Chỉ thị số 447/CT-BNN-TY

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 447/CT-BNN-TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 447/CT-BNN-TY về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 447/CT-BNN-TY

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 447/CT-BNN-TY Hà N i, ngày 27 tháng 02 năm 2008 CH THN V VI C TH C HI N M T S BI N PHÁP C P BÁCH PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C M VÀ CÚM A (H5N1) NGƯ I T u năm n nay, theo thông báo c a các t ch c qu c t tình hình d ch cúm gia c m ã x y ra và có chi u hư ng di n bi n ph c t p, làm hàng ch c ngàn gia c m ph i tiêu h y t i 16 nư c và vũng lãnh th trên th gi i, c bi t là các nư c trong khu v c. nư c ta, t ngày 01/01/2008 n ngày 26/2/2008 ã có 16 xã thu c 14 huy n c a 10 t nh là Thái Nguyên, Trà Vinh, Tuyên Quang, Qu ng Bình, Long An, Qu ng Ninh, H i Dương, Nam nh, Ninh Bình và Vĩnh Long ã xu t hi n d ch cúm gia c m v i t ng s 22.913 gia c m m c b nh và b tiêu h y, g m 9.751 gà, 10.730 v t và 2.432 ngan. Theo báo cáo c a B Y t , ã có 4 ngư i nhi m vi rút cúm A (H5N1) và t vong t i t nh Tuyên Quang, H i Dương, Ninh Bình và Phú Th . Nhi u a phương ã tích c c tri n khai th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh. Tuy nhiên, nhi u nơi ngư i dân và cán b cơ s v n còn lơ là ch quan, chưa nghiêm túc th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch. Hi n ang có tình tr ng gia c m b nhi m b nh ch t r i rác nhưng ngư i dân không báo cáo, m t s v n ăn th t ho c v t xác gia c m ch t b a bãi; cán b cơ s không giám sát ch t ch , phát hi n và x lý k p th i. Hơn n a, hi n nay ang là th i i m th i ti t thu n l i, kh năng mi n d ch c a àn gia c m nh , tiêm phòng t cu i năm 2007 ang m c th p. Vì v y, nguy cơ bùng phát d ch b nh trên àn gia c m và lây nhi m sang ngư i khác là r t cao. tăng cư ng công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m, ngăn ch n d ch cúm A (H5N1) trên ngư i, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Trư ng ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m yêu c u y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các B , ngành liên quan tri n khai th c hi n nghiêm túc các văn b n ch o c a Chính ph , Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các văn b n c a các B , ngành liên quan v phòng ch ng d ch cúm gia c m, trong ó c n chú tr ng th c hi n các n i dung c p bách sau: 1. Ny m nh hơn n a công tác thông tin tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng trung ương và a phương m i ngư i dân hi u bi t tính ch t nguy hi m c a b nh, cách phòng, ch ng b nh trên gia c m và b o v con ngư i không b nhi m vi rút cúm A (H5N1). 2. Ch o thành l p ngay các t giám sát d ch b nh c p xã v i s tham gia c a l c lư ng chính quy n, thú y, y t , các oàn th ti n hành ki m tra tình hình d ch b nh trên gia c m, trên ngư i, s gia c m chưa tiêm phòng n t ng thôn, p, tr i chăn
  2. nuôi, h gia ình. Tránh tình tr ng d ch x y ra nhưng không ư c phát hi n, báo cáo k p th i, ngư i dân v n ti p xúc, gi t m và ăn gia c m m, ch t d n n m c b nh. 3. Ch o vi c ki m i m, phê bình cán b chính quy n, nhân viên y t , thú y cơ s nh ng nơi x y ra d ch cúm gia c m và trên ngư i, nhưng không phát hi n ho c phát hi n ch m, không báo cáo, không t ch c th c hi n nghiêm túc các bi n pháp phòng ch ng. 4. Các a phương trong k ho ch tiêm phòng v c xin cúm gia c m rà soát l i các i tư ng tiêm phòng, t ch c tiêm phòng b sung ngay cho các àn gia c m h t th i gian mi n d ch, àn nuôi m i, không i n chi n d ch. Ch o ch t ch công tác tiêm phòng v c xin cúm gia c m t I/2008, yêu c u các a phương tiêm phòng tri t , t k ho ch ra. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i các B , ngành liên quan nhanh chóng hoàn t t các th t c nh p v c xin cúm gia c m phân ph i cho các a phương; ng th i, t ch c các oàn ki m tra vi c qu n lý, s d ng v c xin tiêm phòng và thanh quy t toán v c xin ã th c hi n năm 2007. 5. Ch o Chi c c Thú y, các ban ngành liên quan tăng cư ng công tác ki m d ch v n chuy n, gi t m , buôn bán gia c m, s n phNm gia c m trong nư c, x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m quy nh hi n hành. y ban nhân dân các t nh biên gi i ch o cơ quan H i quan, Qu n lý th trư ng, Công an, B i biên phòng và cơ quan Thú y ph i h p ch t ch trong công tác ki m tra, ki m soát, ngăn ch n và kiên quy t x lý tri t gia c m và s n phNm gia c m nh p l u qua biên gi i. 6. Các B , ngành thành viên trong Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m tri n khai th c hi n các nhi m v , ch c năng ư c phân công. Trong quá trình th c hi n n u có v n phát sinh ho c vư ng m c ngh báo cáo v B Nông nghi p và PTNT ph i h p gi i quy t. B TRƯ NG-TRƯ NG BC QG PHÒNG CH NG DCGC Nơi nh n: - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - PTT Hoàng Trung H i ( b/c); - Văn phòng Chính ph ( b/c); - Các thành viên BC QG PCDCGC; - Các S Nông nghi p và PTNT, CCTY các t nh thành ph tr c thu c TW; Cao c Phát - Lưu:VT, VP B , C c TY
Đồng bộ tài khoản