Chỉ thị số 38/1998/CT-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 38/1998/CT-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 38/1998/CT-UB-KT về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/1998/TTLT-KHĐT-TP ngày 10 tháng 7 năm 1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư pháp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 38/1998/CT-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 38/1998/CT-UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 1998 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 05/1998/TTLT- KH T-TP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 1998 C A B K HO CH VÀ U TƯ VÀ B TƯ PHÁP Ngày 10 tháng 7 năm 1998, B K ho ch và u tư và B Tư pháp có Thông tư liên t ch s 05/1998/TTLT-KH T-TP hư ng d n th t c thành l p và ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p tư nhân, công ty. th c hi n t t Thông tư, ng th i t o thêm i u ki n thu n l i cho nhà u tư trong quá trình hình thành pháp nhân s n xu t kinh doanh, góp ph n thúc Ny tăng trư ng kinh t , nâng cao ngu n thu cho ngân sách, y ban nhân dân thành ph ch th Giám c các s ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n th c hi t t t nh ng n i dung c th sau ây : 1. V vi c thành l p và ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p : 1.1. S K ho ch và u tư thành ph c n hư ng d n chi ti t các th t c cho nhà u tư có th th c hi n cùng m t lúc vi c c p phép thành l p và vi c ăng ký kinh doanh doanh nghi p. Tr các trư ng h p lu t nh ph i xin phép Th tư ng ho c có s th a thu n c a các B , ngành Trung ương, th i gian c p phép thành l p và ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p không quá 12 ngày, k t khi nh n h sơ h p l (trong ó th i gian x lý t i Văn phòng y ban nhân dân thành ph không quá 6 ngày). 1.2. Khi ti n hành xem xét trình y ban nhân dân thành ph quy t nh c p phép thành l p doanh nghi p, S K ho ch và u tư ch tham kh o ý ki n các s - i v i các ngành kinh doanh có i u ki n trong trư ng h p S K ho ch và u tư th y c n thi t ph i tham kh o. 1.3. Trong h sơ ăng ký kinh doanh, n u nhà u tư chưa có gi y t h p pháp v a i m t tr s , y ban nhân dân thành ph cho phép ư c s d ng m t trong các th t c sau ây thay th : + Gi y phép xây d ng do cơ quan có thNm quy n c p. + Gi y c p nhà do c p có thNm quy n c a Quân i c p cho quân nhân (trong khi ch cơ quan Quân i làm th t c v s h u nhà cho quân nhân). + Gi y xác nh n không tranh ch p s h u c a y ban nhân dân phư ng, xã i v i nhà xây d ng t ngày 5/7/1994 tr v trư c các qu n m i thành l p và các huy n.
  2. 1.4. Giao S K ho ch và u tư, S Tư pháp thành ph nghiên c u xu t y ban nhân dân thành ph ki n ngh Chính ph h y b quy nh v v n pháp nh c a doanh nghi p. Trong khi chưa ư c Chính ph ch p thu n, nhà u tư xin phép thành l p doanh nghi p tư nhân th c hi n theo hư ng d n c a Thông tư liên t ch 05/1998/TTLT-KH T-TP. 1.5 Sau khi ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, n u thu c ngành kinh doanh có i u ki n, doanh nghi p có trách nhi m n các s ngành làm th t c ch ng nh n i u ki n kinh doanh. Sau khi c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p, ch m nh t 7 ngày, S K ho ch và u tư có trách nhi m g i m t b n sao ăng ký kinh doanh n các s ngành liên quan và y ban nhân dân qu n huy n nơi doanh nghi p t tr s . 1.6. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p là th t c pháp lý hoàn ch nh doanh nghi p ti n hành s n xu t kinh doanh. T nay ch m d t vi c các s ngành t qui nh thêm các th t c ngoài ch th này. 2. V qu n lý nhà nư c i v i doanh nghi p ngoài qu c doanh : 2.1. S K ho ch và u tư thành ph khNn trương hoàn thành án nghiên c u qu n lý doanh nghi p ngoài qu c doanh theo quy t nh s 3816/Q -UB-NC ngày 20/8/1996 c a y ban nhân dân thành ph . 2.2. Trư c m t, y ban nhân dân thành ph giao cho : + C c Trư ng C c Thu thành ph giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i ho t ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p ngoài qu c doanh thông qua qu n lý thu . nh kỳ hàng quý báo cáo y ban nhân dân thành ph tình hình s n xu t kinh doanh c a khu v c kinh t này. + Ch t ch y ban nhân dân các qu n huy n giúp y ban nhân dân thành ph ki m tra vi c ch p hành pháp lu t, x lý ho c xu t các cơ quan có thNm quy n x lý các vi ph m hành chính c a doanh nghi p ngoài qu c doanh. + S K ho ch và u tư thành ph giúp y ban nhân dân thành ph vi c thành l p, thay i ăng ký kinh doanh và gi i th doanh nghi p. Các s ngành, qu n huy n c n nghiêm túc th c hi n ch th này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, các s ngành, qu n huy n c n báo cáo ngay v Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph có bi n pháp x lý và gi i quy t k p th i./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH - TTTU - TT/H ND.TP - TT/UBND.TP - Giám c các S Ngành TP - Ch t ch UBND các qu n, huy n
  3. - Ban KT/TU - VPUB : CPVP, Các t - Lưu Tr n Thành Long
Đồng bộ tài khoản