intTypePromotion=3

Chiến lược phát triển của Liên Bang Nga những thập kỷ đầu thế kỷ XXI và sự lựa chọn đột phá, cách tân

Chia sẻ: Kequaidan Kequaidan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
1
lượt xem
0
download

Chiến lược phát triển của Liên Bang Nga những thập kỷ đầu thế kỷ XXI và sự lựa chọn đột phá, cách tân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tổng hợp và phân tích định hướng chiến lược phát triển của Nga trên một số lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao, kinh tế, quân sự, quốc phòng, khoa học, công nghệ trong những thập kỷ đầu thế kỷ 21.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến lược phát triển của Liên Bang Nga những thập kỷ đầu thế kỷ XXI và sự lựa chọn đột phá, cách tân

  1. chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña liªn bang nga nh÷ng thËp kû ®Çu thÕ kû XXI vµ sù lùa chän ®ét ph¸, c¸ch t©n §Æng ThÞ Ph−¬ng Hoa(*) B−íc vµo thÕ kû XXI, thÕ giíi l©m vµo cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu, hÇu hÕt c¸c quèc gia ®Òu ®ang xem xÐt l¹i m« h×nh t¨ng tr−ëng cña m×nh, c©n nh¾c ®Ò ra chiÕn l−îc ph¸t triÓn trung vµ dµi h¹n cho phï hîp víi thêi ®¹i. Trong xu h−íng ®ã, Liªn bang Nga ®øng tr−íc hai sù lùa chän: qu¸n tÝnh-thÞ tr−êng vµ ®ét ph¸, c¸ch t©n. NÕu lùa chän chiÕn l−îc qu¸n tÝnh-thÞ tr−êng, t−¬ng lai ®Êt n−íc sÏ dùa trªn hÖ t− t−ëng cña chñ nghÜa tù do míi vµ chñ nghÜa thÞ tr−êng, hy väng vµo søc m¹nh toµn n¨ng cña thÞ tr−êng, më cöa ®Ó c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia sö dông ®Êt n−íc nh− mét nguån cung cÊp n¨ng l−îng, nguyªn liÖu th« vµ chÊp nhËn trë thµnh thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm. Cßn nÕu lùa chän chiÕn l−îc ®ét ph¸, c¸ch t©n, vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña nhµ n−íc sÏ ph¶i ph¸t huy tèi ®a trªn mäi lÜnh vùc, ®Æc biÖt trong viÖc chiÕm lÜnh vµ phæ cËp khoa häc kü thuËt, c¬ cÊu l¹i nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong dµi h¹n. Theo nhËn ®Þnh cña chóng t«i, Nga ®ang thÓ hiÖn râ xu h−íng lùa chän ®ét ph¸, c¸ch t©n víi ChiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi dµi h¹n (KDR- 2020, KDR-2030 vµ KDR 2050) ®−îc Bé Ph¸t triÓn Kinh tÕ Liªn bang Nga so¹n th¶o theo chØ ®Þnh cña Tæng thèng Liªn bang Nga, dùa theo kÕt qu¶ c¸c cuéc häp cña Héi ®ång Nhµ n−íc Liªn bang ngµy 21/7/2006 vµ Ph¸p lÖnh ChÝnh phñ Liªn bang No 1662-r. ngµy 17/11/2008. Trong bµi viÕt nµy, chóng t«i tæng hîp vµ ph©n tÝch ®Þnh h−íng chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña Nga trªn mét sè lÜnh vùc träng yÕu nh− ngo¹i giao, kinh tÕ, qu©n sù-quèc phßng vµ khoa häc-c«ng nghÖ nh÷ng thËp kû ®Çu thÕ kû XXI. T õ sau khi Liªn bang X« ViÕt tan r·, nÒn kinh tÕ Nga chØ thùc sù khëi phÇn tö ly khai vµ khñng bè. Do chñ tr−¬ng hßa nhËp víi thÕ giíi, h×nh ¶nh cña Nga ngµy mét ®−îc c¶i thiÖn trªn s¾c vµ ®−îc ghi nhËn râ nÐt nhÊt tõ n¨m 2000 víi nh÷ng ®ãng gãp kh«ng tr−êng quèc tÕ, nhÊt lµ trong c¸ch nh×n nhá tõ n¨ng lùc l·nh ®¹o cña Vladimir cña ph−¬ng T©y (C¸c n−íc G7 kÕt n¹p Putin trªn c−¬ng vÞ Tæng thèng vµ Thñ Nga thµnh G8. Khu vùc Sochi cña Nga t−íng. Nga ®· cã c¸ch nh×n míi trong ®−îc chän lµm n¬i tæ chøc ThÕ vËn héi chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i vµ b¾t ®Çu kh«i mïa ®«ng n¨m 2014. Nga lµ thµnh viªn phôc l¹i vÞ thÕ quèc tÕ cña m×nh, ®· vµ cña mét sè tæ chøc vµ thÓ chÕ quèc tÕ cã ®ang kh«ng ngõng æn ®Þnh, ph¸t triÓn, uy tÝn nh− APEC, WTO,…). (*) vÞ thÕ cña mét c−êng quèc qu©n sù, kinh N¾m gi÷ c−¬ng vÞ Chñ tÞch diÔn ®µn tÕ ®−îc c¶i thiÖn mét c¸ch v÷ng ch¾c. G20 tõ ngµy 1/12/2012, vµo thêi ®iÓm T×nh h×nh an ninh ë khu vùc B¾c c¸c nÒn kinh tÕ ph−¬ng T©y hµng ®Çu Cavcaz ®· b¾t ®Çu ®i vµo æn ®Þnh th«ng ®ang tr¶i qua giai ®o¹n khã kh¨n, Nga qua nh÷ng biÖn ph¸p cøng r¾n nh»m dÑp yªn c¸c cuéc b¹o lo¹n cña nh÷ng (*) TS., ViÖn Kinh tÕ vµ ChÝnh trÞ thÕ giíi.
  2. 40 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 3.2013 ®· tá ra cã ¶nh h−ëng rÊt lín vµ ngµy Latin. Xu h−íng t¨ng c−êng quan hÖ víi cµng chøng tá vÞ thÕ quèc tÕ míi cña c¸c n−íc ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng cña m×nh. Nga ®ang xuÊt hiÖn víi t− c¸ch lµ Nga còng thÓ hiÖn râ tõ n¨m 2012. mét “t¸c nh©n” trong ®êi sèng kinh tÕ- Víi chiÕn l−îc ngo¹i giao toµn cÇu chÝnh trÞ quèc tÕ. §Æc biÖt, víi chiÕn nµy, céng víi tiÒm n¨ng cña m×nh, Nga l−îc ph¸t triÓn theo h−íng ®ét ph¸, c¸ch ®ang vµ sÏ tõng b−íc kh«i phôc søc t©n, mét n−íc Nga m¹nh mÏ vµ tù tin m¹nh, vÞ thÕ c−êng quèc trong mét thÕ h¬n sÏ t¸c ®éng m¹nh ®Õn nh÷ng thay giíi ®a cùc. ®æi tÝch cùc trªn thÕ giíi. Trong Th«ng ®iÖp Liªn bang ngµy 1. ChiÕn l−îc ngo¹i giao toµn cÇu 12/12/2012, Tæng thèng Nga V. Putin Theo h−íng ®ét ph¸, c¸ch t©n, trong nhÊn m¹nh, Nga ph¶i duy tr× vµ cñng cè nh÷ng thËp kû ®Çu thÕ kû XXI, nguyªn vÞ thÕ cña m×nh trªn tr−êng quèc tÕ, ®ång t¾c ®èi ngo¹i cña Nga ®Æt ra hai môc thêi ph¶i x©y dùng chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i tiªu c¬ b¶n. Mét lµ t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn cña m×nh sao cho ®¸p øng ý nguyÖn cña bªn ngoµi thuËn lîi, t¹o ®µ cho c¸c c¶i c¸c n−íc l¸ng giÒng vµ nh÷ng ®èi t¸c c¸ch trong n−íc. Hai lµ ®¶m b¶o gi÷ trong céng ®ång quèc tÕ [7]. ®−îc vÞ trÝ nhÊt ®Þnh cña Nga trªn 2. ChiÕn l−îc kinh tÕ míi tr−êng quèc tÕ, nhÊt lµ ë c¸c khu vùc, Trong phÇn më ®Çu Th«ng ®iÖp lÜnh vùc chiÕn l−îc quan träng. Liªn bang ngµy 12/12/2012, Tæng thèng Nga lu«n tÝch cùc vµ chñ ®éng trong V. Putin kh¼ng ®Þnh, nhiÖm vô xuyªn chiÕn l−îc ®èi ngo¹i, ¸p dông c¸c h×nh suèt lµ “x©y dùng mét n−íc Nga giµu cã thøc ngo¹i giao ®a ph−¬ng kh¸c nhau, vµ phån vinh”. Víi quyÕt t©m chuyÓn tõ nhãm BRICS ®Õn G20, G8 vµ Tæ chøc ®æi m« h×nh t¨ng tr−ëng kinh tÕ truyÒn Hîp t¸c Th−îng H¶i. Nga th−êng xuyªn thèng phô thuéc vµo xuÊt khÈu dÇu má quan t©m tíi viÖc t¨ng c−êng quan hÖ vµ khÝ ®èt sang nÒn kinh tÕ tri thøc, víi c¸c n−íc SNG, coi sù ph¸t triÓn hîp Nga kh«ng chØ tiÕp thu, sö dông c«ng t¸c ®a ph−¬ng vµ c¸c qu¸ tr×nh liªn kÕt nghÖ, mµ cßn tÝch cùc s¸ng t¹o c«ng trong kh«ng gian SNG sÏ lµ h−íng ph¸t nghÖ míi. Tæng thèng V. Putin cho triÓn then chèt trong chÝnh s¸ch ®èi r»ng, “thø mµ con ng−êi t×m c¸ch thu ngo¹i nh÷ng thËp kû tíi. hót sÏ kh«ng ph¶i lµ kim lo¹i, dÇu má Trong quan hÖ víi Mü vµ c¸c n−íc hay khÝ ®èt, mµ tr−íc hÕt lµ nguån nh©n ph−¬ng T©y kh¸c, Nga tiÕn hµnh chÝnh lùc tr×nh ®é cao” [7]. s¸ch võa cøng r¾n, võa mÒm dÎo; bªn Mét ®Þnh h−íng lín kh¸c trong ph¸t c¹nh c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ, Nga cßn triÓn kinh tÕ lµ viÖc ®Èy m¹nh tù do hãa t¨ng c−êng c¸c mèi quan hÖ song thÞ tr−êng, trong ®ã “trung t©m cña m« ph−¬ng vµ ®a ph−¬ng kh¸c. §ång thêi, h×nh t¨ng tr−ëng míi ph¶i lµ tù do kinh chiÕn l−îc ®ét ph¸ cña Nga lµ t¨ng tÕ, së h÷u t− nh©n vµ c¹nh tranh, mét c−êng vµ më réng quan hÖ víi nhiÒu nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng hiÖn ®¹i thay thÕ n−íc ë nhiÒu khu vùc kh¸c nhau trªn cho t− b¶n nhµ n−íc”. Tæng thèng V. thÕ giíi. Tr−íc hÕt lµ kiªn ®Þnh ®−êng Putin quyÕt t©m hiÖn thùc hãa m« h×nh lèi duy tr× vµ ph¸t triÓn quan hÖ truyÒn t¨ng tr−ëng míi b»ng c¸ch ®−a Nga héi thèng víi c¸c n−íc Trung §«ng, kh«i nhËp s©u h¬n vµo nÒn kinh tÕ toµn cÇu, phôc quan hÖ víi c¸c n−íc khu vùc Mü c¶i thiÖn m¹nh mÏ m«i tr−êng kinh
  3. ChiÕn l−îc ®ét ph¸... 41 doanh, thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi vµ th¼ng d©n dông vµ qu©n dông cïng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu nh»m tËn dông 33.000 ®éng c¬ m¸y bay míi [15]. thÕ m¹nh cña t©n thµnh viªn WTO. VÒ triÓn väng ph¸t triÓn ngµnh giao Nga cã kÕ ho¹ch s¾p xÕp, t¸i tæ th«ng vËn t¶i, dù ®Þnh cÇn kho¶n kinh chøc, th©m nhËp thÞ tr−êng cho mäi lo¹i phÝ 12,5 ngh×n tû róp nh»m x©y dùng h×nh c«ng ty vµ doanh nghiÖp. ChÝnh h¬n 2.500 km ®−êng s¾t vµ 14.000 km phñ sÏ hç trî c¸c dù ¸n c¬ së h¹ tÇng ®−êng «t«, n©ng c«ng suÊt bèc dì cña lín, c¶i thiÖn ®¸ng kÓ hiÖu qu¶ chi tiªu, c¸c h¶i c¶ng thªm 356 triÖu tÊn hµng më thÇu quèc tÕ réng r·i, tæ chøc kiÓm hãa vµ ®−a vµo sö dông gÇn 100 ®−êng to¸n b¾t buéc víi sù tham gia cña c¸c b¨ng cÊt-h¹ c¸nh míi. §ång thêi, Nga chuyªn gia quèc tÕ. §ång thêi, Nga tiÕp cÇn ph¶i söa ch÷a vµ n©ng cÊp h¬n tôc n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô, gi¶m 7.000 km ®−êng s¾t, kho¶ng 8% ®−êng bít vai trß cña nhµ n−íc trong nÒn kinh bé giao th«ng-vËn t¶i liªn bang [16]. C¬ tÕ. §Õn n¨m 2016, cæ phÇn cña chÝnh héi kh¸c ®Ó Nga kh«i phôc vÞ thÕ n−íc phñ trong mét sè c«ng ty nguyªn liÖu lín vÒ hµng kh«ng vò trô lµ tÝch cùc th« cã thÓ sÏ gi¶m bít vµ hoµn thµnh tham gia ch−¬ng tr×nh quèc tÕ th¸m viÖc thu håi vèn cña c¸c c«ng ty phi hiÓm Sao Háa. §©y sÏ lµ môc tiªu chÝnh hµng hãa lín mµ kh«ng ®−îc coi lµ ®éc trong kh¸m ph¸ vò trô cña con ng−êi quyÒn tù nhiªn, còng kh«ng thuéc vÒ trong nöa thÕ kû tíi, bëi v× Sao Háa lµ c«ng nghiÖp quèc phßng. Nga tin vµo sù hµnh tinh duy nhÊt cã thÓ trë thµnh n¬i tham gia tÝch cùc cña t− nh©n hãa vµ sù di c− cña con ng−êi trong hÖ MÆt Trêi. ph¸t triÓn h¬n n÷a cña c¸c tµi s¶n c«ng N«ng nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o an ninh nghÖ cao. §ång thêi, Nga cÇn t×m ng−êi l−¬ng thùc, ®ång thêi më réng thÞ mua cæ phÇn lµ c¸c nhµ ®Çu t− toµn cÇu tr−êng tiªu thô. Tõ th¸ng 10/2011, Nga kh«ng chØ s½n sµng ®Çu t− vµo c¸c c¬ së thËt sù ®ang t¨ng c−êng vÞ thÕ trªn thÞ khoa häc vµ c«ng nghÖ, mµ cßn cã sù tr−êng ngò cèc thÕ giíi, më réng ph¹m liªn kÕt víi nhau vµ t¹o vÞ thÕ cña hä vi ®Þa lý b¸n hµng n«ng nghiÖp. §Õn trªn c¸c thÞ tr−êng quèc tÕ lín. n¨m 2020, diÖn tÝch ®Êt trång ngò cèc cña Liªn bang Nga cã thÓ lªn tíi gÇn 80 C«ng nghiÖp hµng kh«ng lµ mét triÖu ha [1]. Nga b¾t ®Çu khai th¸c c¸c trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ chñ chèt cña khu vùc ë ch©u ¸ - Th¸i B×nh D−¬ng Nga. Nga ®· vµ ®ang gi÷ v÷ng vÞ trÝ top b»ng nh÷ng l« hµng lín. §©y lµ thÞ 3 c−êng quèc thÕ giíi vÒ chÕ t¹o m¸y tr−êng chiÕn l−îc quan träng mµ Nga bay. Thêi kú 2013-2025, duy tr× vÞ trÝ quyÕt t©m khai th¸c. Ngoµi ra, Nga sÏ top 3 c−êng quèc thÕ giíi vÒ chÕ t¹o m¸y sím më réng sù hiÖn diÖn trªn thÞ bay lµ mét trong nh÷ng môc tiªu chñ tr−êng ngò cèc Trung §«ng vµ ch©u Phi. yÕu cña ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp hµng kh«ng. §Ó ®¹t ®−îc Khai ph¸, ph¸t triÓn vïng ViÔn môc tiªu nµy, Nga cÇn ®æi míi c¬ së vËt §«ng: Vïng ViÔn §«ng cña Nga cã diÖn chÊt kü thuËt cña c«ng nghiÖp hµng tÝch b»ng mét nöa Trung Quèc, d©n c− kh«ng ®Ó ®¸p øng môc tiªu ®Ò ra lµ ®Õn th−a thít nh−ng l¹i cã tµi nguyªn n¨m 2020 ®−a vµo sö dông 1.300 m¸y kho¸ng s¶n, tµi nguyªn n−íc, tµi bay chë kh¸ch míi, chÕ t¹o Ýt nhÊt 3.300 nguyªn rõng vµ tµi nguyªn sinh vËt m¸y bay qu©n sù, 5.500 m¸y bay lªn biÓn phong phó; tiÒm n¨ng khai th¸c, sö
  4. 42 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 3.2013 dông rÊt lín. Suèt nhiÒu n¨m qua bÞ bá bÞ ®×nh trÖ th× thÞ tr−êng §«ng B¾c ¸ r¬i vµ kÐm ph¸t triÓn khiÕn khu vùc lu«n t¨ng tr−ëng æn ®Þnh, t¹o c¬ héi tèt nµy ®ang trë thµnh n¬i nh¹y c¶m chÝnh ®Ñp cho Nga. §èi víi Nga, §«ng B¾c ¸ trÞ, kinh tÕ nhÊt cña Nga. Trong “ChiÕn kh«ng chØ lµ c¬ héi, thÞ tr−êng míi ®Ó l−îc An ninh Quèc gia Liªn bang Nga xuÊt khÈu n¨ng l−îng mµ cßn lµ cÇu nèi tr−íc n¨m 2020”, Nga më réng ph¹m vi ®−a §«ng Siberia vµ ViÔn §«ng tham sö dông vò lùc tíi lÜnh vùc tranh giµnh gia vµo quan hÖ kinh tÕ víi môc ®Ých nguån n¨ng l−îng. Theo tinh thÇn ®ã, ph¸t triÓn vïng xa x«i nµy cña Nga. Nga t¨ng c−êng søc m¹nh qu©n sù ViÖc NhËt B¶n gia t¨ng nhËp khÈu dÇu ViÔn §«ng vµ s½n sµng cho viÖc sö má vµ khÝ ®èt hãa láng sau trËn ®éng dông vò lùc b¶o vÖ nguån tµi nguyªn ®Êt g©y sù cè h¹t nh©n ë Fukushima lµ n¨ng l−îng khi cÇn thiÕt. Nga thµnh kÞch b¶n cã lîi cho Nga vµ trao cho Nga lËp Bé ph¸t triÓn ViÔn §«ng vµ bÊt c¬ héi kh¼ng ®Þnh thªm vÞ trÝ cña ng−êi chÊp cã sù tranh chÊp Nga-NhËt vÒ cung cÊp dÇu, khÝ ë §«ng B¾c ¸. Hµn quÇn ®¶o Curil, NhËt vÉn lµ nhµ ®Çu Quèc lµ b¹n hµng lín thø 3 cña Nga t¹i t− n−íc ngoµi chñ yÕu vµo ViÔn §«ng. §«ng B¾c ¸; 2/3 l−îng xuÊt khÈu cña §iÒu ®ã chøng tá Trung Quèc rÊt khiÕn Nga sang Hµn Quèc chñ yÕu lµ nguyªn Nga ph¶i c¶nh gi¸c, ®Ò phßng. liÖu n¨ng l−îng vµ nhiªn liÖu uran phôc vô c¸c nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n. §−êng Khai th¸c vïng Cùc B¾c: PhÇn lín èng dÉn khÝ hãa láng ®i qua l·nh thæ c¸c líp b¨ng ë B¾c Cùc sÏ tan ch¶y do CHDCND TriÒu Tiªn 700 km trong tæng biÕn ®æi khÝ hËu; ®iÒu nµy t¹o c¬ héi ®Ó chiÒu dµi 1.100 km n»m trong kÕ ho¹ch më ra nhiÒu con ®−êng vËn t¶i biÓn míi cña Nga sÏ b¾t ®Çu tõ n¨m 2017, mçi ë B¾c ¸ vµ khai th¸c nguyªn liÖu (dÇu, n¨m vËn chuyÓn sang Hµn Quèc ®−îc 10 khÝ, than ®¸). C¸c n−íc tiÕp gi¸p víi B¾c triÖu m3 khÝ láng vµ CHDCND TriÒu Cùc, nh− Nga, Canada, Mü, Na Uy, §an Tiªn còng nhËn ®−îc kho¶ng 100 triÖu M¹ch ®· b¾t ®Çu tranh chÊp trong viÖc USD/n¨m tiÒn phÝ vËn chuyÓn qu¸ c¶nh ph©n chia B¾c B¨ng D−¬ng; Trung qua l·nh thæ n−íc m×nh. Quèc, NhËt B¶n vµ Hµn Quèc còng ®ang nç lùc ®Ó ®−a mèi quan t©m lîi Ých H¹t nh©n lµ mét trong nh÷ng ngµnh cña m×nh vµo cuéc tranh chÊp nµy. Liªn c«ng nghiÖp hµng ®Çu cña Nga, cã øng Bang Nga tiÕp gi¸p víi B¾c B¨ng D−¬ng dông quan träng trong mäi lÜnh vùc ®êi dµi nhÊt vµ ®ang cã ý ®å chiÕm 1,2 triÖu sèng, nh− kinh tÕ, c«ng nghiÖp n¨ng km2 thµnh së h÷u cña m×nh. l−îng, kh¸m ph¸ vò trô, hµng kh«ng, y tÕ, n«ng nghiÖp, s¶n xuÊt vËt liÖu... TËp Kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ c−êng quèc n¨ng ®oµn n¨ng l−îng h¹t nh©n quèc gia l−îng: Nga vµ Iran chiÕm 60% nguån dù ROSATOM cã kÕ ho¹ch l¾p ®Æt lß ph¶n tr÷ khÝ ®èt tù nhiªn cña thÕ giíi. Bªn øng nhanh thö nghiÖm BREST-300 lµm c¹nh viÖc duy tr× thÞ tr−êng ch©u ¢u, m¸t b»ng ch× t¹i Tæ hîp Ho¸ häc SCC Nga ®ang h−íng tíi viÖc xuÊt khÈu (Siberian Chemical Combine) ë Seversk, n¨ng l−îng cña m×nh sang c¸c n−íc thuéc vïng Tomsk. ViÖc x©y dùng lß ph¶n §«ng B¾c ¸ nh− Trung Quèc, NhËt B¶n, øng 300 MWe nµy sÏ ®−îc b¾t ®Çu vµo Hµn Quèc. n¨m 2016, cã thÓ ph¸t ®iÖn vµo n¨m So víi thÞ tr−êng ch©u ¢u ®ang bÞ 2020. §©y sÏ lµ nguyªn mÉu ®Çu tiªn cña b·o hßa, h¹n chÕ vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ mét lo¹t c¸c phiªn b¶n lß ph¶n øng c«ng
  5. ChiÕn l−îc ®ét ph¸... 43 suÊt 1200 MWe trªn toµn quèc. ChiÕn vò khÝ chÝnh x¸c, hÖ thèng trang bÞ - l−îc dµi h¹n cña ROSATOM ®Õn n¨m khÝ tµi c¸ nh©n b¶o vÖ sÜ quan, binh sÜ 2050 liªn quan ®Õn viÖc chuyÓn h−íng trªn chiÕn tr−êng. sang thÕ hÖ c¸c nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n - Ph¸t triÓn lùc l−îng h¹m ®éi h¶i míi an toµn cao, sö dông lß ph¶n øng qu©n. Nga sÏ t¨ng c−êng lùc l−îng h¹t nhanh, chu tr×nh nhiªn liÖu khÐp kÝn vµ nh©n cña H¶i qu©n ®Ó duy tr× vÞ thÕ cña nhiªn liÖu MOX. Ch−¬ng tr×nh môc tiªu Nga nh− mét c−êng quèc biÓn hµng ®Çu ®Õn n¨m 2020 sÏ chøng minh cho vai trß thÕ giíi. Theo ®ã, toµn bé 51 tµu chiÕn cña c«ng nghÖ lß ph¶n øng nhanh vµ c¬ së vµ 24 tµu ngÇm, bao gåm 8 tµu ngÇm h¹ tÇng chu tr×nh nhiªn liÖu liªn quan, cã líp Borei, sÏ ®−îc ®−a vµo biªn chÕ cña thÓ ®−a vµo sö dông vµo n¨m 2030. H¶i qu©n Nga vµo n¨m 2020. Nga sÏ ChÝnh phñ Nga chñ tr−¬ng t¨ng thªm chi ®Èy nhanh viÖc ®ãng c¸c tµu chiÕn vµ phÝ vµ ®Èy m¹nh ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn tµu ngÇm còng nh− chÕ t¹o trang bÞ vµ c«ng nghÖ h¹t nh©n míi. Theo ®ã, Nga cã vò khÝ cho H¶i qu©n ®Ó cã thÓ ®−a vµo kÕ ho¹ch cung cÊp 45-50% ®iÖn h¹t nh©n sö dông sau n¨m 2020. cho nhu cÇu sö dông cña ®Êt n−íc vµo n¨m 2050 vµ t¨ng lªn 70-80% vµo cuèi - X©y dùng hÖ thèng cã ®é tin cËy cao thÕ kû XXI [8]. nh»m dù to¸n vµ lªn kÕ ho¹ch chiÕn l−îc trong lÜnh vùc c¶nh b¸o sím nh÷ng nguy 3. ChiÕn l−îc qu©n sù, quèc phßng c¬ ®e däa nÒn an ninh quèc gia – d©n téc Ngµy 7/5/2012, Tæng thèng Nga ®· trong giai ®o¹n tõ 30 ®Õn 50 n¨m. ký S¾c lÖnh sè 603, quyÕt ®Þnh Thùc - ChuÈn bÞ c¸c ph−¬ng ¸n kh¶ thi hiÖn ch−¬ng tr×nh x©y dùng vµ hiÖn ®¹i thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh quèc gia vÒ vò hãa lùc l−îng vò trang Liªn bang Nga, khÝ trang bÞ, khÝ tµi qu©n sù cho lùc ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu lùc chiÕn ®Êu l−îng vò trang giai ®o¹n tõ n¨m 2016- cña c¸c lùc l−îng vò trang nh»m môc 2025, trang bÞ l¹i vò khÝ, ph−¬ng tiÖn ®Ých ®èi phã víi nh÷ng nguy c¬ tiÒm chiÕn tranh hiÖn ®¹i cho lùc l−îng vò n¨ng x©m h¹i lîi Ých chiÕn l−îc cña Liªn trang Liªn bang Nga, c¸c qu©n binh bang [16]. Theo ®ã, trong chiÕn l−îc ®ét chñng vµ c¸c lùc l−îng, c¸c c¬ quan ph¸ nh÷ng thËp kû tíi, Nga ®¶m b¶o: qu©n sù trªn c¬ së c¸c mÉu vò khÝ trang - Trang bÞ cho lùc l−îng vò trang bÞ, khÝ tµi qu©n sù vµ trang thiÕt bÞ ®Æc Liªn bang Nga c¸c chñng lo¹i vò khÝ, chñng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao cña khÝ tµi vµ trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhÊt, c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n−íc. triÓn khai ®−îc 70% ®Õn n¨m 2020. 4. ChiÕn l−îc khoa häc vµ c«ng nghÖ - ¦u tiªn ph¸t triÓn lùc l−îng r¨n Nga nhËn thøc r»ng, mét vÊn ®Ò ®e h¹t nh©n, khÝ tµi ph−¬ng tiÖn vò kh¸c trªn b−íc ®−êng héi nhËp vµo nÒn trang phßng thñ vò trô, hÖ thèng truyÒn kinh tÕ toµn cÇu lµ sù kh¸c biÖt trong th«ng, trinh s¸t vµ ®iÒu hµnh t¸c chiÕn, tiªu chuÈn c«ng nghÖ. C¸c ®iÒu kiÖn trang thiÕt bÞ t¸c chiÕn ®iÖn tö, tæ hîp kinh tÕ chÝnh cho sù ®æi míi lµ c¹nh c¸c hÖ thèng m¸y bay kh«ng ng−êi l¸i, tranh. ChØ cã c¹nh tranh míi cã thÓ c¸c tæ hîp robot tÊn c«ng cã trÝ tuÖ nh©n buéc doanh nghiÖp t− nh©n t×m kiÕm t¹o, c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−êng c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ tèt h¬n vµ do ®ã kh«ng hiÖn ®¹i, vò khÝ cã ®é chÝnh x¸c thóc ®Èy s¶n xuÊt. Trong s¶n xuÊt c«ng cao vµ c¸c ph−¬ng tiÖn, trang bÞ chèng nghÖ cao, chØ cã mét thÞ tr−êng - thÞ
  6. 44 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 3.2013 tr−êng toµn cÇu. Nga cÇn mét nÒn kinh r»ng Nga ph¶i gia t¨ng gÊp ®«i n¨ng tÕ míi víi mét ngµnh c«ng nghiÖp c¹nh suÊt lao ®éng trung b×nh, vµ trong c¸c tranh vµ c¬ së h¹ tÇng, víi mét ngµnh lÜnh vùc quan träng, ph¶i ®¹t ®−îc mét c«ng nghiÖp dÞch vô ph¸t triÓn vµ víi møc ®é t−¬ng tù, hoÆc thËm chÝ cao h¬n mét khu vùc n«ng nghiÖp hiÖu qu¶. §ã so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña Nga. lµ nÒn kinh tÕ trªn c¬ së c«ng nghÖ hiÖn Nga sÏ theo ®uæi mét nÒn kinh tÕ ®¹i. Nga ph¶i ®¶m nhËn c¸c vÞ trÝ quan s¸ng t¹o. ThÞ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp träng nhÊt trong viÖc ph©n c«ng lao giíi thiÖu c«ng nghÖ míi ph¶i t¨ng tr−ëng ®éng quèc tÕ, kh«ng chØ lµ mét nhµ cung 2,5 lÇn vµo n¨m 2020, tõ 10,5% ®Õn 25%, cÊp nguyªn liÖu th« vµ n¨ng l−îng, mµ ®¹t møc trung b×nh cña ch©u ¢u hiÖn cßn chiÕm h÷u c«ng nghÖ cao cÊp - Ýt nay. Kh«ng d−íi 50% sè lao ®éng sÏ ®−îc nhÊt lµ trong mét sè lÜnh vùc. Nh÷ng tuyÓn dông vµo c¸c doanh nghiÖp nhá. ngµnh ®−îc lùa chän lµ d−îc phÈm, hãa Vµo n¨m 2020, mét phÇn lín c¸c doanh häc, c«ng nghÖ cao, vËt liÖu tæng hîp vµ nghiÖp nhá sÏ ph¶i tham gia vµo thÞ c¸c vËt liÖu phi kim lo¹i, hµng kh«ng, tr−êng toµn cÇu, xuÊt khÈu s¶n phÈm vµ th«ng tin, c«ng nghÖ truyÒn th«ng vµ c¸c dÞch vô chÊt l−îng. c«ng nghÖ nano. TÊt nhiªn, ngµnh c«ng nghiÖp h¹t nh©n vµ hµng kh«ng vò trô KÕt luËn vÉn ph¶i duy tr× thÕ m¹nh. HiÖn nay, mét sè ng−êi coi Nga lµ C¸c tr−êng ®¹i häc ®−îc coi lµ trung mét nÒn céng hßa c«ng nghiÖp phiÕn t©m khoa häc c¬ b¶n vµ lµm c¬ së nguån diÖn, tham nhòng vµ c¸c vÊn ®Ò d©n sè, y nh©n lùc cho sù ph¸t triÓn s¸ng t¹o. tÕ... kh«ng thÓ kh¾c phôc. TÊt c¶ nh÷ng Kh¶ n¨ng c¹nh tranh quèc tÕ cña gi¸o ®iÒu nµy sÏ khiÕn cho sù ®i xuèng lµ khã dôc ®¹i häc ph¶i trë thµnh môc tiªu tr¸nh khái. Tuy nhiªn, sè kh¸c th× cho quèc gia cña Nga. §Õn n¨m 2020, Nga r»ng c¶i c¸ch vµ hiÖn ®¹i hãa sÏ cho phÐp ®Æt môc tiªu cã mét sè tr−êng ®¹i häc Nga kh¾c phôc ®−îc khã kh¨n, vµ giíi ®¼ng cÊp quèc tÕ víi ®Çy ®ñ c¸c c«ng l·nh ®¹o n−íc nµy ®ang ®i ®óng h−íng. nghÖ hiÖn ®¹i. ViÖc tµi trî cho quü Nh−ng kh«ng thÓ phñ nhËn r»ng, mét nghiªn cøu c«ng hç trî ph¸t triÓn c¸c trong nh÷ng c¬ së ®Ó dù ®o¸n nÒn kinh s¸ng kiÕn khoa häc sÏ ®−îc t¨ng lªn tÕ Nga sÏ tiÕp tôc cã nh÷ng b−íc ph¸t nhiÒu lÇn, ®¹t 25 triÖu róp vµo n¨m triÓn míi lµ n−íc Nga cã tr÷ l−îng lín vÒ 2018. C¸c c«ng ty t− nh©n còng trÝch 3- nguyªn nhiªn liÖu, ®Æc biÖt lµ dÇu khÝ, 5% tæng thu nhËp cho nghiªn cøu vµ h¬n n÷a Nga cßn cã kho vò khÝ h¹t nh©n ph¸t triÓn. chiÕn l−îc khæng lå, vµ quan träng nhÊt NÒn kinh tÕ míi cña Nga sÏ lµ mét lµ cã vÞ trÝ ®Þa chÝnh trÞ ®Æc thï ¸n ng÷ nÒn kinh tÕ ®a d¹ng. Tû träng trong gi÷a c¸c c−êng quèc §¹i T©y D−¬ng vµ GDP cña c¸c ngµnh c«ng nghÖ cao vµ trÝ c¸c c−êng quèc ch©u ¸-Th¸i B×nh D−¬ng tuÖ sÏ t¨ng gÊp 1,5 lÇn vµo n¨m 2020, míi. Tuy ®©y lµ ®iÒu kiÖn cÇn chø ch−a t¨ng gÊp ®«i xuÊt khÈu cña c¸c s¶n ph¶i ®ñ, nh−ng dï kÕt qu¶ nh− thÕ nµo, phÈm c«ng nghÖ cao. §©y sÏ lµ mét nÒn th× víi vèn nh©n lùc lín, Nga sÏ ph¸t kinh tÕ hiÖu qu¶ víi n¨ng suÊt lao ®éng triÓn c¸c khu vùc kinh tÕ míi cã kh¶ cao vµ tiªu thô n¨ng l−îng thÊp. Nga n¨ng c¹nh tranh toµn cÇu. Sù ph¸t triÓn ph¶i thu hÑp ®¸ng kÓ kho¶ng c¸ch víi c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ, khoa häc vµ c¸c n−íc dÉn ®Çu. §iÒu nµy cã nghÜa c«ng nghÖ víi c¸c n−íc ch©u ¢u, ë khu
  7. ChiÕn l−îc ®ét ph¸... 45 vùc mµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ trong thËp 8. Заявления по важнейшим вопросам, kû tíi sÏ ®−îc −u tiªn, sÏ gióp Nga cã 8 февраля 2008 года, Москва, ®−îc nhiÒu lîi Ých. Tõ ®ã, Nga sÏ t¸c Кремль. ®éng tíi c¸c n−íc ch©u ¸ nh»m t×m c¸ch http://archive.kremlin.ru/appears/20 gi¶m sù chi phèi cña nh©n tè n¨ng l−îng 08/02/08/1542_type63374type63378t [8]. VÒ tæng thÓ cã thÓ cho r»ng sù yÕu ype82634_159528.shtml kÐm nµo ®ã cña Nga chØ lµ t¹m thêi, sím muén th× søc m¹nh cña Nga sÏ ngµy mét 9. Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. (2004). t¨ng c−êng trong mét thÕ giíi ®a cùc víi Россия — 2050: стратегия nhiÒu trung t©m quyÒn lùc võa hîp t¸c инновационного прорыва. Изд-во víi nhau, võa c¹nh tranh, kiÒm chÕ, chi Экономика, Москва phèi lÉn nhau  10. http://www.economy.gov.ru/minec/ac tivity/sections/macro/prognoz/doc201 TµI LIÖU THAM KH¶O 20912_000004 11. http://nangluongvietnam.vn/news/vn 1. Minh BÝch, /dien-hat-nhan-nang-luong-tai- http://www.baomoi.com/Lien-bang- tao/dien-hat-nhan/nga-dat-muc- Nga-Nuoc-xuat-khau-ngu-coc- tieu-dien-hat-nhan-dap-ung-50- hang-dau-the-gioi/119/7144472.epi nhu-cau-nang-luong-nam- 2. John O’Loughlin, Paul F. Talbot 2050.html (2005). Where in the World is Russia? Geopolitical Perceptions and 12. http://vietnamese.ruvr.ru/2012_12_2 Preferences of Ordinary Russians. 8/99450336/ 3. Ingmar Oldberg (2010). Russia´s 13. http://vietnamese.ruvr.ru/2013_01_2 Great Power Strategy under Putin 3/102133730/ and Medvedev, http://www.ui.se/upl/files/44020.pdf 14. http://www.economy.gov.ru/minec/ac tivity/sections/macro/prognoz/doc201 4. William H. Cooper (2008). Russia’s 20511_003 Economic Performance and Policies and Their Implications for the 15. http://www.economy.gov.ru/minec/ac United States. tivity/sections/macro/prognoz/indexp http://fpc.state.gov/documents/org rognoz anization/115956.pdf 16. http://www.quocphonganninh.edu.vn 5. Th«ng tÊn x· ViÖt Nam (2008). /Tint%E1%BB%A9c/tabid/89/catid/4 “N−íc Nga míi d−íi thêi Putin”, Tµi 05/item/1960/sac-lenh-cua-tong- liÖu tham kh¶o ®Æc biÖt ngµy 11/02. thong-nuoc-cong-hoa-lien-bang- 6. Th«ng tÊn x· ViÖt Nam (2012). B¶n nga-ve-cai-cach-va-doi-moi-cac-luc- tin kinh tÕ c¸c sè th¸ng 11. luong-vu-trang-lien-bang.aspx 7. Th«ng tÊn x· ViÖt Nam (2012). 17. http://www.vietnamplus.vn/Home/N “Th«ng ®iÖp Liªn bang cña Tæng ga-quyet-tam-duy-tri-vi-the-ve- thèng Nga V. Putin”. Tµi liÖu tham che-tao-may- kh¶o ®Æc biÖt, sè ngµy 13/12. bay/201211/170277.vnplus

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản