Chỉ thị số 902/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
164
lượt xem
23
download

Chỉ thị số 902/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 902/CT-TTg về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 902/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 902/CT-TTg Hà N i, ngày 25 tháng 06 năm 2009 CH THN V TĂNG CƯ NG QU N LÝ VŨ KHÍ, V T LI U N , CÔNG C H TR , M B O AN NINH TR T T TRONG TÌNH HÌNH M I Th c hi n Ngh nh s 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr , nh ng năm qua các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã ch o tri n khai th c hi n và t ư c k t qu t t, nh t là công tác v n ng nhân dân t giác giao n p vũ khí quân d ng, súng săn, súng t ch , vũ khí thô sơ, v t li u n t nhi u ngu n g c khác nhau. Qua ó ã h n ch ư c tình tr ng vũ khí, v t li u n , công c h tr l t vào tay b n t i ph m và ph n t x u s d ng gây án; góp ph n quan tr ng trong công cu c gi v ng an ninh chính tr và m b o tr t t , an toàn xã h i. Tuy nhiên, th i gian g n ây, tình tr ng v n chuy n, buôn bán, tàng tr , s n xu t, s d ng trái phép các lo i vũ khí, v t li u n , công c h tr và c chơi nguy hi m có tính b o l c gây án di n ra khá ph c t p, nh t là các băng nhóm t i ph m s d ng vũ khí quân d ng, súng săn, súng t ch , mã t u, dao găm, ki m mác, mìn t ch gây ra các v cư p tài s n, gi t ngư i, tr thù cá nhân, nghiêm tr ng hơn là có trư ng h p i tư ng s d ng vũ khí ch ng l i ngư i thi hành công v . Tình tr ng ó ã nh hư ng x u n tr t t xã h i và gây lo l ng trong dư lu n và nhân dân. Theo báo cáo c a B Công an, ch tính riêng năm 2008 và 3 tháng u năm 2009, c nư c ã x y ra 345 v liên quan n vũ khí, v t li u n và công c h tr như gây án, tàng tr , s d ng, buôn bán, s n xu t trái phép, tai n n n do t rà phá bom mìn l y ph li u; h u qu làm ch t 105 ngư i; b thương 128 ngư i (cơ quan Công an ã b t gi 449 i tư ng, thu ư c khá nhi u súng quân d ng, súng săn, súng t ch , súng th thao, dao găm, ki m mác, công c h tr , thu c n và mìn t t o). Nguyên nhân ch y u d n n tình tr ng trên là: Vi c tri n khai th c hi n Ngh nh s 47/CP nêu trên c a m t s B , ngành và a phương chưa th t nghiêm túc, tích c c, thư ng xuyên; vi c ki m tra công tác qu n lý, b o qu n, s d ng vũ khí, v t li u n còn b xem nh , buông l ng; công tác ph i h p gi a các cơ quan ch c năng còn h n ch ; t ó ã d n n m t s cơ quan, ơn v m t, th t thoát vũ khí, v t li u n , công c h tr . Nư c ta tr i qua nhi u cu c chi n tranh, vì v y vũ khí, v t li u n , bom mìn b vùi l p trong lòng t chưa thu h i h t, m t s ngư i dân i ào, b i tìm bán l y ti n; m t khác, i tư ng m t s nư c có biên gi i li n k nư c ta ã s n xu t các lo i vũ khí quân d ng, súng săn, dao lê, ki m mác, công c h tr , chơi nguy hi m, có tính b o l c bán vào Vi t Nam. Ngh nh s 47/CP c a Chính ph sau g n 13 năm th c hi n, n nay ã b c l m t s b t c p, như là ch tài x lý m t s hành vi vi ph m chưa có ho c có nhưng chưa m nh x lý và răn e t i ph m. kh c ph c tình tr ng trên, phòng ng a và ngăn ch n tình tr ng t i ph m s d ng vũ khí, v t li u n và công c h tr gây án, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i ti p t c th c hi n nghiêm Ngh nh s 47/CP và các văn b n hư ng d n v vi c tăng cư ng qu n lý các lo i vũ khí, v t li u n , công c h tr ; ng th i có trách nhi m ki m tra, ôn c vi c t b o qu n vũ khí, v t li u n , công c h tr c a ơn v mình không th t thoát. Căn c ch c năng, quy n h n, nhi m v , t ch c ki m tra vi c qu n lý, b o qu n, s d ng các vũ khí, v t li u n , công c h tr c a cơ quan, t ch c, cá nhân. Tăng cư ng ch o các c p, các ngành, nh t là các l c lư ng Công an, B i Biên phòng, C nh sát bi n, H i quan, Qu n lý th trư ng tăng cư ng ki m tra, tu n tra ki m soát khu v c biên gi i, c a khNu,
  2. nhà ga, b n xe, c ng hàng không, sân bay, h i c ng, kho tàng, b n bãi, các ch và phương ti n giao thông k p th i phát hi n, ngăn ch n các hành vi s n xu t, buôn bán, v n chuy n, tàng tr , s d ng trái phép các lo i vũ khí quân d ng, súng săn, vũ khí thô sơ, v t li u n , công c h tr , chơi nguy hi m có tính b o l c, nh t là nh p l u t nư c ngoài vào. T ch c các hình th c tuyên truy n, v n ng qu n chúng nhân dân, nh t là ng bào dân t c thi u s mi n núi giao n p súng săn t ch . Nghiêm c m vi c s n xu t, mua bán, tàng tr , s d ng trái phép các lo i vũ khí, v t li u n , công c h tr , chơi nguy hi m có tính b o l c. M i trư ng h p phát hi n, thu nh t ư c vũ khí, bom mìn, v t li u n , công c h tr , chơi nguy hi m có tính b o l c b t kỳ t ngu n g c nào u ph i thông báo ho c giao n p cho các cơ quan có trách nhi m thu h i và x lý theo quy nh. 2. B Công an có trách nhi m: a) Ph i h p v i Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao và B Tư pháp ban hành Thông tư liên t ch hư ng d n x lý hình s i v i các hành vi vi ph m v s n xu t, buôn bán, v n chuy n, tàng tr , s d ng trái phép các lo i vũ khí, v t li u n , công c h tr . Trong ó, ch y u t p trung các lo i súng săn, súng t ch , thu c n t ch , vũ khí thô sơ như ki m, mác, dao lê, mã t u, chơi nguy hi m có tính b o l c mà trong B lu t Hình s chưa quy nh c th ; trư ng h p c n thi t thì nghiên c u, xu t Qu c h i b sung ch tài x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v qu n lý vũ khí, v t li u n , công c h tr , chơi nguy hi m có tính b o l c trong B lu t Hình s . Hoàn thành vi c so n th o Pháp l nh v qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr , trình Chính ph ch m nh t là vào tháng 11 năm 2009. b) Các v án do i tư ng s d ng các lo i vũ khí, v t li u n , công c h tr gây ra ph i khNn trương i u tra làm rõ ng cơ, m c ích, ngu n g c th c hi n t t công tác phòng ng a, b t kín sơ h thi u sót; kiên quy t x lý nghiêm minh, k p th i, công khai theo quy nh c a pháp lu t. c) Có k ho ch t ng ki m tra, rà soát toàn di n công tác qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr ư c s n xu t, trang b , s d ng h p pháp. Thông qua ó m b o vũ khí, v t li u n và công c h tr ư c trang b , s d ng úng m c ích, gi v ng ch quy n an ninh qu c gia, tr t t an toàn xã h i và phát tri n kinh t t nư c. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản