Chỉ thị số 49/2001/CT-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 49/2001/CT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 49/2001/CT-BNN về việc xây dựng mô hình thí điểm phát triển nông thôn (cấp xã) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 49/2001/CT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 49/2001/CT-BNN Hà N i, ngày 27 tháng 04 năm 2001 CH TH V VI C XÂY D NG MÔ HÌNH THÍ ĐI M PHÁT TRI N NÔNG THÔN (C P XÃ) Th c hi n Ngh quy t s 06 - NQ/TW, ngày 10 tháng 11 năm 1998 c a B Chính tr , Ban Kinh t Trung ương cùng v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u d th o cương: " án xây d ng mô hình phát tri n nông thôn" (c p xã). tri n khai án trên theo úng ti n th i gian, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn yêu c u Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c, Giám c các doanh nghi p thu c ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n ngay m t s công vi c sau ây: 1. Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, t p trung tri n khai các công vi c sau: - Căn c vào tiêu chuNn l a ch n xã th ng nh t trong cương, l a tìm 3-5 xã bàn b c trao i v i chính quy n, các oàn th c a xã nh t trí xây d ng xã i m v phát tri n nông thôn m i. Trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh 3 xã xây d ng mô hình i m. Trong ó, 12 t nh: Hà N i, Nam nh, B c Giang, Tuyên Quang, Thanh Hoá, Qu ng Nam, ăk Lăk, Ninh Thu n, Bình Dương, Ninh Bình, Sơn La, ng Tháp, m i t nh ăng ký v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn 1 xã xây d ng mô hình xã g n v i vùng sinh thái. - Ph i h p v i U ban nhân dân huy n có xã i m, ch o U ban nhân dân xã t ch c ph bi n sâu r ng n ông o nhân dân trong xã, n i dung phương châm ch o xây d ng phát tri n nông thôn m i là mô hình c a dân, do dân; xã xây d ng d án và tri n khai th c hi n d án, có s h tr c a t nh và Trung ương. Thông báo nh ng n i dung công vi c phát tri n nông thôn m i theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá, h p tác hoá, dân ch hoá. - Thành l p Ban ch o xây d ng mô hình nông thôn m i c p xã, bao g m: các phòng, ban, chi c c tr c thu c, phòng nông nghi p huy n có xã i m, do Giám c S làm Trư ng Ban : tư v n giúp xã xây d ng d án, ch o quá trình th c hi n d án, phát tri n kinh t - xã h i xã i m, tháo g khó khăn phát sinh; sơ k t, t ng k t, xu t cơ ch chính sách phát tri n nông thôn m i v i U ban nhân dân t nh và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
  2. - Ch o Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n có xã i m, hư ng d n xã l p Ban ch o và t chuyên môn giúp U ban nhân dân xã th c hi n xây d ng d án, tri n khai các n i dung công vi c phát tri n nông thôn m i theo án ã ư c duy t. - Ch o các Cơ quan tr c thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn l ng ghép các chương trình u tư trong lĩnh v c ngành i v i các xã xây d ng i m, t o v n th c hi n úng ti n và có hi u qu d án. - Ch o các doanh nghi p Nhà nư c t o i u ki n và cùng v i các h p tác xã xã i m t ch c t t vi c tiêu th nông s n hàng hoá cho nông dân. 2. V T ch c Cán b trình B trư ng Quy t nh thành l p Ban ch o xây d ng mô hình phát tri n nông thôn m i, g m các C c, V , Vi n, Trư ng và các T ng công ty, do Th trư ng Cao c Phát làm Trư ng Ban. L p k ho ch ào t o cán b qu n lý và ào t o ngh cho nông thôn các i m xây d ng. 3. Ban ch o c a B có trách nhi m thư ng xuyên ki m tra, ôn c các xã i m th c hi n úng n i dung, qui trình ti n c a d án. Ph i h p v i các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành i u tra, kh o sát t ng k t các mô hình phát tri n nông thôn, xu t gi i pháp và chính sách phát tri n nông thôn m i, nhân ra di n r ng. 4. V K ho ch và Qui ho ch ch trì cùng v i V u tư Xây d ng cơ b n, V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n phNm, C c Khuy n nông và Khuy n lâm, C c Phát tri n lâm nghi p, C c Qu n lý nư c và Công trình thu l i, C c Ch bi n nông lâm s n và Ngành ngh nông thôn, C c nh canh nh cư, C c B o v th c v t, C c Thú y, Trung tâm nư c s ch và V sinh môi trư ng nông thôn ph i h p v i các a phương ch o th c hi n các chương trình phát tri n thu c ngành t i các xã i m phát tri n nông thôn m i ngay t năm 2001. 5. Vi n Qui ho ch và Thi t k nông nghi p, Vi n Kinh t nông nghi p, t ch c hư ng d n các xã qui trình và phương pháp xây d ng d án t ng th kinh t - xã h i và các d án u tư chuyên ngành theo úng Ngh nh s 52/1999/N -CP, ngày 8/7/1999 c a Chính ph . 6. Trư ng Cán b qu n lý Nông nghi p và Phát tri n nông thôn I, II, t ch c ào t o cán b qu n lý xã, các ch trang tr i, ch nhi m HTX, ào t o ngh cho nông dân. 7. V H p tác Qu c t làm vi c v i các t ch c qu c t i di n các nư c v n ng s h tr cho chương trình, t o i u ki n ưa m t s cán b cơ s , trư c m t là xã i m i thăm quan h c t p kinh nghi m phát tri n kinh t và xây d ng nông thôn các nư c. 8. Trung tâm thông tin xây d ng m ng lư i thông tin n các xã i m, cung c p thông tin th trư ng t i ngư i s n xu t, thông tin các ch trương, chính sách c a Nhà nư c v phát tri n kinh t - xã h i. 9. Các T ng công ty Lương th c Mi n B c, T ng công ty Lương th c Mi n Nam, T ng công ty Cà phê, T ng công ty Cao su, T ng công ty Chè, T ng công ty Rau qu ,
  3. T ng công ty Dâu t m tơ, T ng công ty Mía ư ng I, T ng công ty Mía ư ng II, T ng công ty Chăn nuôi, T ng công ty Xu t nh p khNu nông s n và th c phNm ch bi n, T ng công ty V t tư nông nghi p, T ng công ty Cơ i n - Thu l i, T ng công ty Xây d ng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, T ng công ty Xây d ng thu l i 1, T ng công ty Xây d ng thu l i 4, T ng công ty Mu i, T ng công ty Lâm nghi p, t o i u ki n và cùng v i các h p tác xã thu c xã i m t ch c t t vi c tiêu th s n phNm cho nông dân, cung ng các d ch v v t tư s n xu t, hư ng d n thi công các công trình xây d ng phát tri n cơ s h t ng nông thôn. 10. V Chính sách Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là ơn v thư ng tr c có trách nhi m t ng h p xu t c a a phương, các ơn v tr c thu c, doanh nghi p thu c ngành trong vi c xây d ng mô hình i m phát tri n nông thôn c p xã, nh kỳ báo cáo B . Thông qua các mô hình i m, ph i h p v i các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn sơ k t, t ng k t xu t các gi i pháp và cơ ch chính sách phát tri n nông thôn m i, B trình Chính ph . 11. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c phát sinh, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c các doanh nghi p báo cáo v B có bi n pháp x lý k p th i. ây là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm c a toàn ngành, Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c các doanh nghi p thu c ngành ph i b trí s p x p cán b , th i gian th c hi n nghiêm ch nh ch th này. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Lê Huy Ng
Đồng bộ tài khoản