intTypePromotion=1

Chỉ thị về điều hành xuất khẩu gạo và đảm bảo an toàn lương thực trong năm 1998

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
138
lượt xem
33
download

Chỉ thị về điều hành xuất khẩu gạo và đảm bảo an toàn lương thực trong năm 1998

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị về điều hành xuất khẩu gạo và đảm bảo an toàn lương thực trong năm 1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị về điều hành xuất khẩu gạo và đảm bảo an toàn lương thực trong năm 1998

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Ch Ø  thÞ  c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  sè 17/1998/CT­T T g   n g µ y 02 th¸ng 4 n¨ m  1998 v Ò  ®i Ò u  h µ n h  x u Êt  h È u   k g¹o vµ b ¶ o  ® ¶ m  a n  toµn l n g  thùc trong n¨ m  1998 ¬ Tõ cuèin¨m    1997, ChÝnh    phñ  ban  ®∙  hµnh    chÕ   ªnquan  c¸c c¬  li   ®Õn   ®iÒu hµnh  xuÊtkhÈu  vµ    g¹o  b¶o  ®¶m  nguån vèn vay mua    t¹m    lóa,g¹o  tr÷vµ  xuÊt khÈu    nªn  thÞ  êng u  tr l th«ng  tiªuthô    vµ    lóa,g¹o  trong nh÷ng    th¸ng ®Çu     n¨m 1998  diÔn    ra thuËn  iLîng g¹o  lî  .   xuÊt khÈu    t¨ng,lóa hµng      hãa trong d©n     ®∙  îcmua  møc    ®   ë  tèi®a;      t¨ng,b¶o  gi¸lóa,g¹o    ®¶m     thu nhËp  lîcho  cã   i n«ng  d©n    mµ kh«ng  g©y    t¸c®éng  xÊu ®Õn  t×nh h×nh cung  cÇu cña thÞ  êng ­ tr l ¬ng thùc trong níc.     Tuy nhiªn,c«ng      t¸c®iÒu  hµnh xuÊt khÈu  trong mÊy    g¹o    th¸ngqua    còng  cÇn  îc chØ   ®   ®¹o, kiÓm     ®«n    travµ  ®èc  chÆt    chÏ h¬n, nh»m     kh«ng      ®Ó gi¸ lóa,g¹o    biÕn ®éng  m¹nh, l g¹o   îng  xuÊt khÈu    hµng  th¸ng,hµng    quý cÇn  îc ®   ®iÒu  hßa c©n  ®èi hîp      lý víikh¶ n¨ng  xay    x¸t,chÕ  biÕn, vËn    chuyÓn, bèc  xÕp  c¸c dÞch  cung  vµ    vô  øng  kh¸c li     ªnquan  ®Õn   xuÊt khÈu    g¹o ®ang cßn  bÞ    h¹n chÕ. Tuy  lóa§«ng  vô    xu©n  1997   ­1998  ®ång  ë  b»ng s«ng  Cöu  Long    ®¹tkÕt  qu¶    tèt,nhng  mét  tØnh  ë  sè  phÝa  B¾c       vµ  c¸c tØnh  duyªn    h¶imiÒn  Trung  ®ang  gÆp   khã kh¨n gay    g¾t  h¹n h¸n vµ  do      chuétph¸ ho¹i.         Tríct×nh  h×nh    thêi tiÕtcßn    ®ang  diÔn  biÕn    rÊt phøc    t¹p ¶nh  hëng  ®Õn     s¶n  c¸c vô  xuÊt tiÕp    theo,®Ó     ®¶m   b¶o  toµn ¬ng  an  l thùc trong c¶        níc,®¶m   b¶o      cã  i gi¸lóa,g¹o  lî   cho n«ng  d©n   lî Ých  vµ  i   c¸c  doanh  nghiÖp  xuÊt khÈu  g¹o, ®ång        thêi®Ó kh¾c  phôc  nh÷ng  Æt   m mÊt  c©n ®èi  trong ®iÒu    hµnh  xuÊt khÈu    g¹o trong  t×nh h×nh  thÞ  êng  tr nhËp  g¹o cña    ta ngµy  cµng  t¨ng,Thñ  íng    t ChÝnh  phñ  chØ  thÞ    c¸c Bé,  ngµnh  ªnquan  ñy  li   vµ  ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè  trùcthuéc Trung      ¬ng  khÈn  ¬ng  tr thùc hiÖn    nh÷ng  c«ng  viÖc sau ®©y: 1. Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng th«n phèi hîp    ban    víiñy  nh©n  d©n    c¸c tØnh  ®¸nh    i gi¸l¹ s¶n îng  l thu  ho¹ch  kh¶  vµ  n¨ng lóa hµng  hãa  vô  §«ng  xu©n  1997    ­ 1998;   kiÕn   dù  s¶n îng lóa hµng  l     hãa    s¶n  c¸c vô  xuÊt tiÕp     theo ®Ó     cïng Bé    Th¬ng    Ban  m¹ivµ  §iÒu hµnh xuÊt khÈu  vµ    g¹o  nhËp  khÈu  ph©n  bãn  cña ChÝnh  phñ  chøc  tæ  ®iÒu  hµnh      tètkÕ ho¹ch  xuÊt khÈu    g¹o  n¨m 1998. 2. Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n  vµ  ban    ñy  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng cÇn  Æc   ® biÖttËp    trung chØ    ®¹o s¶n  xuÊt vô          lóa hÌ thu,nhÊt lµ c¸c biÖn        ph¸p thñy lî    ichèng          , h¹n,båitróc®ª, lµm  bê bao    ®Ó ng¨n  Æ n   chèng    m vµ  lò;theo    êng  dâith xuyªn diÔn    biÕn cña    thêi tiÕt,  kh¶ n¨ng      chuÈn  c¸cph¬ng    lôtb∙o vµ  bÞ    ¸n,biÖn ph¸p ®Ó   lýkÞp    xö    thêi. 3.Bé    Th¬ng    m¹i,Ban §iÒu  hµnh xuÊtkhÈu  vµ    g¹o  nhËp khÈu ph©n  bãn  cña ChÝnh  phñ  ñy  vµ  ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng ph¶ichØ    ®¹o  chÆt    thùc hiÖn  chÏvµ    nghiªm    tócnh÷ng  viÖc sau: ­ Rµ    c¸chîp ®ång    so¸tkü      xuÊt khÈu  ®∙  ®ang    g¹o  vµ  giao dÞch;¸p dông        c¸c biÖn    ph¸p    gi∙ntiÕn    vµ  ®é ký  thùc  hiÖn hîp ®ång, ®iÒu hµnh  chÆt    chÏ viÖc giao nhËn  hµng hãa, kÓ   viÖc    c¶  ®iÒu  hµnh tµu vµo c¸c c¶ng nhËn 
  2. 2 hµng    ®Ó b¶o  ®¶m   íc m ¾t îng  tr   l g¹o  xuÊt khÈu    trong quý  /1998 ë    II   møc     1,5 tr     iÖutÊn,trong ®ã    th¸ng4/1998    kh«ng      vîtqu¸ 600.000 tÊn. ­ KiÓm       trachÆt      chÏ c¸c ®iÒu kiÖn  ¬ng    gi¸g¹o  th m¹i vµ    xuÊt khÈu      c¸c lo¹   itr¸nht×nh  ,   tr¹ngký    ng¹ch ® îcgiao vµ      vîth¹n        gi¸xuÊt khÈu    thÊp  h¬n      gi¸tèi thiÓu  trong khung    gi¸chØ  ®¹o  cña  Th¬ng    Ban  Bé  m¹i vµ  §iÒu hµnh  xuÊt  khÈu    nhËp  g¹o vµ  khÈu ph©n  bãn cña ChÝnh phñ; ­ Tríc m ¾t,        tõ ngµy  th¸ng 4  1    n¨m  1998, cha      bæ sung  h¹n ng¹ch xuÊt  khÈu  cho    ®èi t   g¹o  bÊt kú   îng nµo; ñy    ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh cÇn thùc hiÖn    nghiªm    tóc viÖc giao  h¹n ng¹ch xuÊt khÈu g¹o cho    c¸c doanh  nghiÖp ®Çu   mèi xuÊt khÈu  g¹o thuéc tØnh ®∙ ® îc quy ®Þnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  sè  i 12/1998/Q§­ TTg ngµy  th¸ng 1  23    n¨m  1998  c¸c v¨n b¶n  vµ      kh¸c cña    Thñ íng t   ChÝnh  phñ, trong ®ã       h¹n  ng¹ch xuÊt khÈu    chØ  giao cho    c¸c ®Çu  mèi xuÊt  khÈu  ®ù¬c  ®∙  chØ  ®Þnh. Bé Th¬ng    so¸tl¹ vµ  m¹i rµ    i b¸o    c¸o Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  viÖc giao h¹n  ng¹ch xuÊt khÈu    g¹o cho    c¸c doanh nghiÖp  trong tØnh    cña    c¸c tØnh; nh÷ng    tr êng  viph¹m    hîp    c¸c nguyªn t¾c ®iÒu hµnh  cña ChÝnh  phñ  cña  Th­ vµ  Bé  ¬ng    m¹icÇn  îcxem       biÖn  ®   xÐt ®Ó cã  ph¸p xö      lýtrongthêigian tiÕp theo.         4.C¨n  diÔn    cø  biÔn  tr thÞ  êng ¬ng  l thùc trong quý    quý  I     IIvµ  II n¨m    1998,   Bé N«ng nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n chØ  ®¹o  Tæng  c«ng    ty L¬ng thùc  miÒn B¾c   chñ  ®éng ®iÒu hßa ¬ng  l thùc tõ Nam         ra B¾c,  c¶  kÓ  viÖc  g¹o b¸n    dù    tr÷cña Tæng  c«ng    phÝa  tyë  B¾c. Côc  tr÷Quèc      chØ    ho¹ch  îcgiao n¨m  Dù    gia,c¨n cø  tiªukÕ  ®     1998,chØ    ®¹o      c¸c Chi Côc thùc hiÖn    viÖc ®æi    c¸c tØnh  h¹të    phÝa B¾c   b¶o  vµ  ®¶m  ­ l îng  tr÷cÇn  dù    thiÕtcho    thµnh  phè    Hµ Néi;tæ    chøc  mua  thãc   tr÷ë      dù    c¸c tØnh Nam   Trung Bé, cha  iÓn khaimua   tr     thãc dù          tr÷ë  c¸c tØnh  ®ång b»ng  s«ng Cöu  Long. Thñ íng  t ChÝnh  phñ yªu cÇu  tr Bé  ëng    c¸c Bé, Thñ  ëng    quan  tr c¸c c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh  phñ, Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n    c¸c tØnh,   thµnh phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, ® Æc     biÖtlµc¸c tØnh        ®ång  b»ng  s«ng  Cöu  Long  Ban  vµ  §iÒu hµnh  xuÊt khÈu  vµ    g¹o  nhËp  ph©n  bãn  cña  ChÝnh phñ cã  tr¸chnhiÖm    chØ  ®¹o  thùc hiÖn  vµ    nghiªm    tócChØ   nµy. thÞ 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2