Chỉ thị số 75/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
80
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 75/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 75/CT-UB về việc tuyển chọn cán bộ đi học khóa I về nghiệp vụ quản lý kinh tế theo hình thức tại chức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 75/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p – T do – H nh phúc -------- S : 75/CT-UB Tp. H Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 1977 CH THN V VI C TUY N CH N CÁN B I H C KHÓA I V NGHI P V QU N LÝ KINH T THEO HÌNH TH C T I CH C ư cs ng ý c a Thư ng v Thành y và s giúp tích c c c a B i h c và Trung h c chuyên nghi p, y ban nhân dân thành ph quy t nh s m khóa I v b i dư ng nghi p v qu n lý kinh t theo hình th c t i ch c cho cán b hi n ang m ang nhi m v qu n lý các a phương, các ngành, các cơ s s n xu t, kinh doanh, hành chánh s nghi p trong thành ph . ây cũng là i u mà lâu nay Thành y, y ban mong mu n s m ư c th c hi n yêu c u ào t o b i dư ng cán b t i ch , t i ch c nh m trang b ki n th c cơ b n v khoa h c qu n lý kinh t xã h i ch nghĩa, trư c h t là i v i cán b lãnh o và m t s cán b nghiên c u ch ch t nh m kh c ph c nh ng m t còn y u trong qu n lý kinh t , qu n lý công tác và trên cơ s ó nâng cao m t bư c ki n thi t và năng l c lãnh o c a cán b , th c hi n t t nh ng m c tiêu nhi m v mà ngh quy t i h i ng b Thành ph l n th I ã ra. Chương trình h c s bao g m các n i dung chính : khoa h c qu n lý, nguyên lý k ho ch hóa kinh t , qu c dân, các nguyên lý k toán tài chánh, th ng kê kinh t , phân tích h p ng kinh t và các nghi p v v qu n lý kinh t công nghi p, kinh t nông nghi p, kinh t thương nghi p v.v… Theo th t c a chương trình, h c viên h c t i âu s nghiên c u v n d ng t i ó trong công tác hi n t i c a mình. K t thúc khóa h c, h c viên s có m t ki n th c cơ b n v phương pháp qu n lý kinh t , có th v n d ng th c hi n trong ngành mình ng th i hi u ư c nghi p v c a các ngành khác h p ng nh p nhàng v i nhau th c hi n t t các nhi m v ch trương chung. Trư ng i h c Kinh t Thành ph H chí Minh s m nhi m vi c gi ng d y. T ng lúc nhà trư ng và y ban s t ch c báo cáo ngo i khóa h tr cho khóa h c thêm sinh ng. Khóa h c s hoàn thành trong 14 tháng. Sau ây là m t s yêu c u th c hi n: 1- I TƯ NG TUY N CH N I H C a/ Các S , Ban, Ngành Thành ph : M i ban Giám c S , Ngành tr c thu c Thành ph c m t ng chí i h c.
  2. - Các Công ty, xí nghi p, tr m tr i, phòng ,trư ng, b nh vi n v.v… tr c thu c S , ngành m i ơn v ư c c t 1 n 2 ng chí trong Ban ph trách i h c. Cán b k c n ho c cán b nghiên c u có b c lương t cán s (ho c tương ương) tr lên ư c c i h c v i s lư ng nhi u hơn trong ph m vi ch tiêu chung nêu dư i ây. b/ Các Qu n Huy n : - M i Qu n, Huy n c t 2 n 3 ng chí là Qu n, Huy n y viên và thành viên UBND Qu n, Huy n i h c. - Các phòng nghi p v , chuyên môn, các cơ s s n xu t kinh doanh tr c thu c Qu n, Huy n m i ơn v ư c c t 1 n 2 trong ban ph trách i h c. - Cán b k c n ho c cán b nghiên c u có b c lương t cán s 3 (ho c tương ương) tr lên, ư c c i h c v i s lư ng nhi u hơn trong ph m vi ch tiêu chung nêu dư i ây. Nói chung, cán b ư c c i h c khóa này ch gi i h n trong ph m vi cán b ang làm nhi m v lãnh o, qu n lý kinh t và m t s cán b k c n, cán b nghiên c u ch ch t, có quá trình tham gia cách m ng ít nh t t 5 năm tr lên. V trình văn hóa: cán b i h c c n có trình văn hóa ít nh t tương ương c p 2, có th ti p thu t t và sau ây có th nghiên c u, hư ng d n th c hi n trong a bàn mình, ngành mình. Nh ng cán b ương nhi m v công tác qu n lý kinh t ã có trình i h c ho c trên i h c v k thu t chuyên môn nhưng chưa h c v nghi p v qu n lý kinh t cũng thu c i tư ng c i h c l p này. V tu i tác, nói chung không h n ch nhưng c n chú ý cán b có kh năng theo u i h c t p n nơi n ch n. C vào quy mô t ch c, s lư ng cán b và nhu c u công tác, y ban ch nh………………………………………… ư c c …………………..cán b theo các thành ph n nói trên i h c khóa này. 2/ BI N PHÁP TUY N CH N CÁN B IH C Căn c vào ch tiêu quy nh nói trên, Ban Giám c các S , Ban, Ngành và Thư ng v Qu n, Huy n y, y ban nhân dân Qu n, Huy n ti n hành xét ch n cán b i h c khóa I qu n lý kinh t . C n ưu tiên ch n nh ng cán b kháng chi n t i ch và nh ng cán b A v nhưng trư c ây chưa h c v nghi p v qu n lý kinh t i h c l p này làm h t nhân cho vi c c i ti n n n p qu n lý kinh t trong ngành mình, a phương mình. Tránh vi c ưa các ng chí ang ch i b trí công tác ho c s p chuy n công tác khác i h c. M i cán b ư cc i h c c n có các th t c : - Làm hai b n sơ y u lý l ch (theo m u kèm theo)
  3. - M t gi y ch ng h c l c n u không có b n sao văn b ng thì cơ quan ch ng nh n trình tương ương. - T ng S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n ra quy t nh c cán b i h c có danh sách c th . - Các th t c h sơ nói trên c n c cán b t ch c mang t p trung n bàn giao t i trư ng ào t o t i ch c (86 Lê Thánh Tôn Qu n I) ch m nh t là ngày 15.12.1977. Cu i tháng 12/1977 y ban s thông báo danh sách cán b ư c tuy n vào khóa h c I l p nghi p v qu n lý kinh t và l p h c s khai m c vào trung tu n tháng 1/1978. Chú ý : có th c s lư ng ho c nhi u hơn m t ít so v i ch tiêu quy nh. Không nên c dư i m c ch tiêu 3/ V H C T P : Theo quy ch chung, cán b ư c cơ quan c i h c t i ch c ư c ngh công tác m i tháng 4 ngày nghe gi ng t p trung và hàng tu n 3 t i nghiên c u bài, làm bài t p. Qua t ng môn h c và cu i khóa h c, h c viên s có m t th i gian c n thi t (do trư ng i h c Kinh t quy nh) ôn t p, ki m tra. Khóa h c s có t ng k t và c p gi y ch ng nh n cho h c viên t k t qu t t c các môn h c. Trư ng ào t o t i ch c s ài th các kho n in n tài li u, ph c p gi ng viên và các kho n chi phí v phương ti n gi ng d y, h c t p. Cơ quan c cán b i h c c p gi y bút và các kho n chi phí khác như ch i v i cán b i công tác, y ban s ban hành m t cách toàn di n v ch , chính sách, n i quy i v i cán b i h c các trư ng l p t i ch c. Nh n ư c ch th n y, các S , Ban, Ngành,Qu n, Huy n xét ch n và báo cáo danh sách h sơ lý l ch cán b c i h c m t cách khNn trương theo th i gian ã nêu trên. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH Nơi g i : PHÓ CH TNCH -Các S , Ban, ngành -UBND các Qu n, Huy n -VF thành y -VF y ban -B i h c và THCN -Trư ng i h c kinh t -Trư ng i h c t i ch c -Lưu VF y ban. Lê Quang Chánh
Đồng bộ tài khoản