intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chuẩn đoán nhóm và công việc

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

163
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhóm là một tập hợp gồm hai hay nhiều người cùng làm việc với nhau một cách thường xuyên để đạt tới những mục tiêu chung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuẩn đoán nhóm và công việc

 1. Chapter 6 Organizational Change & Development Ch n oán Nhóm và Công vi c Nguy n H u Lam, Ph.D. Center for Excellence in Management Development (CEMD) Email: lam@ueh.edu.vn Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn Mô hình Ch n oán C p Nhóm u vào Các thành t Thi t k u ra rõ ràng c a m c tiêu C u trúc Ho t ng Thi t k nhi m v c a nhóm Hi u qu T ch c C a Nhóm C u thành Các chu n m c c a nhóm th c hi n Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 2 Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 1
 2. Chapter 6 Organizational Change & Development Các Thành t Thi t k C p Nhóm rõ ràng v m c tiêu C u trúc nhi m v Ho t ng c a nhóm C u t o nhóm Các chu n m c th c hi n Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 3 B n ch t c a các Nhóm trong T ch c Nhóm là m t t p h p g m hai hay nhi u ng i cùng làm vi c v i nhau m t cách th ng xuyên tt i nh ng m c tiêu chung Các nhóm: • Giúp t ch c hoàn thành nh ng nhi m v quan tr ng • Giúp duy trì m t l c lng lao ng ch t l ng cao b ng cách th a mãn nh ng nhu c u c a các thành viên Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 4 Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 2
 3. Chapter 6 Organizational Change & Development B n ch t c a các Nhóm trong T ch c Nh ng nhóm hi u qu t t i nh ng m c cao c a: • Vi c th c hi n nhi m v • S th a mãn c a các thành viên • N ng l c t n t i c a i Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 5 B n ch t c a các Nhóm trong T ch c C ng h ng Nh ng tình hu ng trong ó nhóm là t t h n so v i các cá nhân S l i nhác xã h i là m t v n th c hi n Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 6 Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 3
 4. Chapter 6 Organizational Change & Development Các i làm vi c i làm vi c Các cá nhân ph thu c l n nhau cùng chia s! nh ng ngh"a v cho nh ng k#t c c c th c a t ch c i làm vi c c hình thành t$ các cá nhân mà: Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 7 Nhóm & i Nhóm: M t t p h p các cá nhân (3-25) • Có nh n th c v nhau, • T ng tác v i nhau, và • Có c m giác chung v nhau nh m t n v% • Công vi c c a các thành viên ít ph thu c l n nhau • Các thành viên không cùng chia s! các ngh"a v và trách nhi m i: Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 8 Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 4
 5. Chapter 6 Organizational Change & Development Nhóm & i Nhóm i Chú tr ng m nh vào s lãnh o Vai trò lãnh o c chia s Trách nhi m cá nhân và trách nhi m Trách nhi m cá nhân chung M c tiêu c a nhóm gi ng nh s M c tiêu c a i là c th m ng c a t ch c Làm vi c cá nhân Làm vi c t p th Khuy n khích nh ng cu c h p m và i u hành nh ng cu c h p hi u qu gi i quy t v n m t cách tích c c o l ng hi u qu c a nó m t cách o l ng th c hi n m t cách tr c gián ti p thông qua ng i khác (nhà ti p b ng cách ánh giá th c hi n th c hi n tài chính c a doanh nghi p) t p th Th o lu n, quy t nh và làm vi c Th o lu n, quy t nh và y quy n th c t chung v i nhau Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 9 i Ho t ng có Hi u qu Cao Nh ng iv t tr i trong hi u qu ho t ng c a nó • Vi c th c hi n: • S th a mãn c a các thành viên • Vi c h c t p ng i • S th a mãn c a nh ng ng i ngoài i Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 10 Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 5
 6. Chapter 6 Organizational Change & Development Làm vi c ng i (Teamwork) Th hi n m t t p h p các giá tr% trong ó các thành viên i c khuy#n khích : • Giúp & l n nhau • L'ng nghe • a ra các ph n h i • T o ra nh ng h( tr và s công nh n Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 11 Nh ng C s c a Hi u qu Nhóm T$ vi n c nh h th ng, u vào c a nhóm là n n t ng cho t t c các hành ng sau ó c a nhóm Nh ng u vào c a nhóm là ( a thêm vào mô hình ch n oán): • B n ch t c a nhi m v • Các m c tiêu • Các ph n th ng • Các ngu n l c • Công ngh • S a d ng, khác bi t gi a các thành viên • Qui mô nhóm Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 12 Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 6
 7. Chapter 6 Organizational Change & Development Các Nhân t N i b nh h ng t i Vi c Th c hi n c a Nhóm 1. )c tính c a các thành viên 2. Qui mô nhóm 3. Truy n t 4. Xung t 5. S t ng t 6. Tính v ng ch'c 7. S tin c y 8. ng viên i 9. Mô hình t duy chung (Shared mental models) Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 13 Các Nhân t Bên ngoài nh h ng t i vi c Th c hi n c a Nhóm 1. Nh ng m c tiêu c a i 2. Các ph n th ng 3. S giám sát 4. Môi tr ng v t ch t 5. Các i và cá nhân khác 6. S rõ ràng v s m ng 7. Công ngh Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 14 Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 7
 8. Chapter 6 Organizational Change & Development Hi u qu c a i M t i hi u qu khi: 1) Các thành viên u t nh ng n( l c vào vi c th c hi n nhi m v và h p tác các n( l c c a h 2) Các thành viên s* d ng các chi#n l c th c hi n phù h p v i nhi m v 3) i s* phát huy t i a ki#n th c và k+ n ng c a các thành viên Hackman & Morris (1975) Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 15 Cách th c Hoàn thi n Vi c Th c hi n c a i 1) ánh giá vi c th c hi n & Các ph n th ng 2) Ch n l a các thành viên i 3) Hu n luy n các thành viên i 4) Phát tri n i (Team Development) Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 16 Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 8
 9. Chapter 6 Organizational Change & Development ánh giá vi c Th c hi n & Các ph n th ng Cách th c ch y#u l ng giá vi c th c hi n nhi m v c a i Các ph ng di n ánh giá vi c th c hi n ph i d a trên vi c th c hi n c a c cá nhân và i Bao g m ánh giá c a ng s trong h th ng ánh giá Có nh ng khuy#n khích cá nhân cho nh ng i có nh ng thành viên chuyên môn hóa Có nh ng khuy#n khích theo i khi nhi m v òi h i s h i nh p và h p tác c a các n( l c c a các thành viên S ph i h p gi a các ph n th ng cá nhân và ph n th ng theo i ph thu c vào lo i i, nhi m v c th c hi n, và nh ng giá tr% c a t ch c Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 17 Ch n l a các Thành viên i Phân tích KSA truy n th ng ch y#u chú tr ng vào nh ng òi h i cho vi c th c hi n c a cá nhân, x* lý v n này th# nào v i vi c th c hi n c a i? Stevens & Campion (1999) xây d ng KSAs cho làm vi c theo i • S nh t trí, Truy n t, Gi i quy#t v n Các i thành công có th ph thu c l n vào ch n l a các thành viên i trên c s khác bi t gi a các n ng l c, kinh nghi m, ki#n th c và k+ n ng Xây d ng i ho)c ch, b trí các thành viên vào i? Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 18 Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 9
 10. Chapter 6 Organizational Change & Development Hu n luy n các Thành viên i Hu n luy n các thành viên i • Hu n luy n v KSAs c a làm vi c ng i • S nh t trí, Truy n t, Gi i quy#t v n • T o ra mô hình t duy chung trong i b ng vi c s* d ng hu n luy n a (xuyên) ch c n ng Hu n luy n i • Xây d ng i/t v n quá trình • Hu n luy n t i n i làm vi c • Mô ph ng ho)c óng vai • Có th áp d ng h u h#t các ph ng pháp cho cá nhân cho tình hu ng i Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 19 S phù h p Các thành t thi#t k# nhóm ph i phù h p v i nh ng u vào khi nhóm mu n có hi u qu trên ph ng di n th c hi n và ch t l ng công vi c Thi#t k# nhóm c n phù h p v i thi#t k# t ch c b i c nh r ng l n Thi#t k# nhóm c n phù h p v i công ngh c a t ch c M c t ch c a nhóm ph thu c vào l ng thông tin òi h i ph i x* lý trong công vi c c a nhóm: • L ng thông tin l n: C n t ch nhi u h n • L ng thông tin ít: c n tiêu chu n hóa các hành vi Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 20 Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 10
 11. Chapter 6 Organizational Change & Development u ra c a Nhóm Ch t l ng c a s n ph m ho)c d%ch v N ng su t Tính v ng ch'c c a i S th a mãn i v i công vi c Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 21 Ch n oán Nhóm rõ ràng c a các m c tiêu c a nhóm? C u trúc nhi m v c a nhóm ra sao? S t o thành nhóm ra sao? Có phù h p v i nhi m v ho)c v n không? Các chu n m c th c hi n c a nhóm là gì? Th c ch t c a ho t ng c a nhóm trong t ch c là gì? Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 22 Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 11
 12. Chapter 6 Organizational Change & Development Mô hình Ch n oán c p Cá nhân u vào Các thành t Thi t k u ra Thi t k Nhi u k n ng T ch c Th ng nh t T ch Thi t k nhi m v Hi u qu Nhóm C a cá nhân Ý ngh a Ph n h!i t" c tính nhi m v công vi c Cá nhân Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 23 Mô hình c tính Công vi c c tính c t lõi Tr ng thái tâm lý K tc c c a công vi c ch y u •Nhi u k n ng C m th y công vi c có •Th ng nh t nhi m v ý ngh a ng viên n i t i cao •Ý ngh a c a nhi m v Th a mãn phát tri n cao C m th y trách nhi m •T ch v i k t qu Th a mãn công vi c cao Hi u bi t k t qu th c s Hi u qu công vi c cao •Ph n h!i t" công vi c c a công vi c Các nhân t nh h ng: 1. Ki n th c & K n ng 2. Mong mu n cho s phát tri n cá nhân Ch 3.ng Quan 6: Ch ni n m v Nhóm oán s th#a mãn & Cá nhân 24 Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 12
 13. Chapter 6 Organizational Change & Development Áp d ng Mô hình c tính Công vi c 1. Ch n oán m c ng viên và m c th a mãn c a ng i lao ng và quan tâm t i tái thi#t k# công vi c khi m c ng viên là th p ho)c trung bình 2. Xác %nh vi c tái thi#t k# công vi c có phù h p v i b i c nh hi n t i hay không 3. Tái thi#t k# công vi c b ng cách thu hút nh ng óng góp c a NL Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 25 Các ti p c n Thi t k Công vi c • Ti p c n C gi i • Ti p c n ng viên • Ti p c n Sinh lý h c • Ti p c n Nh n th c - v n ng Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 26 Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 13
 14. Chapter 6 Organizational Change & Development Ti p c n a l nh v c ng viên C gi i Không m t ti p c n riêng r$ nào có th Nh n th c/ gi i quy t t t c các v n th c hi n V n ng gây ra b i thi t k công vi c t!i Sinh lý h c Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 27 u ra c a Cá nhân Vi c th c hi n S v'ng m)t S th a mãn i v i công vi c S phát tri n cá nhân Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 28 Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 14
 15. Chapter 6 Organizational Change & Development Ch n oán Công vi c c a Cá nhân Thi#t k# công vi c nên phù h p v i ph m vi r ng l n c a t ch c và thi#t k# nhóm Thi#t k# công vi c nên phù h p v i các )c tính cá nhân c a ng i lao ng sao cho h có th th c hi n m t cách hi u qu và c th a mãn v i công vi c Ch ng 6: Ch n oán Nhóm & Cá nhân 29 Nguy n H u Lam, Ph.D., Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2