intTypePromotion=1

Chỉ thị tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát và kiểm toán trong ngành ngân hàng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
190
lượt xem
35
download

Chỉ thị tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát và kiểm toán trong ngành ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát và kiểm toán trong ngành ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát và kiểm toán trong ngành ngân hàng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C H Ø  T H Þ C ñ A  N G © N   µ N G  N H µ   í C S è  04/CT­N H 3  N G µ Y  17 T H¸ N G  5 N¨ M   H N 1996  Ò  VI Ö C  TI Õ P  T ô C  T¨N G  C ê N G  C « N G  T¸C T H A N H  T R A, KI Ó M   V S O¸ T  V µ  KI Ó M   O¸ N   R O N G  N G µ N H  N G © N  H µ N G T T Thêi gian    qua, c«ng      t¸c thanh    Óm     Óm   tra,ki tra,ki so¸tvµ  Óm     ki to¸n  trong  µnh  ©n   µng  ∙  îc chó  äng, cã    ông  Ên  ng Ng h ®®  tr   t¸c d ch chØnh  Öc  vi chÊp  µnh  h quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  l   kinh doanh, dÇn  Çn  a    ¹t®éng        d ® c¸c ho   NH vµo  û  ¬ng,n Ò   Õp,  ãp  Çn  Ých  ùc  µo  ù    nh  µ    iÓn cña  kc  n g ph t c v s æn ®Þ v ph¸ttr   h Ö   èng    ícta,thÓ  Ön      Æt   ñ  Õu  th NH n     hi trªnc¸cm ch y sau  y: ®© ­ Hoµn  Ön  ét  íc c¸c c¬  Õ     thi m b     ch qu¶n  ý cña  l  NHNN,    c¸c c«ng  ô  ña  cc chÝnh  s¸ch tiÒn  Ö  µ      t v c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v kinh doanh  i víic¸c TCTD;    ó     ®è       ­ Ch träng  ñng  è  chøc, t¨ng cêng    ¹t®éng  c c tæ      c¸c ho   thanh    Óm     Óm   tra,ki tra,ki so¸t,  trong h Ö   èng    th NHNN,    chøc  Ýn  ông  µ  a  Óm     µo  ¹t c¸c tæ  td v ® ki to¸nv ho   ®éng  NH; ­ §∙cã  ÷ng  è  ¾ng      nh cg trong viÖc  ùc hiÖn    Ön    th   c¸cbi ph¸p xö  ývÒ   Æt     l  m hµnh  Ýnh,kinh tÕ,kÓ   viÖc  ch       c¶  chuyÓn  sang    ¬  c¸cc quan  ph¸p luËt®Ó   ëi     kh   tè,®iÒu    i víi ÷ng    ¹m  ña    é  µ  ©n      tra®è     nh viph c c¸n b v nh viªntrongngµnh.   Tuy nhiªn,kÕt    qu¶    ¹t®éng  c¸c ho   thanh    Óm     µ  Óm     a  tra,ki trav ki so¸tch ®¸p  øng    Çu, biÓu  Ön: yªu c   hi ­ VÉn    cßn  Èy  nh÷ng    ¹m  x ra  viph quy  Õ  ch qu¶n  ývµ  l   kinh doanh, ® Æc       biÖtlµtrong c«ng    Ýn  ông,b¶o         t¸ct d   l∙nhvay  èn,b¶o    ë   v  l∙nhm L/C    Ë m... tr¶ch   lµm cho  î qu¸ h¹n  ã  Òu  íng gia t¨ng;chÊt l ng kinh doanh  Ð m,  n    c chi h        î     k ¶nh  ­ h ëng  n   tÝn  ®Õ uy  trongho¹t®éng  ©n  µng.    ng h ­ ViÖc  ù kiÓm     µ  Ên    t  trav ch chØnh      ¹m  µm  c¸c saiph l kh«ng  êng  th xuyªn  vµ  Õu  Þp  êi;kh«ng  thi k th   kiªn quyÕt  µ    v nghiªm  óc  t trong  Öc  ö  ý c¸c    vi x l   vi ph¹m, nhiÒu  Öc    ån ®äng, kÐo  µi;   vi ®Ó t     d ­ Ch a  ã  Ön    c bi ph¸p  ng  é, h÷u  Öu    Þp  êing¨n  ®å b  hi ®Ó k th   chÆn       c¸c vi ph¹m, nhiÒu  ¬i®Ó     Ôn.   n   t¸ di i §Ó     ph¸thuy  ÷ng  Æt   Ých  ùc,nh÷ng  Õt  nh m t c  k qu¶  ∙  t® îc,®ång  êi ® ®¹     th   kh ¾c  ôc  ÷ng  ån t¹   ph nh t   ikhuyÕt ®iÓ m   ,   trong qu¶n  ý,   l  thanh    Óm    ¹t tra,ki traho   ®éng  NH;  õ ®ã   Õp  ôc t¨ng cêng    ¹t®éng  t   ti t     c¸c ho   thanh    Óm     Óm   tra,ki tra,ki so¸t, èng  c  ©n  µng  µ   ícchØ  Þ:  Th ®è Ng h Nh n   th 1. TËp    trung chØ  o    µm  èth¬n    ®¹ ®Ó l t   c«ng    t¸cthanh    Óm     éi tra,ki so¸tn   bé  µ  Óm    v ki to¸ntrongngµnh  ©n  µng:   Ng h ­ TiÕp  ôc chØ  o    t  ®¹ chÆt  Ï ®îtthanh      Ön  éng  ch     tratrªndi r trong ph¹m      vi toµn  èc  Ò   ¹t®éng  Ýn  ông  µ  qu v ho   td v b¶o  l∙nh,qu¶n  ýthu chitµichÝnh  i    l        ®è víic¸c tæ      chøc  Ýn  ông  td (theo kÕ   ¹ch  µ    ¬ng  ∙  îc phæ   Õn  èi   ho v ®Ò c ®®  bi cu   n¨m 1995,tr Ónkhaithùc hiÖn  õ®Ç u    i       t  n¨m  1996);kÓ   c¸c®¬n  Þ    c¶    v trong h Ö     thèng  ü  Ýn  ông  ©n  ©n; qu t d nh d ­  èi hîp  Ph   chÆt  Ï vµ  ¹o c¸c ®iÒu  Ön  Ën  î   Çn  Õtcho  t ch   t     ki thu l i c , thi   ®î   thanh    ¹t®éng  Ýn  ông  ©n  µng  tra ho   td ng h theo ChØ   Þ  è  th s 574/TTNN   ña  c
  2. 2 T æng  thanh    µ   íc,nh»m   ¹ora sù  ng  é,tr¸nhchång  Ðo  traNh n   t     ®å b     ch trong qu¸    tr×nh thanh    Óm      chøc  Ýn  ông;   tra,ki trac¸ctæ  td ­ H Õt    søc  ó  äng c«ng    Óm     éi bé  ña    ch tr   t¸cki so¸tn   c c¸c TCTD   µ  Óm   v ki to¸nnéibé      trong h Ö   èng    th NHNN.  T¨ng  êng  ¹t®éng  ù kiÓm    c ho   t  tratrong c¸c    Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i vµ  h Th m   TCTD    ®Ó ng¨n  chÆn  ngay  ÷ng    ¹m  nh sai ph ph¸t   sinhtõnh÷ng  ©u     kh nghiÖp  ô  ô  Ó  µng  µy. v c th h ng ­ Thêng    xuyªn  ó  äng phèi kÕt  îp  íic¸c Ban  ch tr     h v    thanh    ©n  ©n,  tra nh d Uû   ban  Óm    ña  ki trac §¶ng,kiÓm    ña    oµn  Ó  Çn  óng    trac c¸c ® th qu ch trong c¸c    ®¬n  Þ  v NH,      Ön  µ  ã  Ön  ®Ó ph¸thi v c bi ph¸p h÷u  Öu    hi trong viÖc    Õt  µ    gi¶iquy v xö  ýkÞp  êinh÷ng  ån t¹   l  th   t   ikhuyÕt ®iÓ m   ,   trongnéibé      NH. ­ C Ç n   Õn hµnh    ti   ngay  Öc  vi khaith¸ckÕt     qu¶  Óm     èc  Õ  i víi ki to¸nqu t ®è     h Ö   èng  ©n  µng  th Ng h N«ng nghiÖp  ÖtNam,  õng bíc® a  Öc  Óm    éi Vi   t     vi ki to¸nn   bé  µo    n  Þ  v c¸c®¬ v NHNN,  ng  êit¹oc¸c®iÒu  Ön  Ën  îcÇn  Õtcho  ®å th       ki thu l   i thi   kiÓm    µ   íct¹ Ng ©n  µng  to¸nNh n     i h C«ng  ¬ng  ÖtNam   µ    th Vi   v c¸cTCTD   kh¸ckhi    cã    Çu. yªu c 2. Trªn  ¬  ë  Õt    c s k qu¶  ∙  ® thanh    Óm     tra,ki tra trong  µnh; nh÷ng    ng   ph¸t hiÖn  ña  ¬  c c quan  ph¸p luËtvµ  ÷ng  Ên    chÝ  ∙      nh v ®Ò b¸o  ® nªu..     .c¸cTCTD   µ  , v ®¬n  Þ  ùcthuéc  v tr   ph¶itËp    trung ph©n  Ých  â  µng,t×m    t rr   nguyªn  ©n,    nh quy tr¸chnhiÖm   ô  Ó  µ  ö  ýnghiªm    c th v x l   minh  i víi ÷ng    ¹m, thùc hiÖn    ®è    nh viph     c¸c biÖn ph¸p  håi vèn, nhÊt  µ nh÷ng  a   ¬ng, nh÷ng  ©n   µng  ã  ô, thu      l  ®Þ ph   Ng h cv  viÖc næi  é m  c trongcho    vay,b¶o      l∙nhvay  èn,vµ  v   b¶o    ë   l∙nhm L/C    Ë m... tr¶ch M çi TCTD  ph¶ichñ  ng  ©y  ùng  Õ   ¹ch  ô  Ó    ùc hiÖn      ®é xd k ho c th ®Ó th   c¸c biÖn  ph¸p  ö  ý,®ång  êicã  ù  èi kÕt  îp    a   µn  íiNg ©n   µng  x l  th   s ph   h trªn®Þ b v   h Nhµ   ícvµ    ¬  n   c¸c c quan  ph¸p  Ët®Ó   Èn  ¬ng  µm  â tr¸chnhiÖ m,  ö  ývµ  lu   kh tr l r    x l  thu håivèn     cho  ©n  µng. Ng h C Ç n     ông  Êtc¶    Ön  ¸p d t   c¸c bi ph¸p  ö  ý:kinh tÕ,hµnh  Ýnh,ph¸p  Ët. x l     ch   lu   Tõ  nay  n   Õt  ý  I ®Õ h qu II /1996,ph¶ixö  ýtr Öt®Ó,    iÓ m     ô  Öc  ∙      l  i   døt ® c¸c v vi ® ph¸thiÖn  µ    v ng¨n chÆn,    kh«ng      Ôn  ÷ng  ô  Öc ¬ng  ù. ®Ó t¸ di nh i v vi t t 3. Thùc  Ön  ng  é        hi ®å b c¸c gi¶iph¸p    ®Ó ng¨n chÆn   ÷ng    ¹m  µ  nh saiph v sù  îdông  ÷ng  ¬  ë  ña  ¬  Õ     îdông,lõa ®¶o, m ãc  l i nh s h c c ch ®Ó l   i      ngoÆc, tham   «. Trong    ê    khich ban  µnh  ËtNH,  Çn  Èn  ¬ng  µ so¸t®Ó     h lu   c kh tr r    bæ sung,söa    ® æi  ÷ng  éidung  ña  nh n  c quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  l   kinh doanh    kh«ng cßn  ï hîp, ph     chó  äng nh÷ng  tr   quy  Õ   ã  ªnquan  n   Ýn  ông,b¶o    µ  i ch c li   ®Õ t d   l∙nhv t¸ b¶o      l∙nh vay  èn,b¶o    ë   v  l∙nhm L/C    Ë m,  Ç m   è,thÕ  Êp  tr¶ch c c  ch vay  èn  v NH;  ng  êi ®å th   nghiªncøu    ban  µnh  h thªm  ÷ng  nh quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  l   kinh doanh, chó  äng     tr   nh÷ng  quy  Õ   ù  ch d phßng  ñiro,b¶o  ¶m   toµn  èn.. r    ® an  v . 4. TiÕp  ôc cñng  è  chøc  é    t  c tæ  b m¸y thanh    µ  Óm     ña  trav ki so¸tc NHNN,  kiÓm     éi bé  ña    so¸tn   c c¸c TCTD;  õ  T nay  n   èin¨m  ®Õ cu   1996, thùc hiÖn  Çn      d tõng  íc®Ó   ã    b  c ®ñ 50%     Õ   ña    biªnch c Chi nh¸nh  NHNN   tØnh,thµnh  è  µm    ph l c«ng    t¸cqu¶n  ý, l thanh    Óm    µ  Óm  tra,ki trav ki so¸t. ó  äng c¶  Ò   è îng vµ   Ch tr   v s l   chÊt l ng c¸n bé; c¸c néidung  µ  ¬ng   î           v ph ph¸p thanh    Óm     Óm   tra,ki tra,ki so¸t;   tõng  ícn©ng  b  cao  Öu  hi qu¶  µ  Öu  ùctrong c¸cho¹t®éng  v hi l        qu¶n  ývµ  Óm   l   ki so¸ttrong ngµnh      NH. Tõ  nay  Ò   v sau, n Õu   ã  ô  Öc    ¹m    c v vi sai ph ph¸tsinh ë      TCTD   µo, ®Þa   n  ph¬ng  µo, th×  n  Tæng  Gi¸m  c    ®è c¸c TCTD   µ  v Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh NHNN     ë ®ã   ph¶ichñ  ng  èihîp khÈn  ¬ng  Óm     ×m    ®é ph     tr ki tra,t nguyªn nh©n, quy      tr¸ch   nhiÖ m  µ  ã  Ön  v c bi ph¸p xö  ýnghiªm  óc,b¸o    Þp  êivÒ       l  t   c¸o k th   NH Trung  ng. ¬
  3. 3 N HNN  Trung  ng  Ï cã  ¬ s   v¨n b¶n  íng  Én  ô  Ó  Õ   ¹ch  iÓn khai h d c th k ho tr     thùc  Ön  hi chØ   Þ  µy. Yªu  Çu    ñ   ëng  n   Þ   éc  th n   c c¸c Th tr ®¬ v thu NHNN,  ñ  Ch tÞch  éi ®ång  H  Qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  Ýn  ông  td theo chøc n¨ng  Ö m   ô  ña  ×nh,  chøc  ètviÖc  ùc hiÖn    éidung  nhi vc m tæ  t  th   c¸c n   trong chØ  Þ;hµng    th   th¸ngph¶ib¸o c¸o ®Çy  ,        ®ñ nghiªm  ócvÒ   t   NHNN   Trung ­ ¬ng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2