intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ đề - Nhu cầu gia đình - Khối chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

347
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Chủ đề - Nhu cầu gia đình - Khối chồi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề - Nhu cầu gia đình - Khối chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nhu c u gia ình Kh i Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I . M c tiêu 1. Phát tri n th ch t: - Bé có k năng th c hi n m t s v n ng i theo ư ng h p, trèo lên xu ng gh , ch y nh y - Bi t tham gia lao ng - Hình thành và phát tri n cho tr m t s n n p, thói quen, hành vi t t 2. Phát tri n nh n th c: - Tìm hi u v m t s dùng trong gia ình. Công d ng và l i ích c a t ng dùng trong gia ình. - Bi t cách s d ng m t s dùng quen thu c - Bé bi t m t vài nhu c u c a gia ình bé c n gì?? 3. Phát tri n ngôn ng : - Bé bi t nói lên nh ng suy nghĩ c a b n thân, nh ng i u mà bé quan sát th y, nh n xét ư c trong giao ti p - Bé bi t l ng nghe và yêu c u s giúp c a ngư i l n khi c n thi t - Bi t tham gia trao i theo nhóm 4. Phát tri n th m m : - Phát tri n kh năng th hi n c m xúc, sang t o trong ngh t thu t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Hào h ng tham gia vào các ho t ng ngh thu t 5. Phát tri n tình c m xã h i: - Bé bi t yêu quó, quan tâm, giúp ngư i thân và nh ng ngư i g n gũi - Tr m nh d n, hòa thu n v i b n bè. Bi t như ng nh n b n khi chơi II. M ng n i dung và ho t ng 1. dùng m m và 2. Bé chơi v i gi y m ng • N i dung: * N i dung: - Bé bi t ng d ng c a - Bé tìm hi u m t s gi y trong cu c s ng hang ngày dùng m m và m ng. - Bé bi t g p, x p - Giáo d c bé m nh d n, t thành chi c nón t các lo i gi y tin khi th c hi n các ho t ng - Giáo d c bé bi t yêu - Bé bi t th hi n úng vai quí s n ph m c a mình t o ra và chơi, b c l c m xúc m t cách c ab n h n nhiên - Bi t s d ng các • Ho t ng: nguyên v t li u khác nhau t o ra các dung gia ình mà bé - Múa minh h a: thích Chi c khăn tay Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Trò chơi: Tai ai tinh • Ho t ng: - Xây nh ng ngôi nhà - Trò chuy n v các bé yêu thích lo i gi y mà bé bi t - TCDG: Th ĩa ba - Bé g p chi c nón ba gi y - Bài thơ: M và con - c các bài ng dao, ca dao v gia inh - Bé t p pha nư c chanh NHU C U C A GIA ÌNH 3. dùng 4. Nh ng 5. Nh ng không th thi u dùng tôi thích dùng ng nghĩnh c a tôi Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com * N i dung: * N i dung: * N i dung: - Bé bi t m t - Bé bi t th - Bé bi t s dung không hi n các hành vi công d ng, l i ích th thi u i v i t t, nh ng i u nên c a m t s v t mình và không nên làm g n gũi, xung quanh mình - Bi t ph i - L i ích c a h p cùng b n trong vi c t p th d c i - Bé bi t khi chơi, chơi úng v i cơ th tư ng tư ng, sang lu t t o trong quá trình * Ho t khám phá th * Ho t ng: ngi m ng: - Bé v n * Ho t - Bé chơi v i ng: “ i trong ng: ôi v : Tìm ôi, ư ng h p, trèo lên x p theo m u âm xu ng gh ” - Khám phá thanh… cái chai, làm h cá - KPTN: Cái t cái chai - T p làm gì m m và m ng bánh sandwich - KPTN: S c - TCDG: Bà màu kỳ di u - TCV : Ai lão nhanh tay - TCDG: C p - X p cái kè ăn mu i mè - Trò chơi: thúng b ng gi y Hãy oán úng - Trò chơi: Soi gương Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2