Chỉ thị số 43-TTg/VG

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 43-TTg/VG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 43-TTg/VG về việc đẩy mạnh công tác dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông, các trường chuyên nghiệp, trong cán bộ khoa học, kỹ thuật, kinh tế và trong công nhân kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 43-TTg/VG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43-TTG/VG Hà N i, ngày 11 tháng 04 năm 1968 CH TH V VI C Đ Y M NH CÔNG TÁC D Y VÀ H C NGO I NG TRONG CÁC TRƯ NG PH THÔNG, CÁC TRƯ NG CHUYÊN NGHI P, TRONG CÁN B KHOA H C,K THU T, KINH T VÀ TRONG CÔNG NHÂN K THU T Trong nh ng năm qua, chúng ta đã có nhi u c g ng và đã thu đư c nh ng thành tích đáng k trong công tác d y và h c ngo i ng . T i nay, s trư ng có d y ngo i ng đã tăng lên nhi u. Nhi u trư ng đã tích lũy đư c nh ng kinh nghi m t t trong vi c d y và h c ngo i ng . Đ i ngũ cán b gi ng d y ngo i ng và cán b gi ng d y ngo i ng và cán b phiên d ch có trình đ đ i h c, cũng như đ i ngũ nh ng ngư i làm công tác khoa h c, k thu t, kinh t bi t ngo i ng đã tăng lên nhanh chóng. Nh ng thành tích đó đã góp ph n nâng cao, trình đ nghi p v , trình đ khoa h c, k thu t c a cán b , góp ph n đ y m nh các m t công tác gi ng d y, nghiên c u, s n xu t, chi n đ u và đ i ngo i. Tuy nhiên, công tác d y và h c ngo i ng chưa đáp ng yêu c u c a nhi m v cách m ng. Cán b gi ng d y ngo i ng , cán b phiên d ch đang thi u nghiêm tr ng, s cán b ngo i ng có trình đ cao còn quá ít. S cán b khoa h c, k thu t, kinh t s d ng đư c ngo i ng trong công tác chuyên môn chưa nhi u. Vi c t ch c d y và h c ngo i ng các trư ng ph thông và chuyên nghi p thi u s ch đ o ch t ch , th ng nh t t trên xu ng dư i. Chương trình d y ngo i ng các c p h c chưa h p lý và thư ng b t ng trư ng t ý thay đ i. Phong trào t h c ngo i ng trong cán b chưa đư c t ch c, ch đ o và khuy n khích thích đáng. Chúng ta chưa có phương hư ng, k ho ch và bi n pháp c th đ đ y m nh vi c d y và h c ngo i ng . Nguyên nhân ch y u c a nh ng thi u sót nói trên là các ngành, các c p chưa nh n th c đư c đúng đ n vai trò và tác d ng c a ngo i ng đ i v i s nghi p cách m ng văn hóa, khoa h c, k thu t c a nư c ta. Các cơ quan giáo d c chưa làm cho m i ngư i th y rõ ngo i ng là m t ph n không th thi u đư c trong n n giáo d c ph thông. Lãnh đ o các ngành, các c p chưa th y rõ ngo i ng là m t công c giúp cho cán b ti p thu nhanh chóng và tr c ti p nh ng thành t u khoa h c, k thu t th gi i. Đ ch n ch nh và tăng cư ng công tác d y và h c ngo i ng , Th tư ng Chính ph quy đ nh m t s nhi m v và bi n pháp c th sau đây: PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V D Y VÀ H C NGO I NG
  2. V lâu dài, ph n đ u d y hai ngo i ng trong các trư ng ph thông và trong các trư ng chuyên nghi p, đ ng th i ph c p nhi u ngo i ng trong đông đ o cán b khoa h c, k thu t, kinh t và trong công nhân k thu t đã có trình đ văn hóa khá. Trong các th ti ng c a phe xã h i ch nghĩa, c n chú tr ng ti n Nga và ti ng Trung Qu c. Trong các th ti ng c a các nư c phương Tây, chú tr ng ti ng Anh và ti ng Pháp. Ngoài ra, c n chú ý m t s ti ng khác như ti ng Tây Ban Nha, Nh t, Đ c, Tri u Tiên, R p, Campuchia…. Ph i ra s c xây d ng m t đ i ngũ cán b gi ng d y ngo i ng và cán b phiên d ch tương đ i hoàn ch nh, có ph m ch t chính tr t t và gi i v nghi p v . Trư c m t, vi c d y và h c ngo i ng c n làm có tr ng tâm, tr ng đi m, phù h p v i đi u ki n c a ta. các trư ng đ i h c, c n tăng cư ng d y và h c m t trong hai th ti ng Nga ho c Trung Qu c. C n ra s c nâng cao ch t lư ng gi ng d y, đ ng th i tích c c chu n b đ d y thêm ti ng Anh và ti ng Pháp. Đ i v i m t s trư ng nh t đ nh, tùy theo m c tiêu đào t o, có th d y các th ti ng khác. Trong vòng 5 đ n 10 năm, ph n đ u d y và h c hai ngo i ng có t t c các trư ng đ i h c: m t th ti ng c a phe xã h i ch nghĩa, m t th ti ng c a các nư c phương Tây. Trong hai ngo i ng , m t đư c coi là chính, m t là ph . Đ i v i th ti ng chính, sinh viên t t nghi p ra trư ng ph i đ t yêu c u: đ c, nghe, d ch, nói và vi t đư c tương đ i th o. Đ i v i th ti ng ph , ch c n đ c và hi u đư c sách, báo chuyên môn. Đ i v i các trư ng trung h c chuyên nghi p trư c m t c n d y và h c m t trong hai th ti ng, ti ng Nga ho c ti ng Trung Qu c, nh ng trư ng có đi u ki n. H c sinh t t nghi p ra trư ng ph i đ c và hi u đư c sách, báo chuyên môn. Trong vòng 5 đ n 10 năm, ph n đ u d y và h c m t ngo i ng t t c các trư ng trung h c chuyênn ghi p và hai ngo i ng m t s trư ng có đi u ki n. các trư ng ph thông, ph n đ u trong vòng 5 đ n 10 năm, d y và h c hai ngo i ng t t c các trư ng c p III và m t ngo i ng t t c các trư ng c p II. Trư c m t c n d y và h c m t trong hai th ti ng, ti ng Nga ho c ti ng Trung Qu c, t t c các trư ng c p III, đ ng th i ph i tích c c chu n b đ d y thêm ti ng Anh và ti ng Pháp. H c sinh t t nghi p c p III ph i n m đư c nh ngk i n th c t i thi u v ng pháp cơ b n, v t v ng và v ng âm cơ b n, đ c và hi u đư c các truy n ng n ho c bài báo hàng ngày và có cơ s đ t h c thêm. Vi c d y và h c ngo i ng các trư ng c p II c n đư c m r ng d n, trư c h t các trư ng thu c các thành ph , th xã, th tr n l n và các trư ng n i trú. Đ i v i cán b khoa h c, k thu t, kinh t , c n phát tri n phong trào t h c ngo i ng m t cách m nh m và v ng ch c đ t 5 đ n 10 năm sau, t t c cán b đ u s d ng đư c m t ngo i ng và nhi u cán b s d ng đư c t 2 ngo i ng tr lên. M TS BI N PHÁP Đ Đ Y M NH VI C D Y VÀ H C NGO I NG 1. Trư c h t c n làm cho m i ngư i hi u rõ ý nghĩa th c ti n c a vi c bi t ngo i ng trong s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i nư c ta.
  3. Lãnh đ o các ngành, các c p c n nh n th c m t cách sâu s c hơn v trí và tác d ng c a vi c d y và h c ngo i ng trong cu c cách m ng văn hóa, khoa h c, k thu t và trong n n giáo d c ph thông và chuyên nghi p đ tăng cư ng vi c lãnh đ o h c và d y ngo i ng trong các trư ng và trong cán b khoa h c, k thu t, kinh t . B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p và y ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c c n có k ho ch tuyên truy n, ph bi n sâu r ng ý nghĩa th c ti n c a vi c bi t ngo i ng trong đông đ o sinh viên và cán b . B Giáo d c c n làm cho h c sinh và ph huynh h c sinht h y rõ ngo i ng là m t ph n không th thi u đư c trong n n giáo d c ph thông. 2. Ra s c xây d ng đ i ngũ cán b gi ng d y ngo i ng v ng m nh. Bi n pháp quan tr ng hàng đ u đ m r ng vi c d y ngo i ng là nhanh chóng xây d ng cho đư c đ i ngũ cán b gi ng d y có ph m ch t t t, gi i v ngo i ng và v phương pháp gi ng d y. Ph i ph n đ u trong vòng 5 đ n 10 năm có đ cán b gi ng d y ngo i ng t t c các trư ng ph thông và trư ng chuyên nghi p. Đ làm t t vi c này, c n tích c c tăng cư ng đ i ngũ cán b gi ng d y c a hai trư ng đ i h c ngo i ng và đ i h c sư ph m ngo i ng b ng cách t p trung v nh ng cán b gi ng d y ngo i ng gi i và gi l i trư ng nh ng sinh viên t t nghi p thu c lo i gi i đ b i dư ng thành cán b gi ng d y. Ngoài ra, hàng năm c n có k ho ch g i lưu h c sinh sang các nư c anh em h c v các th ti ng mà ta chưa có đi u ki n d y trong nư c ho c ta đã có d y nhưng chưa đáp ng đư c yêu c u đào t o cán b v s lư ng và ch t lư ng. y ban K ho ch Nhà nư c c n tính toán đ nh ch tiêu đào t o cán b nh m tăng nhanh đ i ngũ cán b gi ng d y ngo i ng và cán b phiên d ch. Trong vi c tuy n sinh, chú ý ch n nh ng h c sinh có năng khi u v ngo i ng . Trong nh ng năm trư c m t, trư ng đ i h c ngo i ng và trư ng đ i h c sư ph m ngo i ng c n h t s c m r ng và nâng cao ch t lư ng đào t o cán b gi ng d y ti ng Nga, ti ng Trung Qu c, đ ng th i chú ý đào t o cán b gi ng d y ti ng Anh, ti ng Pháp, ti ng Tây Ban Nha và ti ng Đ c. C n nghiên c u c i ti n chương trình d y và h c ngo i ng và tăng th i gian đào t o lên 5 năm. Hai trư ng c n nghiên c u áp d ng m t cách sáng t o nh ng phương pháp d y và h c ngo i ng tiên ti n nh t đ ng th i ti n hành nghiên c u nh ng đ m c khoa h c nh m nhanh chóng m r ng và nâng cao ch t lư ng d y và h c ngo i ng . B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p và B Giáo d c c n đ c bi t quan tâm b i dư ng, nâng cao trình đ cán b gi ng d y ngo i ng hi n có, b ng cách luân phiên cho giáo viên đi d nh ng l p b i dư ng đ nâng lên trình đ đ i h c 5 năm, l a ch n m t s cán b có tri n v ng g i ra nư c ngoài h c v t ng th ngo i ng trình đ trên đ i h c, m i m t s chuyên gia ngo i ng c a các nư c b n đ b i dư ng cán b gi ng d y c a ta v ngo i ng và v phương pháp d y và h c ngoãi ng , t ch c nh ng h i ngh chuyên đ nh m t ng k t kinh nghi m t t v d y và h c ngo i ng các trư ng ph thông, các trư ng chuyên nghi p và có k ho ch ph bi n r ng rãi nh ng kinh nghi m đó t i cán b gi ng d y, t ch c nh ng đoàn tham quan, kh o sát v cách t ch c d y và h c ngo i ng c a nư c ngoài.
  4. Song song v i vi c b i dư ng v nghi p v , c n có k ho ch b i dư ng cán b gi ng d y ngo i ng v chính tr và v các ki n th c khoa h c c n thi t. 3. Th ng nh t ch đ o vi c t ch c d y và h c ngo i ng . B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p và B Giáo d c c n ph i h p ch t ch trong vi c nghiên c u và ban hành chương trình tiêu chu n v môn ngo i ng cho các trư ng và l p, nghiên c u quy đ nh các th ngo i ng đư c d y các lo i trư ng và l p khác nhau, quy đ nh s gi h c đ i v i t ng l p, t ng c p h c, t ch c biên so n và phát hành r ng rãi nh ng lo i sách giáo khoa và sách ph thông v ngo i ng . C n đ c bi t quan tâm ch đ o ch t ch vi c c i ti n chương trình và phương pháp d y h c và h c t ng ngo i ng thích h p v i ngư i Vi t Nam. 4. Trang b cơ s v t ch t và k thu t cho các trư ng và l p có d y ngo i ng . B Giáo d c và B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p c n nghiên c u k ho ch trang b d n cơ s v t ch t và k thu t cho các trư ng có d y ngo i ng , phù h p v i đi u ki n và kh năng c a ta. Trư c m t, c n trang b cho trư ng đ i h c ngo i ng và trư ng đ i h c sư ph m ngo i ng nh ng thi t b hi n đ i c n thi t cho vi c d y và h c ngo i ng theo phương pháp tiên ti n nh t. Hai B c n nghiên c u vi c s n xu t nh ng thi t b đó trong nư c đ có th nhanh chóng ti n t i cung c p đ y đ cho các trư ng khác. Hai trư ng c n xây d ng thư vi n có đ các lo i giáo trình, sách giáo khoa, tư li u và báo chí nư c ngoài c n thi t cho vi c d y và h c ngo i ng . y ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c và y ban Khoa h c xã h i có trách nhi m t ch c biên so n các sách t đi n v m t s ngo i ng . 5. Đ y m nh phong trào t h c ngo i ng trong cán b và công nhân. B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p, y ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c và y ban Khoa h c xã h i c n có k ho ch v n đ ng t h c ngo i ng trong đông đ o cán b khoa h c, k thu t, kinh t và trong công nhân k thu t có văn hóa. Đài ti ng nói Vi t Nam c n t ch c nh ng bu i phát thanh hư ng d n vi c t h c ngo i ng . các thành ph , các khu công nghi p l n, cơ quan giáo d c đ a phương c n t ch c nh ng bu i sinh ho t câu l c b ngo i ng nh m thu hút và t p h p nh ng ngư i ham thích ngo i ng . B Giáo d c và B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p có nhi m v theo dõi, hư ng d n và giúp đ các câu l c b này ho t đ ng đ u đ n v i n i dung ngày càng phong phú. 6. Ban hành m t s ch đ c n thi t nh m khuy n khích và nâng cao ch t lư ng d y và h c ngo i ng . Căn c và đ c đi m c a môn ngo i ng , B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p và B Giáo d c ph i h p v i B N i v nghiên c u quy đ nh biên ch giáo viên so v i s lư ng
  5. h c sinh, sinh viên m t cách h p lý và nghiên c u trình Chính ph ban hành m t s ch đ , chính sách c n thi t nh m đ y m nh vi c d y và h c ngo i ng . y ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c và y ban Khoa h c xã h i nghiên c u quy đ nh tiêu chu n v hi u bi t ngo i ng đ i v i cán b khoa h c, k thu t, kinh t , B Đ i h c và trung h c chuyên nghi p nghiên c u t ch c các kỳ ki m tra công nh n trình đ ngo i ng cho nh ng ngư i t h c. Nh ng chính sách đ i v i các n ph m khoa h c và k thu t cũng áp d ng cho sách giáo khoa và tài li u dùng vào vi c d y và h c ngo i ng . Hi n nay cũng như sau này, ngo i ng gi vai trò quan tr ng trong cu c cách m ng văn hóa, khoa h c và k thu t c a nư c ta. Th tư ng Chính ph yêu c u các đ ng chí th trư ng các ngành trung ương, đ a phương quan tâm lãnh đ o ch t ch vi c d y và h c ngo i ng trong h c sinh, sinh viên, trong cán b khoa h c, k thu t, kinh t và trong anh ch em công nhân k thu t đã có trình đ văn hóa khá. TH TƯ NG CHÍNH PH Ph m Văn Đ ng
Đồng bộ tài khoản