Chỉ thị số 84/2008/CT-BVHTTDL

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 84/2008/CT-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 84/2008/CT-BVHTTDL về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm thúc đẩy sự ra đời, phát triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 84/2008/CT-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T LNCH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 84/2008/CT-BVHTTDL Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2008 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ, CH O NH M THÚC YS RA I, PHÁT TRI N C A CÁC B O TÀNG VÀ SƯU T P TƯ NHÂN Trong th i gian qua, vi c th c hi n ch trương xã h i hóa c a ng, Nhà nư c v ho t ng b o tàng trên c nư c ã t ư c nh ng thành t u áng k , góp ph n nâng cao m c hư ng th văn hóa cho nhân dân và tuyên truy n, qu ng bá nh ng nét c s c v l ch s , văn hóa Vi t Nam. Tuy v y, công tác qu n lý Nhà nư c, ch o và hư ng d n v chuyên môn, nghi p v nh m thúc Ny s ra i và phát tri n c a các b o tàng và sưu t p tư nhân còn chưa ư c quan tâm úng m c, hi u qu t ư c chưa tương x ng v i ti m năng xã h i và ch trương c a ng và Nhà nư c v xã h i hóa ho t ng b o tàng. Nguyên nhân ch y u là do các a phương, các cơ quan ch c năng chưa nh n th c y v v trí, vai trò và ti m năng phát tri n c a các b o tàng và sưu t p tư nhân i v i quá trình xã h i hóa các ho t ng b o tàng; vi c xây d ng, ban hành, t ch c th c hi n các cơ ch , chính sách khuy n khích s ra i và phát tri n c a các b o tàng và sưu t p tư nhân còn thi u ng b , kém hi u qu . ti p t c thúc Ny s ra i và phát tri n c a các b o tàng và sưu t p tư nhân, góp ph n Ny m nh xã h i hóa các ho t ng b o v và phát huy giá tr di s n văn hóa, tri n khai có hi u qu Quy ho ch t ng th h th ng b o tàng Vi t Nam n năm 2020, ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 156/2005/Q -TTg, ngày 23 tháng 6 năm 2005, B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch yêu c u các cơ quan, ơn v thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch, các S Văn hóa, Th thao và Du l ch th c hi n t t các v n sau ây: I. V NH N TH C Cán b , công ch c, viên ch c trong các cơ quan, ơn v thu c B , các S Văn hóa, Th thao và Du l ch quán tri t sâu s c và y m c tiêu, quan i m v phát tri n các b o tàng và sưu t p tư nhân: 1. V m c tiêu a) Phát huy ti m năng trí tu , tâm huy t, cơ s v t ch t c a các t ch c và cá nhân cùng v i Nhà nư c Ny m nh s nghi p b o v và phát huy giá tr di s n văn hóa, xã h i hóa các ho t ng b o tàng. b) T o i u ki n cho các t ch c, cá nhân thành l p và m r ng ho t ng c a b o tàng và sưu t p tư nhân.
  2. c) T o s a d ng c a các s n phNm văn hóa - du l ch, góp ph n nâng cao i s ng văn hóa c a nhân dân, thúc Ny s phát tri n ho t ng du l ch. 2. V quan i m a) m b o quy n s h u c a ch s h u di s n văn hóa i ôi v i vi c cao trách nhi m c a các t ch c, cá nhân i v i di s n văn hóa; th c hi n chính sách công b ng xã h i v óng góp, sáng t o và hư ng th văn hóa c a nhân dân. b) cao trách nhi m c a cơ quan ch c năng, chính quy n các c p i v i ho t ng b o v và phát huy giá tr di s n văn hóa, ng th i khai thác và s d ng có hi u qu các ngu n l c c a các t ch c, cá nhân phát tri n h th ng b o tàng và sưu t p tư nhân. c) Phát tri n các b o tàng và sưu t p tư nhân c n có bư c i thích h p v i t ng a phương; ưu tiên, khuy n khích phát tri n các b o tàng và sưu t p tư nhân các ô th , các trung tâm văn hóa - du l ch. II. NH NG NHI M V TR NG TÂM 1. Ny m nh công tác tuyên truy n, ph bi n ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, c bi t là Lu t di s n văn hóa và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan v phát tri n m ng lư i b o tàng và sưu t p tư nhân; k p th i ng viên, khen thư ng các t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c thành l p và t ch c ho t ng có hi u qu các b o tàng và sưu t p tư nhân. 2. T p trung xây d ng B trư ng ban hành ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách nh m thúc Ny s ra i, phát tri n c a các b o tàng và sưu t p tư nhân. 3. Tri n khai ng b , hi u qu các ho t ng chuyên môn, nghi p v thu c trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c v văn hóa nh m giúp các t ch c, cá nhân có các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t thành l p và t ch c các ho t ng c a b o tàng và sưu t p tư nhân. 4. i u tra, nghiên c u tình hình th c hi n Quy ch t ch c và ho t ng c a b o tàng tư nhân, ư c ban hành theo Quy t nh s 09/2004/Q -BVHTT, ngày 24 tháng 2 năm 2004 c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin (sau ây g i t t là Quy ch t ch c và ho t ng c a b o tàng tư nhân), ng th i kh o sát, nghiên c u m t s mô hình b o tàng tư nhân xác nh và gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình thành l p, t ch c ho t ng c a các b o tàng và sưu t p tư nhân; t o i u ki n ch s h u các b o tàng và sưu t p tư nhân có th khai thác, phát huy giá tr các di s n văn hóa mà h ang s h u. III. T CH C TH C HI N 1. C c Di s n văn hóa có trách nhi m
  3. a) T ch c nghiên c u xu t vi c s a i, b sung Lu t di s n văn hóa và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan nh m xác l p cơ ch , chính sách phù h p, thúc Ny s ra i và phát tri n các b o tàng và sưu t p tư nhân. b) Ph i h p v i các S Văn hóa, Th thao và Du l ch ti n hành ki m tra, ánh giá tình hình th c hi n Quy ch t ch c và ho t ng c a b o tàng tư nhân các a phương, ng th i ti n hành nghiên c u m t s mô hình b o tàng tư nhân xác nh và gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình thành l p, t ch c ho t ng c a các b o tàng và sưu t p tư nhân. c) Ch o, hư ng d n các S Văn hóa, Th thao và Du l ch và các ơn v ch c năng tr c thu c S Ny m nh vi c xây d ng và tri n khai k ho ch ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia thu c s h u c a các t ch c, cá nhân trên a bàn theo hư ng d n v trình t , th t c ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia t i Thông tư s 07/2004/TT-BVHTT, ngày 19 tháng 2 năm 2004, c a B Văn hóa - Thông tin, nay là B Văn hóa, Th thao và Du l ch; ph i h p v i H i ng giám nh c v t c a B và H i ng khoa h c c a các b o tàng qu c gia hư ng d n và giúp các a phương trong quá trình thNm nh giá tr di v t, c v t, b o v t qu c gia thu c s h u c a các t ch c, cá nhân. d) Ph i h p v i các cơ s ào t o có liên quan tr c thu c B t ch c các l p ào t o, b i dư ng v chuyên môn giám nh di v t, c v t, b o v t qu c gia. 2. Các b o tàng tr c thu c B có trách nhi m a) Trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n và i u ki n th c t c a t ng b o tàng, tích c c ph i h p, giúp v chuyên môn, nghi p v các b o tàng và sưu t p tư nhân có i tư ng, n i dung ho t ng phù h p v i i tư ng, n i dung ho t ng c a b o tàng mình s m ư c thành l p, ho t ng có hi u qu . b) Xây d ng và tri n khai k ho ch ph i h p v i ch s h u các b o tàng và sưu t p tư nhân t ch c trưng bày các sưu t p có n i dung phù h p v i i tư ng, n i dung ho t ng c a b o tàng mình t i a i m thích h p. 3. S Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m a) Ch ng tham mưu, xu t cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ban, ngành h u quan c a a phương k p th i gi i quy t các khó khăn, vư ng m c (v t ai, cơ s v t ch t k thu t, i u ki n s n xu t, kinh doanh...), t o i u ki n thu n l i cho s ra i và phát tri n c a các b o tàng và sưu t p tư nhân. b) T ch c xây d ng k ho ch và l trình th c hi n vi c ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia cho ch s h u các b o tàng và sưu t p tư nhân; t p trung u tư kinh phí, cán b có năng l c cho vi c tri n khai ăng ký di v t, c v t, b o v t qu c gia giúp các t ch c, cá nhân có i u ki n thành l p và t ch c ho t ng c a b o tàng và sưu t p tư nhân theo quy nh c a pháp lu t.
  4. c) Ch o ơn v ch c năng tr c thu c S và các b o tàng tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c, ng th i ch ng, tích c c hư ng d n, giúp v chuyên môn, nghi p v i v i các b o tàng và sưu t p tư nhân thu c a bàn. d) Ch o và t o i u ki n cho b o tàng tr c thu c S thư ng xuyên ph i h p t ch c trưng bày t i b o tàng các sưu t p c a b o tàng và sưu t p tư nhân. Trong trư ng h p các b o tàng tr c thu c S ư c u tư xây d ng m i ho c ch nh lý, nâng c p n i dung trưng bày, c n ch o vi c thi t k có m t không gian h p lý dành cho trưng bày chuyên ng n h n và tri n lãm, m b o cho b o tàng có i u ki n s n sàng ti p nh n, ph i h p t ch c trưng bày sưu t p c a các b o tàng và sưu t p tư nhân trên a bàn. ) Ch o các doanh nghi p du l ch thu c t nh, thành ph và t o i u ki n các doanh nghi p du l ch có ho t ng trên a bàn t nh, thành ph ưa các b o tàng và sưu t p tư nhân tr thành nh ng i m thu c các tuy n du l ch. 4. Các cơ quan báo chí c a ngành có trách nhi m Thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n ch trương c a ng, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c, nh hư ng và quy ho ch c a ngành v phát tri n m ng lư i b o tàng và sưu t p tư nhân; phát hi n, bi u dương k p th i các b o tàng và sưu t p tư nhân ho t ng có hi u qu , có nhi u óng góp cho ngành và xã h i. IV. HI U L C THI HÀNH Ch th này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Yêu c u các cơ quan, ơn v thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch, các S Văn hóa, Th thao và Du l ch th c hi n nghiêm túc Ch th này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( b/c); - Các Phó Th tư ng ( b/c); - Văn phòng Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n QPPL-B Tư pháp; - Website Chính ph ; Hoàng Tu n Anh - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW ( ph i h p ch o); - Lãnh o B VHTTDL; - Các T ng c c, C c, V và các b o tàng báo, t p chí tr c thu c B ; - Các S VHTTDL; - Lưu: VT(2), C c DSVH (180)
Đồng bộ tài khoản