Chủ đề - Mừng Sinh nhật

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
104
lượt xem
8
download

Chủ đề - Mừng Sinh nhật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Chủ đề - Mừng Sinh nhật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề - Mừng Sinh nhật

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K HO CH GI NG D Y Ch : Chúc m ng sinh nh t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I . M c tiêu 1. Phát tri n ngôn ng : - Bé bi t nói lên nh ng suy nghĩ c a b n thân, nh ng i u quan sát, nh n xét ư c trong giao ti p. - Bé bi t s d ng ngôn ng trong cu c s ng hàng ngày giao ti p v i m i ngư i m t cách l phép, l ch s . - Bi t tham gia trao i theo nhóm. 2. Phát tri n th ch t: - Có k năng th c hi n m t s v n ng bò b ng bàn tay, c ng chân ph i h p nh p nhàng - Bi t cách b o v , chăm sóc các b ph n cơ th , các giác quan và s c kh e cho b n thân - Hình thành và phát tri n cho tr m s n n p, thói quen, hành vi t t. 3. Phát tri n th m m : - D y bé yêu thích cái p xung quanh mình. T ó phát tri n tính th m m cho tr . - M nh d n, t tin tham gia vào các ho t ng ngh thu t. 4. Phát tri n tình c m xã h i: - D y bé hi u ư c nh ng gì nên và không nên làm - Ch p nh n và th c hi n m t s quy nh trong trư ng l p, gia ình. - Bé m nh d n, hòa thu n v i b n bè, bi t như ng nh n nhau trong khi chơi. 5. Phát tri n nhân th c: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Bé có m t s hi u bi t nh t nh v c m xúc, s thích và công d ng c a các b ph n trên cơ th mình. - Phát tri n kh năng quan sát, so sánh, phân lo i, suy luân, ph ng oán, óc tư ng tư ng, kh năng chú ý, ghi nh . II. M ng n i dung và ho t ng 1. M ng sinh nh t bé 2. Chi c bánh t ng b n * N i dung: • N i dung: - Tìm hi u cái hay, cái p trong cu c s ng g n gũi v i - Bi t tô màu bánh bé, t ó c m nh n ư c cái p sinh nh t và ph i h p màu s c và b c l c m xúc c a mìnác v t b ng m t. - Bé th hi n c m xúc vui v v i m i ngư i trong ngày - Tham gia các ho t sinh nh t ng âm nh c, t o hình, ngôn ng ngh thu t. • Ho t ng: - Nhân bi t kh năng - Trò chuy n v c m quan sát các v t b ng m t. xúc c a bé và cách n x trong ngày sinh nh t • Ho t ng: - Bé bi t theo nét - Hát và v n ng: Hát ch m thành hình bánh sinh nh t m ng sinh nh t và tô màu - TCDG: B khăn - Trò chơi: Hãy l c theo tôi - KPTN: S c màu kỳ di u - Quan sát tôi và b n có gì gi ng nhau - ng dao: Gánh Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com gánh g ng g ng - Rèn k năng nhích khăn g n gàng khi lau m t. CHÚC M NG SINH NH T . Bé kh e bé . Các m i quan 5. Các ho t vui h c a tôi ng yêu thích c a tôi * N i dung: * N i dung: * Nôi dung: - Bé hi u ư ng - Bé bi t m i l i ích t vi c t p th quan h gi a b n bè v i - Luy n k năng d c i v i cơ th . nhau m và nh n bi t các b ph n trên cơ th - T hào v s - S thích c a bé thành công mà b n và b n - Công d ng và thân mình t ư c. l i ích c a các giác - Chơi hòa ng quan i v i cơ th * Ho t ng: và bi t quan tâm n con ngư i b n - V n ng: Bò • Ho t b ng bàn tay, c ng • Ho t ng: chân theo ư ng dích ng: d c. - Luy n - Truy n: k năng m - KPTN: S c C c i tr ng màu kỳ di u. - Trò - Ho t chơi: m trên - TCDG: L n ng: Gói k o t ng ngư i tôi c u v ng b n - Bi t - Giáo d c bé - TCDG: cách gi gìn, b o Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com bi t gi gìn v sinh R ng r n lên mây v và chăm sóc cơ môi trư ng giáo d c. th - Thơ: Tình b n - Sưu t m, c t dán - Giáo dung dành t ng b n d c bé gi gìn v trai b n gái. sinh trư ng l p g n gàng, s ch s . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản