Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Chúa tể những chiếc nhẫn (Q6)

Chia sẻ: The Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:144

71
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sam rõ ràng là đã bắt đầu nghi ngờ về người Sải Bước, nhưng trong khi họ đang nói chuyện thì ông đã trở về, thình lình hiện ra từ bóng tối. Họ giật mình, Sam rút gươm và đứng trước Frodo, nhưng Nguời Sải Bước nhanh chóng quỳ chân xuống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chúa tể những chiếc nhẫn (Q6)

 1. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 1 TÒNH BÙÇNG HÛÄU CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN (TIÏËP) http://ebooks.vdcmedia.com
 2. J.R.R Tolkien 2 MUÅC LUÅC CHÛÚNG 12 BAY QUA KHUÁC CAÅN ........................................................................................... 3 CHÛÚNG 13 NHIÏÌU CUÖÅC GÙÅP GÚÄ ....................................................................................... 31 CHÛÚNG 14 HÖÅI ÀÖÌNG ELROND........................................................................................... 60 CHÛÚNG 15 NHÊÎN XUÖI PHÛÚNG NAM ........................................................................... 111 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 3 CHÛÚNG 12 BAY QUA KHUÁC CAÅN Khi Frodo tónh dêåy, öng thêëy mònh vêîn coân nùæm chùåt chiïëc Nhêîn möåt caách tuyïåt voång. Öng àang nùçm bïn ngoån lûãa, luác naây àaä àûúåc vun cao vaâ chaáy saáng rûåc rúä. Ba ngûúâi baån àöìng haânh cuãa öng àang cuái xuöëng bïn öng. "Chuyïån gò àaä xaãy ra? Öng vua nhúåt nhaåt êëy laâ ai?" öng hoãi nhû àiïn daåi. Hoå quaá vui mûâng khi nghe tiïëng cuãa öng àïën nöîi khöng traã lúâi trong möåt luác; hoùåc coá thïí laâ hoå chùèng hiïíu öng hoãi gò. Cuöëi cuâng, qua Sam öng biïët àûúåc laâ hoå chùèng thêëy gò ngoaâi nhûäng boáng àen múâ aão àang tiïën vïì phña hoå. Bêët thònh lònh Sam hoaãng höët khi thêëy rùçng chuã mònh àaä biïën mêët; vaâ ngay luác àoá möåt boáng àen aâo vïì phña anh, vaâ anh ngaä ra. Anh nghe thêëy gioång cuãa Frodo, nhûng coá veã nhû noá vang àïën tûâ möåt khoaãng caách xa, hoùåc tûâ dûúái loâng àêët, àang voång lïn nhûäng tûâ kyâ laå. Hoå khöng thêëy gò hún, cho àïën khi hoå vêëp qua cú thïí cuãa Frodo, àang nùçm nhû àaä chïët röìi, mùåt uáp xuöëng baäi coã, thanh gûúm nùçm úã dûúái öng. Ngûúâi Saãi Bûúác ra lïånh cho hoå àúä öng lïn vaâ àùåt öng nùçm bïn caånh àöëng lûãa, röìi öng ta biïën ài àêu mêët. Vaâ möåt khoaãng thúâi gian daâi àaä tröi qua. Sam roä raâng laâ àaä bùæt àêìu nghi ngúâ vïì Ngûúâi Saãi Bûúác; nhûng trong khi hoå àang noái chuyïån thò öng àaä trúã vïì, thònh lònh hiïån ra tûâ boáng töëi. Hoå giêåt mònh, Sam ruát gûúm vaâ àûáng trûúác Frodo; nhûng Ngûúâi Saãi Bûúác nhanh choáng quyâ möåt chên xuöëng. "Töi khöng phaãi laâ möåt Kyå Sô Àen, Sam aå," öng dõu daâng noái, "hay laâ möåt boån vúái chuáng. Töi àaä thûã cöë khaám phaá sûå di chuyïín cuãa chuáng; nhûng töi khöng tòm thêëy gò hïët. Töi khöng thïí nghô àûúåc vò sao chuáng laåi boã ài vaâ khöng têën cöng trúã laåi. Nhûng khöng hïì coá caãm giaác gò vïì sûå hiïån hûäu cuãa chuáng úã bêët kyâ àêu gêìn àêy." http://ebooks.vdcmedia.com
 4. J.R.R Tolkien 4 Khi öng nghe thêëy nhûäng gò Frodo kïí laåi, öng trúã nïn vö cuâng têåp trung, röìi öng lùæc àêìu vaâ thúã daâi. Röìi öng ra lïånh cho Pippin vaâ Merry àun caâng nhiïìu nûúác noáng caâng töët trong nhûäng caái êëm nhoã, vaâ duâng noá àïí rûãa vïët thûúng. "Giûä cho lûãa chaáy àïìu, vaâ giûä cho Frodo êëm!" öng noái. Röìi öng àûáng dêåy vaâ bûúác ài, vaâ noái vúái Sam. "Töi nghô laâ luác naây töi àaä hiïíu roä hún," öng kheä gioång noái, "Coá veã nhû chó coá nùm keã thuâ. Vò sao têët caã boån chuáng chûa àïën àêy, töi khöng biïët; nhûng töi khöng nghô laâ chuáng chúâ àúåi sûå khaáng cûå. Chuáng àaä ruát lui vò vêën àïì thúâi gian . Nhûng khöng xa àêy, töi súå laâ thïë. Chuáng seä trúã laåi vaâo möåt àïm khaác, nïëu chuáng ta khöng thïí tröën thoaát. Chuáng coá thïí chó àúåi, búãi vò chuáng nghô rùçng muåc tiïu cuãa chuáng àaä gêìn nhû hoaân thaânh, vaâ chiïëc Nhêîn khöng thïí bay ài àêu xa. Sam aå, töi súå rùçng chuáng tin rùçng chuã cuãa anh àaä bõ möåt vïët thûúng chïët ngûúâi seä khuêët phuåc öng êëy theo yá muöën cuãa chuáng. Chuáng ta seä thêëy!" Sam nêëc lïn àêìy lïå. "Àûâng tuyïåt voång!" Ngûúâi Saãi Bûúác noái. "Bêy giúâ thò anh phaãi tin töi. Frodo cuãa anh àûúåc laâm bùçng nhûäng chêët liïåu cûáng rùæn hún laâ töi àoaán, cho duâ Gandalf àaä noái thïë. Öng ta àaä khöng bõ giïët, vaâ töi nghô rùçng öng ta khaáng cûå laåi sûác maånh ma quyã cuãa vïët thûúng lêu hún caác keã thuâ cuãa öng mong àúåi. Töi seä laâm têët caã nhûäng gò coá thïí àïí giuáp àúä vaâ chûäa cho öng ta. Haäy baão vïå öng êëy cho töët, trong khi töi àang ài!" Öng vöåi vaä lao ài vaâ biïën mêët vaâo boáng töëi. Frodo nguã gaâ nguã gêåt, cho duâ vïët thûúng cuãa öng àang phuåc höìi chêåm chaåp, vaâ möåt cún laånh chïët ngûúâi àang lan toaã tûâ vai öng xuöëng tay vaâ sûúân. Caác baån cuãa öng quan saát öng, laâm êëm cho öng, vaâ rûãa vïët thûúng cho öng. Àïm chêåm chaåp tröi ài trong moãi mïåt. Bònh minh àaä hiïån ra trïn bêìu trúâi, vaâ thung luäng àang phuã àêìy aánh saáng xaám, khi maâ Ngûúâi Saãi Bûúác cuöëi cuâng àaä trúã laåi. "Nhòn naây!" öng kïu lïn; vaâ öng khom ngûúâi nhêëc lïn tûâ mùåt àêët möåt caái aáo khoaác àen nùçm êín trong boáng töëi. Phña trïn noá möåt foot coá möåt àûúâng viïìn bõ cheám raách. "Àoá laâ nhaát gûúm cuãa Frodo," öng noái. "Töi súå laâ noá chó laâm cho keã thuâ cuãa öng bõ thûúng,; búãi vò noá khöng gêy ra taác haåi gò, nhûäng têët caã nhûäng àûúâng gûúm gêy ra http://ebooks.vdcmedia.com
 5. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 5 vïët àêm naây laâ võ Vua khuãng khiïëp cuãa chuáng. Caái tïn cuãa hùæn caâng khuãng khiïëp hún nûäa, Elbereth." "Vaâ khuãng khiïëp hún nûäa vúái Frodo laâ caái naây!" öng laåi cuái xuöëng vaâ nhêëc lïn möåt con dao daâi moãng. AÁnh saáng laånh toaã ra bïn trong noá. Khi Ngûúâi Saãi Bûúác nêng noá lïn hoå thêëy gêìn cuöëi lûúäi cuãa noá coá möåt vïët khña vaâ möåt àiïím bõ beã gaäy. Nhûng thêåm chñ khi öng àûa noá lïn trong aánh saáng, hoå vêîn nhòn noá àêìy kinh haäi, búãi vò lûúäi gûúm dûúâng nhû àang tan chaãy, vaâ biïën mêët nhû möåt laân khoái trong khöng khñ, chó coân àïí laåi caái chuöi trïn tay Ngûúâi Saãi Bûúác. "Trúâi úi!" öng kïu lïn. "Àoá chñnh laâ lûúäi dao bõ nguyïìn àaä gêy ra vïët thûúng. Bêy giúâ coân rêët hiïëm kyä nùng coá thïí duâng àïí chûäa laânh laåi àûúåc nhûäng vïët thûúng tûâ nhûäng thûá vuä khñ ma quyã naây. Nhûng töi seä laâm têët caã nhûäng gò töi coá thïí." Öng ngöìi xuöëng trïn nïìn àêët, vaâ àùåt caái chuöi dao gùm trïn àêìu göëi mònh, röìi öng haát vang chêåm raäi möåt baâi haát bùçng möåt thûá ngön ngûä cöí. Röìi öng àùåt noá sang möåt bïn, öng quay sang Frodo vaâ noái bùçng nhûäng lúâi nheå nhaâng maâ nhûäng ngûúâi khaác khöng thïí nghe àûúåc. Tûâ möåt caái tuái nhoã úã thùæt lûng, öng ruát ra nhûäng caái laá daâi. "Nhûäng caái laá naây," öng noái, "töi àaä ài khaá xa àïí tòm; vò caái cêy naây khöng moåc trïn nhûäng ngoån àöìi troåc; maâ tûâ nhûäng buåi cêy úã xa phña nam cuãa Con Àûúâng. Töi tòm thêëy noá trong boáng töëi búãi muâi cuãa nhûäng chiïëc laá cuãa noá." Öng chaâ naát möåt chiïëc laá trong nhûäng ngoán tay cuãa mònh, vaâ noá toaã ra möåt muâi thúm ngoåt vaâ hùng. "May mùæn laâ töi coá thïí tòm àûúåc noá, búãi vò noá laâ möåt dûúåc thaão maâ Con Ngûúâi úã phña Têy àaä mang àïën cho Thïë Giúái Giûäa. Hoå àùåt tïn cho noá laâ Athelas, bêy giúâ thò noá moåc raãi raác vaâ chó coá úã nhûäng núi gêìn chöî cuãa hoå úã hoùåc cùæm traåi vaâo ngaây xûa; vaâ úã phûúng Bùæc thò khöng ai biïët noá, ngoaåi trûâ nhûäng ai àaä ài vaâo Hoang Daä. Noá coá nhûäng tñnh nùng vô àaåi, nhûng vúái möåt vïët thûúng nhû thïë naây thò khaã nùng cûáu chûäa cuãa noá laâ rêët nhoã." Öng neám nùæm laá vaâo nûúác söi vaâ rûãa vïët thûúng trïn vai Frodo. Muâi cuãa húi nûúác thêåt dïî chõu, vaâ nhûäng ai khöng bõ thûúng àïìu caãm thêëy têm höìn mònh trúã nïn tônh lùång vaâ thoaãi http://ebooks.vdcmedia.com
 6. J.R.R Tolkien 6 maái. Loaâi dûúåc thaão naâo cuäng coá chuát taác duång vúái vïët thûúng, vò Frodo caãm thêëy vïët thûúng vaâ caã caãm giaác giaá buöët àang dõu ài úã bïn sûúân mònh; nhûng tay öng vêîn chûa trúã laåi vúái sûå söëng, vaâ öng khöng thïí nêng lïn hay duâng laåi baân tay mònh. Öng vö cuâng höëi hêån vïì sûå ngu döët cuãa mònh, vaâ traách mùæng mònh thêåm tïå vïì sûå thiïëu yá chñ; búãi vò bêy giúâ öng àaä nhêån thûác rùçng khi àeo chiïëc Nhêîn vaâo öng àaä khöng tuên theo ûúác muöën cuãa chñnh mònh maâ theo lïånh cuãa keã thuâ. Öng tûå hoãi laâ mònh coá phaãi chõu taân têåt vônh viïîn khöng, vaâ bêy giúâ laâm sao hoå coá thïí tiïëp tuåc cuöåc haânh trònh. Öng caãm thêëy quaá yïëu khöng thïí àûáng dêåy nöîi. Nhûäng ngûúâi khaác thaão luêån vïì chñnh vêën àïì naây. Hoå nhanh choáng quyïët àõnh rùçng phaãi rúâi khoãi Weathertop caâng súám caâng töët. "Bêy giúâ töi nghô rùçng," Ngûúâi Saãi Bûúác noái, "keã thuâ seä quan saát núi suöët mêëy ngaây qua. Nïëu Gandalf àaä tûâng àïën àêy, thò öng hùèn phaãi röìi ài, vaâ öng seä khöng trúã laåi. Duâ thïë naâo thò khi àïm xuöëng chuáng ta seä úã trong möåt tònh thïë vö cuâng nguy hiïím tûâ cuöåc têën cöng àïm qua, vaâ chuáng ta khoá maâ gùåp möëi nguy hiïím naâo hún duâ ài bêët kyâ àêu." Ngay khi trúâi àaä saáng roä, hoå vöåi vaä ùn vaâ àoáng goái haânh lyá. Frodo khöng thïí ài, nïn hoå chia söë haânh lyá thaânh böën phêìn lúán hún, vaâ àùåt Frodo lïn con ngûåa luân. Trong vaâi ngaây gêìn àêy thò tònh traång cuãa con vêåt töåi nghiïåp naây àaä caãi thiïån tuyïåt vúâi; vaâ coá veã nhû noá àaä beáo hún vaâ khoeã hún, vaâ bùæt àêìu toã ra quyïën luyïën nhûäng ngûúâi chuã múái, àùåc biïåt laâ Sam. Sûå àöëi xûã cuãa Bill Àêìy Dûúng Xó hùèn laâ rêët tïå vaâ cuöåc haânh trònh vaâo núi hoang daä thïë naây hùèn laâ töët hún nhiïìu so vúái cuöåc söëng trûúác àêy cuãa noá. Hoå bùæt àêìu khúãi haânh vïì phña nam. Àiïìu naây coá thïí nghôa laâ bùng qua Con Àûúâng, nhûng noá laâ con àûúâng nhanh nhêët àïí àïën nhûäng núi nhiïìu rûâng hún. Vaâ hoå cêìn chêët àöët; vò Ngûúâi Saãi Bûúác noái rùçng Frodo cêìn phaãi àûúåc giûä êëm, àùåc biïåt laâ vïì àïm, trong khi lûãa seä baão vïå têët caã hoå. Àoá cuäng laâ kïë hoaåch cuãa öng àïí laâm ngùæn cuöåc haânh bùçng caách cùæt ngang caái voâng lùåp lúán cuãa Con Àûúâng: tûâ phña àöng àùçng sau Weathertop noá àöíi hûúáng vaâ reä möåt hûúáng rêët röång vïì phña bùæc. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 7 Hoå chêåm chaåp vaâ cêín thêån voâng vïì nhûäng vaách àaá úã têy nam ngoån àöìi, vaâ tiïën ài möåt luác bïn lïì Con Àûúâng. Khöng coá dêëu hiïåu cuãa caác Kyå Sô. Nhûng thêåm chñ khi hoå àang vöåi vaä bùng qua hoå vêîn nghe tûâ phña xa coá hai tiïëng la: möåt gioång laånh giaá cêët tiïëng goåi vaâ möåt gioång laånh giaá traã lúâi. Hoå ruâng mònh vaâ tiïën túái trûúác, vaâ tiïën vaâo nhûäng buåi rêåm úã phña trûúác. Vuâng àêët phña trûúác hoå döëc vïì hûúáng nam, nhûng noá rêët hoang daä vaâ khöng coá àûúâng xaá gò caã; nhûäng buåi rêåm vaâ nhûäng thên cêy cùçn cöîi trong nhûäng löëi ài daây vúái nhûäng khoaãng tröëng cùçn cöîi nùçm giûäa. Coã thò ñt, khö cùçn vaâ xaám xõt; nhûäng chiïëc laá trïn caác buåi cêy thò phai maâu vaâ rúi ruång. Àoá laâ möåt vuâng àêët khöng niïìm vui, vaâ cuöåc haânh trònh cuãa hoå thò chêåm chaåp vaâ u aám. Hoå noái chuyïån rêët ñt khi hoå lï bûúác ài. Tim Frodo àêìy àau buöìn khi öng quan saát hoå ài caånh öng, àêìu cuái xuöëng vaâ lûng hoå oùçn lïn vò haânh lyá. Thêåm chñ Ngûúâi Saãi Bûúác cuäng dûúâng nhû mïåt moãi vaâ nùång nïì. Trûúác khi ngaây ài böå àêìu tiïn chêëm dûát thò vïët thûúng cuãa Frodo laåi bùæt àêìu àau trúã laåi, nhûng öng khöng noái gò vïì chuyïån naây suöët möåt luác lêu. Böën ngaây tröi qua maâ khöng coá sûå thay àöíi gò nhiïìu vïì nïìn àêët hay phong caãnh, ngoaåi trûâ viïåc phña sau hoå Weathertop àang chêåm chaåp chòm dêìn, vaâ phña trûúác hoå thò nhûäng ngoån nuái phña xa coá veã gêìn hún möåt chuát. Nhûng tûâ àoá àïën nay hoå vêîn khöng thêëy hay khöng nghe nhûäng tiïëng kïu chûáng toã keã thuâ àang àaánh dêëu àûúâng hay àang àuöíi theo hoå. Hoå rêët súå nhûäng giúâ buöíi töëi, vaâ cùæt cûã tûâng àöi canh gaác trong àïm, chúâ àúåi àïí thêëy nhûäng boáng àen leán luát xuêët hiïån bêët kyâ luác naâo trong maân àïm xaám, àûúåc chiïëu saáng lúâ múâ búãi aánh trùng sau maân mêy; nhûng hoå khöng thêëy gò, vaâ khöng nghe thêëy gò ngoaâi tiïëng nhûäng chiïëc laá vaâ coã quùæt queo. Hoå chûa hïì coá caãm giaác vïì sûå hiïån hûäu ma quyã àaä êåp àïën hoå trûúác cuöåc têën cöng trong thung luäng. Coá veã nhû àang traân trïì hy voång rùçng caác Kyå Sô àaä laåi laåc löëi hoå. Coá thïí chuáng àang chúâ àúåi àïí thûåc hiïån möåt cuöåc phuåc kñch úã vuâng àêët heåp chùng? Àïën cuöëi ngaây thûá nùm thò vuâng àêët bùçng àêìu àûúåc nêng dêìn lïn ra khoãi vuâng thung luäng caån röång raäi maâ hoå àaä ài xuöëng. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. J.R.R Tolkien 8 Luác naây thò Ngûúâi Saãi Bûúác àaä chuyïín löëi ài cuãa hoå vïì hûúáng Bùæc, vaâ àïën ngaây thûá saáu thò hoå àaä àïën àûúåc àónh cuãa möåt àûúâng döëc daâi thoai thoaãi, röìi hoå thêëy phña trûúác laâ caã múá àöìi göî löån xöån. Tûâ xa phña dûúái hoå coá thïí thêëy Con Àûúâng àaä uöën voâng qua chên nhûäng ngoån àöìi; vaâ úã phña phaãi cuãa hoå möåt con söng xaám àang saáng múâ lïn trong aánh mùåt trúâi nhaân nhaåt. ÚÃ khoaãng caách xa hoå coá thïí thoaáng thêëy möåt con söng khaác trong thung luäng quaá nûãa bõ sûúng muâ che phuã. "Töi súå laâ chuáng ta phaãi trúã laåi Con Àûúâng möåt luác," Ngûúâi Saãi Bûúác noái. "Bêy giúâ chuáng ta phaãi àïën Con Söng Hoarwell, maâ ngûúâi Elves goåi laâ Mithïithl. Noá chaãy doåc ra khoãi Ettenmoors, àöí lûúån xuöëng phña bùæc cuãa Rivendell, vaâ nhêåp vaâo doâng Nûúác To úã phña Nam. Sau àoaån àoá thò möåt söë ngûúâi goåi laâ Luä Xaám. Àoá laâ möåt con nûúác lúán trûúác khi noá àïën àûúåc vúái Biïín. Khöng coá caách naâo vûúåt qua noá tûâ dûúái nguöìn cuãa noá úã Ettermoors, ngoaâi trûâ Cêy Cêìu Cuöëi Cuâng maâ Con Àûúâng bùng qua." "Thïë con söng kia maâ chuáng ta coá thïí thêëy tûâ xa úã àêëy laâ gò?" Merry hoãi. "Àoá laâ Nûúác To, Bruinen cuãa Rivendell," Ngûúâi Saãi Bûúác traã lúâi. "Con Àûúâng chaåy bùng qua lïì cuãa nhûäng ngoån àöìi suöët nhiïìu dùåm tûâ Cêy Cêìu dêîn àïën Khuác Caån cuãa Bruinen. nhûng töi vêîn chûa nghô xem chuáng ta seä bùng qua doâng nûúác bùçng caách naâo. Tûâng con söng nöëi tiïëp nhau! Chuáng ta seä thêåt sûå may mùæn nïëu Cêy Cêìu Cuöëi Cuâng khöng chöëng laåi chuáng ta." Ngaây höm sau, vaâo luác saáng súám, hoå laåi ài xuöëng vuâng biïn giúái cuãa Con Àûúâng. Sam vaâ Ngûúâi Saãi Bûúác ài trûúác, nhûng hoå khöng thêëy dêëu hiïåu gò cuãa bêët kyâ ngûúâi lûä khaách hay kyå sô naâo. Dûúái boáng töëi cuãa nhûäng ngoån àöìi úã àêy coá chuát nûúác mûa. Ngûúâi Saãi Bûúác cho rùçng noá àaä rúi xuöëng hai ngaây trûúác àêy, vaâ àaä laâm tröi ài têët caã caác dêëu chên. Khöng coá ngûúâi cûúäi ngûåa naâo bùng qua àêy tûâ luác àoá, nhû nhûäng gò maâ öng coá thïí thêëy. Hoå vöåi vaä lao doåc ài hïët töëc lûåc, vaâ sau möåt vaâi dùåm thò hoå thêëy Cêy Cêìu Cuöëi Cuâng phña trûúác, úã dûúái àónh cuãa möåt àûúâng döëc phùèng ngùæn. Hoå súå phaãi thêëy nhûäng boáng àen àúåi sùén úã àêëy, nhûng hoå khöng thêëy gò. http://ebooks.vdcmedia.com
 9. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 9 Ngûúâi Saãi Bûúác dêîn hoå àïën êín dûúái möåt buåi cêy úã bïn Con Àûúâng, trong khi öng ài vïì phña trûúác àïí thaám hiïím. Möåt luác sau öng vöåi vaä quay vïì. "Töi khöng thêëy dêëu hiïåu naâo cuãa keã thuâ," öng noái, "vaâ töi khöng biïët laâ àiïìu naây coá yá nghôa nhû thïë naâo. Nhûng töi tòm thêëy möåt thûá rêët laå." Öng chòa tay ra, vaâ àûa ra möåt mêîu chêu baáu maâu xanh nhaåt. "Töi thêëy noá úã trong àaám buân giûäa Cêy Cêìu," öng noái. "Àoá laâ beryl, möåt hoân àaá cuãa ngûúâi elf. Noá àûúåc àùåt àoá, hay chó vö tònh rúi xuöëng, töi khöng thïí noái àûúåc; nhûng noá mang cho töi hy voång. Töi seä duâng noá nhû möåt dêëu hiïåu rùçng chuáng ta coá thïí bùng qua Cêy Cêìu; nhûng sau àoá thò töi khöng daám àïën vúái Con Àûúâng maâ khöng coá möåt dêëu hiïåu roä hún." Vaâ hoå laåi tiïëp tuåc ài ngay. Hoå bùng qua Cêy Cêìu möåt caách an toaân, chùèng nghe thêëy gò ngoaâi tiïëng nûúác xoaáy qua ba cöíng voâm lúán. Ài möåt dùåm nûäa hoå ài vaâo möåt khe nuái dêîn vïì phña bùæc xuyïn qua nhûäng daäy àêët döëc nùçm úã phña traái Con Àûúâng. ÚÃ àêëy Ngûúâi Saãi Bûúác reä sang möåt bïn, vaâ hoå súám thêëy mònh laåc trong möåt vuâng múâ thêîm nhûäng thên cêy töëi tùm moåc àêìy giûäa chên cuãa nhûäng ngoån àöìi uã ruä. Caác hobbit vui mûâng khi àûúåc rúâi khoãi nhûäng vuâng àêët u aám vaâ Con Àûúâng nguy hiïím; nhûng vuâng àêët naây coá veã àe doaå vaâ khöng thên thiïån. Khi hoå ài tiïëp thò nhûäng ngoån àöìi coá veã àûúåc nêng dêìn lïn. Àêy àoá trïn nhûäng reão cao vaâ choáp nuái hoå thoaáng thêëy nhûäng bûác tûúâng àaá cöí àaåi, vaâ nhûäng ngoån thaáp bõ huyã hoaåi: chuáng coá möåt veã rêët àaáng ngaåi. Frodo, ngûúâi khöng phaãi ài böå, coá thúâi gian àïí nhòn vïì phña trûúác vaâ nghi nghô. Öng nhúá laåi cêu chuyïån cuãa Bilbo vïì cuöåc haânh trònh cuãa öng vaâ nhûäng ngoån thaáp àêìy àe doaå úã nhûäng ngoån àöìi phña bùæc Con Àûúâng, trong laâng quï gêìn vúái khu rûâng Quyã Khöíng Löì núi maâ cuöåc phiïu lûu nghiïm troång àêìu tiïn cuãa öng àaä xaãy ra. Frodo àoaán laâ rùçng luác naây hoå àang úã cuâng möåt vuâng àêët, vaâ tûå hoãi khöng biïët hoå coá vö tònh bùng qua gêìn núi àoá khöng. "Ai söëng trong vuâng àêët naây?" öng hoãi. "Vaâ ai àaä dûång lïn nhûäng ngoån thaáp naây?" Àêy laâ vuâng àêët quyã khöíng löì aâ?" http://ebooks.vdcmedia.com
 10. J.R.R Tolkien 10 "Khöng!" Ngûúâi Saãi Bûúác noái. "Quyã Khöíng Löì khöng biïët xêy dûång. Khöng ai söëng úã vuâng àêët naây caã. Con Ngûúâi àaä tûâng söëng úã àêy, trûúác àêy rêët lêu; nhûng hiïån nay khöng coân nûäa. Hoå trúã thaânh thaânh nhûäng con ngûúâi àöåc aác, nhû truyïìn thuyïët àaä kïí, vò hoå àaä úã dûúái boáng töëi cuãa Angmar. Nhûng têët caã àaä bõ phaá huyã trong cuöåc chiïën tranh àaä dêîn Vûúng quöëc Phña Bùæc àïën sûå kïët liïîu cuãa noá. Nhûng luác naây thò nhûäng ngoån àöìi àaä quïn laäng noá tûâ rêët lêu, cho duâ boáng töëi vêîn coân nùçm trïn vuâng àêët." "Öng àaä biïët vïì cêu chuyïån naây úã àêu, nïëu nhû têët caã caác vuâng àêët àïìu vùæng lùång vaâ quïn laäng?" Peregrin hoãi. "Chim choác vaâ muöng thuá khöng kïí laåi nhûäng cêu chuyïån naây cho con chaáu cuãa chuáng." "Ngûúâi thûâa kïë cuãa Elendil khöng quïn laäng têët caã moåi chuyïån trong quaá khûá," Ngûúâi Saãi Bûúác noái; "vaâ coân nhiïìu thûá khaác töi khöng thïí kïí vêîn coân àûúåc nhúá úã Rivendell." "Öng coá thûúâng àïën Rivendell chûá?" Frodo noái. "Thûúâng," Ngûúâi Saãi Bûúác noái. "Töi söëng úã àêëy möåt thúâi gian, vaâ töi vêîn thûúâng vïì àoá khi coá thïí. Traái tim cuãa töi úã àêët, nhûng söë phêån cuãa töi khöng phaãi laâ ngöìi nghó ngúi an bònh, thêåm chñ trong nhûäng ngöi nhaâ yïn aã úã Elrond." Luác naây nhûäng ngoån àöìi bùæt àêìu vêy lêëy hoå. Con Àûúâng àùçng sau hoå dêîn àïën Söng Bruinen, nhûng caã hai àïìu àaä khuêët khoãi têìm nhòn. Caác lûä khaách ài vaâo möåt thung luäng daâi; heåp, cheã sêu, töëi tùm vaâ lùång leä. Cêy cöëi vúái nhûäng göëc rïî giaâ vaâ chùçng chõt treo ruã xuöëng caác vaách àaá, vaâ döìn laåi àùçng sau nhûäng vaách döëc cao cuãa rûâng thöng. Caác hobbit trúã nïn rêët mïåt moãi. Hoå ài rêët chêåm, búãi vò hoå bùng qua möåt vuâng àêët khöng àûúâng saá, ngöín ngang cêy ngaä vaâ àaá vúä. Khi coá thïí thò hoå traánh phaãi leo àïí àúä cho Frodo, vaâ búãi vò thêåt sûå rêët khoá àïí tòm möåt con àûúâng dêîn lïn khoãi nhûäng thung luäng heåp. Hoå àaä traãi qua hai ngaây taåi àêy khi thúâi tiïët bùæt àêìu êím ûúát. Gioá bùæt àêìu thöíi maånh ra khoãi phña Têy vaâ raãi nûúác xuöëng nhûäng vuâng biïín phña xa trïn nhûäng caái àêìu àen cuãa nhûäng ngoån àöìi trong nhûäng cún mûa nhû truát nûúác. Àïën hoaâng hön thò hoå àaä ûúát http://ebooks.vdcmedia.com
 11. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 11 àêîm, vaâ buöíi cùæm traåi cuãa hoå cûåc kyâ aãm àaåm, vò hoå khöng coá thûá gò àïí àöët lûãa caã. Ngaây tiïëp theo thò nhûäng ngoån àöìi vêîn tiïëp tuåc nhö lïn cao hún vaâ döëc hún phña trûúác hoå, vaâ hoå bùæt buöåc phaãi quay sang phña bùæc, ra khoãi löëi ài cuãa mònh. Ngûúâi Saãi Bûúác coá veã nhû bùæt àêìu lo lùæng: hoå àaä ra khoãi Weathertop gêìn mûúâi ngaây, vaâ söë lûúng thûåc dûå trûä cuãa hoå àaä bùæt àêìu giaãm ài nhiïìu. Trúâi vêîn tiïëp tuåc mûa. Àïm àoá hoå cùæm traåi trïn möåt daãi àaá vúái möåt bûác tûúâng àaá phña sau, úã àêëy coá möåt caái hang caån, möåt caái höëc nöng ùn vaâo vaách àaá. Frodo khöng nguã àûúåc. Caái laånh vaâ êím ûúát khiïën cho vïët thûúng cuãa öng caâng àau hún bao giúâ hïët. vaâ sûå àau nhûác cuâng vúái caãm giaác laånh khiïëp khiïën öng khöng thïí nguã. Öng nùçm sêëp, quay ài quay laåi vaâ lùæng nghe möåt caách khiïëp súå nhûäng tiïëng àöång tröåm thêìm cuãa ban àïm: gioá thöíi trïn caác keä àaá, nûúác nhoã gioåt, möåt vïët nûát, tiïëng rúi tuác tùæc thònh lònh cuãa nhûäng hoân àaá. Öng caãm thêëy nhû caác boáng àen àang tiïën túái vêy phuã lêëy öng; nhûng khi öng ngöi dêåy thò öng khöng thêëy gò ngoaâi caái lûng cuãa Ngûúâi Saãi Bûúác àang ngöìi guâ lïn, nhaã khoái tûâ caái têíu, vaâ quan saát. Öng nùçm xuöëng trúã laåi vaâ chòm vaâo nhûäng giêëc mú khoá chõu, trong àoá öng àang ài trïn coã trong ngöi vûúân úã Quêån cuãa öng, nhûng coá veã nhû nhaåt nhoaâ vaâ mú höì, khöng roä raâng nhû nhûäng caái boáng àen cao lúán àang àûáng nhòn xuöëng tûâ trïn haâng raâo. Vaâo buöíi saáng, öng thûác dêåy vaâ thêëy laâ mûa àaä ngûâng rúi. Nhûäng àaám mêy vêîn daây, nhûng chuáng àang tan dêìn, vaâ nhûäng khoaãng trúâi xanh nhaåt àaä xuêët hiïån giûäa chuáng. Gioá àang thöíi trúã laåi. Hoå khöng khúãi haânh súám. Ngay sau bûäa ùn saáng laånh leäo vaâ àún sú, Ngûúâi Saãi Bûúác laåi möåt mònh boã ài, noái nhûäng ngûúâi khaác úã laåi dûúái búâ vaách àaá, cho àïën khi öng quay laåi. Öng leo lïn, nïëu öng coá thïí, vaâ nhòn laåi daãi àêët. Khi öng trúã xuöëng thò öng khöng noái gò chùæc chùæn. "Chuáng ta àaä ài quaá xa vïì phña bùæc," öng noái, "vaâ chuáng ta phaãi tòm möåt con àûúâng naâo àoá àïí trúã laåi phña nam. Nïëu chuáng ta cûá tiïëp tuåc thò chuáng ta seä ài vaâo Ettendales nùçm xa úã phña bùæc cuãa Rivendell. Àoá laâ vuâng àêët cuãa quyã khöíng löì, vaâ töi khöng biïët nhiïìu vïì núi àoá. Coá thïí laâ chuáng ta seä tòm thêëy àûúâng qua vaâ voâng àïën Rivendell úã http://ebooks.vdcmedia.com
 12. J.R.R Tolkien 12 phña bùæc; nhûng noá seä rêët daâi, vò töi khöng biïët àûúâng, vaâ bûúác chên cuãa cuãa chuáng ta seä khöng àïën núi àûúåc. Vò vêåy bùçng caách naâo àoá chuáng ta phaãi tòm cho àûúåc Khuác Caån Bruinen." Trong phêìn coân laåi cuãa ngaây hoå boâ lïn nhûäng búâ àûúâng àêìy àaá. Hoå tòm thêëy möåt löëi ài nùçm giûäa hai ngoån àöìi dêîn hoå vaâo möåt thung luäng chaåy vïì phña àöng nam, hûúáng maâ hoå àang muöën ài; nhûng àïën cuöëi ngaây thò hoå laåi laåi thêëy con àûúâng cuãa mònh laåi bõ chùån ngang búãi möåt moãm àêët cao; nhûäng caånh töëi cuãa noá tûúng phaãn vúái bêìu trúâi meã lúãm chúãm rùng cuãa möåt lûúäi cûa cuân. Hoå phaãi lûåa choån giûäa viïåc quay laåi hoùåc leo qua noá. Hoå quyïët àõnh laâ thûã leo lïn trûúác, nhûng viïåc naây cho thêëy laâ rêët khoá khùn. Liïìn àoá Frodo bùæt buöåc phaãi xuöëng ngûåa vaâ cöë leo lïn bùçng chên. Thêåm chñ nhû thïë hoå cuâng thûúâng thêëy khaá tuyïåt voång àïí dêîn boån ngûåa luân lïn, hoùåc thêåt sûå tòm möåt con àûúâng cho chuáng, khi chuáng àang chúã nùång nhû thïë. AÁnh saáng àaä gêìn nhû tùæt, vaâ têët caã hoå àaä kiïåt sûác, thò cuöëi cuâng hoå cuäng àïën àûúåc àónh. Hoå leo vaâo möåt àoaån àeâo yïn ngûåa nùçm giûäa hai àiïím cao nhêët, vaâ vuâng àêët laåi àöí xuöëng cheo leo trúã laåi, chó vúái möåt khoaãng caách ngùæn phña trûúác. Frodo àöí mònh xuöëng, vaâ nùçm vêåt ra àêët run rêíy. Tay öng chùèng coân sûác söëng, sûúân vaâ vai öng thò nhû coá möåt caái moáng vuöët laånh giaá àang bêëu vaâo. Cêy cöëi vaâ vaách àaá chung quanh öng veã nhû àêìy töëi tùm vaâ aãm àaåm. "Chuáng ta khöng thïí ài xa hún nûäa." Merry noái vúái Ngûúâi Saãi Bûúác. "Töi súå laâ nhû thïë laâ quaá nhiïìu cho Frodo. Töi lo lùæng cho cêåu ta àïën phaát khiïëp. Chuáng ta laâm gò àêy? Öng nghô laâ úã Rivendel hoå seä cûáu chûäa àûúåc cho cêåu ta khöng, nïëu chuáng ta àïën àûúåc àêëy?" "Chuáng ta seä xem," Ngûúâi Saãi Bûúác traã lúâi. "Töi khöng thïí laâm gò hún úã núi hoang daä naây; vaâ chñnh vò vïët thûúng cuãa öng ta maâ töi rêët lo lùæng vöåi vaä. Nhûng töi àöìng yá laâ töëi nay chuáng ta khöng thïí ài xa hún nûäa." "Coá chuyïån gò vúái chuã töi thïë?" Sam hoãi bùçng möåt gioång thêëp, nhòn àêìy van lún vïì phña Ngûúâi Saãi Bûúác. "Vïët thûúng cuãa öng êëy http://ebooks.vdcmedia.com
 13. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 13 nhoã thöi maâ, vaâ noá àaä gêìn nhû liïìn da. Chùèng coá gò ngoaâi möåt vïët laånh trùæng trïn vai öng êëy." "Frodo àaä bõ vuä khñ cuãa Keã Thuâ chaåm vaâo," Ngûúâi Saãi Bûúác noái, "vaâ coá möåt loaåi chêët àöåc hay pheáp quyã naâo àoá maâ vûúåt töëng noá ra vûúåt ra ngoaâi khaã nùng cuãa töi . Nhûng haäy giûä hy voång, Sam aå." Àïm rêët laånh trïn moãm àêët cao naây. Hoå nhoám möåt ngoån lûãa nhoã dûúái caái göëc àêìy mêëu cuãa möåt ngoån thöng giaâ, noá ruä xuöëng möåt höë caån: nhòn giöëng nhû thïí coá möåt hoân àaá àaä àûúåc lêëy ra khoãi àêëy. Hoå ngöìi tuåm laåi bïn nhau. Gioá thöíi giaá laånh theo con àûúâng, vaâ hoå nghe thêëy nhûäng àónh cêy ruä xuöëng bïn dûúái àang rïn ró vaâ thúã daâi. Frodo nùçm nûãa mú nûãa tónh, tûúãng tûúång àïën nhûäng caái caánh töëi tùm khöng coá têån cuâng àang vêîy maånh phña trïn öng, vaâ röìi trïn nhûäng caái caánh àoá nhûäng keã truy àuöíi àang tòm kiïëm öng úã têët caã moåi hang höë trïn nhûäng ngoån àöìi. Bònh minh cuãa buöíi saáng àang àïën raång rúä vaâ vui tûúi; khöng khñ trong laânh, aánh saáng hiïån ra múâ aão vaâ roä raâng trïn bêìu trúâi àaä taånh mûa. Têm höìn hoå laåi àûúåc khuyïën khñch, nhûng hoå chúâ mùåt trúâi àïí sûúãi êëm tay chên àaä giaá laånh cûáng caã laåi cuãa mònh. ngay khi noá vûâa toaã saáng, Ngûúâi Saãi Bûúác àaä dêîn Merry ài cuâng vúái öng àïí khaão saát vuâng àêët úã trïn cao phña àöng cuãa con àûúâng. Mùåt trúâi àaä lïn vaâ àang toaã saáng rûåc rúä khi hoå trúã laåi vúái nhiïìu tin tûác töët laânh hún. Luác naây thò coá veã nhû hoå àaä ài àuáng àûúâng . Nïëu tiïëp tuåc ài xuöëng sûúân xa hún cuãa moãm àêët, hoå seä àïën àûúåc Rùång Nuái phña bïn traái. ÚÃ möåt söë neão àûúâng phña trûúác Ngûúâi Saãi Bûúác àaä laåi thêëy laåi àûúåc Nûúác To, vaâ öng biïët rùçng, cho duâ àang êín sau têìm nhòn, Con Àûúâng àïën Khuác Caån àang nùçm khöng xa Doâng Söng vaâ àang nùçm úã möåt bïn sûúân gêìn vúái hoå nhêët. "Chuáng ta phaãi trúã laåi Con Àûúâng," öng noái. "Chuáng ta khöng thïí hy voång tòm thêëy möåt con àûúâng bùng qua nhûäng ngoån àöìi naây. Duâ cho möëi nguy hiïím naâo coá thïí àang bao vêy noá, thò Con Àûúâng vêîn laâ löëi duy nhêët cuãa chuáng ta àïí àïën àûúåc Khuác Caån." Ngay khi àaä ùn xong thò hoå bùæt àêìu khúãi haânh trúã laåi. Hoå chêåm chaåp leo xuöëng sûúân phña nam cuãa moãm àêët; nhûng con http://ebooks.vdcmedia.com
 14. J.R.R Tolkien 14 àûúâng naây hoaá ra laåi dïî hún hoå tûúãng nhiïìu, vò búâ vaách úã phña naây àúä döëc hún nhiïìu, vaâ nhanh choáng sau àoá Frodo àaä coá thïí cûúäi ngûåa trúã laåi. Con ngûåa giaâ töåi nghiïåp cuãa Bill Àêìy Dûúng Xó àaä böåc löå möåt taâi nùng bêët ngúâ trong viïåc tòm àûúâng, vaâ àaä traánh àûúåc cho chuã noá têët caã nhûäng caái xoác naãy coá thïí. Tinh thêìn cuãa caã àöåi laåi lïn trúã laåi. Thêåm chñ caã Frodo cuäng caãm thêëy khaá hún trong aánh saáng ban ngaây, nhûng chöëc chöëc thò laåi coá nhû coá möåt maân sûúng phuã trûúác têìm nhòn cuãa öng, vaâ öng vêîy tay trûúác mùæt mònh. Pippin vûúåt lïn trûúác nhûäng ngûúâi khaác möåt khoaãng. Thònh lònh öng quay laåi vaâ goåi vúái hoå. "Coá möåt con àûúâng úã àêy!" öng la lïn. Khi hoå àïën túái chöî öng, hoå thêëy rùçng öng àaä khöng sai: úã àêëy roä raâng laâ múã àêìu cuãa möåt con àûúâng, àang leo lïn vúái nhiïìu khuác lûúån dêîn ra khoãi nhûäng caánh rûâng nùçm phña dûúái vaâ biïën ra khoãi àónh àöìi phña sau. Trong nhûäng vuâng àêëy naây noá múâ nhaåt vaâ moåc cao lïn, hoùåc bõ cheån vúái nhûäng hoân àaá rúi vaâ cêy cöëi, nhûng coá veã nhû àaä coá möåt luác noá àûúåc duâng rêët nhiïìu. Àoá laâ möåt con àûúâng àûúåc taåo ra tûâ nhûäng caánh tay maånh meä vaâ àöi chên rùæn chùæc. Àoá àêy laâ nhûäng caái cêy giaâ àaä bõ chùåt hoùåc àöën ngaä, vaâ nhûäng hoân àaá to àaä àûúåc cheã ra hoùåc nghiïng vïì möåt bïn àïí múã àûúâng. Hoå ài theo löëi moân naây möåt luác, vò noá cho hoå löëi ài dïî daâng nhêët àïí ài xuöëng, nhûng hoå ài rêët cêín thêån, vaâ sûå lo lùæng cuãa hoå caâng gia tùng khi hoå vaâo nhûäng caánh rûâng töëi, vaâ con àûúâng trúã nïn roä vaâ röång hún. Thònh lònh möåt daäy cêy linh sam hiïån ra chaåy döëc xuöëng theo àûúâng vaách, röìi àöåt ngöåt reä vïì hûúáng traái cuãa nhûäng vaách àaá cuãa ngoån àöìi. Khi hoå àïën àûúåc ngaä reä, hoå nhòn quanh vaâ thêëy möåt con àûúâng dêîn lïn möåt daäy àêët phña dûúái bïì mùåt cuãa möåt vaách thêëp àêìy cêy cöëi. Trïn bûác tûúâng àaá úã àêëy laâ möåt caái cûãa quanh co kheáp húâ trïn möåt caái baãn lïì lúán. Têët caã hoå dûâng laåi bïn ngoaâi caánh cûãa. Hùèn laâ möåt caái hang hoùåc möåt cùn phoâng àaá àùçng say, nhûng trong vuâng töëi lúâ múâ bïn trong thò khöng thïí thêëy àûúåc gò caã. Ngûúâi Saãi Bûúác, Sam vaâ Merry duâng têët caã sûác maånh cuãa mònh àïí cöë àêíy caánh cûãa múã röång hún, vaâ röìi Ngûúâi Saãi Bûúác vaâ Merry ài vaâo. Hoå khöng ài xa, vò trïn nïìn àêët àêìy nhûäng caái xûúng cuä, vaâ khöng thïí thêëy gò khaác http://ebooks.vdcmedia.com
 15. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 15 gêìn löëi vaâo ngoaåi trûâ möåt söë nhûäng caái loå vaâ bònh vúä to tûúáng tröëng röîng. "Chùæc chùæn rùçng àêy laâ möåt caái hang cuãa quyã khöíng löì, nïëu nhû àaä tûâng coá möåt tïn úã àêy!" Pippin noái. "Ra thöi naâo, caã hai öng, vaâ chuáng ta haäy ài thöi. Bêy giúâ thò chuáng ta àaä biïët ai laâ ngûúâi àaä taåo ra con àûúâng naây vaâ chuáng ta nïn ài nhanh thöi." "Khöng cêìn àêu, töi nghô vêåy," Ngûúâi Saãi Bûúác noái, goåi voång ra. "Chùæc hùèn rùçng àêy laâ möåt caái hang cuãa quyã khöíng löì, nhûng coá veã nhû noá àaä àûúåc boã hoang tûâ lêu lùæm röìi. Töi khöng nghô laâ chuáng ta cêìn phaãi súå. Nhûng cûá àïí chuáng ta cêín thêån tiïëp tuåc ài xuöëng àaä, vaâ chuáng ta seä xem." Con àûúâng laåi tiïëp tuåc dêîn lïn tûâ nïìn àêët, vaâ laåi reä phaãi bùng qua möåt khoaãng àêët bùçng phùèng àêm vaâo vaách rûâng daây bïn dûúái. Pippin, khöng thñch toã ra cho Ngûúâi Saãi Bûúác thêëy laâ öng àang súå, tiïëp tuåc ài àêìu vúái Merry. Sam vaâ Ngûúâi Saãi Bûúác ài sau, möîi ngûúâi möåt bïn con ngûåa luân cuãa Frodo, vò con àûúâng bêy giúâ àaä àuã röång cho böën hoùåc nùm hobbit cuâng soáng bûúác. Nhûng hoå ài chûa àûúåc bao xa thò Pippin quay laåi, theo sau laâ Merry. Caã hai àïìu coá veã khiïëp àaãm." "Coá nhûäng tïn quyã khöíng löì!" Pippin höín hïín. "Chuáng úã ngay phña dûúái trong nhûäng caánh rûâng caách àêy khöng xa. Chuáng töi àaä thoaáng thêëy chuáng qua nhûäng thên cêy. Chuáng rêët lúán!" "Chuáng ta seä àïën vaâ quan saát chuáng," Ngûúâi Saãi Bûúác noái, nhùåt möåt caái gêåy lïn. Frodo khöng noái gò, nhûng Sam coá veã rêët súå. Mùåt trúâi luác naây àaä lïn cao, vaâ noá chiïëu saáng xuöëng qua nhûäng caânh cêy àaä bõ daåt búát cuãa nhûäng ngoån cêy, vaâ chiïëu saáng roä con àûúâng bùçng nhûäng vïåt saáng. Hoå thònh lònh ngûâng laåi bïn möåt lïì àûúâng, vaâ nhòn xuyïn qua caác thên cêy, nñn thúã. Coá nhûäng tïn quyã khöíng löì àang àûáng àoá: ba tïn lúán. Möåt tïn àang khom mònh xuöëng, vaâ hai tïn kia àang àûáng nhòn hùæn. http://ebooks.vdcmedia.com
 16. J.R.R Tolkien 16 Ngûúâi Saãi Bûúác bûúác thùèng àïën möåt caách húâ hûäng. "Àûáng thùèng dêåy, cuåc àaá giaâ naây!" öng noái, vaâ àêåp caái gêåy cuãa mònh lïn tïn khöíng löì àang khom xuöëng. Khöng coá gò xaãy ra. Caác hobbit haá höëc möìm kinh haäi, vaâ röìi Frodo bêåt cûúâi. "AÂ!" öng noái. "Chuáng ta àaä quïn lõch sûã gia àònh mònh röìi! Àêy hùèn chñnh laâ ba tïn àaä bõ öng Gandalf bùæt, àang tranh caäi xem caách naâo thñch húåp àïí nêëu chñn mûúâi ba ngûúâi luân vaâ möåt hobbit." "Töi khöng biïët laâ chuáng ta àang úã gêìn núi êëy!" Pippin noái. Öng biïët roä chuyïån naây. Bilbo vaâ Frodo thûúâng hay kïí laåi noá; nhûng thêåt sûå ra öng chûa bao giúâ tin noá.Thêåm chñ ngay caã luác naây öng cuäng àang nhòn nhûäng tïn quyã khöíng löì àaá vúái veã nghi ngúâ, tûå hoãi khöng biïët coá pheáp thuêåt naâo coá thïí thònh lònh laâm chuáng söëng laåi khöng, "Öng àaä quïn khöng chó lõch sûã gia àònh, vaâ têët caã caác öng àaä tûâng biïët vïì boån quyã khöíng löì." Ngûúâi Saãi Bûúác noái. "Luác naây aánh saáng ban ngaây àang traân ngêåp búãi mùåt trúâi raång rúä, thïë maâ caác võ laåi tòm caách laâm töi súå vïì cêu chuyïån cuãa nhûäng tïn quyã khöíng löì söëng àang àúåi chuáng ta trïn traãng àêët naây! Vaâ duâ sao thò caác öng cuäng coá thïí thêëy laâ möåt tïn trong söë chuáng coá möåt caái töí chim cuä ngay sau tai hùæn. Àoá hùèn phaãi laâ möåt moán trang sûác kyâ quaái nhêët cho möåt tïn quyã khöíng löì söëng!" Têët caã boån hoå cûúâi phaá lïn. Frodo caãm thêëy tinh thêìn mònh söëng trúã laåi: sûå nhùæc nhúã laåi vïì cuöåc phiïu lûu thaânh cöng àêìu tiïn cuãa Bilbo thêåt coá taác duång cöí vuä. Mùåt trúâi cuäng trúã nïn êëm aáp vaâ dïî chõu, vaâ maân sûúng trûúác mùæt öng coá veã nhû àaä mêët ài khaá nhiïìu. Hoå nghó ngúi möåt luác trong traãng àêët, vaâ ùn bûäa giûäa ngaây ngay dûúái boáng àen cuãa nhûäng caái chên lúán cuãa nhûäng tïn quyã khöíng löì. "Sau khöng ai àoá haát cho chuáng ta nghe möåt chuát nhó, khi maâ mùåt trúâi vêîn coân cao?" Merry noái, khi hoå àaä ùn song. "Chuáng ta àaä khöng hïì haát hay kïí chuyïån gò suöët mêëy ngaây röìi." "Chùèng hïì coá tûâ khi rúâi Weathertop." Frodo noái. Nhûäng ngûúâi khaác nhòn öng. "Àûâng lo vïì töi!" öng thïm vaâo. "Töi caãm http://ebooks.vdcmedia.com
 17. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 17 thêëy khaá hún nhiïìu röìi, nhûng töi khöng nghô laâ töi coá thïí haát. Coá thïí laâ Sam seä àaâo àûúåc caái gò àoá tûâ trñ nhúá cuãa anh ta." "Naâo, Sam!" Merry noái. "Hùèn laâ coân nhiïìu thûá àûúåc chûáa trong àêìu anh hún laâ anh tûúãng." "Töi khöng biïët," Sam noái. "Nhûng noá phuâ húåp vúái caái gò? Noá khöng phaãi laâ caái maâ töi coá thïí goåi möåt caách chñnh thöëng laâ thú, nïëu caác ngaâi hiïíu töi: chó laâ möåt múá vö nghôa. Nhûng nhûäng hònh aãnh xûa naây mang noá trúã laåi vaâo têm höìn töi." Anh àûáng dêåy, tay chùæp sau lûng, nhûng thïí anh àang úã trûúâng hoåc, anh bùæt àêìu haát bùçng möåt êm àiïåu cuä. Tïn quyã khöíng löì ngöìi àún àöåc trïn taãng àaá Nhai tïåu taåo toáp teáp mêîu xûúng khö Àaä nhiïìu nùm hùæn chó tuyïìn nhai noá Vò thõt thò ngaây caâng khoá thêëy Laâm ài! Nhai ài! Lêìn naây thò hùæn söëng àún àöåc trïn nhûäng ngoån àöìi Vaâ thõt thò ngaây caâng khoá thêëy ÚÃ trïn àêëy Tom mang nhûäng caái uãng to Öng noái vúái tïn quyã khöíng löì: "Anh àang gùåp caái gò vêåy, Chuáa úi? Noá giöëng nhû khuác cùèng chên öng Tim cuãa töi Àaáng lyá noá àang yïn nghó dûúái nêëm möì Nêëm möì! Saân möì! Tim àaä ài xa nhiïìu nùm nay Vaâ töi nghô rùçng öng àaä nùçm dûúái möå sêu "Cêåu nhoã," Quyã khöíng löì noái, "töi àaä tröåm khuác xûúng naây. Nhûng nhûäng khuác xûúng nùçm dûúái caái höë coá yá nghôa gò? Öng dûúång àaä chïët nhû möåt khuác chò, Vaâ töi àaä tòm thêëy khuác xûúng öëng cuãa öng ta úã phña trûúác, http://ebooks.vdcmedia.com
 18. J.R.R Tolkien 18 Xûúng thiïëc! Xûúng öëng! Öng ta coá thïí chia xeã noá vúái möåt tïn quyã khöíng löì khöën khöí giaâ nua Vò öng khöng cêìn khuác xûúng öëng ngaây xûa." Tom noái: "Töi chùèng thêëy vò sao loaåi ngûúâi nhû anh Laåi chùèng àïí cho laá ruång yïn nghó dûúái möì xanh Vúái khuác xûúng tay hay chên cuãa cuãa ngûúâi cha töi goåi laâ anh Haäy àûa laåi àêy khuác xûúng cuä êëy! Àûa ngay! Traã ngay! Cho duâ öng àaä chïët, thò noá vêîn thuöåc vïì öng Haäy àûa laåi khuác xûúng cuä êëy ngay!" "Chó àïí maâ chúi thöi," Quyã khöíng löì noái, cûúâi khan," "Ta cuäng seä ùn caã mi, vaâ seä nhai xûúng mi, Thõt tûúi ngoåt lõm seä thùèng àûúâng maâ ài! Ta seä thûã thõt mi trïn rùng ta, Xem naâo! Coi naâo! Ta àaä chaán nhai xûúng vaâ da cuä, Ta muöën cheán mi cho bûäa chiïìu nay." Nhûng ngay khi hùæn nghô laâ bûäa khuya àaä úã trong tay, Thò hùæn thêëy tay hùæn àaä bõ nùæm chùåt. Trûúác khi hùæn nghô gò, Tom àaä luöìn ra sau Vaâ cho hùæn nïëm àöi uãng cuãa mònh Caãnh caáo hùæn! Nguyïìn ruãa hùæn! Vúái möåt cuá uãng vaâo möng, Tom nghô thïë, Seä laâ caách cho hùæn biïët àiïìu Nhûng da thõt cuãa tïn quyã khöíng löì coân cûáng hún àaá taãng http://ebooks.vdcmedia.com
 19. CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 19 Khi hùæn àaä ngöìi lò trïn nhûäng ngoån àöìi suöët bao nhiïu nùm thaáng Àaá hùæn cuäng nhû àaá vaâo chên nuái Vò möng cuãa tïn quyã khöíng löì chùèng caãm thêëy gò Boác ài! Chûäa ài! Tïn Quyã khöíng löì giaâ cûúâi phaá, khi hùæn nghe tiïëng Tom rïn, Vaâ hùæn biïët ngoán chên öng àang àau Chên Tom àaä bõ liïåt, kïí tûâ khi öng vïì nhaâ Vaâ caái chên khöng uãng laâ caái coân khêåp khiïîng sau cuâng; Nhûng tïn Quyã khöíng löì khöng quan têm, vaâ hùæn vêîn ngöìi àêëy Vúái khuác xûúng maâ hùæn àaä lêëy ài tûâ chuã noá. Tïn giïët ngûúâi! Tïn tröåm xûúng! Chöî cuãa tïn Quyã khöíng löì giaâ vêîn thïë Vúái khuác xûúng hùæn àaä lêëy ài tûâ chuã noá! "Hay, àiïìu naây seä caãnh caáo têët caã chuáng ta!" Merry phaá lïn cûúâi. "Cuäng vò thïë maâ öng duâng gêåy chûá khöng duâng tay, Ngûúâi Saãi Bûúác!" "Anh nghe nhûäng àiïìu naây úã àêu thïë, Sam?" Pippin hoãi. "Töi chûa bao giúâ nghe àïën nhûäng cêu naây trûúác àêy." Sam lêìm bêìm àiïìu gò àoá khöng thïí nghe thêëy. "Noá xuêët phaát tûâ chñnh caái àêìu cuãa anh ta, têët nhiïn," Frodo noái. "Töi àaä biïët àûúåc nhiïìu thûá vïì Sam Gamgee trong cuöåc haânh trònh naây. Àêìu tiïn anh ta laâ möåt keã êm mûu, bêy giúâ thò laâ möåt ngûúâi pha troâ. Cuöëi cuâng thò anh ta seä trúã thaânh möåt phuâ thuyã - hoùåc möåt chiïën sô!" "Töi hy voång laâ seä khöng nhû vêåy," Sam noái. "Vaâ töi cuäng khöng muöën trúã thaânh nhû vêåy!" Àïën chiïìu thò hoå ài xuöëng nhûäng caánh rûâng. Hoå coá thïí àaä theo àuáng con àûúâng maâ Gandalf, Bilbo vaâ nhûäng ngûúâi luân àaä http://ebooks.vdcmedia.com
 20. J.R.R Tolkien 20 duâng nhiïìu nùm trûúác. Sau vaâi dùåm thò hoå ra khoãi àónh cuãa möåt búâ cao phña trïn Con Àûúâng. Tûâ àiïím naây Con Àûúâng àaä rúâi khoãi Hoarwell nùçm xa phña sau trong caái thung luäng heåp cuãa noá, vaâ bêy giúâ thò noá nhêåp vaâo gêìn vúái chên nhûäng ngoån àöìi, cuöån laåi vaâ lûúån ra phña àöng doåc theo nhûäng caánh rûâng vaâ nhûäng búâ vaách phuã àêìy thaåch nam hûúáng vïì phña Khuác Caån vaâ Rùång Nuái. Khöng xa khoãi àûúâng àï Ngûúâi Saãi Bûúác tòm thêëy möåt hoân àaá trïn coã. Trïn nhûäng àûúâng khùæc nguïåch ngoaåc vaâ bêy giúâ àaä phuã àêìy thaåch nam cuãa noá vêîn coá thïí thêëy àûúåc nhûäng dêëu triïån cuãa ngûúâi luân vaâ nhûäng dêëu hiïåu bñ mêåt. "Àêëy!" Merry noái. "Àêëy hùèn phaãi chñnh laâ hoân àaá àaä àaánh dêëu núi maâ vaâng cuãa nhûäng tïn quyã khöíng löì àaä àûúåc dêëu. Phêìn cuãa öng Bilbo àûúåc chia coân bao nhiïu nhó hûã Frodo?" Frodo nhòn hoân àaá, vaâ ûúác gò Bilbo àaä mang vïì nhaâ khöng nhiïìu chêu baáu hún nguy hiïím, hoùåc laâ nhûäng nguy hiïím êëy dïî xûã lyá hún. "Hoaân toaân khöng," öng noái, "öng Bilbo àaä cho noá ài. Öng noái vúái töi rùçng öng khöng caãm thêëy laâ noá thûåc sûå thuöåc vïì öng, khi maâ noá àïën tûâ nhûäng tïn cûúáp." Con Àûúâng nùçm khaá lùång leä dûúái caái boáng àen daâi cuãa buöíi chiïìu súám. Chùèng coá dêëu hiïåu cuãa nhûäng ngûúâi lûä haânh naâo khaác. Vaâ vò chùèng coân löëi ài naâo khaác khaã dô cho ho, nïn hoå leo xuöëng búâ àï, vaâ reä traái ài caâng nhanh caâng töët. AÁnh saáng cuãa mùåt trúâi phña têy àaä nhanh choáng toaã xuöëng möåt bïn búâ nhûäng ngoån àöìi. Möåt cún gioá laånh àang thöíi xuöëng àïí àoán hoå tûâ rùång nuái phña trûúác. Hoå bùæt àêìu nhòn quanh àïí tòm möåt chöî nghó trïn Con Àûúâng, núi hoå coá thïí cùæm traåi qua àïm, thò hoå nghe thêëy möåt êm thanh chúåt vang lïn, mang nöîi súå haäi êåp vaâo tim hoå: tiïëng voá ngûåa àang vang lïn ngay phña sau hoå. Hoå nhòn laåi, nhûng hoå khöng thïí thêëy àûúåc gò xa do coá nhiïìu khuác quanh àaä lûúån ngang Con Àûúâng. Hoå cöë gùæng ài nhanh hïët sûác àïí vûúåt qua con àûúâng mêëp mö àïí leo vaâo trong caái vaách sêu àêìy nhûäng buåi viïåt quêët vaâ thaåch nam úã phña trïn, cho àïën khi hoå ài vaâo möåt löëi nhoã àêìy nhûäng cêy göî phó moåc daây. Khi hoå nhòn ra tûâ àaám buåi cêy, hoå coá thïí nhòn thêëy Con Àûúâng, múâ nhaåt vaâ xaám xõt trong aánh nùæng tùæt dêìn, thò hoå caãm http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2