Chỉ thị về việc tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
84
lượt xem
4
download

Chỉ thị về việc tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị về việc tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị về việc tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  09/2000/CT­T T g   n g µ y 20  th¸ng 4 n¨ m  2000 V Ò  vi Ö c ti Õ n h µ n h  ki Ó m   tra  h o ¹t ® é n g  d Þ c h  v ô  v¨n h o¸ v µ  kinh d o a n h  v¨n h o¸ p h È m T×nh  ×nh  h qu¶n  ý ho¹t®éng  Þch  ô  l    d v v¨n  ho¸  µ  v kinh  doanh  v¨n    ho¸ phÈ m     Þ  êng  ícta hiÖn  trªnth tr n    nay  ã  Òu  Óu  Ön  Þ  c nhi bi hi b bu«ng  áng,viÖc  l   thùc hiÖn  NghÞ   nh  sè  ®Þ 87/CP ngµy 14 th¸ng 12  n¨m  1995 thiÕu kiªn   quyÕt,cha  iÖt®Ó   µ    tr   v kh«ng  êng  th xuyªn;®Ó   Õp tôc chÊn    ti     chØnh  qu¶n  ý l  nhµ  íc trong  Ünh  ùc  µy, gãp  Çn  iÓn khai thùc  Ön  ètphong  µo  n  l vn  ph tr     hi t   tr "Toµn  ©n  oµn  Õt  ©y  ùng  i  èng    d ® kxd ®ê s v¨n ho¸",Thñ íng ChÝnh  ñ    t  ph chØ   thÞ: 1. Giao  é     B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ñ  ×,phèihîp víi é   tinch tr         C«ng    é     B an, B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ    éi, é  ¬ng  ¹i,Bé  µichÝnh,Tæng  ôc  lÞch   X∙ h   Th B m   T    c Du    vµ    é,  µnh  ªnquan  ïng  íiUû   c¸c B ng li   c v   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,   µnh  è    th ph trùcthuéc Trung  ng,tiÕn hµnh  tkiÓm        ¬    ®î   tra,chØnh  n    ¹t®éng  Þch  ®è c¸cho   d vô v¨n ho¸  µ  v kinh doanh  v¨n ho¸  È m     ¹m    níc;®ång  êiph¸t ph trªnph vi c¶    th     hiÖn,truyquÐt,ng¨n chÆn   µ  iÖt     Ö  ¹n x∙héitrong lÜnh  ùc  µy.        v tr   c¸ct n       ph¸   vn Trong    ×nh kiÓm     Çn    Õt  ö  ýc¸c c¸ nh©n, tæ  qu¸ tr   trac kiªnquy x l         chøc  ã  c c¸c hµnh      ¹m    viviph ph¸p  Ëttrong ho¹t®éng  Þch  ô      µ  lu      d v v¨n ho¸ v kinh doanh    v¨n ho¸ phÈ m.    Rµ     ¹h Ö   èng  chøc,chøc  so¸tl   th i tæ    n¨ng  Ö m  ô  ña    ¬  nhi v c c¸cc quan,®¬n     vÞ qu¶n  ýnhµ  íc,h Ö   èng      l  n   th c¸c v¨n b¶n ph¸p  ËthiÖn  µnh  Ò   ¹t®éng  lu   h v ho   dÞch  ô  v v¨n ho¸  µ  v kinh  doanh  v¨n  ho¸  È m     Õn  ph ®Ó ki nghÞ   íiThñ   íng v  t  ChÝnh  ñ  Öc  öa  æi,bæ   ph vi s ®   sung  hoÆc   û  á      hu b c¸cv¨n b¶n ph¸p luËtkh«ng     cßn  ïhîp. ph   § Ò   Êt víiThñ íng Ch Ýnh  ñ    Ön  xu     t  ph c¸c bi ph¸p  Ých  îp cÇn  ùc hiÖn  th h  th   ®Ó   ng¨n chÆn     µnh      ¹m    c¸ch viviph ph¸p luËtvµ    Ö  ¹n x∙héi.     c¸ct n     2. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng  ùctiÕp  tr   chØ  o    ¬  ®¹ c¸c c quan chøc n¨ng  ªnquan  ña  a   ¬ng  Õn li   c ®Þ ph ti   hµnh  Óm    ki tra,chØnh  n    ¹t®éng  Þch  ô      ®è c¸cho   d v v¨n ho¸,kinh doanh        v¨n ho¸ phÈ m   ¹ ®Þa  ¬ng  × nh. t i ph m 3. Bé   ëng  é     tr B V¨n ho¸    ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  tæng  Õt, k  ®¸nh    tkiÓm    µy  µ  c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ  ícngµy  th¸ng 7  gi¸®î   tran v b¸o    t  ph tr   30    n¨m 2000.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản