Chỉ thị số 733/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
70
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 733/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 733/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 733/CT-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 733/CT-TTg Hà N i, ngày 12 tháng 06 năm 2007 CH THN V VI C XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2008 Năm 2008 là năm th 3 tri n khai th c hi n Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th X và Ngh quy t Qu c h i v K ho ch phát tri n kinh t -xã h i 5 năm 2006- 2010. Năm 2008, d báo kinh t th gi i ti p t c à phát tri n c a năm 2007, trong ó kinh t khu v c v n d n u v t c tăng trư ng. i v i Vi t Nam, năm 2008 là năm n n kinh t ti p t c h i nh p sâu hơn, cơ h i và thách th c ngày càng l n, an xen nhau; i m i n n kinh t theo cơ ch th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, c i cách hành chính ti p t c ư c Ny m nh, môi trư ng u tư ngày càng ư c hoàn thi n ã t o thu n l i cho ho t ng u tư, s n xu t-kinh doanh. K th a nhi u thành t u v phát tri n kinh t -xã h i và h p tác h i nh p kinh t th gi i, th và l c c a t nư c ư c nâng cao hơn, m ra nhi u cơ h i và nhi u i u ki n thu n l i cho phát tri n, t o à cho vi c hoàn thành th ng l i các m c tiêu c a k ho ch 5 năm 2006- 2010. Th tư ng Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương, T p oàn kinh t , T ng công ty 91 t n d ng t t các i u ki n thu n l i, khai thác t i a ti m năng, l i th , Ny m nh phát tri n kinh t , xã h i, ch ng vư t qua nh ng khó khăn, thách th c; t p trung tri n khai xây d ng k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2008 v i nh ng yêu c u và n i dung ch y u sau: A. NHI M V CH Y U C A K HO CH NĂM 2008 I. NHI M V PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I 1. Nhi m v phát tri n kinh t Các ngành, các c p, các doanh nghi p ph i t p trung th c hi n ng b các gi i pháp thúc Ny n n kinh t phát tri n nhanh, b n v ng trong năm 2008 và nh ng năm ti p theo. Ph n u GDP năm 2008 tăng 8,5%-8,7%; trong ó giá tr tăng thêm c a ngành nông, lâm nghi p, th y s n tăng 3,5%-3,7%; ngành công nghi p, xây d ng tăng 10,5%-10,7%; ngành d ch v tăng 8,8%-9,0%. T o chuy n bi n m nh m v ch t lư ng tăng trư ng, s c c nh tranh và hi u qu c a n n kinh t . Ti p t c Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng theo hư ng tăng nhanh t tr ng d ch v và công nghi p.
 2. Huy ng t i a và s d ng hi u qu các ngu n l c. a d ng hóa các hình th c thu hút v n u tư và lo i hình u tư t n d ng t t n i l c xây d ng cơ s h t ng giao thông, năng lư ng, thông tin, u tư cơ s h t ng nông thôn. Phát tri n m nh và qu n lý t t các hình th c u tư gián ti p a d ng hóa ngu n u tư g n v i vi c áp d ng nh ng công c qu n lý có hi u qu , b o m an toàn và n nh kinh t vĩ mô. ChuNn b t t các i u ki n và kh i công các d án cơ s h t ng giao thông quan tr ng, quy mô l n. Ti p t c ch n ch nh công tác qu n lý u tư xây d ng, t ch c ho t ng c a các Ban qu n lý d án; tăng cư ng công tác thanh tra nh m b o m ch t lư ng c a công trình, ngăn ch n có hi u qu tình tr ng tham ô, lãng phí trong u tư xây d ng. Phát tri n m nh m các ngành công nghi p có l i th so sánh và có ti m năng phát tri n, khuy n khích phát tri n ngành công nghi p áp d ng công ngh tiên ti n, công ngh cao g n v i vi c phát tri n các khu kinh t , khu công nghi p. Thúc Ny phát tri n các ngành d ch v i ôi v i vi c nâng cao ch t lư ng và kh năng c nh tranh, nâng cao t tr ng d ch v trong cơ c u t ng th n n kinh t . H tr khôi ph c và phát tri n các làng ngh , khuy n khích các h gia ình, tư nhân, h p tác xã, doanh nghi p v a và nh u tư phát tri n các ngành ngh ti u th công nghi p a d ng, áp ng nhu c u t i ch và tham gia xu t khNu. B o m duy trì t c tăng trư ng n nh và b n v ng c a toàn ngành nông, lâm, ngư nghi p trên cơ s ti p t c chuy n i cơ c u trong n i b ngành. Áp d ng khoa h c, k thu t, gi ng m i, Ny m nh thâm canh, tăng năng su t và hi u qu u tư. Phát tri n nhanh chăn nuôi theo hư ng hi u qu , b n v ng và an toàn. Khuy n khích phát tri n và hình thành các vùng chăn nuôi t p trung theo hình th c trang tr i, nuôi công nghi p, g n v i cơ s ch bi n t p trung và x lý ch t th i. Trong lĩnh v c kinh t i ngo i và h i nh p kinh t qu c t , ph i nh n th c úng và ánh giá úng nh ng thu n l i, cơ h i phát tri n và c bi t là nh ng khó khăn, thách th c trong b i c nh h i nh p ngày càng sâu và y hơn vào kinh t th gi i và khu v c. Th c hi n các cam k t và l trình h i nh p kinh t qu c t ; t o i u ki n thu hút ngu n v n u tư và công ngh c a nư c ngoài, thúc Ny xu t khNu phát tri n nhanh i ôi v i vi c m r ng th trư ng và hi u qu xu t khNu,... 2. Nhi m v v xã h i Nâng cao năng l c khoa h c công ngh trong nư c i ôi v i tăng cư ng ti p thu, làm ch , ng d ng thành t u khoa h c công ngh tiên ti n c a th gi i vào các lĩnh v c c a i s ng xã h i. T ng bư c xây d ng ngành công ngh thông tin và công ngh sinh h c thành ngành kinh t có t c tăng trư ng nhanh, áp ng nhu c u ngày càng cao trong nư c, góp ph n tăng kim ng ch xu t khNu. Ny m nh xã h i hóa ho t ng khoa h c và công ngh theo hư ng h tr phát tri n th trư ng khoa h c công ngh , khuy n khích và tôn vinh các nhà khoa h c có tài, có nhi u óng góp cho t nư c. i m i hơn n a các lĩnh v c giáo d c, ào t o, y t , văn hóa, th thao i ôi v i vi c th c hi n t t ch trương xã h i hóa các lĩnh v c này. Th c hi n t t vi c chuy n i s
 3. h u, c ph n hóa m t s cơ s công l p, trư c m t là thí i m c ph n hóa b nh vi n công xây d ng mô hình tri n khai th c hi n trên di n r ng. T ch c tri n khai th c hi n có hi u qu các chương trình m c tiêu qu c gia; huy ng, s d ng có hi u qu ngu n l c trong và ngoài nư c và s tham gia c a c ng ng dân cư th c hi n. Trư c m t, trong tháng 6 và tháng 7 năm 2007, các B qu n lý chương trình có trách nhi m hoàn ch nh án trình Th tư ng Chính ph phê duy t các chương trình l c tiêu qu c gia giai o n t nay n năm 2010 có căn c pháp lý b trí k ho ch u tư và ngân sách năm 2008. Gi i quy t m t cách tích c c và hi u qu các v n xã h i phát sinh trong quá trình th c thi cam k t WTO. Ch ng xây d ng và th c hi n các gi i pháp gi i quy t v n lao ng b m t vi c làm do các doanh nghi p không th ti p t c duy trì, phát tri n s n xu t kinh doanh trong quá trình c nh tranh và h i nh p kinh t qu c t . Ny m nh công tác gi m nghèo; b sung hoàn ch nh các chính sách và chương trình gi m nghèo ngư i nghèo ư c tham gia tích c c hơn n a vào ho t ng chương trình và th hư ng các thành qu t các chương trình này. Xóa b các quy nh v các kho n ph i óng góp b t h p lý c a nông dân. Ti p t c th c hi n các chính sách tr giúp ngư i nghèo vươn lên như: chính sách khám, ch a b nh; h tr giáo d c; h tr nhà ; cho vay v n ưu ãi,... t o i u ki n h tr cho các i tư ng là ng bào dân t c thi u s , các i tư ng thu c di n chính sách xã h i ư c hư ng các d ch v công c a Nhà nư c. Gi i quy t hi u qu các v n xã h i b c xúc; c bi t là tình tr ng t i ph m, ma túy, tai n n giao thông. 3. Nhi m v v b o v môi trư ng Gi i quy t tình tr ng suy thoái môi trư ng khu v c các nhà máy, các khu công nghi p, các khu ông dân cư; c i t o và x lý môi trư ng trên các sông, h , ao, kênh mương b ô nhi m n ng. Nâng cao kh năng phòng tránh và h n ch tác ng x u c a thiên tai, s bi n ng khí h u b t l i i v i môi trư ng; ng c u k p th i và kh c ph c h u qu x u do thiên tai gây ra. S d ng h p lý, có hi u qu và b n v ng tài nguyên thiên nhiên, môi trư ng các lưu v c sông, b o m cân b ng sinh thái, b o t n thiên nhiên và gi gìn a d ng sinh h c. áp ng các yêu c u trong cam k t b o v môi trư ng v i c ng ng qu c t , h n ch tác ng x u c a quá trình toàn c u hóa tác ng n môi trư ng trong nư c nh m thúc Ny tăng trư ng kinh t , nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân. 4. Ny m nh c i cách hành chính, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí Vi c c i cách hành chính trong th i gian t i ph i hư ng t i m c tiêu xây d ng n n hành chính ph c v nhân dân, trong s ch, dân ch , hi u l c, hi u qu ; i ngũ cán b ,
 4. công ch c có phNm ch t và năng l c áp ng yêu c u i m i và phát tri n c a t nư c. Tri n khai m nh m chương trình t ng th c i cách hành chính, trư c h t là i m i ch c năng, nhi m v ; t ch c, s p x p l i b máy c a Chính ph , chính quy n a phương các c p. Th c hi n ch Th trư ng trong các cơ quan hành chính; phân nh rõ trách nhi m c a ngư i ng u và t p th lãnh o các c p. Ny m nh c i cách th t c hành chính, trư c h t là các th t c liên quan n u tư, thành l p và ho t ng c a doanh nghi p, các d ch v hành chính liên quan n i s ng c a nhân dân. Th c hi n công khai, minh b ch trong ho t ng c a cơ quan qu n lý nhà nư c các c p; ph bi n r ng rãi và niêm y t công khai t i công s quy ch , quy trình và các th t c hành chính rõ ràng, c th . Tri n khai th c hi n Chương trình Chính ph i n t g n v i vi c i m i phương th c i u hành c a h th ng hành chính, phù h p v i ti n trình ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý nhà nư c. Ti p t c c i cách ch công v , công ch c, bao g m công tác qu n lý cán b ; ch ti n lương và các ch , chính sách khác. i m i công tác ào t o, b i dư ng công ch c, viên ch c, trong ó chú tr ng giáo d c o c, phNm ch t chính tr cho công ch c. Phát huy dân ch cơ s , tăng cư ng i ngo i gi a chính quy n a phương v i c ng ng doanh nghi p và dân cư. Th c hi n nghiêm túc Quy t nh s 80/CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v giám sát c ng ng. 5. Tăng cư ng công tác phòng, ch ng tham nhũng Ti p t c xây d ng và hoàn thi n h th ng pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng; tri n khai và th c hi n ng b B lu t Phòng, ch ng tham nhũng, Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; s a i, b sung và hoàn thi n Lu t Khi u n i và t cáo. K t h p ch t ch gi a vi c th c hi n Chương trình hành ng phòng, ch ng tham nhũng v i Chương trình hành ng th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, nh t là trong các lĩnh v c t ai, u tư xây d ng, thu, chi ngân sách nhà nư c, qu n lý tài chính công, công tác b t và b trí cán b . Tăng cư ng qu n lý, giám sát thu nh p c a cán b , công ch c, nh t là nh ng ngư i có ch c, có quy n. 6. Tăng cư ng c ng c qu c phòng, an ninh, gi v ng c l p dân t c và tr t t an toàn xã h i, c bi t t i các khu v c tr ng i m, vùng biên gi i và h i o, t o môi trư ng chính tr n nh cho phát tri n kinh t và h i nh p kinh t qu c t . II. NHI M V XÂY D NG D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2008 Các B , ngành, a phương, T p oàn kinh t , T ng công ty 91 t ch c xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2008 theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n pháp lu t liên quan. Vi c xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2008 ph i g n v i k ho ch phát tri n kinh t -xã h i 5 năm 2006-2010 theo Ngh
 5. quy t i h i l n th X c a ng, Ngh quy t c a Qu c h i ã ư c thông qua và K ho ch 5 năm 2006-2010 c a B , ngành, a phương, ng th i có xem xét, i u ch nh cho phù h p v i th c t phát tri n hai năm qua, d ki n b i c nh trong nư c và ngoài nư c trong năm 2008 và nh ng năm ti p theo. D toán ngân sách nhà nư c năm 2008 ph i ư c cơ c u l i theo hư ng v a t o i u ki n ti p t c thúc Ny tăng trư ng kinh t m c cao hơn, v a x lý có hi u qu các v n xã h i, Ny nhanh công cu c xóa ói, gi m nghèo, ph n u th c hi n công b ng xã h i ng th i b o m các v n an ninh tài chính qu c gia. Trên cơ s ó, vi c xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2008 c n chú ý m t s n i dung cơ b n sau: 1. Xây d ng D toán thu ngân sách nhà nư c năm 2008 ph i theo hư ng tích c c: bám sát d báo tình hình u tư, phát tri n s n xu t kinh doanh, úng chính sách, ch , th c hi n y các cam k t qu c t v thu ; ng th i có các gi i pháp hi u qu , h p lý trong vi c tăng cư ng qu n lý thu theo Lu t Qu n lý thu ; x lý tích c c và có hi u qu các kho n n ng thu , ch ng th t thu, tr n l u thu và gian l n thương m i, ch ng tình tr ng chuy n giá, chuy n s thu t a bàn này sang ia bàn khác trái ch quy nh; tăng cư ng thanh tra, ki m tra, phát hi n và x lý k p th i các trư ng h p vi ph m. D toán thu ngân sách nhà nư c xây d ng v i m c ng viên ph n u t trên 22% GDP, trong ó thu thu và phí trên 21% GDP. D toán thu n i a (không k thu t d u thô và thu ti n s d ng t) tăng bình quân t i thi u 16%-18% so v i ư c th c hi n năm 2007. 2. Xây d ng D toán chi ngân sách nhà nư c năm 2008 ph i trên cơ s các nguyên t c, tiêu chí và nh m c phân b chi ngân sách nhà nư c giai o n 2007-2010 theo các Quy t nh s 210/2006/Q -TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 và s 151/2006/Q - TTg ngày 29 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph . i v i ngân sách a phương, d toán chi cân i ư c xây d ng trên cơ s ngu n thu ngân sách a phương ư c hư ng theo phân c p, t l phân chia ngu n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương và s b sung cân i (n u có) ư c c p có thNm quy n quy t nh năm 2007. Khi xây d ng d toán và b trí ngân sách năm 2008, c n chú ý các n i dung sau: a) B trí chi u tư phát tri n ph i b o m t p trung, trong ó chú ý t p trung v n cho các d án, công trình tr ng i m qu c gia, các chương trình ưu tiên phát tri n kinh t -xã h i, chương trình m c tiêu qu c gia; ti p t c ưu tiên b trí v n u tư phát tri n ngu n nhân l c. Các B , ngành, a phương ph i b trí trong d toán chi u tư phát tri n năm 2008 hoàn tr ngân sách nhà nư c các kho n ã ng trư c, b o m v n i ng cho các d án ODA, v n cho các công trình, d án chuy n ti p, v n cho công tác quy ho ch và chuNn b u tư; thanh toán kho n n kh i lư ng xây d ng cơ b n ã hoàn thành c a các công trình thu c nhi m v c a ngân sách nhà nư c và b trí cho các d án, công trình quan tr ng khác. B trí v n b sung có m c tiêu ngân sách trung ương cho ngân sách a phương c n t p trung h tr cho các a phương th c s khó khăn theo các tiêu chí nh m c phân
 6. b v n theo Quy t nh s 210/2006/Q -TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph nh m th c hi n t t hơn m c tiêu c a các chương trình, d án, án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. b) Xây d ng d toán chi phát tri n s nghi p giáo d c- ào t o, văn hóa thông tin, y t , môi trư ng, khoa h c-công ngh , xã h i, qu c phòng, an ninh, qu n lý hành chính nhà nư c, ho t ng c a ng, các oàn th theo úng chính sách, ch , nh m c hi n hành và theo úng các Ngh quy t c a ng, c a Qu c h i, trong ó chú ý b trí chi ngân sách cho lĩnh v c giáo d c, ào t o-d y ngh năm 2008 ph i t 20% t ng chi ngân sách nhà nư c. Các B , ngành, a phương ph i g n xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2008 v i vi c th c hi n Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph v giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan nhà nư c; Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p và Ngh nh s 115/2005/N -CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a t ch c khoa h c và công ngh công l p; th c hi n thí i m chuy n m t s ơn v s nghi p công l p có i u ki n sang ho t ng theo cơ ch doanh nghi p. c) D toán chi th c hi n các Chương trình m c tiêu qu c gia, Chương trình 135 (giai o n II), d án tr ng m i 5 tri u ha r ng; các B , cơ quan qu n lý Chương trình căn c k t qu d ki n t ư c n năm 2007 có ánh giá c th t ng Chương trình, d án, phân tích các m t còn h n ch , nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c xác nh m c tiêu, nhi m v c th và xây d ng d toán ngân sách năm 2008. B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p trong d toán ngân sách nhà nư c năm 2008 báo cáo Chính ph trình Qu c h i theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. d) B o m cân i ngu n ngân sách nhà nư c th c hi n c i cách ti n lương theo l trình quy nh; ng th i ti p t c b trí và huy ng các ngu n tài chính khác theo quy nh ch ng th c hi n. Các B , ngành, cơ quan trung ương, các a phương, các ơn v ti p t c th c hi n y , úng quy nh các bi n pháp t o ngu n c i cách ti n lương như ã hư ng d n năm 2007. ) i v i các chương trình, d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA), vi c l p d toán ph i úng trình t , quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c theo tính ch t các ngu n v n, b o m phù h p v i ti n th c hi n. e) Ngân sách trung ương và ngân sách a phương các c p b trí d phòng ngân sách theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c ch ng i phó v i thiên tai, lũ l t, d ch b nh và th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng t xu t, c p bách phát sinh ngoài d toán. Trong quá trình l p d toán ngân sách năm 2008, các B , ngành, a phương ph i d ki n y các nhu c u chi th c hi n chính sách ch , nhi m v m i (n u có); không x y ra tình tr ng thi u kinh phí khi th c hi n các nhi m v trong năm 2008.
 7. 3. i v i các B , cơ quan trung ương và a phương tri n khai thí i m xây d ng k ho ch tài chính trung h n và k ho ch ch tiêu trung h n theo Quy t nh s 432/Q - TTg ngày 21 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph , khi xây d ng d toán ngân sách năm 2008 ph i g n công tác xây d ng k ho ch tài chính trung h n và k ho ch chi tiêu trung h n giai o n 2008-2010 v i vi c th c hi n các m c tiêu, nhi m v c a k ho ch 5 năm 2006-2010. B Tài chính hư ng d n c th công tác xây d ng d toán ngân sách năm 2008 v i công tác xây d ng k ho ch tài chính trung h n và k ho ch ch tiêu trung h n giai o n 2008-2010. 4. Công tác xây d ng d toán ngân sách a phương các c p: y ban nhân dân các c p xây d ng d toán ngân sách a phương trên cơ s ngu n thu, nhi m v chi ã ư c phân c p, t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu và s b sung cân i t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i (n u có) ư c n nh theo m c Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i, H i ng nhân dân quy t nh, Th tư ng Chính ph và y ban nhân dân c p trên ã giao năm 2007. Vi c l p d toán ngân sách năm 2008 c n bám sát m c tiêu, nhi m v c a ngân sách nhà nư c năm 2008 và nh ng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; trong ó, chú ý m t s v n sau: a) Xây d ng t d toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn ph i căn c m c tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2006-2010 ã ư c H i ng nhân dân các c p thông qua, kh năng th c hi n các ch tiêu kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2007, d báo tăng trư ng kinh t và các ngu n thu năm 2008 trên a bàn tính úng, tính ngu n thu i v i t ng lĩnh v c, t ng kho n thu theo ch . D toán thu n i a (không k thu t d u thô và thu ti n s d ng t) tăng t i thi u 16% - 18%, d toán thu t ho t ng xu t nh p khNu tăng t i thi u 8% - 9% so v i ư c th c hi n năm 2007. b) Xây d ng d toán chi ngân sách a phương: - Căn c vào ngu n thu ngân sách a phương ư c hư ng theo phân c p ngân sách, t l phân chi ngu n thu gi a ngân sách trung ương và ngân sách a phương, b sung cân i t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương (n u có) ư c giao n nh xác nh ngu n ư c chi c a ngân sách a phương. Các a phương c n ưu tiên b trí các nhi m v chi theo nh hư ng chung, t p trung ngu n l c b o m các lĩnh v c chi giáo d c - ào t o, khoa h c và công ngh , s nghi p môi trư ng theo các ngh quy t c a ng, Qu c h i và Chính ph . - D toán chi b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương như các chương trình m c tiêu qu c gia, Chương trình 135, d án tr ng m i 5 tri u ha r ng và các chương trình, d án quan tr ng khác ư c xác nh trên cơ s tiêu chí, nh m c phân b v n u tư phát tri n theo Quy t nh s 210/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph và các văn b n hư ng d n có liên quan. c) Ngu n thu ti n s d ng t, các a phương ti p t c b trí cho u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i và các d án di dân, tái nh cư, chuNn b m t b ng xây d ng, o c t ai Ny nhanh ti n , hoàn thành vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t.
 8. d) Ngu n thu t x s ki n thi t, không ưa vào cân i ngân sách nhà nư c; th c hi n qu n lý thu, chi s thu này qua ngân sách nhà nư c. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương d ki n s thu, l p phương án phân b , s d ng s thu này trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh vi c u tư cho các công trình phúc l i xã h i c n thi t c a a phương, trư c h t là các công trình thu c lĩnh v c giáo d c, y t . ) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i ch ng tính toán dành ngu n th c hi n c i cách ti n lương theo úng quy nh. e) Vi c xây d ng d toán xây d ng ngu n v n cho u tư phát tri n ph i th c hi n theo úng quy nh t i Lu t Ngân sách nhà nư c và Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph ; ng th i, ch ng b trí ngân sách a phương hoàn tr các kho n ã huy ng n h n tr theo quy nh c a pháp lu t. g) Các a phương ch ng b trí kinh phí và th c hi n tr cư c, tr giá phù h p v i tình hình th c t a phương v m t hàng, s n phNm, m c h tr , a bàn h tr , v.v... h) Căn c kh năng cân i c a ngân sách a phương, tình hình th c hi n d toán i v i các kho n ư c b sung có m c tiêu t ngân sách trung ương cho ngân sách a phương năm 2007, căn c các chính sách và ch hi n hành, xây d ng d toán chi th c hi n các d án, nhi m v quan tr ng, trên cơ s ó ngh ngân sách trung ương b sung có m c tiêu theo quy nh t i Ngh nh 60/2003/N -CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c. 5. Các B , ngành, cơ quan trung ương, a phương, các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c ch ng th c hi n ánh giá, phân tích c th k t qu chi tiêu ngân sách năm 2007; t p trung ch o, t ch c th c hi n công tác quyêt toán và ki m tra phê duy t quy t toán ngân sách năm 2006 theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; t ch c công b công khai quy t toán ngân sách nhà nư c năm 2005; ch ng x lý, gi i quy t nh ng t n t i, sai ph m ã ư c cơ quan thanh tra, ki m toán phát hi n và ki n ngh theo úng quy nh c a pháp lu t. 6. Xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2008 ph i quán tri t th c hi n Chương trình hành ng c a Chính ph và c a B , ngành, a phương mình v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và phòng, ch ng tham nhũng, b o m d toán ngân sách ư c xây d ng úng ch , ti t ki m và có hi u qu . 7. Các B , cơ quan trung ương ph i l p d toán chi ngân sách theo ơn v th c hi n và theo nh ng nhi m v ư c giao, thuy t minh rõ ràng, chi ti t v d toán thu, chi ngân sách năm 2008 g i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p theo úng quy nh. B. TI N XÂY D NG K HO CH VÀ PHÂN CÔNG TH C HI N 1. V ti n xây d ng k ho ch:
 9. Tháng 6 năm 2007, B K ho ch và u tư, B Tài chính hư ng d n khung k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và d toán ngân sách năm 2008 cho các B , ngành, a phương, các T p oàn kinh t , T ng công ty 91; B Tài chính hư ng d n k ho ch tài chính trung h n và k ho ch chi tiêu trung h n giai o n 2008-2010 cho các B , a phương tham gia thí i m làm căn c xây d ng k ho ch. Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2007, các B , ngành, a phương, các T p oàn kinh t , T ng công ty 91 xây d ng k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2008, k ho ch tài chính trung h n và k ho ch chi tiêu trung h n giai o n 2008-2010 ( i v i các B , a phương tham gia thí i m) g i báo cáo n B K ho ch và u tư, B Tài chính và Ki m toán Nhà nư c trư c ngày 20 tháng 7 năm 2007 t ng h p theo quy nh. Trong tháng 8 năm 2007, B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và d toán ngân sách năm 2008, ng th i d ki n phương án phân b các ch tiêu k ho ch và ngân sách nhà nư c. Trong tháng 9 năm 2007, B K ho ch và u tư và B Tài chính báo cáo Chính ph k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2008 trư c khi trình Qu c h i theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. Trư c ngày 20 tháng 11 năm 2007, Th tư ng Chính ph giao k ho ch phát tri n kinh t xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2008 cho các B , ngành, a phương, T p oàn kinh t , T ng công ty 91 trên cơ s các Ngh quy t c a Qu c h i v nhi m v và d toán ngân sách nhà nư c năm 2008. Trư c ngày 25 tháng 11 năm 2007, B K ho ch và u tư, B Tài chính hư ng d n chi ti t k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và d toán ngân sách năm 2008 cho các B , ngành, a phương, T p oàn kinh t , T ng công ty 91. Trư c ngày 10 tháng 12 năm 2007, các t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh phương án phân b , giao k ho ch nhi m v và d toán ngân sách cho c p dư i trên cơ s nhi m v và d toán ã ư c Th tư ng Chính ph giao và hư ng d n c a B K ho ch và u tư và B Tài chính, b o m d toán ngân sách các c p ư c quy t nh trư c ngày 31 tháng 12 năm 2007. Trư c ngày 31 tháng 12 năm 2007, các ơn v d toán quy t nh phân b , giao d toán thu, chi ngân sách cho t ng ơn v tr c thu c trên cơ s nhi m v và d toán ư c c p có thNm quy n giao, hư ng d n. 2. V phân công th c hi n: a) B K ho ch và u tư: - Tính toán, xác nh các phương án, các cân i l n làm cơ s hư ng d n cho các B , ngành, các a phương xây d ng k ho ch năm 2008. - T ch c hư ng d n xây d ng và t ng h p k ho ch phát tri n kinh t -xã h i năm 2008.
 10. - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính d ki n k ho ch u tư phát tri n và phương án phân b v n u tư xây d ng cơ b n; d ki n k ho ch và phương án phân b v n năm 2008 cho các Chương trình m c tiêu qu c gia, Chương trình 135 (giai o n II), d án tr ng m i 5 tri u ha r ng. T ng h p phương án phân b d toán chi Chương trình m c tiêu qu c gia. Làm vi c v i các B , ngành và các a phương và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, u tư và Chương trình m c tiêu qu c gia năm 2008. b) B Tài chính: - Hư ng d n các B , ngành, a phương ánh giá tình hình th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm 2007; xây d ng khái toán ngân sách và thông báo s ki m tra v d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2008 cho các B , ngành và a phương. - Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, các cơ quan liên quan xây d ng và t ng h p d toán ngân sách nhà nư c năm 2008; làm vi c v i các B , cơ quan Trung ương, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v d toán ngân sách nhà nư c năm 2008, k ho ch tài chính trung h n và k ho ch chi tiêu trung h n giai o n 2008-2010 ( i v i các B , a phương tham gia thí i m). c) Các B , cơ quan nhà nư c, các T p oàn kinh t , T ng công ty 91: - Ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách thu c ch c năng, nhi m v ư c phân công. - Các B , ngành qu n lý Chương trình m c tiêu qu c gia ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các B , ngành, cơ quan trung ương liên quan d ki n nhi m v , m c kinh phí th c hi n Chương trình năm 2008. - Các B , cơ quan nhà nư c theo ch c năng c a mình, trên cơ s tính toán các ngu n l c có th khai thác ư c, xây d ng các ch tiêu kinh t -xã h i, xu t các gi i pháp, các cơ ch , chính sách, ch m i ho c ki n ngh s a i, b sung các ch , chính sách hi n hành trình c p thNm quy n ban hành trư c th i i m l p d toán ngân sách (trư c ngày 20 tháng 7 năm 2007), thông báo B K ho ch và u tư, B Tài chính, các B , các cơ quan liên quan làm căn c xây d ng k ho ch và d toán ngân sách. d) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: hư ng d n, t ch c và ch o các cơ quan ch c năng c a a phương xây d ng k ho ch phát tri n kinh t xã h i và d toán ngân sách nhà nư c; ti p t c i m i n i dung, phương pháp xây d ng k ho ch, t ch c l y ý ki n r ng rãi v d th o k ho ch nh m t o s ng thu n cao, trình c p có thNm quy n quy t nh; ng th i, báo cáo các cơ quan Trung ương theo quy nh. Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n t t Ch th này./. TH TƯ NG
 11. Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH.
Đồng bộ tài khoản