intTypePromotion=1

chống sét cho trạm biến áp, chương 2

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
209
lượt xem
98
download

chống sét cho trạm biến áp, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trường hợp hai cột thu sét có độ cao h1 và h2 khác nhau thì việc xác định phạm vi bảo vệ được xác định như sau: Vẽ phạm vi bảo vệ của cột cao (cột 1) và cột thấp (cột 2) riêng rẽ. Qua đỉnh cột thấp (cột 2) vẽ đường thẳng ngang gặp đường sinh của phạm vi bảo vệ cột cao ở điểm 3 điểm này được xem là đỉnh của một cột thu sét giả định. Cột 2 và cột 3 hình thành đôi cột có độ cao bằng nhau và bằng h2 với khoảng cách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: chống sét cho trạm biến áp, chương 2

  1. Chương 2: Ph¹m vi b¶o vÖ cña hai cét thu sÐt cã ®é cao kh¸c nhau Tr-êng hîp hai cét thu sÐt cã ®é cao h1 vµ h2 kh¸c nhau th× viÖc x¸c ®Þnh ph¹m vi b¶o vÖ ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: VÏ ph¹m vi b¶o vÖ cña cét cao (cét 1) vµ cét thÊp (cét 2) riªng rÏ. Qua ®Ønh cét thÊp (cét 2) vÏ ®-êng th¼ng ngang gÆp ®-- êng sinh cña ph¹m vi b¶o vÖ cét cao ë ®iÓm 3 ®iÓm nµy ®-îc xem lµ ®Ønh cña mét cét thu sÐt gi¶ ®Þnh. Cét 2 vµ cét 3 h×nh thµnh ®«i cét cã ®é cao b»ng nhau vµ b»ng h2 víi kho¶ng c¸ch a’. B»ng c¸ch gi¶ sö vÞ trÝ x cã ®Æt cét thu l«i 3 cã ®é cao h2. §iÓm nµy ®-îc xem nh- ®Ønh cña mét cét thu sÐt gi¶ ®Þnh. Ta x¸c ®Þnh ®-îc c¸c kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét cã cïng ®é cao h2 lµ a' vµ x nh- sau: 1 0,2h1 2 3 0,2h2 h1 0,8h1 h2 0,8h2 ho 0,75h2 a' x 0,75h1 1,5h2 a 1,5h1 H×nh 1.3: Ph¹m vi b¶o vÖ cña hai cét thu sÐt cã ®é cao kh¸c nhau.
  2. 2 h2 NÕu h2  h1 ta cã c«ng thøc : x  1.5h1 (1  ) 3 0.8h1 2 h2 NÕu h2  h1 ta cã c«ng thøc: x  0,75h1 (1  ) 3 h1 (1.8) a'  a  x (1.9) PhÇn cßn l¹i gièng ph¹m vi b¶o vÖ cét 1. d. Ph¹m vi b¶o vÖ cña mét nhãm cét thu sÐt (sè cét >2). §Ó b¶o vÖ ®-îc mét diÖn tÝch giíi h¹n bëi mét ®a gi¸c th× ®é cao cña cét thu l«i ph¶i tho¶ m·n: D  8ha (1.10) Trong ®ã: D lµ ®-êng kÝnh vßng trßn ngo¹i tiÕp ®a gi¸c t¹o bëi c¸c ch©n cét. Nhãm cét tam gi¸c cã ba c¹nh lµ a, b,c cã: + abc D  2R  2  4 p ( p  a )( p  b)( p  c) (1.11) abc víi p lµ nöa chu vi : p 2 (1.12) Nhãm cét t¹o thµnh h×nh ch÷ nhËt: D  a2  b2 (1.13)
  3. víi a, b lµ ®é dµi hai c¹nh h×nh ch÷ nhËt. §é cao t¸c dông cña cét thu sÐt ha ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: D ha  8 (1.14) a a D c b b D H×nh1.4: Ph¹m vi b¶o vÖ cña nhãm cét t¹o thµnh tam gi¸c vµ ch÷ nhËt.
  4. 1.2.1. Ph¹m vi b¶o vÖ cña d©y thu sÐt. a. Ph¹m vi b¶o vÖ cña mét d©y thu sÐt. Ph¹m vi b¶o vÖ cña d©y thu sÐt lµ mét d¶i réng. ChiÒu réng cña ph¹m vi b¶o vÖ phô thuéc vµo møc cao hx ®-îc biÓu diÔn nh- sau : a 0,2h b 0,8h h c a' 0,6h 1,2h 2bx H×nh1.5 : Ph¹m vi b¶o vÖ cña mét d©y thu sÐt. MÆt c¾t th¼ng ®øng theo ph-¬ng vu«ng gãc víi d©y thu sÐt t-¬ng tù cét thu sÐt ta cã c¸c hoµnh ®é 0,6h vµ 1,2h. 2 hx NÕu hx  h th× bx  1,2.h .(1  ) 3 0,8h (1.15) 2 hx NÕu hx  h th× bx  0,6.h .(1  ) 3 h (1.16) Khi ®é cao cét lín h¬n 30m th× ®iÒu kiÖn b¶o vÖ cÇn ®-îc hiÖu chØnh theo p.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2