Chỉ thị số 772-TATC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 772-TATC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 772-TATC về vấn đề đình chỉ áp dụng luật pháp cũ của đế quốc và phong kiến do Toà Án Nhân Dân tối cao ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 772-TATC

  1. TÒA ÁN NHÂN DÂN T I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA CAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 772-TATC Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 1959 CH THN V V N ÌNH CH ÁP D NG LU T PHÁP CŨ C A QU C VÀ PHONG KI N Sau khi cách m ng tháng 8 th ng l i, nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa thành l p, chính quy n cách m ng, theo S c l nh s 47 ngày 10-10-1945 v n còn cho phép áp d ng m t s i u lu t cũ c a qu c và phong ki n, v i i u ki n là không trái v i nguyên t c c l p c a nư c Vi t Nam và chính th dân ch c ng hòa. ó là m t vi c c n thi t trong i u ki n lúc b y gi . Các Tòa án ã căn c vào chính sách c a ng và Chính ph , tinh th n c l p và dân ch c a Hi n pháp c a năm 1946, án l c a các tòa án xét x . i u lu t cũ ch ư c v n d ng trong khi th t c n thi t, và v i tinh th n c a chính sách và ư ng l i m i. Nhưng t ngày hòa bình l p l i, cách m ng chuy n giai o n, lu t pháp, cách chính sách, ư ng l i ti n hành nhi m v cách m ng, m i ngày càng nhi u. Nh ng i u lu t c a qu c và phong ki n dù là hi u và áp d ng v i tinh th n m i ch ng nh ng là không còn thích h p ư c n a, mà trái l i không kh i gây ra nhi u tác h i trong công tác. Cho nên Thông tư s 19/VHH-HS ngày 30-6-1955 c a B Tư pháp ã yêu c u các tòa án không nên áp d ng lu t l c a qu c và phong ki n n a. Thông tư này ph n l n ư c thi hành. Nhưng l t còn có m t s nơi, trong m t s trư ng h p, nh t là ti p theo phát hi n sai l m trong c i cách ru ng t và ch nh n t ch c, v n còn chi u theo i u lu t cũ nh t i và cân nh c hình ph t. Do ó mà ư ng l i x lý âm ra sai l ch; không phù h p v i ư ng l i chính sách c a ng và Chính ph . Do ó mà ã gây tác h i trong công tác; không k nh ng nh hư ng không t t v l p trư ng tư tư ng. Toà án T i cao th y c n cân nh c l i m t l n n a r ng i u lu t c a qu c và phong ki n do qu c và phong ki n t ra b o v quy n l i c a chúng, b o v ch qu c và phong ki n bóc l t và àn áp nhân dân ta. Dư i s lãnh o c a ng và Nhà nư c, nhân dân ta ã ánh qu c và phong ki n mi n B c và ang ra s c ưa d n mi n B c lên xã h i ch nghĩa, làm cơ s v ng ch c cho cu c u tranh th ng nh t nư c nhà, trên cơ s c l p và dân ch , b ng phương pháp hòa bình. Trong tình hình xã h i Vi t Nam hi n nay, và v i nhi m v cách m ng nói trên, hoàn toàn không th s d ng i u lu t c a qu c và phong ki n ư c n a, dù là v i tinh th n m i.
  2. xét x các v án hình s và dân s , c n áp d ng lu t pháp c a nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa ã ban hành t trư c n gi (lu t, s c l nh, ngh nh, thông tư…) ư ng l i chính sách c a ng và Chính ph , án l c a các tòa án, c a Tòa án T i cao. Trư ng h p không gi i quy t ư c thì s báo cáo lên Toà án T i cao có ý ki n giúp . Mong các Tòa án thi hành úng ch th này. K.T. CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN T I CAO PHÓ CHÁNH ÁN Tr n Công Tư ng
Đồng bộ tài khoản