Chỉ thị số 91-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
73
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 91-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 91-TTg về thanh toán bệnh phong vào năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 91-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 91-TTg Hà N i, ngày 07 tháng 2 năm 1996 CH THN V THANH TOÁN B NH PHONG VÀO NĂM 2000 Trong nh ng năm qua công tác phòng, ch ng b nh phong ã có s ch o tr c ti p c ac pu ng và chính quy n các c p, có s tham gia tích c c c a các B , Ngành, các t ch c xã h i, c bi t có s h tr c a các t ch c t thi n trong và ngoài nư c; Ngành y t có nhi u c g ng trong i u tr và ph c h i s c kho cho b nh nhân phong. Ph n l n b nh nhân phong ã ư c i u tr t i nhà, ư c s ng chung v i gia ình và xã h i, s b nh nhân phong tàn ph , không nơi nương t a ã ư c thu dung vào các khu i u tr t p trung. Hàng ngàn b nh nhân phong ã ư c ch a kh i; ch tính riêng t năm 1982 n tháng 5/1995, 31.685 trong s 40.287 b nh nhân phong ã ư c i u tr kh i; trong s h có ngư i ã ph n u tr thành anh hùng lao ng, chi n sĩ thi ua, là giám c, k sư, bác sĩ, th y giáo... ã và ang lao ng c ng hi n h t s c mình cho T qu c. Tuy nhiên hi n nay nư c ta v n là m t trong 80 nư c trên th gi i có t l ngư i m c b nh phong cao c bi t trong nh ng vùng i u ki n kinh t xã h i còn th p, s b nh nhân b phong b tàn ph còn nhi u. Tính n 30/5/1995 ngành y t hi n ang qu n lý và i u tr cho 33.860 b nh nhân phong, trong ó có t i 15.060 b nh nhân b tàn ph , m t kh năng lao ng. Ngư i b nh ang s ng trong các khu i u tr phong, làng phong v n còn ch u nhi u au kh v th ch t cũng như tinh th n. Vi c phát hi n b nh nhân phong cũng còn g p nhi u khó khăn, c bi t các t nh Tây Nguyên, mi n núi, vùng sâu, vùng xa, có th có nhi u ngư i m c b nh phong mà chưa phát hi n ư c. có th lo i tr b nh phong vào năm 2000 như Chính ph ta ã cam k t h i ngh Qu c t v thanh toán b nh nhân phong t ch c t i Hà N i t ngày 4/7-7/7/1994, Th tư ng Chinh ph ch nh: 1/ Công tác thanh toán b nh nhân phong ph i ư c xã h i hoá. Các c p chính quy n, các cơ quan Nhà nư c, các ơn v vũ trang nhân dân, các t ch c s n xu t, kinh doanh và m i ngư i dân u có trách nhi m tham gia công tác thanh toán b nh nhân phong. 2/ Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i có k ho ch thanh toán b nh nhân phong t nay cho n năm 2000 và k ho ch c th c a t ng năm ph n u n năm 2000 b nh phong s ư c thanh toán t i a phương. 3/ Các cơ quan thông tin i chúng ph i thư ng xuyên t ch c chuyên m c v b nh nhân phong nâng cao trình hi u bi t trên cơ s khoa h c v bênh phong, cho toàn dân tránh s s hãi quá áng ho c có thái xa lánh, kỳ th i v i b nh nhân phong, ng th i giúp ngư i b nh có th t mình phát hi n s m nh ng tri u ch ng c a b nh phong n cơ s y t khám và ch a b nh k p th i.
  2. 4/ C ng c và hoàn thi n m ng lư i chuyên khoa da li u, c bi t là m ng lư i thanh toán b nh phong t Trung ương n a phương. Các qu n, huy n, th xã ph i có y, bác sĩ chuyên trách v công tác thanh toán b nh phong, t ch c các i lưu ng phát hi n s m b nh nhân phong t i c ng ng; các xã, phư ng ph i có cán b y t ph trách công tác phòng ch ng các b nh xã h i trong ó có b nh phong. Các c p chính quy n ph i ng viên, t o m i i u ki n thu n l i các cơ s và cán b làm công tác thanh toán b nh nhân phong hoàn thành t t nhi m v . 5/ Các cơ s khám b nh có trách nhi m ti p nh n và i u tr mi n phí cho b nh nhân phong khi h m c các b nh khác, không ư c t ch i b t kỳ m t trư ng h p nào và ph i i x v i b nh nhân phong như v i các b nh nhân khác. 6/ Trong năm 1996 các khu i u tr phong ph i ư c nâng c p v cơ s v t ch t và trang thi t b b o m ch t lư ng chăm sóc và i u tr cho b nh nhân phong. B Y t ch u trách nhi m giám sát và quy ho ch l i các khu i u tr phong. B Tài chính ch u trách nhi m cùng v i B Y t trình Th tư ng Chinh ph quy t nh ngân sách hàng năm chi cho các khu i u tr phong. 7/ T i các t nh có khu i u tr phong và làng phong, U ban Nhân dân t nh có trách nhi m giúp áp ng các nhu c u ch a b nh, nơi ăn c a b nh nhân, các phương ti n s n xu t, t ai và v n nh ng b nh nhân còn s c kho có th lao ng s n xu t t c i thi n, nông cao i s ng v t ch t và tinh th n c a h . 8/ B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i các B , ngành có liên quan giúp nh ng b nh nhân phong ã kh i b nh và nh ng b nh nhân phong b tàn t t có vi c làm thích h p; nh ng ngư i tàn t t n ng ph i ư c tr c p xã h i. 9/ T tháng 2/1996 Nhà nư c có ch tr c p ti n ăn, ti n thu c cho b nh nhân phong, ch tr c p cho con em b nh nhân phong ang s ng khu i u tr phong và làng phong, ch ph c p c bi t cho ngư i tr c ti p ph c v b nh nhân phong. B Y t bàn b c th ng nh t v i B Tài chính trình Th tư ng Chinh ph quy t nh các m c tr c p trên. 10/ Hàng năm Ngân sách Nhà nư c ph i dành m t t l thích h p chi cho m c tiêu thanh toán bênh phong, B Tài chính và B Y t ch u trách nhi m hư ng d n vi c s d ng kho n chi này. 11/ Tranh th s giúp c a các h i t thi n trong nư c và ngoài nư c, các t ch c qu c t và trích m t ph n kinh phí c a chương trình xoá ói gi m nghèo h tr cho s b nh nhân phong nghèo. B trư ng B Y t , B trư ng B Tài chính, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B Văn hoá và Thông tin ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Ch th này.
  3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m th c hi n Ch th này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản