Chính sách thuế ưu đãi đầu tư

Chia sẻ: Nuyen Thi Anh Dao Dao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
423
lượt xem
40
download

Chính sách thuế ưu đãi đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4291/TCT-CS về việc ưu đãi đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính sách thuế ưu đãi đầu tư

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỔNG CỤC THUẾ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008 Số: 4291/TCT-CS V/v: ưu đãi đầu tư Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2392/CT-TTHT ngày 25/6/2008 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn về ưu đãi đầu tư. Theo nội dung Cục thuế hỏi đối với doanh nghiệp thành lập do cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước phát sinh tại thời điểm tháng 10/2003, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: l/ Về chính sách thuế ưu đãi đầu tư: Phát sinh tại thời điểm tháng 10/2003 được áp dụng theo điểm 4 mục V Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) quy định ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư: ''Tư vấn về pháp lý, đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ: Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý, tư vấn chuyển giao công nghệ; dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý” 2/ Về công tác quản lý thuế: Đề nghị Cục thuế xác định rõ việc thực hiện kê khai nộp thuế trong thời gian từ năm 2003 khi Công ty chuyển đổi DNNN thành công ty cổ phần đến nay. Đồng thời qua thực tế quản lý, Cục thuế nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn Công ty thực hiện, tránh việc trước đây không xác định ưu đãi nhưng nay làm văn bản hỏi để hợp thức hoá việc hưởng ưu đãi thuế của các năm trước. Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Vụ PC; - Ban PC, HT, TTTĐ; - Lưu: VT, CS(3b) Đã ký Phạm Duy Khương

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản