intTypePromotion=1

Chọn tạo giống khoai lang K51/KB1 (KTB2) năng suất cao - chất lượng khá

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
73
lượt xem
14
download

Chọn tạo giống khoai lang K51/KB1 (KTB2) năng suất cao - chất lượng khá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giao nhau của 126 giống khoai lang, được vượt qua bởi K51, KB1, DT2, giống CD. Chọn K51/KB1 nhân bản, đó là năng suất gốc cao nhất 22,37 tấn mỗi ha và cao hơn so với hai Hoàng Long, C) u + hanh kiểm soát đạt được chỉ 16,9 - 17,1 tấn gốc / ha, với sự tự tin 99% . Bản sao này là chất lượng tốt nhất gốc 6,8 nhãn hiệu mức độ bở, 7,2 nhãn hiệu độ ngọt cao hơn so với Hoàng Long và Cúc + hanh kiểm soát là 5,3 - chỉ 6,7 điểm. Do...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chọn tạo giống khoai lang K51/KB1 (KTB2) năng suất cao - chất lượng khá

  1. CH N T O GI NG KHOAI LANG K51/KB1 (KTB2) NĂNG SU T CAO - CH T LƯ NG KHÁ Mai Th ch Hoành SUMMARY To creative crossed the K51/BK1 sweet potato variety which is the high yield - good quality The crossing of 126 sweet potato seeds, which were crossed by K51, KB1, DT2, CD varieties. Selected K51/KB1 clone, which was the highest root yield of 22,37 ton per hectare and higher than two Hoang Long, Cưu hanh controls attain only 16,9 - 17,1 ton root /ha, with confidence 99 %. This clone was the best root quality of 6.8 of friable degree marks, 7,2 of sweet degree marks and higher than Hoang Long and Cuc hanh controls of 5.3 - 6,7 marks only. So that, the Spring harvested time of July-2007, sent 7 advanced sweet potato clones to The orthen Centeral part of Institute (among has K51/KB1 clone) with for to serve and evaluate continuously them in the orthen centeral part conditions. To now, K51/KB1 clone was a new name of KTB2 variety from the orthern Centeral part of Institute in July-2010 and it was being served well for sweet potato production in Centeral part of Vietnam. Keywords: crossing, selection, clone, veriety, yield, friable degree, sweet degree. I. §ÆT VÊN §Ò Khoa h c K thu t Nông nghi p Vi t Nam (VASI) và Vi n Khoa h c Nông nghi p B ng lai h u tính các gi ng khoai lang Vi t Nam (VAAS) t 2004 n 2007, n m i ư c ch n t o ra trong nư c và ư c lúc chuy n giao 8 dòng tri n v ng vào Vi n công nh n như: Gi ng K51 có năng su t cao - ng n ngày; gi ng KB1 có ch t lư ng B c Trung b (ngày 06 /07 /2007). khá; gi ng DT2 có ru t c tím-b và gi ng Chiêm dâu (CD) ch l c mi n Trung. ã II. VËT LIÖU V PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU lai h u tính gi a các gi ng trên v i nhau và ch n l c ư c dòng khoai lang K51/KB1có 1. V t li u nghiên c u năng su t c cao, ch t lư ng khá áp G m 126 h t lai (94 h t lai xác nh và ng nhu c u phát tri n s n xu t khoai lang 32 h t lai t nhiên) c a các gi ng khoai các vùng khó khăn c a mi n B c và mi n lang K51, KB1, CD và DT2 trong vư n lai Trung. Tháng 07/2010, ư c Vi n Khoa v ông 2004 - 2005, ư c tr ng thành h c K thu t Nông nghi p B c Trung b dòng vô tính (seedling) và ư c phân l p t t tên cho dòng khoai lang K51/KB1 là i Go n G4 nghiên c u, ánh giá và gi ng KTB2 (Khoai Trung b hai). Bài vi t ch n l c. này báo cáo quá trình lai t o, nghiên c u và ch n l c ra gi ng KTB2 (K51/KB1) Vi n
  2. Dòng BV1 ch n l c t h t lai t nhiên So sánh l n, ư c b trí thí nghi m theo c a khoai lang Nh t B n chu kỳ ch n kh i ng u nhiên hoàn ch nh (RCBD), v i 3 trư c. l n nh c l i; ô thí nghi m có 3 lu ng trong 1 i ch ng g m 2 gi ng Hoàng Long ô, v i di n tích ô 18m2 (3 lu ng x 1,2 m x 5 (HL) có b khá, ru t vàng ngà, tr ng m), m t tr ng 5 dây trên 1 mét dài. nhi u các t nh mi n B c. Gi ng C c Phân bón theo m c trung bình: 10 t n Nhanh (CN) là gi ng tr ng ph bi n vùng phân chu ng + 40kgN + 40kgP2O5 + B c Trung b . 60kgK2O cho 1 ha, k thu t bón phân và chăm sóc như s n xu t bình thư ng. 2. Phương pháp nghiên c u Phương pháp lai t o và ch n l c gi ng a. Phương pháp nghiên c u K51/KB1 (KTB2) ư c tóm t t theo sơ Tr ng h t (seedling), phân l p dòng vô sau tính t i Go n G2, tr ng 1 hàng và ch n l c cá th (cây). SƠ Đ LAI T O & CH N L C GI NG KHOAI LANG K51/KB1 (KTB2) Th i gian Trình t lai và ch n l c - Cách ly b - m đ lai xác đ nh VƯ N LAI V đông 2004 - V đông 2004 – 2005 thu h t lai H t lai xác đ nh (Go) - V xuân 2005 VASI Phân l p dòng lai xác đ nh (G1) - V đông 2005 VASI Ch n dòng xác đ nh K51/KB1 (G2) -V xuân 2006 TTTN - VAAS Nhân đ i đ i dòng xác đ nh K51/KB1 (G3) - V đông 2006 TTTN - VAAS So sánh l n dòng tri n v ng K51/KB1 (G4) - V xuân hè 2007 So sánh l n ru ng nông dân So sánh Hà Tây và nhân dòng tri n v ng K51/KB1 (G4 ) - Ngày 6 / 7 / 2007 giao Giao 8 dòng tri n v ng cho Vi n B c Trung b là 8 dòng cho Vi n B.T.B K51/KB1, BV1, DT2, VA5, VA6, VA7, D1 và D2 b. Ch tiêu theo dõi - Th i gian sinh trư ng, tùy i u ki n m i v t 110 - 115 ngày.
  3. S c trên cây (khóm). - ánh giá trên 2 ch tiêu ăn n m: Kh i lư ng c trên khóm; kh i lư ng ng t và b u cho i m 5 b c như trên. trung bình (KLTB) c . Năng su t c trên ô thí nghi m; năng III. KÕT QU¶ V TH¶O LUËN su t c trên ha. 1. K t qu phân l p dòng vô tính i Go Tính ch u l nh sau các t rét: Ch u t t, (seedling) v xuân 2005 t i VASI khá, trung bình, y u và kém. V ông 2004, trên vư n lai xác nh, - Khi thu ho ch, ánh giá ch c và nư c c b ng cách b ôi c và bóp c xác chúng tôi ã thu ư c 126 h t lai, g m 94 nh ch c c và có nư c nhi u hay ít cho h t lai xác nh, và 32 h t lai t nhiên, t t ng dòng, gi ng th nghi m. các gi ng b m K51, KB1, DT2 và CD. - ánh giá ch t lư ng c b ng cho Các h t lai này ư c tr ng ngay v xuân i m khi ăn n m, g m 5 b c i m, theo 5 2005 và ti n hành phân l p dòng vô tính i m c c th : Go, k t qu thu ư c b ng sau: R t kém (1), kém (3), trung bình (5), khá (7), và r t khá (9). B ng 1. K t qu phân l p dòng vô tính i Go v xuân 2005 tr ng 20/2/2005 thu 30/5 2005 VASI Tên t h p Phân l p dòng vô tính theo ch t lư ng màu ru t c Phân l p theo lai xác đ nh Vàng Ngà (VN) Vàng (V) Tím (T) T ng s dòng thu đư c t h p (%) K51/KB1 12 7 9 28 22,22 KB1/K51 10 5 3 18 14,29 K51/CD 9 8 5 22 17,46 KB1/DT2 7 10 9 26 20,64 K51 LTN 10 5 15 11,90 KB1 LTN 10 7 17 13,49 T ng s 58 42 26 126 100,00 Qua b ng 1 cho th y: Tr ng 126 h t ru t c màu (T) là ít nh t và nhóm ru t c lai xác nh và t nhiên, ư c phân l p ra màu (VN) là nhi u nh t. các nhóm dòng theo màu s c ru t c : vàng Ngà (VN), Vàng (V) và Tr ng (T); 2. K t qu ch n l c v ông 2005 t i k t qu ư c b n t h p lai xác nh u VASI có 3 nhóm màu ru t c trên, chi m t Sau khi phân l p dòng vô tính v 14,29 - 22,22 % s dòng thu ư c. Ch xuân, m i t h p lai ch n ư c 3 dòng khá riêng 2 t h p l i t nhiên c a gi ng K51 nh t v kh i lư ng c /cây (khóm) và kh i và KB1 không có nhóm c ru t tím (T). lư ng TB /c ti n hành so sánh nh và Trong 3 nhóm màu ru t c trên, nhóm ch n ra dòng t t nh t. K t qu thu ư c b ng 2.
  4. B ng 2. K t qu so sánh nh v ông 2005 VASI, tr ng 20 /09/2005, thu 29 /02/2006 S KL c /khóm KLTB c C ch c hay Màu v Màu ru t K t qu Tên dòng c /khóm (kg) (kg) có nư c c c Ch n K51/KB1 3,1 0,56 0,17 RC VN VN x -2 3,0 0,39 0,14 C V VN -3 2,9 0,38 0,13 N V V KB1/K51 3,0 0,52 0,16 C Đ VN x -2 2,5 0,35 0,14 C H V -3 2,7 0,35 0,13 N Đ V K51/CD 3,1 0,53 0,15 C VN VN x -2 2,9 0,45 0,14 N V VN -3 2,9 0,44 0,15 C VN V KB1/DT2 3,0 0,52 0,15 C H VN x -2 2,9 0,43 0,14 C V V -3 2,7 0,44 0,15 N H VT K51 LTN 3,0 0,50 0,15 C V VN x -2 2,9 0,42 0,14 N VN V -3 2,8 0,40 0,13 C V V KB1LTN 3,0 0,49 0,15 C Đ VN X -2 2,8 0,38 0,14 N T V -3 2,7 0,39 0,14 C V T C.N. (đc) 3,0 0,45 0,15 C VN VT V ông 2005, v tr ng i th 2 (G2), ng th i có màu v c t h ng, , vàng là i phân ly rõ và m nh, nên ch n l c cá và vàng ngà, còn ru t c u là vàng ngà. th nghiêm ng t theo kh i lư ng c trên khóm (cây) là năng su t cá th , ch n 3. K t qu so sánh v ông 2006 t i ư c nh ng dòng vô tính theo m c ích HTX ng Trúc, Qu c Oai, Hà Tây ch n l c. K t qu thu ư c 6 dòng khá nh t Sau xuân 2006, t c c a 6 dòng ưu tú trong m i t h p lai, chúng u có năng ch n ư c c a các t h p lai trên, ư c su t cá th và kh i lư ng trung bình/c nhân i i t c i G2 sang dây gi ng vô b ng và hơn gi ng i ch ng C c Nhanh. tính i G3 làm thí nghi m so sánh v ông 2006. K t qu thu ư c b ng 3.
  5. B ng 3. K t qu so sánh v ông 2006 t i HTX ng Trúc, Qu c Oai, Hà Tây, tr ng 15/09/2006, Thu 10/02/2007 Năng su t c các l n nh c N.Su t Dòng Đ b Đ ng t Tính ch u TT L n1 L n2 L n3 C T.B. Gi ng (đi m) (đi m) l nh (T n/ha) (T n/ha) (T n/ha) (T n/ha) 1 K51/KB1 20,9 22,1 20,2 21,1** 5,8 7,8 T t 2 K51/CD 17,5 18,4 18,3 18,1 5,1 5,2 TB 3 KB1/DT2 17,1 17,9 17,2 17,4 5,2 5,2 Khá 4 KB1/K51 18,3 18,7 18,2 18,4 5,3 4,3 y u 5 K51 LTN 17,5 16,0 15,1 16,2 5,0 4,5 TB 6 KB1LTN 16,5 17,5 17,8 17,3 5,1 5,9 Khá 7 H. Long 15,8 15,7 16,5 16,0 6,1 6,5 Khá 8 C. Nhanh 17,3 16,6 17,0 17,0 5,3 5,6 Khá T, bình 17,69 Cv % 8,48 LSD.05 1,41 LSD.01 2,18 K t qu b ng 3 cho th y: 6 dòng ưu tú 4. K t qu so sánh các dòng tri n v ng c a 5 t h p lai v ông 2006-2007 cho v xuân 2007 t i xã ng Trúc, Qu c năng su t c b ng và cao hơn 2 gi ng i Oai, Hà Tây ch ng là Hoàng Long và C c Nhanh. Riêng V xuân 2007, m i dòng tri n v ng c a dòng K51/KB1 cho năng su t 21,1 t n các t h p lai trên ã ư c nhân h n h p c /ha cao hơn năng su t c c a 2 i ch ng dây gi ng theo t ng dòng riêng, vì chúng (16 - 17 t n c /ha) và các dòng khác ã ng nh t i G4. Và có thêm 1 dòng tin c y 99%, và có ch t lư ng c ăn n m ch n t h t lai t nhiên c a khoai Nh t B n t i m cao nh t v ng t 7,8 i m. có tên BV1. V y t ng s có 7 dòng tri n ng th i nó cũng có tính ch u l nh t t hơn v ng, ư c so sánh v i 2 i ch ng Hoàng h n các dòng và gi ng i ch ng trong thí Long và C c Nhanh, t i xã ng Trúc, nghi m. Qu c Oai, Hà Tây. K t qu thu ư c b ng 4 sau. B ng 4. K t qu so sánh l n các dòng tri n v ng v xuân 2007 t i HTX ng Trúc, Hoài úc, Hà Tây tr ng 16 /2 /2007 thu 6 /7 /2007 Dòng Năng su t c 3 l n nh c l i (T n /ha) N.Su t c Đ B Đ ng t TT Gi ng L n1 L n2 L n3 T. bình (T n /ha) (đi m) (đi m) 1 BV1 21,5 22,1 20,5 21,37** 7,5 7,1 2 K51/KB1 23,8 22,2 21,1 22,37** 6,8 7,2 3 VA5(k51/CD) 29,5 18,0 17,1 18,20 6,5 5,1 4 VA6(KB1/DT2) 16,4 15,5 15,1 15,70 5,2 7,0 5 VA7(KB1/K51) 15,2 14,7 14,8 14,90 6,1 5,1 6 D1 (K51 LTN) 14,8 14,5 14,3 14,50 4,8 5,0 7 D2 (KB1 LTN) 15,5 16,1 13,1 14,90 5,2 5,7 8 Hoàng L. (ĐC) 18,5 17,7 14,6 16,90 6,6 5,3 9 C c Nhanh (ĐC) 15,5 18,8 17,1 17,10 6,7 6,6 Trung bình 17,32 Cv % 15,53 LSD.05 1,74 LSD.01 2,50
  6. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam K t qu b ng 4 cho th y: V i th i gian sinh trư ng hơn 3 tháng (110 NST), các dòng tri n v ng so sánh v xuân hè 2007 ã ch n l c ư c 2 dòng t năng su t c cao nh t: BV1 t 21,37 t n c /ha, K51/KB1 t 22,37 t n c /ha, u cao hơn h n 2 gi ng i ch ng Hoàng Long và C c Nhanh (ch t 16 - 17,1 t n c /ha) tin c y 99% và u có ch t lư ng c hơn h n 2 i ch ng v b (7,5 i m) và ng t (7,2 i m). Trong ó dòng K51/KB1 là dòng t cao nh t v năng su t c 22,37 t n c /ha và ng t t 7,2 i m. Ngày thu ho ch thí nghi m (06 /07 /2007) ã chuy n giao c 7 dòng tri n v ng trên và gi ng DT2 cho Vi n B c Trung b ti p t c ánh giá và phát tri n mi n Trung. Tháng 07/2010, Vi n B c Trung b ã m H i ngh u b , ã ánh giá dòng K51/KB1 có năng su t c cao, ch t lư ng c khá, và ã t tên dòng K51/KB1 là gi ng khoai KTB2 - Khoai Trung b hai. IV. KÕT LUËN V §Ò NGHÞ 1. K t lu n 1. T 126 h t lai thu ư c v ông 2004, ã ch n l c dòng vô tính n v xuân hè 2007, và thu ư c 7 dòng lai tri n v ng, trong ó có 2 dòng K51/KB1 và BV1 là 2 dòng tri n v ng nh t. 2. Dòng lai K51/KB1 t năng su t 22,37 t n c /ha, cao hơn h n 2 gi ng i ch ng Hoàng Long và C c Nhanh ( t 16,9 -17,1 t n c /ha) tin c y 99%, có ch t lư ng c ăn n m t i m cao hơn và có tính ch u l nh cũng t t hơn 2 gi ng i ch ng. 3. Các dòng lai tri n v ng trên ã g i vào Vi n B c Trung b ti p t c ánh giá và ph c v s n xu t, t sau v xuân hè 2007 n nay. c bi t ư c s n xu t và Vi n B c Trung b ch p nh n và t tên dòng K51/KB1 là gi ng KTB2 (Khoai Trung b hai) H i ngh u b tháng 7 /2010. 2. ngh ngh Vi n Khoa h c K thu t Nông nghi p B c Trung b báo cáo k t qu s n xu t th nghi m và m r ng B công nh n K51/KB1 (KTB2) là gi ng t m th i, cho phát tri n vùng Duyên h i mi n Trung và mi n B c nư c ta. TÀI LI U THAM KH O 1. Tr n ình Long (Ch biên), 1997, Ch n gi ng cây tr ng, NXB Nông nghi p, t trang 245- n trang 251. 2. Mai Th ch Hoành (Ch biên), 2003, Gi ng và k thu t thâm canh cây có c , NXB Nông nghi p, 169 trang. 3. Mai Th ch Hoành, 2004, Cây khoai lang K thu t tr ng và b o qu n, NXB Nông nghi p, 99 trang. 4. Mai Th ch Hoành, 2006, Ch n t o và nhân gi ng cây có c , NXB Nông nghi p, 100 trang. 6
  7. T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam 5. Ph m Văn Cư ng, 2 /2009, M i quan h gi a các c tính quang h p, ch t khô tích lũy và năng su t c khoai lang, T p chí Nông nghi p và PTNT- B NN&PTNT, t trang14 n 19. 6. J. W.taco Bottema, Pham Van Binh, Dang Thanh Ha, Mai Thach Hoanh, H. Kim, 1991, Sweet potato in Viet am, Production and Markets, by the CGPRT Center, Printed in Indonesia. From page 1 to page 24. 7. Jennifer A. Woolife, 1992, sweet potato an untapped food resource, First published Cambridge University. From page 3 to page 95. gư i ph n bi n GS.TS Năng V nh 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2