Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
98
lượt xem
11
download

Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 39/2004/ct-ttg về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39/2004/CT-TTg Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2004 CH THN V M T S CH TRƯƠNG, GI I PHÁP TI P T C GI I QUY T TÌNH TR NG DÂN DI CƯ T DO Th c hi n Ch th s 660/TTg ngày 17 tháng 10 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph "V gi i quy t tình tr ng dân di cư t do n Tây Nguyên và m t s t nh khác" các B , ngành Trung ương và chính quy n a phương các c p ã ph i h p ch t ch v i các oàn th qu n chúng tích c c ch o và t ch c th c hi n Ch th . Cùng v i vi c tăng cư ng công tác tuyên truy n ch trương chính sách c a ng, Nhà nư c nâng cao nh n th c cho ngư i dân, v n ng nhân dân nh canh nh cư, nhi u bi n pháp h tr ã ư c tri n khai th c hi n u tư xây d ng cơ s h t ng, khuy n khích ng bào phát tri n s n xu t, thâm canh, tăng v , chuy n i cơ c u s n xu t và xây d ng n p s ng văn hóa m i, n nh i s ng t i quê hương. Vì v y, tình tr ng dân di cư t do ã gi m d n c v quy mô và s lư ng. Giai o n năm 1991 - 1995 bình quân m i năm có hơn 16 v n ngư i di cư t do, t năm 1996 2000 gi m xu ng còn 9 v n ngư i/năm, hai năm 2001 - 2002 ch có hơn 4 v n ngư i. Riêng t u năm 2003 n nay ch có hơn 4.000 ngư i di cư t do. Tuy v y, tình tr ng dân di cư t do ti p t c có nh ng di n bi n ph c t p m t s vùng và m t s a phương. Tình tr ng ng bào dân t c thi u s t i m t s t nh mi n núi phía B c di cư t do n các khu r ng c d ng, r ng phòng h , r ng t nhiên thu c các t nh vùng Tây Nguyên, ông Nam B v n ti p t c x y ra. Nh ng ngư i di cư t do thư ng phá r ng, khai hoang l y t s n xu t làm nh hư ng x u n môi trư ng sinh thái, gây khó khăn trong vi c quy ho ch b trí dân cư, quy ho ch s n xu t, qu n lý dân cư, m b o an ninh, tr t t và phòng ch ng t n n xã h i t i nh ng a phương này. Theo th ng kê chưa y , hi n c nư c còn kho ng 9 v n h dân di cư t do ang phân tán, ch y u trong các khu r ng t nhiên, r ng c d ng, r ng phòng h , c n ph i ư c s p x p, b trí l i theo quy ho ch và k ho ch. Nguyên nhân c a tình tr ng trên là: - i s ng c a ng bào m t s vùng mi n núi B c B , vùng ng b ng ven bi n còn quá khó khăn, a s h dân thu c di n nghèo, thi u i u ki n s n xu t n nh lâu dài, nh t là thi u t canh tác, thi u nư c ph c v s n xu t và sinh ho t; m t s dân t c v n còn t p quán du canh du cư. - Công tác t ch c qu n lý dân cư m t s a phương nói trên còn nhi u y u kém, chưa n m ch c tình hình bi n ng dân cư. Nh ng khó khăn b c xúc v i s ng, s n xu t và m t s nguy n v ng chính áng c a ng bào chưa ư c quan tâm và gi i quy t k p th i.
  2. - Vi c qu n lý t ai, công tác b o v r ng c a các a phương v n còn nhi u b t c p, như vi c tri n khai giao t giao r ng, quy ho ch b trí t ai trên t ng a bàn còn ch m ư c i u ch nh cho phù h p v i tình hình th c t . Nhi u nơi v n còn tình tr ng các nông, lâm trư ng, các doanh nghi p, t p th , cá nhân bao chi m nhi u t nhưng s d ng chưa hi u qu ; tình tr ng mua bán t trái pháp lu t chưa ư c x lý tri t . - S ph i h p gi a a phương có dân i và n cùng kh c ph c tình tr ng di cư t do còn thi u ch t ch , các bi n pháp kh c ph c, n nh s dân di cư t do ã n các a bàn chưa phù h p v i th c t và ch o c a Chính ph . kh c ph c nh ng t n t i nêu trên, ph n u n năm 2010 cơ b n ch m d t tình tr ng dân di cư t do, n nh và nâng cao i s ng i v i nh ng h dân di cư t do nh ng nơi c n b trí, s p x p l i theo quy ho ch và k ho ch, Th tư ng Chính ph ch th các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khNn trương th c hi n các nhi m v sau ây: I. I V I CÁC T NH CÓ DÂN I 1. T nh y, U ban nhân dân t nh ph i tăng cư ng ch o các c p chính quy n ph i h p ch t ch v i các oàn th qu n chúng tuyên truy n, v n ng, giáo d c, thuy t ph c nhân dân hi u rõ ch trương ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c, làm cho m i ngư i th y ư c vi c di cư t do làm nh hư ng không t t n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, gây khó khăn cho a phương có dân n. ng th i ph i Ny m nh tuyên truy n và nhân r ng các i n hình tiên ti n là ngư i dân t c thi u s ã thay i t p quán canh tác l c h u, bi t cách làm ăn, tăng thu nh p, n nh i s ng t i ch m t cách b n v ng và xây d ng n p s ng văn hóa ti n b . 2. Tri n khai th c hi n có hi u qu các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn, như: Chương trình 135, Chương trình xóa ói, gi m nghèo, các chương trình c a Chính ph v phát tri n kinh t - xã h i các vùng, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng.... T p trung ch o và th c hi n t t chính sách h tr t s n xu t, t , nhà và nư c sinh ho t cho h ng bào dân t c thi u s nghèo, c bi t khó khăn theo Quy t nh s 134/2004/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph nh m h tr dân t c thi u s có i u ki n phát tri n s n xu t, c i thi n và nâng cao i s ng s m thoát nghèo; th c hi n vi c l ng ghép ngu n v n u tư t các chương trình, d án khác trên a bàn, ưu tiên u tư cho các vùng c bi t khó khăn có nhi u dân di cư t do, chú tr ng u tư h tr tr c ti p phát tri n s n xu t và n nh i s ng. Các a phương c n ti n hành ngay vi c rà soát l i qu t ai và quy ho ch, l p d án, ch ng s p x p b trí l i dân cư t i ch là ch y u. Trong ó ưu tiên nh ng i tư ng khó khăn v t s n xu t; nư c sinh ho t; vùng có nguy cơ b thiên tai e d a và nh ng h phân tán, cư trú trong các khu r ng c d ng, r ng phòng h u ngu n theo Quy t nh s 190/2003/Q -TTg ngày 16 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v chính sách di dân th c hi n quy ho ch, b trí dân cư giai o n 2003 - 2010. 3. Tăng cư ng qu n lý dân cư, thư ng xuyên n m ch c h khNu, nhân khNu, bi n ng v lao ng, dân cư trên a bàn, nh t là c p huy n, xã và các thôn b n; k p th i
  3. phát hi n nh ng h gia ình, cá nhân di cư ho c có th di cư t do v n ng nhân dân yên tâm l i và có chính sách h tr k p th i. 4. Th c hi n úng chính sách tôn giáo và tín ngư ng c a ng và Nhà nư c, ngăn ch n k p th i nh ng t ch c, cá nhân có hành vi l i d ng tôn giáo, v n dân t c, l i d ng nh ng khó khăn trư c m t c a ng bào lôi kéo, kích ng, môi gi i dân di cư t do. 5. U ban nhân dân các t nh có dân i có trách nhi m ph i h p ch t ch v i chính quy n a phương nơi dân n b trí, s p x p, h tr kinh phí nhanh chóng n nh s n xu t và i s ng cho ng bào, gi i quy t d t i m vi c ăng ký h khNu theo quy nh c a pháp lu t cho h nơi m i, ng th i giúp và t o i u ki n thu n l i cho các h dân c a t nh mình ã di cư t do, nay có nguy n v ng tr v quê cũ h n nh i s ng. Yêu c u các a phương ch o kiên quy t không ti p t c x y ra tình tr ng dân di cư t do. a phương nào, cơ s nào dân di cư t do ph i ch u trách nhi m trư c c p trên qu n lý tr c ti p, ng th i ph i có trách nhi m ph i h p v i các a phương nơi n gi i quy t nh ng h u qu tiêu c c do dân di cư t do gây ra. II. I V I CÁC T NH CÓ DÂN N 1. Tăng cư ng vi c ch o và b trí, phân công cán b , ph i h p ch t ch v i cán b c p cơ s k p th i phát hi n dân di cư t do, phân lo i i tư ng, thông báo k p th i cho các t nh có dân i ph i h p gi i quy t. 2. B trí s p x p dân di cư t do hi n ang phân tán không theo quy ho ch vào các vùng d án ư c quy ho ch. Hư ng d n, t o i u ki n cho dân s m n nh s n xu t và i s ng; ng th i ph i h p v i các t nh có dân i, gi i quy t d t i m vi c ăng ký h khNu, m b o cho ngư i dân th c hi n y quy n và nghĩa v công dân. 3. Tăng cư ng qu n lý t ai theo hư ng rà soát l i quy ho ch b trí, s d ng t ai trên a bàn t nh, huy n, xã; th c hi n giao t, giao r ng theo quy nh; kiên quy t x lý vi c khai phá, mua bán, sang như ng t ai trái phép, thu h i di n tích t ai theo quy nh ph c v b trí, s p x p dân cư, phát tri n kinh t - xã h i chung c a a phương. Các a phương còn qu t chưa s d ng c n có phương án khai thác, xây d ng các d án ón nh n lao ng, dân cư nơi khác n l p nghi p theo quy ho ch, k ho ch. 4. Th c hi n t t công tác b o v di n tích r ng hi n có, nghiêm c m và x lý nh ng trư ng h p phá r ng, nh t là nh ng vùng r ng c d ng, r ng phòng h . C n có nh ng bi n pháp kiên quy t di chuy n các h gia ình di cư t do các khu r ng phòng h , khu r ng c d ng n các a i m ã ư c quy ho ch theo Ch th s 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . 5. Tăng cư ng tuyên truy n, giáo d c v ch trương, chính sách và pháp lu t v ngư i dân t i ch và dân di cư t do nâng cao hi u bi t, th c hi n nghiêm ch nh pháp lu t, v n ng nhân dân phát huy tinh th n oàn k t gi a các dân t c cùng nhau xây d ng quê hương.
  4. III. CÁC B , NGÀNH TRUNG ƯƠNG 1. B Nông nghi p và phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các B , ngành Trung ương ch o, hư ng d n, ki m tra các a phương trong vi c xây d ng và th c hi n quy ho ch, k ho ch dài h n và ng n h n v i u ch nh, b trí l i dân cư g n v i xây d ng cơ s h t ng nông thôn và chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi phát tri n s n xu t, ch bi n, tiêu th s n phNm. Trư c m t, hư ng d n các a phương xây d ng và phê duy t d án b trí l i dân cư theo Quy t nh s 190/2003/Q -TTg ngày 16 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v chính sách di dân th c hi n quy ho ch, b trí dân cư giai o n 2003 - 2010; ng th i nghiên c u xây d ng chính sách và ch o hư ng d n các a phương qu n lý, s d ng các ngu n v n u tư cho m c tiêu n nh s n xu t và i s ng, quy ho ch, b trí l i dân cư. 2. B K ho ch và u tư, B Tài chính m b o kinh phí cho các ngành, các a phương xây d ng và th c hi n các d án n nh, i u ch nh b trí l i dân cư, trư c h t ưu tiên nh ng vùng dân n có i s ng quá khó khăn và nh ng vùng dân có xu hư ng dân s di cư t do n nhi u, các ngành, các a phương b trí dân cư theo quy ho ch, k ho ch; ng th i hư ng d n qu n lý ngu n v n này úng m c tiêu, i tư ng và có hi u qu . 3. B Công an ch o cơ quan công an các c p a phương qu n lý ch t ch nhân khNu, h khNu c nơi i và nơi n; xem xét ăng ký h khNu k p th i cho ng bào theo s b trí, s p x p c a chính quy n a phương; phát hi n và x lý k p th i nh ng ph n t x u lôi kéo, kích ng dân b làng xã di cư t do. 4. U ban Dân t c ch o các a phương th c hi n t t các chính sách dân t c, n m v ng tâm tư, nguy n v ng c a ng bào; ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng có nh ng bi n pháp, hình th c tuyên truy n phù h p v i t ng dân t c ng bào nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c. 5. Ban Tôn giáo Chính ph ch trì, ph i h p v i các ngành, oàn th và chính quy n a phương trong vi c th c hi n chính sách tôn giáo c a ng và Nhà nư c, ngăn ch n và x lý k p th i m i hành vi vi ph m chính sách tôn giáo c a ng, Nhà nư c. 6. B Qu c phòng ch o xây d ng các khu kinh t qu c phòng b o m m c tiêu qu c phòng, kinh t và n nh dân cư; ph i h p ch t ch v i chính quy n a phương gi i quy t tình tr ng dân di cư t do. 7. Các B : Lao ng - thương binh và xã h i, Y t , Văn hóa - thông tin, Giáo d c và ào t o, Giao thông v n t i, Xây d ng, Tư pháp, Tài nguyên và môi trư ng theo ch c năng c a mình có k ho ch giúp các vùng khó khăn xóa ói, gi m nghèo, n nh dân cư, tham gia vào gi i quy t tình tr ng dân di cư t do. 8. Các oàn th qu n chúng, cơ quan thông t n báo chí, truy n hình Trung ương và a phương tăng cư ng công tác thông tin, tuyên truy n các ch trương, ư ng l i c a ng, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c v b trí l i dân cư, v quy n và nghĩa v c a công dân ng bào hi u rõ, có trách nhi m cùng tham gia v i Nhà nư c gi i quy t tình tr ng dân di cư t do. Công tác phát thanh và truy n hình i v i ng bào dân t c thi u s c n ph i tăng th i lư ng phát sóng các chương trình, c i ti n v n i
  5. dung, hình th c, phương pháp, phù h p v i phong t c, t p quán, ti ng nói, ch vi t c a t ng dân t c. 9. B trư ng các B : Nông nghi p và phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, Công an, Qu c phòng, Lao ng - thương binh và xã h i, U ban Dân t c và các B , ngành có liên quan theo ch c năng c a mình có k ho ch tri n khai ch o và hư ng d n U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n n i dung Ch th này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản