Chỉ thị số 67/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 67/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 67/CT-UB về việc tổ chức phân công đào tạo cán bộ khung cho các xã kinh tế mới trong mùa khô 1977 – 1978, 1978 – 1979 và 1979 - 1980 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 67/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM --------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 67/CT-UB Tp. H Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 1977 CH THN V VI C T CH C PHÂN CÔNG ÀO T O CÁN B KHUNG CHO CÁC XÃ KINH T M I TRONG MÙA KHÔ 1977 – 1978, 1978 – 1979 VÀ 1979 - 1980 Ngh quy t i h i i bi u ng b vòng 2 c a Thành ph ã ch rõ : “Cùng v i vi c xây d ng các công trư ng th công, m i qu n ph i chuNn b khung cán b cơ s , cùng v i ng bào xây d ng b máy qu n lý xã, p kinh t m i. S lư ng i ngũ cán b này s tương x ng v i s lư ng ng bào ư c i t ng phư ng, t ng qu n (k c các lo i cán b , ng viên, oàn viên và h i viên). i ngũ cán b này s ư c ào t o, b i dư ng v năng l c lãnh o, v công tác chính quy n, qu n lý kinh t , i s ng, văn hóa, xã h i, v.v... ; s cùng v i s cán b a phương các t nh b n và s t v , thanh niên xung phong trư ng thành trong quá trình xây d ng t i các công trư ng th công mà hình thành b máy qu n lý xã, p kinh t m i”. V a qua, ta chưa có s quan tâm y n b máy qu n lý cho 82 xã kinh t m i mà Thành ph ã ưa dân n, nên vi c tr c ti p chăm lo i s ng, s n xu t c a ng bào còn nhi u thi u sót, i s ng nhân dân nơi ó n nay còn r t nhi u khó khăn. Căn c vào tinh th n cu c h p v i các s , qu n do y ban K ho ch Thành ph ch trì ngày 31-10-1977 bàn v vi c tri n khai công tác ào t o cán b khung xã kinh t m i, y ban nhân dân Thành ph yêu c u các ban, ngành, s và các qu n l p k ho ch c th ào t o cán b cho vùng kinh t m i s p tri n khai t i ây. 1- V ch tiêu : Căn c vào ti n xây d ng ưa dân i, ã ư c Ph Th tư ng và B Nông nghi p phê chuNn. T ng s cán b khung s ào t o t 1977 n 1980 phân b theo ngành như sau : a) T ch c ào t o cán b chính quy n, oàn th xã kinh t m i 980 ngư i, trong ó : - mùa khô 1977 – 1978 : 294 ngư i - mùa khô 1978 – 1979 : 448 ngư i - mùa khô 1979 – 1989 : 238 ngư i b) T ch c ào t o giáo viên c p I và m u giáo xã kinh t m i 2.100 ngư i, trong ó : - mùa khô 1977 – 1978 : 630 ngư i
  2. - mùa khô 1978 – 1979 : 960 ngư i - mùa khô 1979 – 1980 : 510 ngư i c) T ch c ào t o cán b y t , y tá xã kinh t m i 700 ngư i, trong ó: - mùa khô 1977 – 1978 : 210 ngư i - mùa khô 1978 – 1979 : 320 ngư i - mùa khô 1979 – 1980 : 170 ngư i d) T ch c ào t o cán b văn hóa, thông tin xã kinh t m i 600 ngư i, trong ó : - mùa khô 1977 – 1978 : 208 ngư i - mùa khô 1978 – 1979 : 256 ngư i - mùa khô 1979 – 1980 : 136 ngư i e) T ch c ào t o cán b c a hàng thương nghi p, lương th c xã kinh t m i 560 ngư i, trong ó : - mùa khô 1977 – 1978 : 168 ngư i - mùa khô 1978 – 1979 : 256 ngư i - mùa khô 1979 – 1980 : 136 ngư i g) ào t o cán b hư ng d n s n xu t nông nghi p xã kinh t m i 700 ngư i, trong ó: - mùa khô 1977 – 1978 : 210 ngư i - mùa khô 1978 – 1979 : 320 ngư i - mùa khô 1979 – 1980 : 170 ngư i Ch tiêu k ho ch ào t o chung ph i m b o, nhưng t ng th i kỳ, k ho ch t ng a bàn xây d ng có th thay i trong th c ti n khi b t tay vào th c hi n. ây ch là s d ki n các ngành căn c làm k ho ch ào t o. 2- V phân công ph trách: a- y ban K ho ch cùng v i Ban Kinh t m i, S Tài chánh, S Lao ng, Ban T ch c chánh quy n và các s , ban, ngành có trách nhi m ào t o, liên h v i các t ch c oàn th có liên quan, lên k ho ch ào t o cán b t ng ngành m t cách toàn di n v ch tiêu, v th i gian ào t o, phương th c ào t o, ch t lư ng, kinh phí, v.v... trình y ban nhân dân Thành ph duy t k ho ch ào t o t ng ngành m t.
  3. b- Các s , ban ch u trách nhi m hư ng d n tiêu chuNn tuy n sinh. Các qu n ch u trách nhi m tuy n sinh theo s lư ng và tiêu chuNn hư ng d n trong s ngư i chuNn b ưa i kinh t m i theo khung t ch c t ng xã kinh t m i c a qu n. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C Lê ình Nhơn
Đồng bộ tài khoản