Chỉ thị số 6-NH/CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
43
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 6-NH/CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 6-NH/CT về việc tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã tín dụng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 6-NH/CT

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 6-NH/CT Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 1985 CH THN V VI C TI P T C XÂY D NG, C NG C VÀ PHÁT TRI N H P TÁC XÃ TÍN D NG Thi hành Ngh quy t H i ngh Ban ch p hành Trung ương ng l n th 6, Ch th s 13-NH/CT ngày 28-7-1983 cùng các văn b n hư ng d n c a Ngân hàng Trung ương, các t nh, thành ph trong c nư c ã tích c c tri n khai vi c xây d ng c ng c và phát tri n h p tác xã tín d ng và ã t ư c nhi u k t qu t t. n nay, các t nh phía Nam ã hoàn thành v cơ b n vi c xây d ng, trên 80% s xã i u ki n ã xây d ng h p tác xã tín d ng, ã thu hút 30% s lao ng gia nh p h p tác xã tín d ng, v i s v n c ph n trên 130 tri u ng. phía B c, h u h t các t nh, thành ph ã ti n hành c ng c h p tác xã tín d ng, t g n 70% s cơ s cũ, thu ư c trên 50 tri u ng c ph n m i. Nhìn chung, phong trào h p tác xã tín d ng m i ư c xây d ng và c ng c v m t t ch c, chưa Ny m nh các m t ho t ng nghi p v theo ch c năng, nhi m v ư c giao; s v n huy ng và cho vay ra chưa áng k so v i kh i lư ng ti n ng cũng như nhu c u v n trong s n xu t và i s ng nông thôn. Trư c yêu c u hi n nay, theo tình th n Ngh quy t l n th 6, 7 c a Ban ch p hành Trung ương ng, các h p tác xã tín d ng ph i m r ng các ho t ng kinh doanh có k ho ch, có hi u qu , theo nguyên t c h p tác xã tín d ng là m t ơn v h ch toán kinh t c l p, t ch v tài chính, Ny m nh huy ng v n và m r ng cho vay, t b o m m i chi phí và kinh doanh có lãi, ch u trách nhi m v tài s n và v n ho t ng c a mình v i tư cách pháp nhân c a m t t ch c kinh t t p th . Ph i làm cho phong trào th c s tr thành phong trào qu n chúng r ng rãi, vì l i ích thi t th c c a nhân dân lao ng. Hư ng ho t ng c a h p tác xã tín d ng, i vào nhi m v chính là ph c v kinh t gia ình phát tri n úng hư ng, gi i quy t m t ph n khó khăn v i s ng, g n ho t ng c a các h p tác xã tín d ng v i ho t ng c a các h p tác xã và t p oàn s n xu t nông nghi p, c a h p tác xã mua bán và các h p tác xã ti u, th công nghi p; ng th i làm t t các nghi p v ư c ngân hàng u nhi m. Vi c ch o xây d ng, c ng c và phát tri n h p tác xã tín d ng là m t nhi m v h t s c n ng n và ph i ư c s quan tâm ch o thư ng xuyên, c th c a các c p u ng, chính quy n; trư c m t c n ph i n m v ng các ch trương và bi n pháp dư i ây ch o và t ch c th c hi n: I- XÂY D NG M I VÀ C NG C T CH C H P TÁC XÃ TÍN D NG
  2. 1. Các t nh và thành ph phía Nam c n khNn trương hoàn thành vi c xây d ng h p tác xã tín d ng nh ng xã có i u ki n trong năm nay và ti p t c c ng c các h p tác xã ã ư c xây d ng, ưa các ơn v này i vào ho t ng th c s . 2. các t nh, thành ph phía B c, ti p t c c ng c các h p tác xã tín d ng trên c 3 m t t ch c, nghi p v và k toán tài v . Nh ng xã ã c ng c v t ch c, c n Ny m nh các m t ho t ng nghi p v , nh t là các nghi p v t kinh doanh. 3. Xây d ng h p tác xã tín d ng nh ng phư ng c n thi t thu c các th tr n, th xã và thành ph trong c nư c. H p tác xã tín d ng phư ng ư c phép th c hi n theo i u l t ch c và ho t ng c a h p tác xã tín d ng nông thôn ban hành theo Quy t nh s 52/NH-Q ngày 2-6-1983 và theo Ch th s 13/NH-CT ngày 28-7-1983 c a T ng giám c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. H p tác xã tín d ng ư c xây d ng theo quy mô phư ng, m i phư ng thành l p m t h p tác xã tín d ng, không t ch c h p tác tín d ng c p qu n, huy n. Nh ng phư ng ã có qu ti t ki m, vi c huy ng v n trong dân ư c ti n hành song song hai hình th c ti n g i ti t ki m xã h i ch nghĩa do qu ti t ki m m nhi m; ti n g i nhân dân và ti n g i các oàn th xã h i phư ng do h p tác xã tín d ng m nhi m. Vi c t ch c, ch o xây d ng và c ng c h p tác xã tín d ng phư ng do V tín d ng nông nghi p m nhi m. II. TĂNG CƯ NG VÀ M R NG CÁC HO T NG C A H P TÁC XÃ TÍN D NG TRONG C NƯ C 1. Tăng cư ng huy ng v n, h p tác xã tín d ng ph i t huy ng v n có v n cho vay. Ngu n v n c ph n, các h p tác xã tín d ng c n v n ng sâu r ng vi c phát tri n xã viên, thu hút thêm c ph n t i h u h t nh ng ngư i n tu i lao ng gia nh p h p tác xã tín d ng. Nh ng nơi quy nh m c c ph n th p , c n thông qua i h i xã viên n nh l i , phư ng nên quy nh m c c ph n 200 ng tr lên . Ngoài c ph n nh m c, c n v n ng xã viên có kh năng góp nhi u su t c ph n. Tích c c tuyên truy n, t ch c, v n ng nhân dân g i ti n vào h p tác xã tín d ng, áp d ng úng n m c lãi su t quy nh, th c hi n g i vào thu n ti n, l y ra d dàng, tr y c v n và lãi. C n t ch c nh ng t tín d ng thôn, xóm, khu ph , i s n xu t thu hút nh ng món ti n nh nhàn r i hàng ngày c a nhân dân vào ti n g i c a h p tác xã tín d ng ho c ti n g i ti t ki m xã h i ch nghĩa. Ti n ti t ki m là v n huy ng c a ngân hàng, h p tác xã tín d ng ph i thanh toán y v i qu ti t ki m theo t ng nh kỳ thanh toán. Qu n lý qu ti n m t c a các oàn th , t ch c xã h i, tôn giáo, qu c a các t ch c kinh t t p th xã, ư c ngân hàng u nhi m qu n lý, bao g m các h p tác xã, t p oàn s n xu t nông nghi p, h p tác xã mua bán xã xa ngân hàng. 2. M r ng cho vay c a h p tác xã tín d ng.
  3. Ngoài các i tư ng cho vay ng n h n s n xu t, chăn nuôi, sinh ho t i v i xã viên và nhân dân ã ư c quy nh, tuỳ theo i u ki n c th , nh ng h p tác xã tín d ng có kh năng huy ng ư c nhi u v n, có th m r ng cho vay: - Cho vay chi phí s n xu t thâm canh, tăng v , tăng năng su t cây tr ng, v t nuôi; - Cho vay cán b , công nhân viên là xã viên h p tác xã tín d ng, n u i tư ng ó chưa ư c vay v n c a qu ti t ki m; - Cho vay các h s n xu t ti u th công, ti u thương lao ng có ăng ký kinh doanh; - Cho vay ph n tư doanh c a h p tác xã mua bán xã; - Riêng i v i các kho n chi phí s n xu t c a h p tác xã; t p oàn s n xu t nông nghi p, h p tác xã ti u th công nghi p, c a t ch c kinh t khác trong nh ng trư ng h p c n mua s m nh ng kho n nh b ng ti n m t mà h p tác xã tín d ng có v n thì cũng có th cho vay. Trong trư ng h p tác xã tín d ng không có v n thì ngân hàng tr c ti p cho vay. Nh ng t ch c kinh t t p th thu c nh ng xã xa ngân hàng, ư c giám c Ngân hàng cơ s xem xét và cho phép m tài kho n ti n g i thanh toán, n p và rút ti n m t t i h p tác xã tín d ng. Vi c cho vay ph i b o m úng chính sách, phương hư ng, có k ho ch, ư c s ch o c a U ban nhân dân và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , c khu. 3. H p tác xã tín d ng t huy ng ngu n v n m r ng cho vay, ngân hàng không ti p v n và cũng không khuy n khích h p tác xã tín d ng g i ti n vào ngân hàng. Chi nhánh ngân hàng huy n giúp h p tác xã tín d ng làm t t công tác k ho ch hoá, b o m huy ng ư c nhi u v n, cho vay ra k p th i, có hi u qu , không ng v n. Các chi nhanh ngân hàng huy n, qu n căn c vào tình hình kh năng ngu n v n c a t ng h p tác xã tín d ng s p x p l i i tư ng cho vay c a ngân hàng m t cách h p lý và hư ng d n h p tác xã tín d ng m r ng cho vay theo i m 2 m c II. S v n ngân hàng ã cho h p tác xã tín d ng vay ph i thu h i v d n, căn c vào th i h n h p tác xã tín d ng ph i tr ghi trên kh ư c vay v n. 4. Nhi m v làm u nhi m cho ngân hàng i v i nh ng h p tác xã tín d ng m i xây d ng thì tuỳ theo yêu c u t ng nơi và kh năng c a h p tác xã tín d ng mà giao t ng nghi p v hay m t s m t nghi p v . Khi giao h p tác xã tín d ng làm u nhi m, c n t p hu n, hư ng d n k và ch p hành dúng các quy nh v h ch toán, thanh toán, ki m tra... i v i các h p tác xã tín d ng phư ng, không giao làm các nghi p v u nhi m v tín d ng, ti n t . III. TH C HI N CÁC CHÍNH SÁCH, CH IV IT CH C VÀ HO T NG C A H P TÁC XÃ TÍN D NG H i ng B trư ng ã có ngh nh s a i m t s m c lãi su t c a ngân hàng và h p tác xã tín d ng. Ngân hàng Trung ương có thông tư hư ng d n thi hành bi u lãi
  4. su t m i c a h p tác xã tín d ng, giám c ngân hàng t nh, thành ph và c khu có trách nhi m tham mưu cho U ban nhân dân quy nh và t ng th i gian i u ch nh m c lãi su t c th cho sát h p t ng a phương, nh m khuy n khích ư c nhân dân g i ti n, ng th i m r ng ư c cho vay, kích thích ư c s n xu t , b o m chi phí cho h p tác xã tín d ng ho t ng và có tích lu h p lý. C n hư ng d n và ki m tra ch t ch , phòng vi c l i d ng s chênh l ch gi a các lo i lãi su t và nh ng khi thay i m c lãi su t. V ph c p hàng tháng, các quy n l i khác i v i cán b thư ng tr c h p tác xã tín d ng. Ngân hàng Trung ương không quy nh c th mà do U ban nhân dân các c p căn c vào chính sách ãi ng v v t ch t và tinh th n i v i cán b xã, nh m c thu nh p hàng tháng (bao g m c thu nh p b ng ti n và hi n v t) cho cán b thư ng tr c tương quan v i c n b ch ch t xã, phư ng. Trư ng h p chưa ư c gi i quy t b ng hi n v t thì có th tính b ng ti n b o m thu nh p và i s ng cho cán b thư ng tr c h p tác xã tín d ng. Các kho n chi phí ph c p cho cán b h p tác xã tín d ng t gi i quy t. Cơ s nào thu nh p còn th p ho c không , ph i có bi n pháp Ny m nh các m t ho t ng nghi p v , trư c m t, giám c ngân hàng cơ s xem xét t m ng t i a không quá 6 tháng và ph i thu h i v h t sau 12 tháng. Ngân hàng xét tr c p i v i nh ng h p tác xã tín d ng m i xây d ng trong th i gian u chưa có thu nh p, m c tr c p cho m i h p tác xã tín d ng t i a 1.000 ng m t tháng trong th i gian 6 tháng, các cơ s mi n núi 12 tháng. Trong khi ch nghiên c u ch hưu trí i v i cán b thư ng tr c, các a phương c n ch n ch nh l i t ch c h p tác xã tín d ng và gi i quy t cho nh ng cán b tiêu chuNn hư ng ph c p ngh vi c. Ph c p trích t qu tích lu , b o hi m c a h p tác xã tín d ng, c còn thi u ngân hàng s tr c p thêm tr theo tiêu chuNn ch cho nh ng cán b ngh vi c theo n i dung Thông tư s 2-NH/TT ngày 15-8-1983 c a Ngân hàng Trung ương. i v i nh ng h p tác xã tín d ng m i xây d ng ho c m i c ng c l i chưa có thu nh p thì chi phí v t ch c i h i xã viên l n u do giám c ngân hàng cơ s xét tr c p. V ch thù lao hoa h ng i v i h p tác xã tín d ng làm m t s nghi p v u nhi m cho ngân hàng và qu ti t ki m, quy nh th ng nh t như sau: - Thù lao v chi tr tr c p thương binh xã h i, hưu trí trong khi chưa thay i m c thù lao, trư c m t tr c 0,70 /món cho h p tác xã tín d ng, không trích l i ngân hàng ho c qu ti t ki m. - Thù lao v thu ti n m t h ngân hàng ư c hư ng 0,2% s ti n th c n p vào ngân hàng. - Thu n cá th ư c hư ng th ng nh t 30% s lãi tính trên s g c thu n p. IV. CH O TH C HI N Năm 1985 và nh ng năm t i òi h i ph i tăng cư ng ch o và qu n lý nh m phát tri n phong trào h p tác xã tín d ng v ng m nh.
  5. 1. Trư c h t, c n ư c tăng cư ng s lãnh o, ch o tr c ti p và toàn di n c a c p U ng, U ban nhân dân v các m t xây d ng, c ng c phong trào, ho t ng kinh doanh, t ch c cán b , quy n l i cán b , b o v tài s n v.v... 2. Ngân hàng Nhà nư c các c p c n phát huy vai trò tham mưu cho c p U và chính quy n, ng th i có trách nhi m: a) ào t o, t p hu n thư ng xuyên v chính sách và nghi p v cho cán b h p tác xã tín d ng và cán b tín d ng nông nghi p. b) Gi i quy t k p th i, y kinh phí ch tiêu, tài li u, n ch ... cho h p tác xã tín d ng theo ch quy nh. c) i u ng m t s cán b ngân hàng có trình xu ng giúp h p tác xã tín d ng trong m t th i gian, nh t là nh ng cơ s ho t ng kinh doanh l n mà k toán y u. V t ch c cán b cùng V tín d ng nông nghi p nghiên c u ch trình ban lãnh o quy t nh. Trư c m t c n tăng cư ng m t l c lư ng cán b ch ch t, có kinh nghi m phía B c giúp các t nh phía Nam th i gian kho ng 6 tháng. 3. Quan tâm t i quy n l i v t ch t và tinh th n i v i cán b h p tác xã tín d ng, ng viên k p th i cán b m ng lư i tích c c c a phong trào. K t h p ch t ch v i các t ch c oàn th thư ng xuyên giáo d c qu n chúng; ng th i gi i quy t quy n l i v t ch t thích áng c a xã viên trong vi c g i, vay ti n, làm cho h g n bó v i h p tác xã tín d ng quan tâm xây d ng và giám sát ho t ng c a cán b h p tác xã tín d ng. 4. Các a phương c n có k ho ch, bi n pháp ti p t c xây d ng, c ng c hoàn thi n h p tác xã tín d ng; coi ó là m t b ph n quan tr ng trong chương trình c a ngành, c a các c p hoàn thành nhi m v c i t o xã h i ch nghĩa. 5. Hư ng d n h p tác xã tín d ng xây d ng các k ho ch ho t ng kinh doanh, k ho ch thu, chi, tài v m t cách thi t th c, ph c v ch trương, chính sách chung và phương hư ng k ho ch c a a phương. C n chú ý ch n ch nh k toán, tài v c a h p tác xã tín d ng, thanh quy t toán rõ ràng nh ng tài s n cũ, h ch toán y tài s n m i. 6. Tăng cư ng ki m tra s ho t ng và qu n lý v n i v i h p tác xã tín d ng. Ngân hàng giúp c p U và U ban nhân dân ki m tra v t ch c ho t ng c a h p tác xã tín d ng và tr c ti p ki m tra các m t nghi p v nh m giúp h p tác xã tín d ng phát huy m t t t, b khuy t k p th i nh ng sai sót. Ch th này ph bi n n h p tác xã tín d ng. Các ng chí Chánh văn phòng, V trư ng V t ch c cán b , V trư ng V k toán và qu n lý qu ngân sách, giám c qu ti t ki m trung ương, V trư ng V tín d ng
  6. nông nghi p và các ng chí giám c ngân hàng t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n, ch o th c hi n Ch th này. Nguy n Duy Gia ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản