Chỉ thị số 88-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 88-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 88-HĐBT về việc đáp ứng nhu cầu thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 88-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 88-H BT Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 1982 CH THN V VI C ÁP NG NHU C U THU C PHÒNG B NH, CH A B NH CHO NHÂN DÂN Trong nh ng năm qua, ngành y t ã c g ng trong vi c s n xu t thu c trong nư c, nhưng m i áp ng kho ng 30% nhu c u. Tình tr ng thi u thu c hi n nay là do ngành y t còn l i vào thu c nh p khNu và thu c vi n tr , chưa Ny m nh s n xu t thu c trong nư c, nh t là thu c dân t c; ph n nguyên li u trong nư c chưa ư c cung ng ; ph n nguyên li u và bi t dư c ph i nh p khNu, ngành dư c chưa ch ng tìm cách t gi i quy t cân i b ng con ư ng xu t khNu; công tác qu n lý, phân ph i, s d ng thu c chưa ch t ch , chưa h p lý. th c hi n Ngh quy t s 200-CP ngày 21-8-1978 c a H i ng Chính ph , nh m áp ng ngày càng t t hơn nhu c u thu c phòng b nh, ch a b nh cho nhân dân, H i ng B trư ng ch th : 1. Ngành Y t ph i có k ho ch ph n u áp ng thu c ch a b nh cho nhân dân theo hư ng khai thác m nh m kh năng nguyên li u dư c li u trong nư c, k t h p m r ng h p tác qu c t , Ny m nh xu t khNu thu c nh p khNu nguyên li u. T nay n năm 1985 ngành y t ph i ph n u cân b ng kim ng ch xu t khNu nguyên li u làm thu c, ti n t i có thêm kim ng ch nh p khNu trang b cho y t . M i a phương u ph i có k ho ch nuôi tr ng, s n xu t nguyên li u, dư c li u b o m yêu c u thu c ch a b nh cho nhân dân a phương mình, có thêm hàng hoá cung ng cho trung ương, t o ngu n thu cho ngân sách a phương. 2. Theo phương hư ng, m c tiêu trên ây, B Y t c n th c hi n m t s công tác c th : a) S m xác nh danh m c cây con làm thu c c n nuôi, tr ng t ng vùng kinh t và xây d ng b n dư c li u hoàn ch nh, hư ng d n các a phương th c hi n các bi n pháp b o v tái sinh, nuôi tr ng, khai thác các ngu n dư c li u. b) Cùng v i B Qu c phòng và các a phương có k ho ch xây d ng ngay m t s nông trư ng cây thu c do quân i và các t nh, thành ph qu n lý, bán s n phNm cho ngành y t theo h p ng kinh t . c) Ch trì ph i h p v i các ngành có liên quan nghiên c u trình H i ng B trư ng ban hành s m các chính sách òn bNy kinh t , nh m khuy n khích nuôi, tr ng, khai thác cây, con làm thu c; xu t v i U ban K ho ch Nhà nư c và các ngành liên
  2. quan n danh m c và kh i lư ng hàng hoá i lưu c n thi t giao cho cơ quan kinh doanh thu mua dư c li u. d) Có k ho ch m r ng quy mô các xí nghi p hoá dư c hi n có và s p x p l i các xí nghi p bào ch có thêm cơ s s n xu t hoá dư c; giúp hư ng d n các vi n nghiên c u, các trư ng dư c k t h p công tác nghiên c u, công tác gi ng d y s n xu t m t s hoá dư c. ) Xúc ti n h p tác v i các nư c xã h i ch nghĩa, trư c h t là v i Liên Xô và Hung- ga-ri chuNn b cho vi c xây d ng các nhà máy kháng sinh. Trư c m t c n Ny m nh vi c nghiên c u và s n xu t th m t s lo i thu c kháng sinh quy mô nh , chuNn b i u ki n k thu t và cán b cho vi c m r ng s n xu t v i quy mô l n. e) Ch o c th các xí nghi p bào ch c a trung ương và a phương Ny m nh s n xu t thu c b ng nguyên li u trong nư c, k c s n xu t t hoá dư c và t th c v t, ng v t và nư c su i khoáng; coi tr ng vi c s n xu t thu c nam, ph bi n r ng rãi các bài thu c c truy n các a phương và cơ s ưa vào s n xu t. g) Ch o t t vi c k t h p ông y v i tây y, xây d ng n n y h c dân t c theo úng Ngh quy t 266-CP ngày 19-10-1978 c a H i ng Chính ph ; phát ng r ng rãi phong trào tr ng thu c nam và dùng thu c nam; ph bi n r ng rãi các kinh nghi m t t trong vi c dùng thu c nam cơ s y t phư ng, xã và gia ình. h) Qu n lý ch t ch vi c phân ph i và s d ng thu c, b o m phát thu c úng i tư ng, s d ng thu c phù h p v i kh năng c a ta. 3. Các ngành có liên quan và a phương có trách nhi m ph i h p v i B Y t th c hi n các công vi c nói trên, c th là: a) U ban K ho ch Nhà nư c cùng B Y t xác nh l i các ch tiêu k ho ch v nuôi, tr ng cây, con làm thu c; s n xu t, phân ph i thu c; xu t, nh p khNu thu c t năm 1982 n năm 1985, theo tinh th n và n i dung ch th này; gi i quy t các cân i v v t tư thi t y u cho s n xu t thu c như thu tinh, ư ng, c n, hoá ch t, tinh d u, g , gi y làm bao bì, lương th c, chăn nuôi súc v t làm thu c v.v... b) Ngành nông nghi p và ngành lâm nghi p các c p th c hi n y các nhi m v ã ghi trong Ngh quy t s 200-CP ngày 21-8-1978 c a H i ng Chính ph , hoàn thành i u tra cơ b n, khoanh vùng b o v , tái sinh, nuôi, tr ng cây, con làm thu c, ký h p ng s n xu t và cung c p dư c li u cho yêu c u c a ngành y t . c) B Qu c phòng giao nhi m v cho m t s ơn v quân i làm kinh t t ch c nông trư ng tr ng cây thu c và xây d ng cơ s nuôi ng v t làm thu c. B Nông nghi p và B Y t giúp cho các ơn v nói trên v k thu t nuôi, tr ng, v k thu t ch bi n dư c li u, s n phNm làm ra ư c ưu tiên phân ph i cho ngành quân y, s còn l i cung ng cho B Y t . d) T ng c c Hoá ch t có nhi m v s n xu t và cung ng cho ngành y t các lo i hoá ch t, dung môi cơ b n và các dư phNm khác trong ngành s n xu t hoá dư c.
  3. ) B Công nghi p nh b o m cung ng thu tinh làm ng tiêm, chai l ng thu c, bông dùng cho y t . e) B Công nghi p th c phNm b o m cung ng c n y t , ư ng s n xu t thu c và các dư phNm khác c a công nghi p th c phNm c n cho s n xu t thu c. g) U ban nhân dân các t nh, thành ph c n ch o các huy n, qu n và xã, phư ng dành m t s di n tích t và lao ng thích áng s n xu t cây, con làm thu c, ưa vi c s n xu t thu c và dư c li u c a a phương vào quy ho ch trên a bàn t nh, huy n, nh m b o m cung ng thu c ch a b nh cho nhân dân a phương, và cung ng dư c li u cho trung ương. B Y t có trách nhi m làm vi c v i các B có liên quan, và v i U ban nhân dân các t nh, thành ph gi i quy t nh ng v n c th nh m th c hi n t t Ch th này, áp ng nhu c u b c thi t c a nhân dân v thu c phòng b nh và ch a b nh. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản