CHÍNH TẢ - NGƯỜI VIẾT TRUYỆN THẬT THÀ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
106
lượt xem
9
download

CHÍNH TẢ - NGƯỜI VIẾT TRUYỆN THẬT THÀ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Nghe ,viết đúng , đẹp câu chuyện vui Người viết truyện thật thà. -Tự phát hiện ra lỗi sai và biết sữa lỗi chính tả . -Tìm và viết đúng các từ láy có chứa âm s /x hoặc thanh hỏi ,thanh ngã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHÍNH TẢ - NGƯỜI VIẾT TRUYỆN THẬT THÀ

 1. TU N 6: CHÍNH T : NGƯ I VI T TRUY N TH T THÀ. (Ti t 6 ) I-M c tiêu: -Nghe ,vi t úng , p câu chuy n vui Ngư i vi t truy n th t thà. -T phát hi n ra l i sai và bi t s a l i chính t . -Tìm và vi t úng các t láy có ch a âm s /x ho c thanh h i ,thanh ngã. II- dùng d y h c: Gi y kh to ,bút d .
 2. III-Ho t ng d y và h c: Tg Giáo viên H C SINH 1-Bài cũ: -G i 1 hs lên b ng c các t ng và cho 3 - c và vi t các t : hs vi t.. +l n l n ,n c n , n ng nàn ,lo -Nh n xét bài vi t c a hs . l ng, làm nên ,nên non , cái k ng . leng keng, léng phéng. 2-Bài m i: -Hs l ng nghe. 2.1 Gi i thi u:Gi chính t hôm nay các em s vi t l i m t câu chuy n vui nói v nhà văn pháp n i ti ng Ban-d c. 2.2-Hư ng d n vi t chính t : -2 hs c thành ti ng. a-Tìm hi u n i dung truy n : +Ông có tài tư ng tư ng khi -G i hs c truy n . vi t truy n ng n, truy n dài. -H i: +Ông là m t ngư i th t thà, nói d i là th n m t và p úng. +Nhà văn Ban-d c có tài gì? -Các t :Ban-d c, truy n dài +Trong cu c s ng ông là ngư i như th nào? ,truy n ng n… b-Hư ng d n vi t t khó;
 3. -Gv y/c hs tìm t khó trong truy n . -Y/c hs c và luy n các t v a tìm ư c. c-Hư ng d n trình bày: -G i hs nh c l i cách trình bày l i tho i -1 hs c thành ti ng yêu c u và m u. d-Nghe - vi t: -Hs t ghi l i và ch a l i. c-Thu ,ch m ,nh n xét v . 2.3-Hư ng d n làm bài t p chính t : Bài 1 : -Y/c hs c bài. -1 Hs c yêu c u và m u. -Y/c hs ghi l i và ch a l i vào v nháp ho c v bài t p. +T láy có ti ng l p l i âm u s /x. -Gv ch m m t s bài c a hs. -Nh n xét. -Th o lu n theo nhóm 4. Nh n xét ,b sung. Bài 2; a- G i hs c. --Hs ch a bài. -H i:+T láy có ti ng ch a âm s ho c x là t láy như th nào? --Gv phát gi y và bút d cho hs.
 4. -Y/c hs ho t ng theo nhóm 4 -Nhóm xong trư c dán phi u lên b ng .Các nhóm khác nh n xét ,b sung có m t phi u hoàn ch nh.. -Gv k t lu n v phi u úng, y nh t. -T láy có ti ng ch a âm s: sàn sàn ,san sát, s n sàng, săn sóc , sáng su t, s m s p , s n s t, s t s n , s sàng, s c sôi ,suci s o, suôn s … -T láy có ti ng âm x : xa xa, xám x t, xào x c, xao xuy n ,xanh xao, xo n xít , x i x , xôn xao, xu xoà, xúm xít… b-Gv cho hs ti n hành tương t như bài a: -T láy có ti ng ch a thanh h i: ng nh ,l m ch m,kh n kho n ,nh y nhót, nhí nh nh ,th p th m, tua t a, v y v , x i x …. -T láy ch a thanh ngã: b ng , d dành, m u m c, màu m , nghĩ ng i, vũng vàng ,s n sàn s ng s ng, phè ph n….. 3-C ng c và d n dò: -Nh n xét ti t h c. -D n hs ghi nh các l i chính t , các t láy v a tìm ư c và chu n b bài sau.
 5. LUY N T VÀ CÂU: DANH T CHUNG VÀ DANH T RIÊNG. (Ti t 11 ) I-M c tiêu:
 6. -Phân bi t ư c danh t chung và danh t riêng d a trên d u hi u v ý nghĩa khái quát c a chúng . -Bi t cách vi t hoa danh t riêng trong th c t . -V n d ng vào khi vi t văn ,khi t c u có danh t riêng . II- dùng h c t p: -B n ò t nhiên VN (có sông C u Long) ,tranh nh vua Lê L i. -Gi y kh to k s n 2 c t danh t chung và danh t riêng. -Bài 1 ph n nh n xét vi t s n trên b ng l p. III-Ho t ng d y và h c: TG Giáo viên H c sinh 1-Bài cũ: -G i 1hs lên b ng tr l i câu h i: -1 hs lên b ng th c hi n yêu c u. Danh t là gì? Cho ví d > -2 hs c bài . -Y/c hs c o n văn vi t v con v t -Hs tr l i: và tìm các danh t có trong an văn ó. +Vua Hùng,sáng, trưa, bóng, n ng, chân ,ch n này, dân , qu , bánh chưng , bánh -Y/c hs tìm các danh t trong o n gi y. thơ sau:
 7. Vua Hùng m t sáng i săn. Trưa tròn bóng n ng ngh chân ch n này. Dân dâng m t qu xôi y. -2hs c thành ti ng. Bánh chưng m y c p ,bánh gi y -Th o lu n tìm t . m y ôi. a- sông b- C u Long. -Nh n xét ,ghi i m. c-vua d- Lê L i. 2-Bài m i; 2.1-Gi i thi u: -Gv ghi lên b ng. -1 hs c . 2.1-Tìm hi u ví d : -Th o lu n c p ôi. Bài 1 ; -G i hs c y/c và n i dung. -Y/c hs th o lu n theo nhóm ôi và tìm t úng. -Hs tr l i: -Nh n xét và gi i thi u b ng b n +Sông: Tên chung ch nh ng dòng sông t nhiên VN (Gv v a nói v a ch ch y tương i l n, trên ó thuy n ,bè i vào b n m t s sông như sông l i ư c. C u Long và gi i thi u vua Lê L i . +C u Long: tên riêng c a m t dòng sông Bài2 : có chín nhánh ng b ng sông C u Long. -Y/c hs c .
 8. -Y/c hs trao i c p ôi , tr l i câu +Vua: Tên chung ch ngư i ng u nhà h i.. nư c phong ki n. +Lê L i: Tên riêng ch v vua m u nhà h u Lê. -Hs l ng nghe. -G i hs tr l i , các hs khác nh n xét , b sung. -1 hs c thành ti ng . -Th o lu n thao nhóm ôi. +Tên chung ch dòng nư c ch y tương i l n: sông không vi t hoa.Tên riêng ch -Nh ng t ch tên chung c a m t m t dòng sông c th : C u Long ư c lo i s v t như sông , vua ư cg i vi t hoa. là danh t chung. +Tên chung ch ngư i ng u nhà -Nh ng tên riêng c a m t v t nh t nư c phong ki n vua không vi t hoa. Tên nh như C u Long , Lê L i g i là riêng ch m t v vua c th Lê L i ư c danh t riêng. vi t hoa. -Bài 3: -Hs l ng nghe. -G i hs c yêu c u. -Y/c hs th o lu n c p ôi và tr l i +Danh t chung là tên m t lo i s v t; câu h i. sông ,núi ,vua , cô giáo ,h c sinh… -G i hs tr l i, hs khác nh n xét , b +Danh t riêng là tên riêng c a m t s v t :sông H ng , sông Thu B n, núi Thái Sơn
 9. sung. ,Cô Loan. +Danh t riêng luôn luôn ư c vi t hoa. -2 -3 hs c thành ti ng ghi nh . -Danh t riêng ch ngư i , a danh c th luôn luôn ph i vi t hoa. 2.3 Ghi nh ; -H i :+Th nào là danh t chung , danh t riêng? Cho ví d . -2 hs c thành ti ng . -Th o lu n theo nhóm 6. +Khi vi t danh t riêng c n lưu ý i u gì? - i di n nhóm trình bày.. l p b sung. -G i vài hs c ghi nh -nh c hs -Hs ch a bài. c th m thu c ngay ghi nh t i l p. Danh t chung Danh t riêng +Danh t chung là tên c a m t lo i s v t. Núi /dòng/sông/dãy/ Chung /Lam m t/sông/ánh /n ng /Thiên /Nh n / +Danh t riêng là tên riêng c a / ư ng /dãy /nhà / Trác / i Hu m t s v t . Danh t riêng luôn trái /ph i / gi a /Bác H . luôn ư c vi t hoa. /trư c. 2.4 -Luy n t p: Bài 1: +Vì:” dãy” là t chung ch nh ng núi n i
 10. ti p li n nhau. -Y/c hs c y/c và n i dung . +Ví “Thiên Nh n” là tên riêng c a m t dãy núi nên ư c vi t hoa. -Phát phi u h c t p cho t ng nhóm. -Y/c hs th o lu n theo nhóm 6 vi t vào phi u. -1 hs c yêu c u. -Y/c nhóm nào xong trư c dán phi u - Vi t hoa tên b n vào v bài t p lên b ng -3 hs lên b ng vi t. , các nhóm khác nh n xét ,b sung. - L p nh n xét bài trên b ng. -Gv k t lu n có phi u úng. -Hs tr l i. -L p l ng nghe. -H i : +T i sao em x p t dãy vào danh t chung? +Vì sao t Thiên Nh n ư c x p vào danh t riêng? -Nh n xét ,tuyên dương nh ng hs tr l i úng. Bài 2; -Y/c hs c yêu c u.
 11. -Y/c hs t làm bài. Y/c 1 hs lên b ng làm. -G i hs nh n xét bài c a b n trên b ng. -H i; +H và tên các b n y là danh t chung hay danh t riêng? Vì sao? -Gv nh c hs luôn luôn vi t hoa tên ngư i, tên a danh, tên ngư i vi t hoa c h và tên m. 3-C ng c và d n dò: -Nh n xét ti t h c. -D n hs v nhà h c bài và vi t vào v : 10 dabnh t chung ch v t 10 danh t riêng ch ngư i.
 12. K CHUY N: K CHUY N Ã NGHE , Ã C (Ti t 6 ) I-M c tiêu: -k l i ư c b ng l i m t câu chuy n ã nghe , ã c có n i dung v lòng t tr ng , kèm c ch , i u b . -Hi u ư c ý nghĩa ,n i dung câu chuy n b n k , ánh giá l i k c a b n theo các tiêu chí ã nêu. -Có ý th c rèn luy n mình tr thành ngư i có lòng t tr ng và thói quen ham c sách. II- dùng d y h c: -B ng l p vi t s n tài. -Gv và hs chu n b nh ng câu chuy n nói v lòng t tr ng . III- Ho t ng d y và h c:
 13. Tg Giáo viên H c sinh 1-Bài cũ: -G i hs k l i câu chuy n v tính trung -2 hs k chuy n và nêu ý nghĩa. th c và nói ý nghĩa c a truy n . -Nh n xét và cho i m. 2-Bài m i: -T trư ng báo vi c chu n b c a các 2.1-Gi i thi u:- b n. -Ki m tra vi c chu n b truy n c a hs . -L p l ng nghe. -Nh ng c tính trung th c, t tr ng không tham lam … c a con ngư i u r t áng quí . Hôm nay l p ta s thi xem b n nào k chuy n v lòng t -1 hs c . tr ng m i l và h p d n nh t. - 1 hs phân tích b ng cách.nêu nh ng 2.2- Hư ng d n k chuy n: t ng quan tr ng trong ó. a- Tìm hi u bài: - 4 hs n i ti p nhau c. -G i hs c bài và phân tích . + T tr ng là t tôn tr ng b n thân mình ,gi gìn ph m giá không ai coi thư ng -Gv g ch chân nh ng t ng quan tr ng mình. b ng ph n màu : lòng t tr ng ã nghe , ã c. + Truy n k v danh tư ng Tr n Bình Tr ng v i câu nói n i ti ng “Ta thà làm
 14. --G i hs c n i ti p nhau ph n g i ý.. gi c nư c Nam con hơn làm vương x B c. -H i: +Th nào là lòng t tr ng ? + Truy n k v Mai An Tiêm trong + Em ã c nh ng câu chuy n truy n c tích S c tích dưa h u. nào nói v lòng t tr ng ? + Truy n k v c u bé Nen- li trong câu chuy n Bu i h c th d c. + Em c trong truy n c tích VN, trong truy n c l p 3, trong truy n cl p 4.,trên báo… +Em c ó câu chuy n ó âu? -L p l ng nghe. -Nh ng câu chuy n các em v a nêu trên r t -2 hs c thành ti ng. b ích . Chúng êm l i cho ta l i khuyên chân thành v lòng t tr ng c a con ngư i. -Y/c hs c kĩ ph n 3: -Gv ghi nhanh các tiêu chí ánh giá lên b ng. -K chuy n trong nhóm ,nh n xét ,b sung cho nhau. +N i dung câu chuy n úng ch :4 i m. +Câu chuy n ngoài sgk :1
 15. i m. +K hay ,h p d n có i u b , c ch :3 i m. +Nêu úng ý nghĩa c a câu chuy n : 2 i m. +Tr l i ư c câu h i c a b n ho c t câu h i cho b n -Hs thi k chuy n : 1 i m. -Hs khác l ng nghe và t câu h i l i cho b- K chuy n trong nhóm; b n ho c tr l i câu h i c a b n -Gv chia nhóm 4 hs, cho ho t ng -L p nh n xét . nhóm. -Gv theo dõi ,giúp hs.Y/c hs k l i truy n theo úng trình t - Gv g i ý cho hs các câu h i • Hs k h i: + Trong câu chuy n t k b n thích nhân v t nào? Vì sao? + Chi ti t nào trong truy n b n cho là hay nh t? + Câu chuy n t k mu n nói v i m i ngư i i u gì? • Hs nghe k h i:
 16. + C u th y nhân v t chính có c tính gì áng quí? + Qua câu chuy n, c u mu n nói v i m i ngư i i u gì? c- Thi k chuy n: -Gv t ch c cho hs thi k chuy n . ( lưu ý khi hs k , gv nên c 1 hs lên ghi l i tên truy n) -G i hs nh n xét b n k theo các tiêu chí ã nêu. -Gv ghi i m hs . -Bình ch n: +B n có câu chuy n hay nh t. +B n k chuy n h p d n nh t. -Tuyên dương ,khen thư ng cho hs v a o t gi i. 3-C ng c và d n dò: -Nh n xét ti t h c và khuy n khích hs nên c truy n . -D n hs v nhà t p k l i nh ng câu chuy n mà em nghe các b n k cho
 17. ngư i thân nghe và chu n b bài sau. T P C: CH EM TÔI ( Ti t 12 ) I- M c tiêu: 1- c úng các t khó ho c d l n do nh hư ng c a phương ng ; t c lư i, gi n d ,năn n , giã b ,s ng s , th ng th ng , im như ph ng , th nh tho ng. 2- c trôi ch y toàn bài, ng t ngh hơi úng, sau các d u câu, gi a các c m t , nh n gi ng các t ng , g i c m, g i t . c di n c m toàn bài ,th hi n gi ng c phù h p v i n i dung nhân v t. 3- Hi u các t ng khó trong bài : t c lư i , yên v ,im như ph ng .
 18. -Hi u n i dung toàn bài: Cô ch hay nói d i ã tĩnh ng nh có s giúp c a cô em . Câu chuy n khuyên chúng ta không nên nói d i. Nói d i là m t tính x u làm m t lòng tin, s tín nhi m , lòng tôn tr ng c a m i ngư i v i mình. II- dùng d y h c : -Tranh minh ho bài t p c -B ng ph ghi s n o n văn c n luy n c. III-Ho t ng d y và h c: Tg Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: -G i 2hs c l i truy n N i d n v t c a -2 hs lên b ng c bài và tr l i câu h i. An- rây-ca và tr l i câu h i v n i -L p nh n xét . dung truy n. -Nh n xét và ghi i m. -Hs m sgk. 2- Bài m i: 2.1-Gi i thi u: -3 hs c n i ti p nhau. (3 lư t ) -Gv ghi lên b ng - y/c hs m sgk. + o n 1: D t xe ra c a….. t c lư i. 2.2- Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài ; + o n 2; Cho én m t hôm …nên ngư i.
 19. a-Luy n c: + o n 3: T ó ….tĩnh ng . -Hs n i ti p nhau c t ng oan câu - 1 hs c toàn bài thành t ng , c l p chuy n (3 lư t hs c )- Gv s a l i phát c th m theo. âm , ng t gi ng cho hs). -1 hs c chú gi i. -G i hs c toàn bài. -L p l ng nghe. .-G i hs c ph n chú gi i. -GV c m u.- nêu cách c. • Toàn bài c v i gi ng k nh nhàng hóm hĩnh. V i ngư i cha áp l i: d u dàng, ôn t n khi cô ch xin phép i h c, gi ng tr m bu n khi phát hi n ra con nói d i..L i cô ch l phép xin phép ba i h c, t c b c khi m ng cô em. L i cô -1 hs c thành ti ng , c l p c th m em tinh ngh ch , lúc th n nhiên ,lúc gi thô và tr l i câu h i. b ngây thơ. + Cô xin phép ba i h c nhóm. • Nh n gi ng nh ng t ng :l phép , + Cô không i h c nhóm mà cô i chơi v i thưa , ân h n , t c lư i , lư t qua , gi n d , th ng th ng , gi b , s ng s , im như ph ng , cu ng phong ,cư i phá lên . b n bè , i xem phim . b- Tìm hi u bài: + Cô ch ã nói d i ba nhi u l n, cô -Y/c hs c o n 1 và tr l i câu h i. không nh ây là l n th m y cô nói d i ba , nhưng vì ba r t tin cô nên cô v n
 20. +Cô ch xin phép ba i âu ? nói d i. +Cô bé có i h c nhóm th t không ? Em + Cô r t ân h n r i l i t c lư i cho qua. oán xem cô i âu? + Vì cô cũng r t thương ba , cô ân h n vì mình ã nói d i ba , ph lòng tin c a ba . +Cô chi nói d i ba như v y ã nhi u l n chưa? Vì sao cô l i nói d i nhi u l n như -1 Hs c l i o n 1. v y? * o n 1: Nhi u l n cô ch nói d i ba. +Thái c a cô sau m i l n nói d i ba như th nào? 1 hs c thành ti ng , c l p c th m +Vì sao cô l i c m th y ân h n? và tr l i câu h i. -1 hs c l i o n 1.h i: + Cô b t chư c ch cũng nói d i ba i + o n 1 nói lên i u gì? t p văn ngh i xem phim, l i i lư t qua m t ch . Cô ch th y v y t c gi n b -Gv ch t lai và ghi ý chính lên b ng. v . GV chuy n ý sang o n 2. +Khi cô ch m ng thì cô em th ng th nh -Y/c hs c o n 2 và tr l i câu h i. tr l i, còn l i gi b ngây thơ h i l i ch s ng s vì b b i l mình cũng nói +Cô em làm gì ch mình thôi nói d i? d i ba i xem phim. + Cô nghĩ ba s t c gi n ,m ng m th m chí ánh c 2 ch em. + Ông bu n r u khuyên hai ch em c g ng h c cho gi i. +Cô ch nghĩ ba s làm gì khi bi t mình -Hs quan sát tranh .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản