Chỉ thị số 42/2006/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 42/2006/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 42/2006/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 42/2006/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 42/2006/CT-UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2006 CH THN V TĂNG CƯ NG CÁC BI N PHÁP C P BÁCH PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C M TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Hi n nay, d ch cúm gia c m ã xu t hi n tr l i t i hai t nh Cà Mau, B c Liêu, nguy cơ d ch cúm gia c m lan r ng là r t l n và có nhi u kh năng gây nh hư ng b t l i cho thành ph . Th c hi n Công i n s 2119/C -TTG ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ; Công i n s 40/BNN/C ngày 19 tháng 12 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Công i n s 203/TB-VPCP ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a Văn phòng Chính ph v k t lu n ch o c a Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph Nguy n Sinh Hùng v ch o các bi n pháp c p bách i phó không x y ra d ch cúm gia c m và cúm A H5N1 v i ngư i, y ban nhân dân thành ph ch th Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n và các ơn v liên quan trên a bàn thành ph tri n khai th c hi n nghiêm túc, khNn c p các vi c sau ây: 1. Giao Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n: 1.1. Tr c ti p ch o công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m, c ng c và duy trì ho t ng thư ng xuyên Ban ch o phòng, ch ng d ch qu n, huy n, phư ng, xã; phân công t ng thành viên Ban ch o ph trách các a bàn ph i h p v i chính quy n, oàn th a phương thư ng xuyên t ch c ki m tra, phát hi n x lý kiên quy t, k p th i các hành vi vi ph m trong chăn nuôi, gi t m , kinh doanh gia súc, gia c m và s n phNm gia c m trái phép không rõ ngu n g c, nh m nâng cao ý th c phòng b nh cho nhân dân, các t ch c và các doanh nghi p. Ch t ch y ban nhân dân phư ng - xã ph i ch u trách nhi m n u có gi t m và kinh doanh các s n phNm ng v t trái phép x y ra trên a bàn qu n lý. 1.2. Tăng cư ng ki m tra ch t ch t i các a bàn giáp ranh v i các t nh. 2. Giao Chi c c Thú y tri n khai khNn c p các bi n pháp nghi p v , k thu t 2.1. Tăng cư ng ho t ng ki m tra t i các Tr m Ki m d ch ng v t u m i giao thông, duy trì ch tr c 24/24 g m các l c lư ng thú y, qu n lý th trư ng, c nh sát giao thông v.v... ki m soát ch t ch t t c gia c m, s n phNm gia c m nh p vào thành ph .
  2. 2.2. T ch c tiêu c ch t ch các phương ti n v n chuy n gia c m, s n phNm gia c m, tăng cư ng giám sát vi c tiêu c kh trùng t i cơ s có chăn nuôi gia c m, cơ s gi t m , cơ s ch bi n s n phNm gia c m. 2.3. Rà soát toàn b s gia c m thu c i tư ng tiêm phòng trên a bàn chưa ư c tiêm phòng ho c tiêm chưa li u lư ng tiêm b sung. N u d ch x y ra trên àn gia c m chưa ư c tiêm phòng v cxin thì Chi c c Thú y và qu n - huy n, phư ng - xã ph i ch u trách nhi m. 2.4. Tăng cư ng công tác giám sát huy t thanh h c - Ph i h p các t nh trong vi c cung c p thông tin d ch b nh, ki m soát v n chuy n ng v t và s n phNm ng v t ngăn ng a d ch b nh lây lan. Chi c c Thú y thành ph ph i h p v i Chi c c Thú y các t nh ki m tra t g c àn gia c m, th y c m trư c khi ưa v thành ph tiêu th , c bi t là ngu n th y c m t các t nh mi n Tây. Giám sát nghiêm ng t d ch t thú y t i các cơ s có chăn nuôi gia c m, nâng cao s lư ng m u xét nghi m ki m tra hi u giá kháng th . 2.5. Tăng cư ng và ph i h p v i các ngành, a phương có liên quan liên t c ki m tra i u ki n v sinh các cơ s gi t m và cơ s kinh doanh th t, tr ng gia c m ình ch ho t ng i v i nh ng cơ s không m b o i u ki n v sinh thú y, an toàn th c phNm. L c lư ng Qu n lý th trư ng thành ph , Chi c c Thú y ph i h p v i Công an các qu n - huy n nh t là các huy n c a ngõ ra vào thành ph c n t p trung ki m tra, ki m soát x lý kiên quy t theo quy nh các trư ng h p buôn bán, v n chuy n gia c m chưa ư c ki m d ch vào thành ph . 3. Giao S Thương m i ch o: 3.1. Chi c c Qu n lý th trư ng - Ch trì xây d ng k ho ch c ng c l c lư ng ki m tra cơ ng trên các tr c l giao thông, các tuy n Qu c l , liên t nh l , các c a ngõ i vào thành ph ; ph i h p v i oàn liên ngành c a qu n, huy n ngăn ch n và x lý tri t các i tư ng v n chuy n gia c m, th y c m, k c s n phNm gia c m, th y c m trái phép nh p vào thành ph . - Tăng cư ng ki m soát v n chuy n gia c m, th y c m trên tuy n ư ng th y, rà soát các i m buôn bán gia c m s ng phát sinh trên a bàn các qu n - huy n c bi t các i m nóng trên a bàn qu n Gò V p, qu n Tân Bình, huy n Bình Chánh, qu n 8, h m 399 liên t nh l 50, c u Tham Lương. X lý kiên quy t các i m kinh doanh gia c m s ng, gi t m gia c m trái phép i v i các trư ng h p vi ph m. 3.2. Ban qu n lý các ch tăng cư ng ki m soát và ch u trách nhi m trong vi c kinh doanh s n phNm gia súc, gia c m t i các ch ; ch n ch nh i u ki n v sinh th c phNm các qu y s p kinh doanh t i ch theo quy nh c a ngành Thương m i; x lý kiên quy t “t ch thu, tiêu h y” i v i các trư ng h p kinh doanh gia c m không rõ ngu n g c, không bao bì, nhãn hi u, các s n phNm gia c m không ư c b o qu n l nh,
  3. không tuân th các quy nh c a ngành thú y; ình ch kinh doanh i v i các trư ng h p c tình vi ph m. 4. Giao S Y t - ChuNn b y cơ s v t ch t, trang thi t b , v t tư, thu c ch a b nh s n sàng cho công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m trên ngư i t i thành ph và h tr cho các t nh trong khu v c. - Tăng cư ng công tác giám sát, phát hi n các trư ng h p m c b nh ho c nghi nhi m virus cúm A H5N1 trên ngư i có bi n pháp phòng, ch ng k p th i, có hi u qu , tăng cư ng ph i h p giám sát t i các c a khNu, sân bay, b n c ng, các cơ s kinh doanh có liên quan n gia c m, s n phNm gia c m. - Tăng cư ng ki m tra an toàn v sinh th c phNm, m b o cung c p th c phNm an toàn cho ngư i tiêu dùng, c bi t là trong d p T t Nguyên án s p n. 5. Giao S Giao thông - Công chính - Ph bi n các ch phương ti n v n t i hành khách v Ch th phòng, ch ng d ch cúm gia c m c a thành ph , không ư c v n chuy n gia c m, s n phNm gia c m trên phương ti n v n chuy n hành khách; áp d ng các bi n pháp m nh như c nh cáo, không cho lưu hành n u không ch p hành hay tái ph m. - Giám c các b n xe ph i ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph n u x y ra tình tr ng v n chuy n gia c m, s n phNm gia c m trên các phương ti n v n t i khành khách, ng th i t o m i i u ki n thu n l i và ph i h p t t các oàn liên ngành th c hi n nhi m v phòng, ch ng d ch. 6. Giao S Văn hóa và Thông tin - Có k ho ch huy ng các ơn v phát thanh lưu ng, Phòng Văn hóa Thông tin, Nhà Văn hóa các qu n - huy n tăng cư ng công tác tuyên tuy n qua băng rôn, panô, áp phích t i các khu v c t p trung khu công nghi p, nơi công c ng (ch , trư ng h c, b n xe…), khu v c ông dân cư, ngo i thành ph bi n và tuyên truy n sâu r ng trong qu n chúng nhân dân các bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m. - Ph i h p v i ài Truy n hình, ài Ti ng nói nhân dân thành ph , báo chí... nâng cao th i lư ng tuyên truy n. 7. Giao S Tài nguyên và Môi trư ng Xây d ng k ho ch và phương án x lý khi có d ch cúm gia c m x y ra trên a bàn, chuNn b y phương ti n v n chuy n, a i m tiêu h y àn gia súc, gia c m và s n phNm gia súc, gia c m khi phát hi n có d u hi u d ch cúm A H5N1 x lý trong th i gian ng n nh t. 8. Giao S Tài chính
  4. Ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b trí v n và k p th i mua trang thi t b , hóa ch t, d ng c và các kinh phí phòng, ch ng d ch khác theo k ho ch ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. T ch c c p phát và th c hi n thanh quy t toán và ki m tra vi c th c hi n m b o ho t ng phòng ch ng d ch cúm gia c m k p th i và có hi u qu . 9. Các Khu du l ch, vui chơi gi i trí, Th o c m viên - Theo dõi sát tình hình d ch b nh các loài gia c m, c bi t là các loài thú quý hi m và có k ho ch phòng ng a b o v ; thư ng xuyên tiêu c sát trùng b ng các lo i hóa ch t do Chi c c Thú y hư ng d n. Trư ng h p có d u hi u b t thư ng ph i báo ngay cho Chi c c Thú y và y ban nhân dân a phương k p th i có bi n pháp x lý. - Trong trư ng h p có d ch cúm gia c m lan r ng trên c nư c ph i h n ch t i a vi c tham quan, không cho du khách ti p xúc tr c ti p hay n g n các khu v c các loài gia c m, chim muông góp ph n b o v s c kh e c ng ng. 10. Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ph i h p v i các S - ngành, các qu n - huy n và ch o các ơn v liên quan th c hi n các nhi m v ư c giao, báo cáo hàng tu n cho y ban nhân dân thành ph . ngăn ch n, x lý k p th i và phòng, ch ng d ch cúm gia c m trên a bàn thành ph H Chí Minh có hi u qu , y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n, các doanh nghi p chăn nuôi khNn trương tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Trung Tín
Đồng bộ tài khoản