Chỉ thị số 546/1999/CT-GTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 546/1999/CT-GTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 546/1999/CT-GTVT về việc tăng cường chỉ đạo chống vận chuyển hàng buôn lậu trên phương tiện vận tải trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 546/1999/CT-GTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ----- S : 546/1999/CT-GTVT Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 1999 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CH O CH NG V N CHUY N HÀNG BUÔN L U TRÊN PHƯƠNG TI N V N T I TRONG NGÀNH GTVT Trong th i gian qua, th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác ch ng buôn l u. B GTGT ã ph i h p v i m t s B , Ngành liên quan ban hành m t s Thông tư liên B , liên Ngành nh m c th hóa nh ng bi n pháp m b o cho công tác ch ng buôn l u có hi u q a và phù h p v i ch c năng nhi m v c a t ng ơn v trong Ngành GTVT. Th i gian v a qua Ngành ư ng s t có nhi u bi n pháp c th tri n khai th c hi n t t nhi m v này và t ư c m t s k t q a áng ghi nh n nhưng tình hình buôn l u v n di n bi n h t s c ph c t p, g n ây tình hình nh p l u ư ng qua biên gi i có chi u hư ng gia tăng, gây nh hư ng nghiêm tr ng n tình hình s n xu t mía ư ng c a nư c ta, tác ng nh hư ng x u n i s ng, sinh ho t và công ăn vi c làm c a ngư i lao ng ngành mía ư ng. Chính ph ã có nhi u gi i pháp kinh t kh c ph c tình tr ng này nhưng hi u q a còn h n ch . th c hi n Ch th s 27/1999/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp Ny m nh th c hi n chương trình mía ư ng. Ngăn ch n ư ng nh p l u qua biên gi i. B GTVT ch th cho các ơn v trong toàn Ngành c n th c hi n t t m t s v n sau ây: - Vi c ch ng v n chuy n hàng buôn l u trên các lo i phương ti n v n t i là nhi m v thư ng xuyên; trong giai o n hi n nay ph i c bi t quan tâm n vi c ch ng v n chuy n nh p l u ư ng qua biên gi i b ng các phương ti n ư ng s t, ư ng sông, ư ng b và ư ng bi n. - T ng ngành ph i có s ch o ơn v v n t i cơ s khi ký k t h p ng v n t i ph i th c hi n y các qui nh v ch ng v n chuy n, hàng l u, khi phát hi n có hàng nh p l u ph i ph i h p k p th i v i các ngành liên quan x lý (theo pháp lu t qui nh). - i v i t t c các lo i phương ti n v n t i, n u phát hi n có v n chuy n hàng l u, ho c t p k t hàng nh p l u trong kho thì ngoài vi c x lý ơn v , cá nhân tr c ti p
  2. tham gia v n chuy n hàng l u ng th i Th trư ng ơn v c p trên tr c ti p cũng ph i ch u trách nhi m liên i tùy theo m c vi ph m. Yêu c u Th trư ng các ơn v trong toàn Ngành có k ho ch tri n khai và ch o th c hi n t t công tác này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - B Công an ( ph i h p) - B Thương m i ( ph i h p) - TC H i quan ( ph i h p) - Ban Ch o 853 TW - LH ư ng s t VN - C c ư ng sông VN - C c ư ng b VN - C c Hàng h i Ph m Quang Tuy n - Các S GTVT (GTCC).
Đồng bộ tài khoản