buôn bán ph i d n d p v sinh s ch s , không x rác b a bãi. - 6- S Tài chánh ch u trách nhi m : K t h p các ngành liên quan th ng nh t k ho ch và bi n pháp thu ti n ph t vi ph m hành chánh và tr t t an toàn giao thông, t o thu n l i cho ngư i n n p ph t nhanh chóng, không ph i i l i nhi u l n ; m b o kinh phí cho công tác gi gìn tr t t an toàn giao thông ; hư ng d n vi c qu n lý s d ng ti n ph t, toàn b các kho n thu ph t vi ph m hành chánh và tr t t an toàn giao thông ư c s d ng cho công tác chính nó theo k ho ch ư c y ban nhân dân thành ph duy t.
  6. - 7- B Ch huy Quân s ch u trách nhi m :Giáo d c cán b chi n sĩ làm nhi m v i u khi n các phương ti n cơ gi i ư ng b khi ho t ng trên ư ng, ph i tuy t i ch p hành lu t l giao thông và ch u s ki m tra, ki m soát c a l c lư ng b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; x lý nghiêm và k p th i nh ng lái xe quân s vi ph m lu t l giao thông. - 8- S Giáo d c ào t o ch u trách nhi m : - Ki n ngh v i B Giáo d c ưa vào gi ng d y chính khóa các c p h c v lu t l giao thông theo tài li u B Giáo d c ào t o biên so n.Ch o các trư ng h c ph i h p v i a phương, có k ho ch gi i quy t tr t t , không gây ùn t c giao thông khi tan gi h c.Ban hành và ngh B Giáo d c ào t o ban hành quy nh v các hình th c k lu t i v i nh ng h c sinh-sinh viên vi ph m. - 9- ngh M t tr n T qu c thành ph và qu n huy n tích c c tuyên truy n v n ng các t ng l p nhân dân cam k t ch p hành lu t l giao thông, gi gìn v sinh ư ng ph nơi công c ng; oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh giáo d c cho oàn viên, h i viên, i viên thi u niên ti n phong nghiêm ch nh ch p hành lu t l giao thông, cam k t không á bóng, á c u, ánh c u lông dư i lòng ư ng và trên hè ph , không ua xe, không ch 3 ngư i trên xe g n máy, t ch c các i thanh niên xung kích cùng v i công an tham gia gi gìn tr t t giao thông trong các ngày l , ch nh t ; H i Liên hi p ph n Vi t Nam thành ph v n ng các h i viên ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v vi c c m buôn bán vĩa hè, lòng ư ng và tham gia tích c c vào vi c gi i t a các ch t m trên m t ư ng, l c u, l ư ng ho c các i m buôn bán gây c n tr giao thông, giáo d c và ngăn ch n con em mình không tham gia ua xe ho c c vũ ua xe trái phép, ho c tr em dư i 12 tu i không ư c i xe 2 bánh trên ư ng ph ; H i C u chi n binh thành ph , qu n huy n ngoài vi c tham gia v n ng nhân dân ch p hành ng th i tích c c ki m tra giám sát nh ng ngư i th c thi nhi m v b o m tr t t an toàn giao thông trong x lý các vi ph m. 10- y ban nhân dân qu n, huy n ch u trách nhi m :Ch o y ban nhân dân phư ng xã và cơ quan thu c quy n c a qu n huy n tri n khai th c hi n Ch th , Ngh nh c a Chính ph và Th tư ng Chính ph v tr t t an toàn giao thông ư ng b , tr t t an toàn giao thông ô th . - - Giao cho y ban nhân dân phư ng, xã ch u trách nhi m thư ng xuyên gi i t a buôn bán, chi m d ng lòng l ư ng và gi gìn không tái ph m. - - T ch c cho các oàn th phư ng sinh ho t tài li u v tr t t an toàn giao thông cho nhân dân, hư ng d n nhân dân làm t cam k t gi gìn tr t t an toàn giao thông.Nh ng tuy n ư ng ph i gi i t a hoàn toàn vi c chi m d ng v a hè, lòng ư ng buôn bán : - + Qu n 1, qu n 3 : 12 tuy n ang làm và thêm tuy n ư ng i n Biên Ph . Các qu n huy n xác nh thêm m t s tuy n ư ng thu c qu n, huy n. - + Qu n 5 : tuy n Châu Văn Liêm, Nguy n Tri Phương, Hùng Vương, H ng Bàng, Tr n Hưng o. - + Qu n 6 : Hùng Vương, H u Giang, Tháp Mư i.
  7. - + Qu n 10 : tuy n Ngô Gia T , Lý Thái T , Tô Hi n Thành và ph i h p v i thành ph gi i quy t tr t t trên tuy n 3 tháng 2, Lý Thư ng Ki t. - + Qu n 11 : tuy n Minh Ph ng và ph i h p v i thành ph tuy n 3 tháng 2. - + Qu n Bình Th nh : tuy n Xô Vi t Ngh Tĩnh, Phan ăng Lưu ph i h p v i thành ph gi i quy t tr t t trên tuy n qu c l 5 (t c u i n Biên Ph n c u Sài gòn). - + Qu n Phú Nhu n : tuy n Phan ăng Lưu, Hoàng Văn Th và Phan ình Phùng. + Qu n Tân Bình : tuy n Hoàng Văn Th , Cách M ng Tháng Tám và ph i h p v i thành ph tuy n Lý Thư ng Ki t. Các qu n, huy n còn l i xác nh m t s tuy n ư ng tr ng i m gi i t a toàn b . Riêng huy n Th c và Hóc Môn gi i t a toàn b nhà , v t ki n trúc trái phép trong ph m vi l gi i ư ng Hà N i và qu c l 22. - - Nghiêm c m vi c cho thuê lòng ư ng, v a hè kinh doanh dư i m i hình th c. IV.- THÀNH L P BAN CH O GI GÌN TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG TP : - - Thành l p Ban ch o gi gìn tr t t an toàn giao thông c p thành ph và qu n, huy n, do các ng chí Ch t ch ho c Phó Ch t ch làm Trư ng ban, Phó Ban thư ng tr c và các y viên khác s c u t o các ngành, oàn th có liên quan (có kèm danh sách Ban ch o c p thành ph ).Các qu n, huy n, ngành, s l p Ban ch o t ch c tri n khai th c hi n Ch th , Ngh nh và i u l tr t t an toàn giao thông ư ng b , tr t t an toàn giao thông ô th c a Chính ph và Th tư ng Chính ph trong ph m vi mình ph trách, tích c c l p l i tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th trên a bàn thành ph .- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Trương T n Sang
Đồng bộ tài khoản