intTypePromotion=1

Chỉ thị số của 24/2004/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
117
lượt xem
8
download

Chỉ thị số của 24/2004/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số của 24/2004/CT-UB về đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư dành cho việc tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số của 24/2004/CT-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 24/2004/CT-UB TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2004 CH THN V U TƯ VÀ XÂY D NG 30.000 CĂN H CHUNG CƯ DÀNH CHO VI C TÁI NNH CƯ TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Th i gian qua, cùng v i s phát tri n kinh t -xã h i thành ph thì t c ô th hóa ngày càng nhanh ; các khu ô th m i ư c hình thành v i nhi u d án quy mô l n ; m t s khu công nghi p-khu ch xu t ư c tri n khai ; nhi u d án u tư xây d ng m i và nâng c p h th ng h t ng k thu t ô th ; vi c ch nh trang ô th t i các khu v c l p x p, xây d ng m i m t s chung cư, nhà t p th hư h ng n ng ã và ang ư c th c hi n. Vi c di d i, gi i phóng m t b ng cho các d án nêu trên c n nhu c u qu nhà tái nh cư r t l n n nh ch cho ngư i ph i di d i theo quan i m nơi m i ph i b ng ho c t t hơn nơi cũ. Tuy nhiên, qu nhà dành cho tái nh cư th c hi n ch m. i u này ã làm ch m tr ti n th c hi n d án u tư, làm i s ng ngư i dân có nhà b gi i t a chưa n nh. Có nhi u nguyên nhân làm cho ch trương xây d ng nhà tái nh cư ch m, nhưng nguyên nhân ch y u là do chưa có cơ ch , chính sách h tr , ưu ãi vi c xây d ng qu nhà tái nh cư s c h p d n các thành ph n kinh t tham gia th c hi n. Nh m Ny nhanh vi c t o qu nhà dành cho vi c tái nh cư, y ban nhân dân thành ph Ch th cho Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Ch u tư các d án xây d ng nhà trên a bàn thành ph như sau : 1. M c tiêu c a chương trình là t ngày ban hành Ch th này n h t năm 2005, ph i ti n hành u tư và xây d ng 30.000 căn h chung cư dành cho vi c tái nh cư trên a bàn thành ph . 2. Cơ ch h tr và khuy n khích c a y ban nhân dân thành ph dành cho các d án xây d ng chung cư ph c v tái nh cư trên a bàn thành ph : 2.1- Mi n thu ti n s d ng t i v i ơn v s d ng t xây d ng nhà chung cư ph c v tái nh cư theo các d án c a Nhà nư c. y ban nhân dân thành ph s hoàn tr l i s ti n s d ng t mà ch u tư c a các d án xây d ng nhà ph c v tái nh cư ã óng trư c khi có Ch th này. 2.2- y ban nhân dân thành ph ch nh i tư ng có nhu c u s d ng nhà tái nh cư mua l i các căn h chung cư sau khi ư c xây d ng xong, nghi m thu và ưa vào khai thác s d ng. Giá mua căn h chung cư dành cho tái nh cư bao g m giá tr b i thư ng gi i phóng m t b ng, giá tr xây l p chung cư, giá tr cơ s h t ng ph c v i
  2. s ng, sinh ho t trong khu chung cư ó, tr các h ng m c ã ư c ngân sách u tư. Ngoài ra, y ban nhân dân thành ph h tr thêm cho ch u tư : 2.2.1- i v i các d án xây d ng nhà tái nh cư s d ng v n ngân sách, ư c h tr t 1% n 5% giá tr xây l p. 2.2.2- i v i các d án xây d ng nhà tái nh cư s d ng các ngu n v n khác c a ch u tư, ư c h tr t 6% n 12% giá tr xây l p. S Xây d ng ch trì ph i h p v i S Tài chính và S K ho ch và u tư nghiên c u trình y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh chi ti t c th th c hi n m c h tr nêu trên cho các d án u tư. Ngu n v n h tr ư c trích t ngân sách thành ph và các ch u tư ư c h ch toán kho n h tr này như là lãi nh m c khi xây d ng cơ b n. 2.3- Các d án u tư xây d ng nhà chung cư ph c v tái nh cư ư c ưa vào k ho ch chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph , ư c bù lãi su t i v i ph n v n mà ch u tư vay thi công xây l p các chung cư tái nh cư theo lãi su t c a ngân hàng thương m i Nhà nư c. Th i gian bù lãi su t và m c lãi su t bù ư c căn c vào ti n th c hi n d án ã ư c duy t ; S Xây d ng ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính, Qu u tư Phát tri n ô th thành ph trình y ban nhân dân thành ph quy t nh cho t ng d án c th . 2.4- Trư ng h p thi công ng v n, s ư c ngân sách thành ph thanh toán sau m t tháng k t khi công trình hoàn thành ư c nghi m thu ưa vào s d ng. N u thanh toán ch m hơn quy nh, y ban nhân dân thành ph s thanh toán thêm ph n lãi su t phát sinh do th i gian thanh toán ch m theo t l lãi su t c a ngân hàng thương m i Nhà nư c. 2.5- V b i thư ng gi i phóng m t b ng, t o qu t xây d ng chung cư ph c v tái nh cư : 2.5.1- i v i nh ng d án u tư chưa ti n hành b i thư ng gi i phóng m t b ng k t ngày ban hành Ch th này, y ban nhân dân thành ph b trí v n trong k ho ch năm 2004 và năm 2005 th c hi n b i thư ng gi i phóng m t b ng, t o qu t cho vi c xây d ng chung cư tái nh cư. Giao Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch ng Ny nhanh ti n b i thư ng gi i phóng m t b ng ; giá tr b i thư ng gi i phóng m t b ng ư c tính vào giá thành xây d ng căn h chung cư ph c v tái nh cư. 2.5.2- i v i nh ng d án u tư ang th c hi n ho c ã ti n hành b i thư ng gi i phóng m t b ng trư c ngày ban hành Ch th này, giao S Xây d ng ch trì ph i h p v i Vi n Kinh t , S Tài chính tính toán giá tr b i thư ng gi i phóng m t b ng ưa vào giá thành căn h chung cư trình y ban nhân dân thành ph quy t nh i v i t ng d án c th . 3. Ch u tư ph i b o m tuân th nghiêm v ti n th c hi n, v quy nh qu n lý ch t lư ng và giá thành công trình i v i các d án u tư xây d ng chung cư ph c
  3. v tái nh cư. Cho phép ch u tư ư c t ch nh c th ơn v tư v n thi t k và tư v n giám sát trình , năng l c và uy tín i v i các d án u tư theo Ch th này và ch u trách nhi m y trư c y ban nhân dân thành ph . Giao S Xây d ng ch trì ph i h p v i S Tài chính d th o và trình y ban nhân dân thành ph quy t nh v cơ ch thư ng, ph t th t nghiêm i v i các ơn v tham gia xây d ng chung cư ph c v tái nh cư theo Ch th này. 4. S Xây d ng hư ng d n các ch u tư áp d ng thi t k m u nhà chung cư ư c ch n trong cu c thi v a qua ; l p k ho ch t ch c ti p cu c thi m u chung cư l n hai trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. 5. T ch c th c hi n : 5.1- Giao S Xây d ng : 5.1.1- L p và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t k ho ch u tư và xây d ng 30.000 căn h dành cho vi c tái nh cư trên a bàn thành ph làm cơ s tri n khai th c hi n Ch th này trong tháng 9 năm 2004. 5.1.2- Th c hi n cơ ch m t c a tri n khai th c hi n Ch th này ; làm u m i ph i h p v i các s -ngành, các ơn v , ch u tư các d án liên quan và y ban nhân dân qu n-huy n gi i quy t nh ng vư ng m c trong su t quá trình u tư, xây d ng. 5.1.3- Th c hi n thí i m : Ch nh th u ơn v thi công áp d ng công ngh m i, b o m rút ng n th i gian thi công, m b o ch t lư ng công trình và giá thành h p lý ; k ho ch t ch c u th u d án u tư xây d ng nhà tái nh cư rút kinh nghi m, nhân r ng hai mô hình này. 5.1.4- Ch trì ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng và y ban nhân dân qu n- huy n t ch c rà soát và l p danh m c qu t do Nhà nư c tr c ti p qu n lý trên a bàn qu n-huy n ; ph i h p v i Ban ch o th c hi n Quy t nh s 80/TTg (g i t t là Ban ch o 80) ch n, l p danh m c v trí t và xu t y ban nhân dân thành ph cho s d ng, dành th c hi n các d án u tư xây d ng qu nhà ph c v tái nh cư (trong tháng 9 năm 2004). 5.1.5- Hàng tu n, Giám c S Xây d ng giao ban v i các ơn v có liên quan và các ch u tư tháo g k p th i các khó khăn, vư ng m c. 5.2- Giao S K ho ch và u tư t ng h p trình y ban nhân dân thành ph b trí k ho ch v n u tư th c hi n danh m c các d án u tư xây d ng chung cư ph c v tái nh cư do S Xây d ng chuNn b . 5.3- Giao Qu Phát tri n nhà thành ph hoàn thi n cơ ch ho t ng theo quy nh, xác l p ư c quy trình th t c trong vi c cho vay v n trung h n và dài h n i v i các d án tái nh cư theo Ch th này trình y ban nhân dân thành ph ban hành (trong tháng 9 năm 2004). 5.4- y ban nhân dân thành ph y quy n cho Giám c S Xây d ng thNm quy n th c hi n nhi m v (trong tháng 9 năm 2004).
  4. y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, ch u tư các d án có liên quan th c hi n nghiêm túc Ch th này. Ch th này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : CH TNCH - B Xây d ng - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các s -ngành thành ph , - Các oàn th thành ph - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y Lê Thanh H i - Các Ban H i ng nhân dân - y ban nhân dân các Qu n-Huy n - VPH -UB : CPVP - T T-MT, TH - Lưu (TH/LT)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2