intTypePromotion=3

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Toàn văn di chúc: Phần 1

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
98
lượt xem
29
download

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Toàn văn di chúc: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Di chúc được công bố ngay sau khi Bác qua đời và đã trở thành một nguồn cổ vũ lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Song do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ mà có một số điều chưa được công bố. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Bác qua đời và chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) thấy có trách nhiệm thông báo đến toàn Đảng, toàn dân một số vấn đề liên quan đến Di chúc của Bác và ngày Bác qua đời. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Toàn văn di chúc: Phần 1

 1. ĐẠI HỌC VINH IKUNG TÂM THÔNGTIN-THUVIÊN 335.501 H311CƯ00 MV.020900 Íií 4jf*- •t TOÌiN VÃN DI CHÚC icỦA T hủ TỊCH H l ỉ c i n l i i i
 2. TOÀN VĂN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH ■ HỒ CHÍ MINH NHÀ XUẤT BẢ N TH A N H N IÊ N
 3. ỉ— Chủ tịch Hồ Chí Minh
 4. Cộng sản việt nam đ à In ^ g BAN CHẤP HÀNH TRƯNG ƯƠNG —oOo— SỐ 151-TB/TW Hà Nội, ngày 19-8-1989 THÔNG BÁO CỦA BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẨP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN d i c h ú c v à n g à y QUA ĐỜI CỦA CHỦ TỊCH H ồ CHÍ MINH Chủ tịch Hồ Chí M inh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta niột bản Di chúc vô cùng quý báu. Di chúc được công bô ngay sau khi Bác qua đời và đã trở th à n h một nguồn cổ vũ lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành th ắ n g lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống n h ấ t đ ất nước và đưa nước nh à vững bước tiến lên chủ nghía xã hội. Song do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ m à có m ột số điều chưa được công bố. N hân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Bác qua đời và chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác, Bộ Chính trị Ban Chấp h àn h Trung ương Đảng (klióa VI) thấy có trách nhiệm thông báo đến toàn Đảng, toàn dân một số vấn đề liên quan đến Di chúc của Bác và ngày Bác qua đời.
 5. 1. v ề tà i liệ u g ố c D i c h ú c củ a C hủ tịch H ồ Chí M inh. - Nám 1985, Bác v iết bản Di chúc gồm ba trang, do chính Bác đánh máy, ở cuối đề ngày 15-5-1965. Đây là b;in Di chúc hoàn chỉnh, có chữ ký của Bác và bên cạnh có chữ ký của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ n h ấ t Ban Chấp hành Trung ương Đảng hồi bấy giờ. - Năm 1968, Bác v iết bổ sưng thêm một sô" đoạn, gồm 6 tra n g v iết tay. Trong đó, Bác v iết lại đoạn mở đầu và đoạn nói “về việc riêng” đã viết trong bản nám 1965, và viết thêm rnột sô^ đoạn. Đó là những đoạn nói về những công việc cần làm sau khi cuộc chông Mỹ, cứu nước của nhân dân ta hoàn toàn th ắn g lợi, như: chỉnh đôn lại Đảng, chăm sóc đời sống của các tầng lớp n h â n dân, m iễn thuê nông nghiệp một năm cho các hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng lại thành phô" và làng mạc, khôi phục và p h át triển kinh tế, văn hóa, củng cố quốc phòng, chuẩn bị thống n h ấ t đất nước. Troag đó đoạn viết về chỉnh đốn lại Đ ảng và chăm sóc đối với thương binh, Bác v iết rồi lại gạch chéo; đoạn nói về xây dựng lại đất nước, p h á t triển kinh tế, văn hóa, chuẩn bị thông n h ấ t đ ấ t nước, Bác gạch dọc ở bên trái ngoài lề. - Ngày 10-5-1969, Bác viết lại toàn bộ đoạn mở đầu Di chúc, gồm một tra n g v iết tay. - Các năm 1966, 1337 Bác không có những bản viết riêng. 2. Về b ả n D i c h ú c đ ã đưỢc c ô n g b ố ch ín h th ứ c th á n g 9-1969 sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Hội nghị b ấ t thường của Ban Châp hành Trung ương Đảng (Khóa III) họp chiều ngày 3-9-1969 đã giao cho Bộ
 6. Chính trị trách nhiộm công bô Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản Di chúc được công bố chính thức chủ yếu dựa theo bản Bác viết nám 1965, trong đó có một số đoạn được bô sung hoặc thay th ế bằng những đoạn tương ứng Bác viêt năm 1968 và năm 1969. Cụ th ể cơ cấu của bản Di chúc đỗ công bố chính thức như sau: - Đoạn mở đầu, lấy nguyên văn toàn bộ đoạn mở đầu Bííc viết năm 1969, thay cho đoạn mở đầu Bác viết năm 1965. Bút tích của Bác về đoạn này đã được chụp lại và công bô^ đầy đủ năm 1969. - P h ần giữa, từ đoạn nói về Đảng đến h ế t đoạn nói về phong trào Cộng sản th ế giới là nguyên văn bản Bác viết năm 1965. - Đoạn “về việc riêng”, năm 1965 Bác dặn đò về việc tang và viết về hỏa táng, dặn để lại m ột phần tro xương cho m iền Nam; năm 1968, Bác viết lại đoạn này, dặn để tro vào ba hộp sành, cho Bắc, Trung, Nam mỗi m iền m ột hộp. Ngoài ra còn viết bố sung một đoạn nói về cuộc đời của bản th ân như sau: “Suôt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quôc, phục vụ cấch mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt th ế giới này> tôi không có điều gì phải hôi hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Bản Di chúc đã công bố lấy nguyên văn đoạn Bác viết về bản thân năm 1968, trừ đoạn nói về hỏa táng. - Đoạn cuôi, từ chữ “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tìn h th â n yêu...” cho đến h ết là nguyên vãn đoạn Bác viết nám 1965. Về (ioạn này, năm 1968 và nám 1969 Bác không sửa lai hoăc viết thêm. 7
 7. - Trong b ản Di chúc đã công bô, các đoạn đều lấv nguyên vãn bản gốc, chỉ có m ột câu có sửa lại. Bản 1965 Bác viết: “Cuộc k h án g chiến chông Mỹ có th ể sẽ kéo dài mấy năm nữa”; bản công bô" chính thức sửa lại là: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có th ể còn kéo dài”. 3« B ộ C h ín h trị B an C hấp h à n h T rung ương Đ ảng (K hóa VI) k h ẳ n g đ ịn h b ản D i c h ú c đ ã c ô n g bô b ảo dảm tr u n g th à iứ i v«íi b ả n gốc củ a C hủ tịc h Hồ Chí M inh, - Việc chọn bản Di chúc Bác viết năm 1965 để công bố chính thức là đúng đắn, vì đây là b ản duy n h ất được viết hoàn chỉnh, có chữ ký chứng kiến của đồng chí Lê Duẩu, Bí th ư thứ n h ấ t Ban Chấp h àn h Trung ương Đảng íúc bây giờ. - Lấy đoạn mở đầu Bác viết năm 1969 thay cho đoạn mở đầu Bác viết năm 1965 là hoàn toàn hợp lý vì Bác qua đời năm 1969, và nội dung bản v iết nám 1969 cũng phong phú hơn. - Đoạn viết về việc riêng, bổ sung thêm phần Bác viết năm 1968 và bản Bác viết năm 1965 là rấ t cần thiết, để phản án h được cuộc đời đẹp đẽ, tro n g sáng, vì dân vì nước của Bác. Sở dì trước đây chưa công bô" đoạn Bác viết về yêu cầu hỏa tán g là vì thể theo nguyện vọng và tìn h cảm của nhân dân, Bộ Chíiứi trị Ban Chấp h à n h Trung ương Đảng (khóa III) thấy cần th iế t phải giữ gìn lâu dài thi hài của Bác để sau này đồng bào cả nước, n h ấ t là đồng bào miền Nam, bè bạn quốc tế có điều kiện tới viếng Bác, th ể hiên tình cảm sâu đậm đôi với Bác. C hính vì lẽ đó mà chưng ta đã xin phép Bác về điểm này được làm khác với lời Bác dặn. 8
 8. - Việc chưa công bô' một sô đoạn Bác viết thêm năm 1968 về những việc cần làm sau khi cuộc chông Mỹ, cứu nước giành được thắng lợi hoàn toàn, đó là vì năm 1969 khi Bác qua đời, cuộc kháng chiến chông Mỹ, cứu nước còn đang gay go, ác liệt, chúng ta chưa giành được thắng lợi cuối cùng, nên việc công bố những đoạn nói trên lúc ấy là chưa thích hợp. M ặt líhác, có một số câu Bác viết rồi lại xóa, hình như Bác đang cân nhắc, chưa coi là đã xong hẳn, chưa th ật rõ ý Bác là th ế nào. Vì vậy sau khi Bác qua đời chưa thể đưa vào bản Di chúc công bố chính thức lúc bấy giờ. - Khi Bác m ất, cuộc kháng chiến còn đarig diễn ra rấ t Iđió kh ăn và ác liệt, vì vậy Bộ Chính trị đã quyết định sửa lại mấy chữ trong câu sau đây của Bác: “Cuộc kháng chiến chông Mỹ có th ể sẽ kéo dài mấy năm nữa” th àn h “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có th ể còn kéo dài”. - Về việc miễn thuế nông nghiệp một năm cho các hỢp tác xã nông nghiệp, trước đây chưa có điều kiện thực hiện. Nay mặc dù tìn h hình kinh tế-xã hội nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) thấy cần có kê hoạch thực hiện điều mong muốn ấy của Bác. Bộ Chính trị giao cho Hội đồng Bộ trưởng trìiih Quốc hội thực hiện việc này. Bộ Chínli trị Ban Chấp hàn h Trung ương Đảng (khóa III) dự định đến một thời điểm thích hỢp sẽ công bố những điều chưa được công bô trong các bản viết Di chúc của Bác. Nay, n h ân dịp chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Ithóa VI) quyết địnb công bố toàn bộ các bản viết Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 9. 4. v ề n g à y m ấ t củ a C hủ tịc h Hồ C hí M inh. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời lúc 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, ngày Quốc khánh của nước ta. Để ngày Bác m ất không trùng với ngày vui lớn của cả dân tộc, Bộ C hính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) đã quyết định công bô Chủ tịch Hồ Chí Minh m ất vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 3 tháng 9 năm 1969. Bộ Chính trị Ban Chấp hàn h Trung ương Đảng (khóa VI) cho rằng nay cần công bố lại đúng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. N hân dịp này, Bộ Chính trị yêu cầu các tổ chức đảng, các cán bộ, đảng viên và nhân dân ta căn cứ vào Di chúc của Bác và lời thề thiêng liêng của chúng ta mà đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ n h ất Ban Chấp h ành Trung ương Đ ảng (khóa III) thay m ặt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã hứa với Bác để kiểm tra lại những việc chúng ta đang làm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng và những nhiệm vụ công tác trước mắt, tức là làm tốt những điều Bác Hồ đã căn dặn để thỏa lòng mong ước của Bác và xứng đáng với Bác. Chủ tịch Hồ Chí M inh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! Sống, chiến đấu, lao động và bọc tập theo gương Bác Hồ vĩ đại! T/M BỘ CHÍNH TRỊ Tổng Bí thư Đã ký: NGUYỄN VĂN LINH 0
 10. BÚT TÍCH DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH ■ HỒ CHÍ MINH
 11. V19t-Bkft cfia chũ c (a « hbt> »ộc lậ p , t y t o , hẹab fa e {T u y ệt đ b i b í mềt) Whần g ịp »fann 7 5 tn B l MgưM Ik a t t o r t l t a d l t l ầ n ^ t a Truns*q«ồc đ M nhà £ưbn« l à cv ỉ)õ -l^ eò cftu th ơ r t n ^ t *lhftn «lBli th ftt thỘ 9k c5 l a l h 7 *. lầ i IVgưbl th ọ tô ý ■ưoltTniR nay hx%m* Văa iuqr> t o i đ ã 7 9 tu B l . T in h thftfi v in s á n c r a A t, ttaAn t h i vin aạnh Irhõte Toỵ Vf7 , t 6 l cnn« dĩ lầ lơp ngỊrM 'nm Bsy hlla* Ai đoAn b l ỉ t x i ị • • fy c Tụ ÝB qofte« Vụ cach Bằỵ nM aầy thầii|( mĨB.* ^ ▼ ậy .tỗ l đ i lẠ l Bầy IM n k y , c h l a 6 l tÔ « tH t T i l T iệ c tt» a i, Tộn^ k h i tO i •« á i c9p eụ Cac Hae, ey LA-nin CAc vị đ)m ftuh khae, thi đổn^ Vào õk nưvc và đổac troxi^ khõl cãa %hềj độ^ T n io c h l t n 6 l T< iìẰBO - I h b d o àn h ầ t c h ặ t c h ĩ , a ệ t I b n ^ u ộ t y ‘T - ^ Sậ rụ sai cdpt t ụ c TV nhân c 9 S j ^ b o nta từ n ^ k y xhànfc 1%P đlri iul7 »dTiiG t a d ã đh«n k ầ t , t ồ eliuc lã n h tthCii mền tt t h â a g tUđ tran h t i l n từ tM ng I 7Ì này đ%R thấnc I 7I kbac. !>bMi t l t l à BỘt t m ỹ i a tb ồ n ^ cực Iry quỷ bán CÕB dSo^ vk ÕU sần tft« Cac Ổổnir c h ỉ ttr T ráa|ỉ U9n« ă%n cmc e h l b9 cẩn íS i r ô s i n •y dồaưi k)t nhAt t r í c ĩi ầ lâng aho sữ clD coa nipxơi côn cfit aiab. t h ậ t « ự t h ằ a n hưắa đ i^ ò ứ ư c c a c h ■ e n i t . th ịt «v k lậ a l l t e tíila h , c h í eOn« vfi tu . 7C1 sũ s i n ĐĨaA tb Ạ t tro n g ay eh , f i i zỉm« đầB£ Ik nguM l ỉ n h dậo« I k n ^ tb l đ ầ j t à t h ậ t tru im th in h eũa nhân c ầ n . ĩỉhmn y lln yà t h i h n l i n ^ n 6 l ohunc l à t 6 t , « ậ l « iệ e đều hAit£ h ầ l xung Ĩcn^fkh6ũ^ n g ^ khé khền, c6 c b i t i ầ o tb ã , XdCao cắn f ĩ l chAs lo s á o s ^ c đmo đưc cmch muntc cho h 9, tạ o họ thàrưi những th ừ s kề z ftj sy n ^ vm h ộ l chã *hổiv(* TỈm 'chuỉ^n*• Bổi z\n n g th ầ hậ caeh Bạnh cho đ ò l sau I k « lệ c r « t quan tr ọ a g và r * t £
 12. - 2 - 9hần sAn la o dộng ta ỡ a lln xudi cũn^ nhv ã Biển n u l, dã b«0 đM c h ịu đụng Mfi khB, b ị đhề dộ fcn g k tìữ i vầ th ự c sAn ftp biTc boc l ộ t , 3. ^ Vinh qiut n h lỉu nểLn chiền tr a n h . T ay v ậ y , rừ ă n . xầs ta H l t a n h h iu ầ g » o ĨM , h A ip t iẵ ữ ctỉ« 7ỈI cổ ĐĩỉiSt nhẩbi eân tA lufi?ì XuOn đ i fli«ứ I)Mg« r ằ t tn m g rhành YÓl Dãing. ũỉni^ sắ n â l 'o6 kề ho»ch t h â t t o t d i f f tt t r l l n kỉnh t l TÌỈ 7&n hó*, nhKs khCng n^ỉmg n te jĩ cao dbl sSng nhÃn zầB. D tỌc k h to c c h tl n ch^iụg Ky c6 t h i ae yéo %hì aầy nAsi nư», Đổng bko t a có th ề f ỉ l hy sin h n h iỉu cíL^ n h iỉu a ^ b l . 7>ĩỉ sa c, chổng tn. f i l qttyầt t t a đ&nh zặc Mỹ ềền thAng I7 Ỉ hồsn tb a n . Cbn non 9 ebn nưcTCi cbn npiM.« ThAng eặc MĨcta s i xfty hcrn aưbi n^ỉiy n a L fl zti khố ĩrh&n cafi ỉrhề dần B&7«nhAn tâ n t a ĩihAt địpji «0 hban th«n thAng ỉ ợ i . ỉ)t quằc Hỹ nhat dịiih ỉ ã l vMt khõl miơc t a . t 5 qu 5 c t a nhftt đ ị n h s ẽ t h ỉ a ^ n h k t. Đốn^ bVo IfMi« Bfte nhSlt đ ịn h a i B\m hợp • ộ t nhV.Vưoo t n • • c6 T in h tĩf I6 n l à f»ệt ntrơc nhõ w/k ũ ĩ anh sung dẩnh th â n g 2 d t quồc to * i k T ^p Kỹ| 'Tầ dã gop r t n xứng dán^ ' fơ n ệ Ị t r à o EỈl f 6 n < eần tộo. ĩ i ĩonềL tr à o CÔnjc >ãn th ầ - Lfe Kột n^uM Buồt áht tục TV oaoh t ô l c à í^ t v h^o rỗi. Hự X6n nệnli tirũft fonj{ t r ^ cộn^ à in ^ oứns nbA« qu^c t ị bAo n h l f a ,t h l t o i càn^ dan Ihn^ bầy nhi t a t 1 sự hlỆd nay Kom c*c din; Anh «■.* Tdl « 0 0 f HIQ0 sXmO ^ rA sưc h o ^t gop ỉầtt d ic lự« -9 ế A T lfe k tỉA l P fC ỉạ l k h ^ l d o à n k ề t s ũ t t e f to d à n g & n h M I t r t n n% i tÌiVK c h ỉ Mttc-Xitiilii và chũ 9U^0 t ề rO Mfi« c6 lỷ 06 tin h . 901 t l a iM ũ r t a s e&e dãn^ anh M và c*e mỉtfc «nh M nhfct d ịn h *• f £ l dokn ỉcềt l ạ l . Tẩ T ltc rlin g - âao khi td i q u a d M tC liA n ặ n tB chưc đ ấa đ in h , xãa^ t i rụịkỵ %Ịr và t l l n bẹc cva nhAn sAn. TSl fế a cềa th i h àl tồ l ^ìtọc ^ ệ t t fị, fi6l ctw Ih *hÕa xấ n $ \ TOI moa^ rlUi^ €M€Ỉki *hÕa tén g ' sẩ a cần « • ầưọc fB b lin . t\ như thầ đổi ngttừl đ ỉ to t t I aặt Gljr*ht Vhỡn|[ thn ÁẰt, Bao t a cố nhlếu địệa^thì. 'đ lfn t&n^' càn^ t o t hon. 13
 13. - 5 - T ro x u ơ a g t h ỉ t l a s ộ t q u ã đ ổ l a à chOn. Oầo l e » - d s o Trà B » -v l ntav hÌB h06 n h i l u đ ổ i t o t . T H n BỘ, n ln xftỵ 1 cAi a h à BĨiii đ o n , rộn^ rmi» eb&c chAn, BAt ■« đế lửnm s BCưM đần th ă a T iề n ^ c6 cbS n#9l« V ln c 6 k ề h o ạ c h tr ố i m e ấ y trA n đ ti i.A i đ ỉ n thềm t h ì ts r f tiỉf một c â r I k a ky a lệ m . T r6 n g cAy n ào fS l t o t cAy ầ y , K u f i ^ T , c â y n h lế u th ầ n h t$rè cho fo n g eS ah v a cho nỀoM n ^ L ê P . D u tò l q u ft đ M tnriT C nư oe t a dư ợc th ồ n « n b ằ t, th ì nếa gữl i t t r e xưon^ cho đốnii bko ■ lln B>ạ. ~ ^ “ C u èi c t n ^ , t ô i đ l l ạ l auO s Tka t i n h th ầ n yậu cho toầầit sầ»« tb a a B ia ^ , ch o tb « n th i bộ đ ^ , cho OAC e b ầ u th a n h n lề n ir|ft n h i đỗn^, to i eũnn gừỉ lò ị eh^o thAn ũ í đần Cề£ đ6 n^ eliít eae bầu bạn, r \ e a c c h áu thA nh n iê n n h i đSng quồc t l . Đậu mong »uBn c u ỉ l cìing cũft t d i làx fhmn sS n g toÌBi s ầ n f đồan k ềt fần dằu, x i/ sự n ^ a ộ i m rơ c ▼ iệ t-iU i h b * b in h , tln iồ a ^ n h ằ t, độc l ậ p , zAn chũ r k c àu aạnb« ^ tầ n x â n ^ đA nf Tko «v n ^ ệ p cACh mẹng th ầ t ở i . / . K k ^ n ộ l.n g à y 19 t h ầ n « 5 nAa 19 6 *9 . fẤ iỉÌ M fíỉỉi. J^ỉ 14
 14. ) ì'^ ■4^ 'Ợ7ầr^ jíè ^ 'M ^ ỷ ị^a ĩ u i l- Ị^ í ' /rÁýí ^,^ị
 15. 'Ĩ Á ^ ^ Ị t ^ ~ J Ũ0Ĩ -Mỷ' / ịj tt . .^ J ^ c Ẩ o A e ^ 7m yỊ y*n\X^ * ĩítr í ^ 't»ii: c Ẩ ^ ^
 16. í/' Ế ấ Ễ ' J ữ ỳ ''J ( p r ỉ L ^ ,r ^ ' ^ .5 ^ ‘^ ■ ', - Ắ r í á l ' -Ý-^ /Zrf. /i^ ----'- / ' cu" ^ k ĩ-M i^ A ìi^ ^ ^ A ề ĩ^ i/â ' 17
 17. ^ ^ J iíii -" *>< a ■ự . - j a e ^ Z ) k - ^ / ^ - L^ ^ t x ^ A ^ ^ f ‘? ^ ^ y í1> /ỊA í ^ ^ 4C-4Ì., c, ^ ũ^ - - e ^ , Ạ ^ ^ _ . /f ^ f ^ ^ ự íi^ ỵv > í ír » » v ^ 'ỳ ^ Ỹ"> ' C fịn ẹ y ^ ^/*1Ĩ .- ^ íy 'X^ỉf^. /ì 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản