intTypePromotion=1
ADSENSE

chống sét cho trạm biến áp, chương 3

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

212
lượt xem
84
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với khoảng cách trên thì dây có thể bảo vệ được các điểm có Phần ngoài của phạm vi bảo vệ giống phạm vi bảo vệ của một dây, còn phần bên trong được giới hạn bởi vòng cung đi qua ba điểm là hai điểm treo dây thu sét và điểm có độ cao h0. Phạm vi bảo vệ của hai dây thu sét. 1.3. phương án bảo vệ của hệ thống thu sét: 1.3.1. Phương án 1. 1.3.1.1. Sơ đồ mặt bằng bố trí cột thu sét. Ta bố trí các cột thu sét như sau: Phía 220kV đặt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: chống sét cho trạm biến áp, chương 3

  1. Chương 3: Ph¹m vi b¶o vÖ cña hai d©y thu sÐt §Ó phèi hîp b¶o vÖ b»ng hai d©y thu sÐt th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai d©y thu sÐt ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn S  4h Víi kho¶ng c¸ch trªn th× d©y cã thÓ b¶o vÖ ®-îc c¸c ®iÓm cã ®é cao h0. S h0  h  4 (1.17) PhÇn ngoµi cña ph¹m vi b¶o vÖ gièng ph¹m vi b¶o vÖ cña mét d©y, cßn phÇn bªn trong ®-îc giíi h¹n bëi vßng cung ®i qua ba ®iÓm lµ hai ®iÓm treo d©y thu sÐt vµ ®iÓm cã ®é cao h0. 1 2 0,2h 0,8h h ho bx 0,6h S 1,2h H×nh 1.6: Ph¹m vi b¶o vÖ cña hai d©y thu sÐt. 1.3. ph-¬ng ¸n b¶o vÖ cña hÖ thèng thu sÐt: 1.3.1. Ph-¬ng ¸n 1. 1.3.1.1. S¬ ®å mÆt b»ng bè trÝ cét thu sÐt.
  2. Ta bè trÝ c¸c cét thu sÐt nh- sau: PhÝa 220kV ®Æt 12 cét PhÝa 110kV ®Æt 8 cét: Hai cét 15, 19, ®Æt trªn xµ cao 11 m;c¸c cét 13, 14, 16, 17, 18, 20 ®-îc x©y dùng. 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 17 18 15 16 9 10 11 12 Nhµ §iÒu KhiÓn 13 14 H×nh 1.7: S¬ ®å mÆt b»ng bè trÝ cét thu sÐt 1.3.1.2. TÝnh to¸n cho ph-¬ng ¸n 1 a). TÝnh ®é cao t¸c dông cña cét thu sÐt: §Ó tÝnh ®-îc ®é cao t¸c dông ha cña c¸c cét thu sÐt ta cÇn x¸c ®Þnh ®-êng kÝnh D cña ®-êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c (hoÆc tø gi¸c) qua ba (hoÆc bèn) ®Ønh cét. §Ó cho toµn bé diÖn tÝch giíi h¹n bëi tam gi¸c (hoÆc bèn) ®ã ®-îc b¶o vÖ th× ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn : ha  D . 8 phÝa 220kV:
  3. NHÓM CỘT ĐỘC LẬP PHÍA 220kV Loại Nhóm a b D ha ha.max cột cột (m) (m) (m) (m) (m) 1-2-6-5 34.00 35.30 49.01 6.13 Chữ 6.13 nhật 5-6-9-10 34.00 34.00 48.08 6.01 Tõ b¶ng trªn ta thÊy ®é cao lín nhÊt cÇn b¶o vÖ lµ hx=16.5 m vµ hmax=6.13m. Ta chän ha=6.5 m Do ®ã ®é cao thùc tÕ cña c¸c cét thu sÐt phÝa 220 kV lµ : h0  hx  ha  16.5  6.5  23(m) phÝa 110kV: NHÓM CỘT ĐỘC LẬP PHÍA 110kV Loại Nhóm a b D ha ha.max cột cột (m) (m) (m) (m) (m) 17-18- 35,80 42,30 55,42 6,93 19-20 Chữ 13-14- 6,93 nhật 35,80 29,30 46,26 5,78 15-16 15-16- 35,80 24,70 43,49 5,43 17-18 Nhóm a b c p D ha ha.max
  4. cột (m) (M) (m) (m) (m) (m) (m) 4-17- 44,45 42,30 56,33 71,54 57,04 7,13 19 Tam 8-12- giác 50,37 44,87 34,00 64,62 51,49 6,43 7,13 15 12-13- 29,3 48,24 44,87 61,21 49,31 6,16 15 Tõ b¶ng trªn ta thÊy ®é cao lín nhÊt cÇn b¶o vÖ lµ hx=11m vµ hmax=7,13m. Ta chän ha=7.5 m. Do ®ã ®é cao thùc tÕ cña c¸c cét thu sÐt phÝa 110kV lµ : h0  hx  ha  11  7.5  18,5(m) b). Ph¹m vi b¶o vÖ cña tõng cét : Ph¹m vi b¶o vÖ cña c¸c cét phÝa 220kV cao 23m. B¸n kÝnh b¶o vÖ ë ®é cao 11m 2 11 Do hx  11  .23  15.33 vËy r010,5  1,5.23.(1  )  13.88(m) 3 0,8.23 B¸n kÝnh b¶o vÖ ë ®é cao 16.5m. 2 Do hx  16.5  .23  15.33 vËy r016.5  0,75.23.(1  16.5 )  4.88(m) 3 23 Ph¹m vi b¶o vÖ cña c¸c cét phÝa 110kV cao 18,5m. B¸n kÝnh b¶o vÖ ë ®é cao 11 2 11 Do hx  11  .18,5  12,33 vËy r07  1,5.18,5.(1  )  7.13(m) 3 0,8.18,5 c). Ph¹m vi b¶o vÖ cña c¸c cÆp cét biªn :
  5. Ta chØ xÐt ®¹i diÖn c¸c cét : NHÓM CỘT CẠNH NHAU 220kV Cặp r0x Độ cao cột a h0 2/3*h0 cột (m) (m) (m) (m) (m) hx=16.5 1-2 23,00 34.0 18.14 12.10 1.23 1-5 23,00 35.30 17.96 11.97 1.09 5-9 23,00 34.00 18.14 12.10 1.23 110kV Cặp r0x Độ cao cột a h0 2/3*h0 cột (m) (m) (m) (m) (m) hx=11 19- 20 18,50 35.80 13.39 8.92 1.79 20- 18 18,50 42.30 12.46 8.30 1.09 18- 16 18,50 24.70 14.97 9.98 2.98 16- 14 18,50 29.30 14.31 9.54 2.49 14- 13 18,50 35.80 13.39 8.92 1.79
  6. NHÓM CỘT CÓ ĐỘ CAO KHÁC NHAU Cặp r0x Độ cao cột a x a' h'o cột (m) (m) (m) (m) (m) (m) hx=11 4-19 23-18.5 44.45 3.38 41.07 12.63 1.22 12- 23-18.5 48.24 3.38 44.86 12.09 0.82 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2