Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động quảng cáo

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
170
lượt xem
32
download

Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động quảng cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động quảng cáo và xử lý nghiêm những vi phạm về quảng cáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động quảng cáo

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ th c ñ a B é  V¨n h o¸ th«ng tin  è  04/CT n g µ y   s 14 th¸ng 1 n¨ m   1997 v Ò  c h Ê n   ch Ø n h  c«n g  t¸c q u ¶ n  lý  o ¹t ® é n g   u ¶ n g  c¸o v µ  x ö  lý n g hiª m  n h ÷ n g       h q vi p h ¹ m  v Ò  q u ¶ n g  c¸o K Ý nh   öi:C¸c  ë  g  S V¨n  ho¸  th«ng  tin Sau  êigian thùc hiÖn  th       NghÞ   nh  ®Þ 194/CP  Ò   ¹t®éng  v ho   qu¶ng    µ   c¸o v Th«ng   sè  t 37/VHTT  ña  é   c B V¨n  ho¸ th«ng    Æc   Öt tõ    iÓn khai tin,® bi   khi tr     NghÞ   nh   ®Þ 87, 88/CP  µ  v ChØ   Þ  th 814/TTg  ña  Ýnh   ñ,  ¹t ®éng   c Ch ph ho   qu¶ng    c¸o trong c¶  íc®∙  îcchÊn    n  ®  chØnh  ét  íc.T×nh  ¹ngqu¶ng    én  m b  tr   c¸o l xén, tuú  Ön, qu¶ng    ti   c¸o  Ðp    Ón  Öu  gh trªn bi hi gi¶m  îc kh¸  Òu. Nh÷ng   ®  nhi   h×nh  thøc qu¶ng    p,  Ön  icòng  ¾t  u   îcph¸ttr Ón lµm    Î c¸o ®Ñ hi ®¹   b ®Ç ®     i   t¨ng v   mü   quan  ña  µnh  è,thÞ  c th ph   x∙. Tuy  Ëy, c«ng    v  t¸cqu¶n  ýho¹t®éng  l    qu¶ng  c¸o cßn  éc  é nhiÒu  óng  b l  l tóng,thiÕu    chÆt  Ï.Ngµy  ch   19/3/1996 Bé    V¨n   ho¸ th«ng    ∙  ã  tin® c C«ng    è  v¨n s 625/CV­ VHTT   cÇu  ë   yªu  S V¨n    ho¸ th«ng      êng  tint¨ng c qu¶n  ýc¸c ho¹t®éng   l      qñang  c¸o  ng  ×nh  ×nh  nh t h chuyÓn  Õn  Én  Ë m   ¹p,cßn  éc  é nhiÒu  bi v ch ch   b l  tån t¹ cÇn     i ph¶igi¶i     Õt: quy ­ T×nh  ¹ng qu¶ng    tr   c¸o kh«ng  Êy  Ðp;  gi ph kh«ng    â  è  Êy  Ðp,  ghi r s gi ph thêih¹n  µ    Þch  ô; ch÷  Õt sai quy  nh;  éi dung    v tªn d v  vi     ®Þ n  kh«ng  ï hîp  íi ph   v  truyÒn  èng      Öt Nam   th v¨n ho¸ Vi   v.v.   Én  .v phæ   Õn  µ   . bi m kh«ng  îcnh ¾c  ë  ®  nh vµ  ö  ý kÞp  êi  x l  th .§Æc   Öt r u vµ  èc    µ nh÷ng  Æt   µng  ∙  Þ   Ê m   bi   î   thu l¸l   m h ®bc qu¶ng  c¸o  ng    ñ  nh c¸c ch h∙ng  Én  è  ×m  äi  v c t m c¸ch,m äi  ×nh    h thøc    ®Ó thuª  qu¶ng  c¸o    ÷ng  ¬i c«ng  éng, n¬i vui ch¬i gi¶itrÝ,trªns©n  Êu, trªn ë nh n  c          kh     s©n    b∙iTDTT,    trªn b¸o  Ý...m µ   Én  ch   v kh«ng  Þ   ö  ý kiªn quyÕt, nghiªm  b x l      kh ¾c, g©y  Òu    Ën    nhi d lu kh«ng  èt, µm  t  l gi¶m  Öu  ùcc¸cv¨n b¶n  ña  µ   ­ hi l       c Nh n íc. ­ViÖc    qu¶n  ý, Êp  Ðp  l  c ph qu¶ng    c¸o cßn  Òu  ¹n chÕ,  íng m ¾ c.  Õn   nhi h   v  § nay, nhiÒu    tØnh, thµnh  è  Én  a  ã    ph v ch c quy  ¹ch  ho qu¶ng  trªn®Þa   µn;  c¸o    b viÖc  Êp  Ðp  ùc  Ön  c ph th hi qu¶ng  c¸o  a  îc c¶i tiÕn,vÉn  ch ®       ph¶i qua  Òu    nhi cöa  íi Òu  ñ tôcr m   µ;tèc®é     Õt cÊp  Ðp  ÊtchË m   ¹p,hÇu   v  nhi th     ê r     gi¶i quy   ph r  ch   nh  u   ®Ò kh«ng  ¶m   ® b¶o  ng  êigian quy  nh  ©y  Òu  ã  ®ó th     ®Þ g nhi kh kh¨n trong    viÖc  kinh doanh  ña    ¬  ë  Þch  ô  c c¸c c s d v qu¶ng    ã   a   ¬ng  c¸o.C ®Þ ph cßn    thu thªm  ÷ng  nh kho¶n  Ö  Ý   µi quy  nh  l ph ngo   ®Þ hoÆc  kh«ng  cho  ÷ng  n  Þ   nh ®¬ v ®∙  ã  Êy  Ðp  µnh  Ò   µn  èc  îc thùc hiÖn  c gi ph h ngh to qu ®     qu¶ng  t¹  a   ­ c¸o  i ®Þ ph ¬ng, trong khi®ã   ¹ cÊp  Êy  Ðp        l  i gi ph cho  ÷ng  n  Þ  nh ®¬ v kh«ng  ã  c chøc  n¨ng  lµm qu¶ng   c¸o hoÆc   cho  ÷ng  nh doanh nghiÖp,®¬n  Þ    v s¶n  Êt trùctiÕp ®i  xu       lµm qu¶ng      Òu  ¬ingoµic¬  ë  c¸o ë nhi n     s s¶n  Êt cña  ×nh, g©y    ×nh  ¹ng xu   m   ra t tr   lénxén,lµm  µ   ícthÊttho¸t ét      Nh n       m kho¶n  Õ  ín. thu l § Ó   ¾c  ôc  ×nh  ¹ng trªn,nh»m   Ên  kh ph t tr     ch chØnh  thªm  ét  íc vµ  ¹o m b  t  ®iÒu  Ön  ki cho  ¹t®éng  ho   qu¶ng  ph¸ttr Ón ®óng  íng,Bé   c¸o    i   h   V¨n   ho¸ th«ng  tinchØ  Þ    th cho    n  Þ  c¸c ®¬ v trong ngµnh  èihîp víi   µnh  ªnquan  Õp    ph       ngc¸c li   ti tôc thùc  Ön    hi nghiªm  chØnh NghÞ   nh  ®Þ 194/CP, Th«ng   37/VHTT,    t NghÞ   ®Þnh   87, 88/CP, NghÞ   nh   ®Þ 36/CP  Ò   Öc  öa  æi,    "v vi s ® bæ sung  ét  è  m s
  2. 2 ®iÒu  kho¶n  ña  c quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh      ®Þ 87,88/CP  µ  v NghÞ   ®Þnh 194/CP  ña  Ýnh  ñ" vµ  ÷ng  iÒu  íng dÉn  ô  Ó  c Ch ph   nh ® h  c th sau  y: ®© I. h Ê n  c h Ø n h  vi Ö c q u ¶ n  l ý  C h o ¹t ® é n g  q u ¶ n g  c¸o ® ó n g  q u y  ® Þ n h   1. ViÖc  Êp  Êy chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  Ò     c gi   nh ®ñ ® ki h ngh qu¶ng    c¸o ph¶i  lµm  chÆt  Ï theo  ng  ÷ng  ñ  ôc,®iÒu  Ön  ch   ®ó nh th t   ki quy  nh   ¹  Òu    ®Þ t i§i 10, §iÒu  cña  12  Th«ng     t37,trong ®ã   Çn    â ph¹m    Ünh  ùc  ¹t®éng  ña    c ghir   vi,l v ho   c m çi tæ    chøc,c¸nh©n       xinkinh doanh,dÞch  ô      v qu¶ng    ùc  Ön  c¸o.Th hi ChØ   Þ  th 657/TTg  µy  ng 13/9/1996  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò    êng  c Th t   ph "v t¨ng c qu¶n  ýc¸c l    c¬  së s¶n  Êt, xu  kinh doanh c«ng th ng nghiÖp  µ   Þch vô  ¬ vd ngoµi èc   qu doanh" ®Ó   µ so¸tl¹ c¸c®¬n  Þ  µm    r        i v l qu¶ng    éc khu  ùc  µy.§×nh  c¸o thu   vn  chØ   vµ  ö  ý nghiªm  i  íinh÷ng  ¬  ë  ¹t®éng  x l  ®è v   c s ho   kh«ng  ã  Êy  Ðp  µnh  c gi ph h nghÒ   hoÆc   îtqu¸ ph¹m    Ünh  ùc  v    vi,l v cho  Ðp  ph theo kho¶n  §iÒu  NghÞ   5  26  ®Þnh  88/CP. 2. ChØ   Êp  Êy  Ðp   ùc  Ön  c gi ph th hi qu¶ng  c¸o cho  ÷ng  chøc, c¸ nh tæ     nh©n  ã  Êy chøng  Ën    iÒu  Ön  µnh  Ò   c gi   nh ®ñ ® ki h ngh qu¶ng    µ  Êy phÐp  c¸o v gi   kinh doanh  Ò     v qu¶ng    Bé   c¸o do  V¨n    ho¸ th«ng    tinhoÆc   ë   S V¨n   ho¸ th«ng    tin cÊp  (chØ  Êp  c cho  ¬i® Æt  ôsë  Ýnh. C¸c    n  tr   ch   chinh¸nh  ã  Ó  ïng  c th d b¶n    sao in cña  ô së  Ýnh).Nh÷ng  n  Þ   ∙  îc Bé     tr   ch   ®¬ v ® ®   V¨n  ho¸ th«ng    Êp  Êy  tinc gi phÐp  ¹t®éng  µn  èc  u   ã  Ó  îc thùc hiÖn  ho   to qu ®Ò c th ®     qu¶ng  ë    a   c¸o  c¸c ®Þ ph¬ng  µ   m kh«ng  Çn  Æt   c ® thªm    chi nh¸nh. C¸c  ñ    ch qu¶ng  c¸o chØ   ã  Ó  c th trùctiÕp  ùc hiÖn    ×nh    th   c¸c h thøc qu¶ng  hµng    c¸o  ho¸,s¶n  È m   ña  × nh   ph cm t¹  ¬  ë  i s s¶n  Êt vµ      ¬ng  Ön  ña  × nh   Òu    37);muèn   c xu   trªnc¸c ph ti c m (§i 7, TT    qu¶ng      ÷ng  ¬ikh¸c ph¶ith«ng  c¸o ë nh n      qua  ¬  ë  c s kinh doanh,dÞch  ô      v qu¶ng  c¸o ®Ó   ¶m    ® b¶o  Öc  vi qu¶n  ývµ    Õ  µ   íc. l   thu thu Nh n 3. C¨n cø C«ng  v¨n sè 2506/TC­ TCNH  ngµy 22/9/1995 cña Bé  Tµi   chÝnh  quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi qu¶n  ýsö  ông    l  d c¸c nghiÖp  ô    è    v xæ s ®Ó qu¶ng  c¸o,c¸c Së       V¨n  ho¸ th«ng    tinchØ   Êp  Êy  Ðp  c gi ph cho    ¬  ë  c¸c c s s¶n  Êt ­ xu     kinh doanh    Þch  ô  îc qu¶ng  khuyÕn  ¹i díic¸c h×nh    ­d v®  c¸o  m     thøc b¸n  µng  h cã  ëng  n  th ®¬ gi¶n.Trêng  îp    h qu¶ng  khuyÕn  ¹i cã  c¸o  m   ph¸thµnh  Ð     v riªng,   quay  è  s hoÆc   ö  ông  Õt  sd k qu¶    è      nh  óng th ng  xæ s ®Ó x¸c ®Þ tr   ë ph¶i cã     ý kiÕn  ng    ®å ý b»ng  v¨n b¶n  ña  é   µi chÝnh. C¸c  c BT    b¸o,®µi    ph¸tthanh,®µi      truyÒn  ×nh    h ë Trung  ng  µ  a  ¬ng    ý  îp ®ång  ùc hiÖn  ¬ v ®Þ ph khik h   th   qu¶ng    c¸o còng ph¶ikiÓm        so¸t®Ó b¶o  ¶m   ® quy  nh  µy. ®Þ n Trêng  îp viph¹m  ÏbÞ  ö  ýtheo kho¶n  §iÒu    h    s   x l    6  24,NghÞ   nh  ®Þ 88/CP. 4. TÊt  c¸c ho¹t®éng  µitrî i     c¶      t     ªnhoan    Ö,  Óu  Ôn  êitrang, (l v¨n ngh bi di th     thivui,thi®Êu   Ó       th thao  v.v. .cã  Ìm  éi dung  .  k n   ) qu¶ng  vµ    c¸o  c¸c qu¶ng   c¸o khuyÕn  ¹i ®Ò u   m  ph¶i cã  Êy  Ðp  ña  ë     gi ph c S V¨n  ho¸ th«ng    ë  ¹   Õ u     tins t i N . vi ph¹m  Ïxö  ýtheo kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  s   l    6  4  ®Þ 88/CP.
  3. 3 5. C¸c  ¬    c quan  Êp  Ðp  c ph ph¶i thùc  Ön  Öc    hi vi niªm  Õt  y c«ng  khaiquy    ho¹ch qu¶ng        c¸o;c¸cquy  nh  Ò   ñ tôcvµ  Ö  Ý  ¹ trôsë  Êp  Ðp; ph¶i ®Þ v th     l ph t     c ph   i   ®¶m  b¶o  Öc  Êp  Ðp  vi c ph trong thêih¹n     quy  nh  µ  ®Þ v kh«ng  îc g©y  ëng¹i ®  tr     cho    ¹t®éng  c¸cho   qu¶ng    îp ph¸p. c¸o h   Tõ  nay  Öc  vi thu  Ö  Ý   Êp  Ðp  ¹t®éng  l ph gi ph ho   qu¶ng  c¸o chØ   îc thùc ®    hiÖn  theo Th«ng   è    ts 28/TT­ ngµy  LB  30/5/1996 cña    é  µichÝnh  µ      LiªnB T   v V¨n ho¸ Th«ng   tin.C¸c  tØnh, thµnh  è, quËn,    ph   huyÖn  kh«ng  îc yªu  Çu  êi ®  c ng   lµm qu¶ng    ép  c¸o n thªm  Êt cø  b   kho¶n  Òn hoÆc   Ön  Ët nµo  ti   hi v   kh¸c.C¸c  ë     S V¨n    ho¸ Th«ng    Çn  èihîp víiSë   µi chÝnh  a   ¬ng  ã    tinc ph       T   ®Þ ph c v¨n b¶n  íng h  dÉn  Öc  ö  ông    vi s d c¸c kho¶n  chilÖ  Ý   thu    ph qu¶ng  c¸o  ¹  ti Th«ng    t 28/TT­   LB ®Ó   ¶m   ® b¶o  Õ   ,  Ýnh  ch ®é ch s¸ch cho    Ën, huyÖn  µ    n  Þ  ã  ªn   c¸cqu   v c¸c®¬ v c li   quan  n   Öc  ®Õ vi qu¶n  ýqu¶ng      a  µn. l  c¸o trªn®Þ b II.  Kiªn q u y Õ t x ö  l ý n h ÷ n g  vi p h ¹ m v Ò  q u ¶ n g  c¸o 1. TÊt  c¸cqu¶ng    µitrêi è  nh    c¶    c¸o ngo     ®Þ c hay    ng  u   di®é ®Ò ph¶ighirâ      sè  Êy  Ðp,  êih¹n  µ    ñ  Þch  ô  gi ph th   v tªn ch d v qu¶ng c¸o  Òu  NghÞ   nh   (§i 24  ®Þ 194/CP);n Õu    kh«ng  ÏkiªnquyÕt  ö  ¹tvµ  ì bá  s    x ph   d   theo  quy  nh  ¹  ôc    ®Þ ti m a, kho¶n    Òu    3,§i 24,NghÞ   nh  ®Þ 88/CP. TÊt  c¸cqu¶ng    íi ×nh  c¶    c¸o d   h thøc xuÊtb¶n  È m       ph (quy ®Þnh  ¹ §iÒu      t i 1, NghÞ   nh   ®Þ 79/CP  µy  ng 6/11/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh     Õt thi ®Þ chi ti     hµnh  Ët xuÊt b¶n) ®Ò u   Lu       ph¶ighirâ nhµ  Êt b¶n       xu   hoÆc   chøc  îcphÐp  tæ  ®  xuÊt b¶n, sè      b¶n    ¬i in,sè  Êy  in,n     gi chøng  Ën  ¨ng  ý  Õ   ¹ch  Êt b¶n  nh ® k k ho xu   hoÆc   è  Êy phÐp  Êt b¶n.N Õ u   s gi   xu     kh«ng  ÏbÞ   ö  ¹ttheo  ôc  kho¶n    s   x ph   m C,  4 §iÒu    24,NghÞ   nh  ®Þ 88/CP. 2.  ÷   Õt trªn qu¶ng  Ch vi     c¸o, biÓn  Öu    hi ph¶i ®¶m     b¶o  ng  ®ó theo    quy ®Þnh  öa  æi  ¹ NghÞ   nh  s® t  i ®Þ 36/CP  µy  ng 19/6/1996 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph a. ChØ   ã  ÷ng  Ón  Öu  ña  chøc    c nh bi hi c tæ  kinh  Õ  íc ngoµi hoÆc   ªn tn    li   doanh  íiníc ngoµi míi ® îc thÓ  Ön    v        hi tªn riªng,tªn giao  Þch  èc  Õ     d qu t b»ng  tiÕng  ícngoµivíi Ých  íclính¬n  ÷  ÖtNam   ng  n     k th     ch Vi   nh kh«ng    lÇn  qu¸ 2  khæ   ch÷  Öt Nam.  Õ u     ¹m  Ï bÞ   ö  ýtheo  Vi   N viph s   x l   kho¶n  §iÒu    2  28, NghÞ   nh   ®Þ 88/CP. b. ChØ   ÷ng    nh qu¶ng  c¸o  ã  c nh∙n  Öu  µng  hi h ho¸  Õt t¾t vµ  Õt b»ng  vi     vi   tiÕng  íc ngoµi,tªn giao  Þch  èc  Õ  ña    ¬  ë  n     d qu t c c¸c c s s¶n  Êt kinh  xu   doanh  dÞch  ô  ∙  îc c¸c c¬  v ® ®     quan  µ   íc cã  Èm  Òn  Êp  é,  û   Nh n   th quy (c B U ban  ©n   nh d©n  tØnh) cho  Ðp;  ÷ng  õ ng÷  ∙  îc quèc  Õ    ph nh t  ®®  t ho¸  hoÆc   ÷ng  õ ng÷  nh t  m µ   Õng  Öt kh«ng  ti Vi   thay thÕ  îc th×  îc viÕtto h¬n  Çn  ÷  Öt Nam,    ®  ®     ph ch Vi   nhng  kh«ng    lÇn  qu¸ 2  khæ   ÷  Öt Nam,  ng  êiph¶icã  Çn  ÷  Öt ch Vi   ®å th     ph ch Vi   Nam   Õtë  Ýa    Çn  ÷  íc ngoµi.Ph Çn  µy  vi   ph trªnph ch n     n nh»m   ãi râ  éi dung, n n    m Æt   µng,ngµnh  Ò   nh  h   ngh ®Þ qu¶ng c¸o. N Õ u     ¹m  ÏbÞ  ö  ýtheo ®iÓ m     viph s   x l     a,kho¶n    Òu    4,§i 25,NghÞ   nh  ®Þ 88/ CP.
  4. 4 3. C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 194/CP, t¹  Òu  Th«ng    è   i §i 5  t s 37/VHTT  é     B V¨n ho¸ th«ng    ∙  tin® quy  nh  Ê m   ®Þ c qu¶ng  díim äi  ×nh  c¸o    h thøc    Æt   µng  c¸c m h thuèc      ¹   îu c¸c lo¹ .  vËy, m äi  ¹t®éng  l¸c¸c lo i r     i .Do  , .   ho   qu¶ng  quy  nh  ¹  c¸o  ®Þ ti §iÒu  NghÞ   nh  1  ®Þ 194/CP  bao  å m:  Öc  í thiÖu vµ  g "Vi gi  i   th«ng    éng    Ò   b¸o r r∙ v i doanh  nghiÖp,hµng    Þch  ô,nh∙n hiÖu  µng      äi, Óu îng theo   ho¸,d v    h ho¸,tªng   bi t     nhu  Çu  ¹t®éng  ña    ¬  ë  c ho   c c¸c c s s¶n  Êt ­ kinh doanh    Þch  ô" n Õu  ªn xu       ­d v  li   quan  n   Æt   µng  èc    ®Õ m h thu l¸(kh«ng  chØ  µ thuèc    iÕu)  µ  îu (kÓ  r u l  l¸® v r  c¶  î   bæ)  u   ®Ò kh«ng  îcphÐp  ùc hiÖn  ®  th   qua    ¬ng  Ön qu¶ng    c¸cph ti   c¸o quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  NghÞ   nh    i 7  ®Þ 194/CP. b. TÊt  c¸c kh¸ch s¹n,nhµ  ä,nhµ    c¶       tr   nghØ,  µ  µng,qu¸n    nh h   ¨n,qu¸n    bia, qu¸n  µ  c phª      gi¶ikh¸tv.v.   ã  ö  ông  .c s d . tranh,¶nh, ¸p phÝch, tê d¸n  ®Ò           ( can),   têrêi, êgÊp, dïche,xe  y, thïnghµng,gi¸®Ó   µng,hép  n,d©y  ê,ngêi     t      ®È        h   ®Ì   c    chµo  µng  µ    ×nh  h v c¸c h thøc kh¸c ®Ó     qu¶ng    èc l¸  îu;nh÷ng  chøc  c¸o thu   ,  r tæ  c¸ nh©n  µm  Þch  ô    ld v qu¶ng    îu,thuèc l¸trªnb¶ng,biÓn,trªnph¬ng  Ön c¸o r             ti   giao th«ng;nh÷ng  ¬i ho¹t®éng  ho¸    n    v¨n  c«ng  éng: biÓu  Ôn  Ö   Ët, c   di ngh thu   tr×nh diÔn  êitrang,s©n      u   Ó  ôc  Ó    th     b∙ithi®Ê th d th thao,héi chî tr Ón l∙m  ã       i   c qu¶ng   îu,thuèc l¸    ¬  c¸o r     ; c quan  chÝ, xuÊt b¶n  ã  c¸c b¸o      c qu¶ng    îu,thuèc c¸o r     l¸®Ò u     ph¶ixö  ýnghiªm    l  theo  ng  ÷ng  ®ó nh quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh   ®Þ ti  27  ®Þ 88/CP. c.C Ç n   iÒu      Ön  ÷ng  chøc,c¸ nh©n  è  ×nh    ® tra,ph¸thi nh tæ     ct kinh doanh,     s¶n  Êt lo¹  µng    ôc  ô  xu   i h ho¸ ph v cho  Öc  vi qu¶ng  r u,thuèc  . c¸o  î   l¸ Ngoµi viÖc    xö  ýnghiªm  l  theo  kho¶n    §iÒu  NghÞ   nh  5, 6  25  ®Þ 88/CP, n Õu  i ¹m  Òu    t¸ ph nhi   lÇn  Çn  c ph¶i®Ò   Þ    è.   ngh truyt d. C¸c  ñ    ch h∙ng  îu,thuèc l¸ph¶ichÞu  r       tr¸chnhiÖ m   Ò     ×nh    v c¸c h thøc vµ    s¶n  È m   ph qu¶ng c¸o  ña  ×nh  ¹    a   ¬ng, n Õu    ¹m  Ï bÞ   ö  ý cm t i ®Þ ph c¸c   viph s   x l   theo kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   5  27  ®Þ 88/CP.  ÷ng  Nh h∙ng  kinh doanh  Òu  nhi ngµnh  Ò   Ý  ô  ngh (v d Dunhil   ng  ùc tÕ  lnh th   chØ  ¨ng  ý  Æt   µng  èc l¸t¹ ) ® km h thu     i  ViÖt Nam,      khi qu¶ng c¸o kh«ng  nªu  â  Æt   µng  Çn  rm h c qu¶ng  c¸o theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  Th«ng     ti  4  t37;kh«ng  Êt tr×nh ® îcgiÊy phÐp  Ëp  Èu  Æt   xu        nh kh m hµng  nh   ®Þ qu¶ng c¸o cßn  Þ   ö  ¹t theo  b x ph   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   4  25  ®Þ 88/CP. III.M é t s è  bi Ö n  p h¸p c ô  th Ó   § Ó   iÓn khaicã  Öu  tr     hi qu¶  ÷ng  nh c«ng  Öc  vi nªu trªn,Bé     V¨n    ho¸ th«ng  tinyªu  Çu    n  Þ    c c¸c ®¬ v trong Bé,    ë   ho¸    c¸c S v¨n  th«ng    Õn  µnh  ét  è  tinti h ms biÖn ph¸p cô  Ó    th sau  y: ®© 1. C¸c  ë         S v¨n ho¸ th«ng    Çn  chøc  ¸nh    ¹ t×nh  ×nh  tin:c tæ  ® gi¸l   i h qu¶n  ý l  qu¶ng      a   ¬ng;ph¸thiÖn  ÷ng  íng m ¾ c,  ån t¹       Ön  c¸o ë ®Þ ph    nh v  t   i®Ò ra bi ph¸p  , kh ¾c  ôc  ¬ng  íng  ö  ýnh÷ng    ¹m, chÊn  ph ph h x l  viph   chØnh  ngay  Öc  vi qu¶n  ý l  ho¹t®éng    qu¶ng    ¹ ®Þa  ¬ng  µo  Òn  Õp. c¸o t   i ph vn n 2. Côc    V¨n ho¸ th«ng    ¬  ë: chñ  × phèi hîp  íic¸c ®¬n  Þ  ã  ªn tinc s   tr     v    v c li   quan  µn  Ön  b bi ph¸p    êng  t¨ng c qu¶n  ýc¸c ho¹t®éng  l      qu¶ng        Ünh  c¸o trªnc¸c l
  5. 5 vùc theo  ng  ÷ng  ®ó nh quy  nh  ña  µ   íc;t¨ng cêng  Óm     íng  Én  ®Þ c Nh n     ki tra,h d c¸c®Þa  ¬ng    ph qu¶n  ýtètc¸cho¹t®éng  l        qu¶ng c¸o. 3. Thanh      trachuyªn ngµnh        v¨n ho¸ th«ng    íng dÉn  tin:h  thanh      ë   trac¸c S V¨n    ho¸ th«ng    iÓn khaim¹nh  Öc  Óm     ö  ýc¸c viph¹m. §ång  êi tintr     vi ki tra,x l         th   cÇn  èihîp  íic¸c ngµnh  ªnquan  chøc    éc  ph   v     li   tæ  c¸c cu thanh    Óm     ¹ tra,ki trat i   m ét  è  s tØnh,thµnh  è  µ  ã  Ön    ph v c bi ph¸p  ö  ý®èi víinh÷ng    ¹m  ña    x l      viph c c¸c c¬ quan  qu¶n  ýcòng      ¬  ë  Þch  ô  l  nh c¸cc s d v qu¶ng  c¸o. Nh Ën  îc ChØ   Þ  µy, yªu  Çu    n  Þ  ã  ªnquan  ®  th n   c c¸c ®¬ v c li   trong Bé,      c¸c Së   V¨n    ho¸ th«ng    ã  Õ   ¹ch  iÓn khaingay  µ  êng  tinc k ho tr     v th xuyªn b¸o    Õt    c¸o k qu¶  Ò   é. vB
Đồng bộ tài khoản