Chuẩn mực kiểm toán - Đợt 5

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
119
lượt xem
56
download

Chuẩn mực kiểm toán - Đợt 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuẩn mực kiểm toán - đợt 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuẩn mực kiểm toán - Đợt 5

 1. Cung c p b i kiemtoan.com.vn B TÀI CHÍNH C NG HOÀ Xà H I CH NGHĨA VI T NAM Sè: 195/2003/Q§-BTC §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc H Néi, ng y 28 th¸ng 11 n¨m 2003 QUY T ð NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V vi c ban hành và công b sáu chu n m c ki m toán Vi t Nam (ñ t 5) B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Căn c Ngh ñ nh s 86/2002/Nð-CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph quy ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; - Căn c Ngh ñ nh s 77/2003/Nð-CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph qui ñ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; - Căn c Ngh ñ nh s 07/CP ngày 29/1/1994 c a Chính ph ban hành Quy ch ki m toán ñ c l p trong n n kinh t qu c dân; ð ñáp ng yêu c u ñ i m i cơ ch qu n lý kinh t , tài chính, nâng cao ch t lư ng c a ki m toán ñ c l p trong n n kinh t qu c dân; Ki m tra, ki m soát ch t lư ng ho t ñ ng ki m toán ñ c l p, lành m nh hoá thông tin tài chính trong n n kinh t qu c dân; Theo ñ ngh c a V trư ng V Ch ñ k toán và Ki m toán, Chánh Văn phòng B Tài chính, QUY T ð NH: ði u 1: Ban hành sáu (06) chu n m c ki m toán Vi t Nam (ñ t 5) có s hi u và tên g i sau ñây: 1. Chu nm cs 401 - Th c hi n ki m toán trong môi trư ng tin h c; 2. Chu nm cs 550 - Các bên liên quan; 3. Chu nm cs 570 - Ho t ñ ng liên t c; 4. Chu nm cs 800 - Báo cáo ki m toán v nh ng công vi c ki m toán ñ c bi t ; 5. Chu n m c s 910 - Công tác soát xét báo cáo tài chính; 6. Chu n m c s 920 - Ki m tra thông tin tài chính trên cơ s các th t c tho thu n trư c. 1
 2. Cung c p b i kiemtoan.com.vn ði u 2: Chu n m c ki m toán Vi t Nam ñư c ban hành kèm theo Quy t ñ nh này áp d ng ñ i v i ki m toán ñ c l p báo cáo tài chính. D ch v ki m toán các thông tin tài chính khác và d ch v liên quan c a Công ty ki m toán ñư c áp d ng theo quy ñ nh c th c a t ng chu n m c. ði u 3: Quy t ñ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2004. ði u 4: Ki m toán viên và Công ty ki m toán ho t ñ ng h p pháp t i Vi t Nam có trách nhi m tri n khai th c hi n chu n m c ki m toán Vi t Nam trong ho t ñ ng c a m i Công ty. V trư ng V Ch ñ k toán và Ki m toán, Chánh văn phòng B và Th trư ng các ñơn v liên quan thu c và tr c thu c B Tài chính có trách nhi m hư ng d n, ki m tra và thi hành Quy t ñ nh này./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Th tư ng, Phó Th tư ng TH TRƯ NG Chính ph (ñ báo cáo) - Văn phòng TW ð ng - Văn phòng Ch t ch nư c - Văn phòng Qu c h i - Văn phòng Chính ph TR N VĂN TÁ - Toà án NDTC - Vi n Ki m sát NDTC - S Tài chính , C c thu các t nh, thành ph - Các công ty ki m toán - Các Trư ng ðH KTQD, KT. TP. HCM - Các ñơn v thu c và tr c thu c B - Công báo - Lưu VP, V CðKT, C c TH và TKTC. 2
 3. Cung c p b i kiemtoan.com.vn H TH NG CHU N M C KI M TOÁN VI T NAM ----------------------------------------------------------------------------------------------- ---- CHU N M C S 401 TH C HI N KI M TOÁN TRONG MÔI TRƯ NG TIN H C (Ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 195/2003/Qð-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) QUY ð NH CHUNG 01. M c ñích c a chu n m c này là quy ñ nh các nguyên t c, th t c cơ b n và hư ng d n th th c áp d ng các nguyên t c, th t c cơ b n liên quan ñ n ki m toán viên và công ty ki m toán khi th c hi n ki m toán trong môi trư ng tin h c. 02. Ki m toán viên ph i ñánh giá nh hư ng c a môi trư ng tin h c ñ i v i cu c ki m toán. 03. Chu n m c này áp d ng cho ki m toán báo cáo tài chính trong môi trư ng tin h c. Chu n m c này cũng ñư c v n d ng cho ki m toán thông tin tài chính khác và các d ch v có liên quan c a công ty ki m toán trong môi trư ng tin h c c a khách hàng. M c ñích và ph m vi c a cu c ki m toán không thay ñ i khi ki m toán trong môi trư ng tin h c. Vi c s d ng máy vi tính làm thay ñ i quá trình x lý thông tin, lưu tr và chuy n t i thông tin tài chính và có th nh hư ng ñ n h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b c a ñơn v ñư c ki m toán. Do v y, môi trư ng tin h c cũng có th nh hư ng ñ n: • Các th t c do ki m toán viên th c hi n ñ có ñư c s hi u bi t ñ y ñ v h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b ; • Vi c xem xét r i ro ti m tàng, r i ro ki m soát và ñánh giá c a ki m toán viên v r i ro ki m toán; • Vi c thi t k và th c hi n các th nghi m ki m soát và th nghi m cơ b n phù h p ñ ñ t ñư c m c ñích ki m toán. 04. ðơn v ñư c ki m toán (khách hàng), các ñơn v , cá nhân liên quan ñ n ki m toán báo cáo tài chính trong môi trư ng tin h c ph i có nh ng hi u bi t c n thi t v các nguyên t c, th t c cơ b n trong chu n m c này ñ ph i h p th c hi n công vi c v i ki m toán viên và công ty ki m toán trong quá trình ki m toán. Các thu t ng trong chu n m c này ñư c hi u như sau: 3
 4. Cung c p b i kiemtoan.com.vn 05. Môi trư ng tin h c: Là môi trư ng mà trong ñó ñơn v ñư c ki m toán th c hi n công vi c k toán ho c x lý thông tin tài chính trên máy vi tính v i các m c ñ áp d ng khác nhau, ch ng lo i máy ho c ph n m m có quy mô và m c ñ ph c t p khác nhau, cho dù h th ng máy tính do ñơn v ñư c ki m toán ho c bên th ba v n hành. N I DUNG CHU N M C K năng và năng l c 06. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i có hi u bi t ñ y ñ v môi trư ng tin h c ñ l p k ho ch, ch ñ o, giám sát và ki m tra công vi c ki m toán ñã th c hi n. Trong m i cu c ki m toán c th , ki m toán viên và công ty ki m toán ph i ñánh giá s c n thi t ph i có nh ng k năng chuyên sâu v h th ng máy tính ñ ph c v cho cu c ki m toán. Nh ng k năng chuyên sâu này c n ñ : • Có ñư c hi u bi t ñ y ñ v h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b ch u nh hư ng c a môi trư ng tin h c; • Xác ñ nh nh hư ng c a môi trư ng tin h c ñ n vi c ñánh giá chung v r i ro, r i ro s dư tài kho n ho c r i ro t ng lo i giao d ch; • Xây d ng và th c hi n các th nghi m ki m soát và th nghi m cơ b n phù h p. N u c n ñ n nh ng k năng chuyên sâu, ki m toán viên ph i yêu c u s giúp ñ c a chuyên gia thành th o nh ng k năng ñó. Nh ng ngư i này có th là c ng s c a ki m toán viên ho c chuyên gia khác ngoài công ty ki m toán. N u vi c s d ng k năng c a chuyên gia này ñã ñư c l p k ho ch, ki m toán viên ph i thu th p ñ y ñ b ng ch ng ki m toán thích h p ñ ñ m b o r ng công vi c c a chuyên gia th c hi n là ñúng m c ñích c a cu c ki m toán, tuân th theo Chu n m c ki m toán Vi t Nam s 620 "S d ng tư li u c a chuyên gia". L p k ho ch 07. Theo Chu n m c ki m toán Vi t Nam s 400 "ðánh giá r i ro và ki m soát n i b ", ki m toán viên và công ty ki m toán ph i có ñư c hi u bi t ñ y ñ v h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b ñ l p k ho ch ki m toán và xây d ng chương trình ki m toán thích h p và có hi u qu . 08. Khi l p k ho ch v nh ng công vi c c a cu c ki m toán ch u nh hư ng c a môi trư ng tin h c, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i hi u bi t t m quan tr ng và tính ph c t p c a s v n hành h th ng máy tính và kh năng trong vi c cung c p thông tin c n thi t cho cu c ki m toán. Ki m toán viên ph i chú ý: 4
 5. Cung c p b i kiemtoan.com.vn • T m quan tr ng và tính ph c t p c a quá trình x lý thông tin b ng máy tính trong m i ph n hành k toán quan tr ng. T m quan tr ng liên quan ñ n tính tr ng y u c a cơ s d n li u c a báo cáo tài chính ch u tác ñ ng b i quy trình x lý thông tin b ng máy tính. Tính ph c t p th hi n trong các ví d : - S lư ng nghi p v l n t i m c mà ngư i s d ng khó có th xác ñ nh và s a ch a các l i trong quá trình x lý thông tin; - Máy tính t ñ ng x lý các giao d ch ho c nghi p v quan tr ng ho c t ñ ng th c hi n chuy n bút toán sang m t ph n hành khác; - Máy tính có th th c hi n các phép tính ph c t p và t ñ ng x lý các nghi p v ho c bút toán quan tr ng mà không ñư c ho c không th ki m tra l i; - Các giao d ch ñi n t v i ñơn v khác thi u vi c ki m tra b ng phương pháp th công. • C u trúc ho t ñ ng c a h th ng máy tính c a ñơn v ñư c ki m toán và m c ñ t p trung ho c phân tán c a vi c x lý thông tin b ng máy tính, ñ c bi t khi các x lý này có nh hư ng ñ n vi c phân công trách nhi m công vi c. • Kh năng s n có c a d li u: Các tài li u k toán và b ng ch ng khác ñư c ki m toán viên yêu c u có th ch t n t i trong th i gian ng n ho c dư i d ng ch có th ñ c ñư c trên máy. H th ng thông tin máy tính c a ñơn v ñư c ki m toán có th ñưa ra các báo cáo n i b h u d ng trong vi c th c hi n các th nghi m cơ b n. Kh năng s d ng k thu t ki m toán ñư c máy tính tr giúp có th làm tăng tính hi u qu trong vi c th c hi n các th t c ki m toán ho c có th cho phép ki m toán viên áp d ng m t s th t c trên toàn b các tài kho n ho c các nghi p v v i chi phí th p. 09. Trư ng h p ñơn v ñư c ki m toán s d ng h th ng máy tính ph c t p, có công su t l n, ki m toán viên và công ty ki m toán c n ph i có nh ng hi u bi t v môi trư ng tin h c và xác ñ nh xem môi trư ng này có nh hư ng ñ n vi c ñánh giá r i ro ti m tàng và r i ro ki m soát hay không. B n ch t c a r i ro và ñ c ñi m c a h th ng ki m soát n i b trong môi trư ng tin h c, bao g m: • Thi u d u v t c a các giao d ch: M t s h th ng ph n m m máy tính ñư c thi t k có ñ y ñ d u v t c a các giao d ch, nhưng có th ch t n t i trong th i gian ng n ho c ch có th ñ c ñư c trên máy tính. Trư ng h p h th ng ph n m m máy tính ph c t p, th c hi n nhi u bư c x lý thì có th không có các d u v t ñ y ñ . Vì v y, các sai sót trong chương trình máy tính khó có th ñư c phát hi n k p th i b i các th t c th công. • Quy trình x lý th ng nh t các giao d ch: Máy tính x lý m t cách th ng nh t t t c các nghi p v gi ng nhau. ði u này cho phép lo i b g n như t t c các sai sót có th x y ra n u x lý th công. Tuy nhiên nh ng sai sót do ph n c ng ho c chương trình ph n m m s d n ñ n vi c t t c các nghi p v có th ñ u b x lý sai. 5
 6. Cung c p b i kiemtoan.com.vn • S phân chia các ch c năng b h n ch : Trong môi trư ng tin h c, các th t c ki m soát có th ñư c t p trung vào m t ngư i ho c m t s ít ngư i, trong khi k toán th công thì các th t c ñó ñư c nhi u ngư i th c hi n. • Kh năng c a sai sót và không tuân th : Sai sót c a con ngư i trong vi c thi t k , b o dư ng và v n hành h th ng tin h c cao hơn so v i h th ng x lý th công. Trong h th ng tin h c, kh năng có ngư i không có trách nhi m truy c p và s a ñ i d li u mà không ñ l i d u v t l n hơn x lý th công. Vi c gi m s tham gia c a con ngư i trong quá trình x lý các nghi p v b ng h th ng tin h c có th làm gi m kh năng phát hi n nh ng sai sót và không tuân th . Nh ng sai sót ho c vi c không tuân th x y ra khi thi t k ho c s a ñ i chương trình ng d ng ho c ph n m m h th ng có th không b phát hi n trong th i gian dài. • T t o và th c hi n các giao d ch: Chương trình máy tính có kh năng t ñ ng t o ra và th c hi n m t s giao d ch. Vi c cho phép các giao d ch và th t c này có th không ñư c ghi chép m t cách tương t như trong trư ng h p x lý th công. Vi c cho phép t ñ ng th c hi n nh ng giao d ch ñó ñư c ng m ñ nh trong vi c phê duy t thi t k và th c hi n chương trình máy tính. • S ph thu c c a các bư c ki m soát khác ñ i v i quá trình x lý thông tin b ng máy tính: Vi c x lý thông tin b ng máy tính có th cung c p nh ng báo cáo ho c tài li u ñ s d ng cho các th t c ki m soát th công. Hi u qu c a các th t c ki m soát th công ph thu c vào hi u qu ki m soát v tính ñ y ñ và chính xác c a quá trình x lý thông tin b ng máy tính. Trong khi ñó, hi u qu ki m soát b ng máy vi tính ph thu c vào hi u qu ki m soát chung c môi trư ng tin h c. • Tăng kh năng giám sát c a Ban Giám ñ c: H th ng máy tính có kh năng cung c p nhanh, nhi u thông tin hơn giúp Ban Giám ñ c ki m tra, giám sát k p th i, ñ y ñ hơn ho t ñ ng c a ñơn v . • Tăng kh năng s d ng k thu t ki m toán ñư c máy tính tr giúp: Vi c x lý và phân tích m t s lư ng l n các d li u b ng máy tính có th cho phép ki m toán viên áp d ng các k thu t và công c ki m toán b ng máy tính chung ho c chuyên bi t trong vi c th c hi n các th t c ki m toán. Các r i ro và kh năng ki m soát nêu trên c a môi trư ng tin h c có tác ñ ng ti m tàng ñ n vi c ñánh giá c a ki m toán viên v r i ro, v tính ch t, l ch trình và ph m vi c a cu c ki m toán. ðánh giá r i ro 10. Theo Chu n m c ki m toán Vi t Nam s 400 "ðánh giá r i ro và ki m soát n i b " ki m toán viên và công ty ki m toán ph i ñánh giá r i ro ti m tàng và r i ro ki m soát cho nh ng cơ s d n li u tr ng y u c a báo cáo tài chính. 11. R i ro ti m tàng và r i ro ki m soát trong môi trư ng tin h c có th có tác ñ ng r ng ho c h p ñ n kh năng có sai sót tr ng y u trên s dư m t tài kho n ho c giao d ch trong các tình hu ng sau: 6
 7. Cung c p b i kiemtoan.com.vn • R i ro có th là k t qu c a s y u kém trong các ho t ñ ng c a h th ng máy tính, ví d : tri n khai và duy trì chương trình; h tr ph n m m h th ng; quá trình ho t ñ ng; b o v các thi t b tin h c; ki m tra vi c truy c p vào các chương trình ñ c bi t. S y u kém c a nh ng ho t ñ ng này có th nh hư ng ñ n t t c các ng d ng ñư c x lý trên máy tính. • R i ro làm tăng kh năng phát sinh sai sót và gian l n trong nh ng chương trình ng d ng c th , trong nh ng cơ s d li u, ho c trong nh ng ho t ñ ng x lý thông tin c th . Ví d , sai sót thư ng th y trong h th ng ph n m m ph i th c hi n các nghi p v ñ ng th i, các tính toán ph c t p ho c khi ph i x lý trư ng h p b t thư ng. 12. ðơn v ñư c ki m toán thư ng ng d ng nh ng công ngh thông tin m i vào h th ng máy tính bao g m các k t n i m ng n i b , cơ s d li u phân tán; s lưu chuy n thông tin t h th ng qu n tr sang h th ng k toán. Các h th ng này làm tăng ñ tinh x o c a h th ng thông tin máy tính và tính ph c t p c a các ng d ng c th , làm tăng r i ro và c n ñư c chú ý ñ c bi t. Các th t c ki m toán 13. Theo Chu n m c ki m toán s 400 "ðánh giá r i ro và ki m soát n i b ", ki m toán viên và công ty ki m toán ph i xem xét môi trư ng tin h c trong vi c thi t l p các th t c ki m toán ñ gi m r i ro ki m toán th p ñ n m c có th ch p nh n ñư c. 14. M c tiêu c a ki m toán không thay ñ i cho dù công vi c k toán ñư c th c hi n th công hay b ng máy tính. Tuy nhiên, phương pháp th c hi n các th t c ki m toán có th b nh hư ng do quá trình x lý thông tin b ng máy tính. Ki m toán viên và công ty ki m toán có th th c hi n các th t c ki m toán b ng phương pháp th công, b ng máy ho c c hai phương pháp ñ thu th p b ng ch ng ki m toán. Tuy nhiên, khi công tác k toán có s d ng máy tính ñ th c hi n các ph n vi c quan tr ng thì vi c thu th p ñ y ñ b ng ch ng ki m toán có th ñòi h i ph i có s tr giúp c a máy tính. * * * 7
 8. Cung c p b i kiemtoan.com.vn H TH NG CHU N M C KI M TOÁN VI T NAM ----------------------------------------------------------------------------------------------- --- CHU N M C S 550 CÁC BÊN LIÊN QUAN (Ban hành theo Quy t ñ nh s 195/2003/Qð-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) QUY ð NH CHUNG 01. M c ñích c a chu n m c này là quy ñ nh các nguyên t c, th t c cơ b n và hư ng d n th th c áp d ng các nguyên t c và th t c cơ b n ñó ñ i v i trách nhi m c a ki m toán viên khi th c hi n th t c ki m toán ñ i v i các bên liên quan và giao d ch v i các bên liên quan trong quá trình ki m toán báo cáo tài chính. 02. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i th c hi n nh ng th t c ki m toán ñ thu th p ñ y ñ b ng ch ng ki m toán thích h p cho vi c xác ñ nh và thuy t minh c a Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán v các bên liên quan và v nh ng giao d ch v i các bên liên quan có nh hư ng tr ng y u ñ i v i báo cáo tài chính. Tuy nhiên, m t cu c ki m toán có th không phát hi n ñư c h t các giao d ch v i các bên liên quan. 03. Theo Chu n m c Ki m toán Vi t Nam s 200 "M c tiêu và nguyên t c cơ b n chi ph i ki m toán báo cáo tài chính", trong m t s trư ng h p, có th t n t i nh ng nhân t h n ch tính thuy t ph c c a nh ng b ng ch ng dùng ñ k t lu n v cơ s d n li u c a báo cáo tài chính c th . Vì tính không ch c ch n c a cơ s d n li u c a báo cáo tài chính liên quan ñ n tính ñ y ñ v các bên liên quan, nh ng th t c ñư c quy ñ nh trong chu n m c này nh m cung c p ñ y ñ nh ng b ng ch ng ki m toán thích h p liên quan ñ n nh ng cơ s d n li u này khi không có nh ng tình hu ng mà ki m toán viên xác ñ nh là: a) Làm tăng r i ro sai sót vư t quá m c ñ d tính; b) ðã x y ra sai sót tr ng y u liên quan ñ n các bên liên quan. Khi có d u hi u cho th y còn t n t i nh ng tình hu ng trên thì ki m toán viên ph i th c hi n thêm m t s th t c ho c th c hi n nh ng th t c s a ñ i thích h p. 8
 9. Cung c p b i kiemtoan.com.vn 04. Chu n m c này áp d ng cho ki m toán báo cáo tài chính và cũng ñư c v n d ng cho ki m toán thông tin tài chính khác và các d ch v liên quan c a công ty ki m toán. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i tuân th nh ng quy ñ nh c a chu n m c này trong quá trình th c hi n ki m toán báo cáo tài chính và cung c p d ch v liên quan. ðơn v ñư c ki m toán và các bên s d ng k t qu ki m toán ph i có nh ng hi u bi t c n thi t v các nguyên t c và th t c qui ñ nh trong chu n m c này ñ th c hi n trách nhi m c a mình và ñ ph i h p công vi c v i ki m toán viên và công ty ki m toán nh m gi i quy t các m i quan h trong quá trình ki m toán. Các thu t ng trong chu n m c này ñư c hi u như sau: 05. Các bên liên quan: Các bên ñư c coi là liên quan n u m t bên có kh năng ki m soát ho c có nh hư ng ñáng k ñ i v i bên kia trong vi c ra quy t ñ nh tài chính và ho t ñ ng. 06. Giao d ch gi a các bên liên quan: Là vi c chuy n giao các ngu n l c hay các nghĩa v gi a các bên liên quan, không xét ñ n vi c có tính giá hay không. 07. nh hư ng ñáng k : Là k t qu c a vi c tham gia vào vi c ñ ra các chính sách tài chính và ho t ñ ng c a m t doanh nghi p, nhưng không ki m soát các chính sách ñó. Ví d v nh hư ng ñáng k : - Có ñ i di n trong H i ñ ng qu n tr ; - Tham gia trong quá trình l p chính sách; - Tham gia các giao d ch quan tr ng gi a công ty cùng t p ñoàn; - Trao ñ i n i b các nhân viên qu n lý ho c ph thu c trong các thông tin k thu t; - Thông qua s h u c ph n theo lu t ho c theo th a thu n. 08. Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán có trách nhi m xác ñ nh và trình bày thông tin v các bên liên quan và các giao d ch v i các bên liên quan ñó. Trách nhi m này ñòi h i Ban Giám ñ c ph i thi t l p h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b phù h p ñ ñ m b o nh ng giao d ch này ñư c ghi chép trong s k toán và trình bày trong báo cáo tài chính m t cách thích h p. 09. Ki m toán viên ph i có hi u bi t nh t ñ nh v tình hình kinh doanh và ngành ngh kinh doanh c a ñơn v ñư c ki m toán ñ có th xác ñ nh ñư c nh ng s ki n, nh ng giao d ch có nh hư ng tr ng y u ñ n báo cáo tài chính. Khi có s t n t i các bên liên quan và nh ng giao d ch v i các bên liên quan ñư c xem như nh ng ho t ñ ng kinh doanh thông thư ng, ki m toán viên ph i n m b t ñư c thông tin v nh ng ho t ñ ng này, b i vì: 9
 10. Cung c p b i kiemtoan.com.vn a) Chu n m c k toán "Thông tin v các bên liên quan" yêu c u trình bày trong báo cáo tài chính các m i quan h và giao d ch ñư c th c hi n v i các bên liên quan. b) S t n t i c a các bên liên quan ho c các giao d ch v i các bên liên quan có th nh hư ng ñ n báo cáo tài chính. c) ð tin c y c a b ng ch ng ki m toán ph thu c vào ngu n g c ( bên trong hay bên ngoài) và t ng trư ng h p c th . Vi c ñánh giá ñ tin c y c a b ng ch ng ki m toán d a trên các nguyên t c sau ñây: - B ng ch ng có ngu n g c t bên ngoài ñơn v ñáng tin c y hơn b ng ch ng có ngu n g c t bên trong; - B ng ch ng có ngu n g c t bên trong ñơn v có ñ tin c y cao hơn khi h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b ho t ñ ng có hi u qu ; - B ng ch ng do ki m toán viên t thu th p có ñ tin c y cao hơn b ng ch ng do ñơn v cung c p. d) Giao d ch v i các bên liên quan có th có m c ñích khác v i giao d ch trong ho t ñ ng kinh doanh thông thư ng, ví d phân chia l i nhu n ho c gian l n. N I DUNG CHU N M C Th t c xác ñ nh s t n t i c a các bên liên quan và trình bày các thông tin 10. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i xem xét nh ng thông tin do Ban Giám ñ c và H i ñ ng qu n tr c a ñơn v ñư c ki m toán cung c p ñ xác ñ nh danh sách c a t t c các bên liên quan và ph i ki m tra tính ñ y ñ c a nh ng thông tin b ng nh ng th t c sau: a) Soát xét l i gi y t làm vi c năm trư c ñ ki m tra danh sách c a nh ng bên liên quan ñã ñư c bi t; b) Ki m tra các th t c mà ñơn v ñã s d ng ñ xác ñ nh các bên liên quan; c) Th m tra m i liên h c a thành viên H i ñ ng qu n tr và Ban Giám ñ c ñ i v i các ñơn v khác; d) Ki m tra s ñăng ký thành viên góp v n ho c s ñăng ký c ñông ñ xác ñ nh h , tên c a nh ng thành viên góp v n ho c c ñông chính. Trư ng h p c n thi t ph i thu th p b n danh sách nh ng thành viên góp v n ho c c ñông chính; e) Xem xét l i biên b n h p H i ñ ng thành viên, ð i h i c ñông, biên b n h p H i ñ ng qu n tr , biên b n h p Ban Giám ñ c, Ban ki m soát và nh ng ghi chép theo lu t ñ nh liên quan như s theo dõi v n góp c a thành viên góp v n ho c c ñông; f) Thu th p thông tin t ki m toán viên khác ñang cùng tham gia ki m toán, ho c các ki m toán viên ti n nhi m ñ b sung thêm hi u bi t v các bên liên quan mà h bi t; 10
 11. Cung c p b i kiemtoan.com.vn g) Xem xét quy t toán thu Thu nh p doanh nghi p c a ñơn v và nh ng thông tin khác ñơn v ñã cung c p cho cơ quan qu n lý. N u ki m toán viên ñánh giá r i ro phát hi n v các bên liên quan quan tr ng là th p thì nh ng th t c này có th ñư c s a ñ i cho thích h p. 11. Chu n m c k toán "Thông tin v các bên liên quan" ñòi h i ph i có s trình bày v m i quan h gi a các bên liên quan, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i ñư c ñ m b o là nh ng v n ñ trình bày ñó là ñ y ñ . Giao d ch v i các bên liên quan 12. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i xem xét thông tin v các giao d ch v i các bên liên quan do Ban Giám ñ c ho c H i ñ ng qu n tr ñơn v ñư c ki m toán cung c p, và cũng ph i chú ý ñ n nh ng giao d ch quan tr ng khác v i các bên liên quan. 13. Khi tìm hi u h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b ñ ñánh giá r i ro ki m soát, ki m toán viên và công ty ki m toán c n ph i cân nh c tính ñ y ñ và hi u qu c a các th t c ki m soát n i b ñ i v i vi c ghi chép và phê duy t các giao d ch v i các bên liên quan. 14. Trong quá trình ki m toán, ki m toán viên c n quan tâm ñ n các giao d ch có tính b t thư ng, vì các giao d ch này có th ch ra s t n t i c a các bên liên quan chưa ñư c xác ñ nh trư c ñó, Ví d : - Các giao d ch có các ñi u kho n b t thư ng như: giá c , lãi su t, các hình th c b o hành và các ñi u ki n thanh toán b t thư ng; - Các giao d ch phát sinh không h p lý; - Các giao d ch có n i dung khác v i hình th c; - Các giao d ch ñư c x lý theo nh ng cách khác thư ng; - S lư ng ho c giá tr c a các giao d ch ñư c th c hi n v i m t s khách hàng ho c nhà cung c p có giá tr l n hơn so v i các khách hàng hay nhà cung c p khác; - Các giao d ch không ñư c ghi chép, ví d : vi c nh n ho c cung c p mi n phí các d ch v qu n lý. 15. Trong quá trình ki m toán, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i ti n hành các th t c ki m toán ñ có th xác ñ nh ñư c s t n t i c a các giao d ch v i các bên liên quan, Ví d : - Ki m tra chi ti t các nghi p v và các s dư; - Xem xét l i các biên b n h p H i ñ ng qu n tr và h p Ban Giám ñ c; - Xem xét các tài li u k toán ph n ánh nh ng nghi p v và s dư quan tr ng hay b t thư ng, ñ c bi t quan tâm ñ n nh ng nghi p v ñư c th c hi n vào th i ñi m cu i kỳ ho c g n cu i kỳ k toán khi l p báo cáo tài chính; 11
 12. Cung c p b i kiemtoan.com.vn - Xem xét các xác nh n v các kho n n ph i thu, n ph i tr và các xác nh n c a ngân hàng. Vi c ki m tra này có th phát hi n ra m i quan h c a ngư i ñ ng ra b o lãnh và các giao d ch khác v i các bên liên quan khác; - Xem xét các giao d ch ñ u tư. Ví d : mua ho c bán ph n v n ñ u tư vào m t công ty liên doanh ho c m t doanh nghi p khác. Ki m tra giao d ch v i các bên liên quan ñã ñư c xác ñ nh 16. Khi xem xét giao d ch ñã ñư c xác ñ nh v i các bên liên quan, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i thu th p b ng ch ng ki m toán ñ y ñ và thích h p ñ xác nh n nh ng giao d ch này ñã ñư c ghi chép trong s k toán và trình bày trên báo cáo tài chính. 17. Xét v tính ch t m i quan h v i các bên liên quan thì b ng ch ng v giao d ch v i các bên liên quan có th b h n ch . Ví d : S hi n h u c a hàng t n kho ñang ñư c g i bán t i m t bên liên quan. Do s h n ch này, ki m toán viên c n cân nh c ñ ti n hành nh ng th t c, như: - Xác nh n ñi u ki n và giá tr c a giao d ch v i các bên liên quan; - Ki m tra b ng ch ng do các bên liên quan cung c p; - Xác nh n hay th o lu n thông tin v i nh ng ngư i liên quan ñ n giao d ch như ngân hàng, chuyên gia tư v n pháp lu t, các nhà b o lãnh ho c các nhà môi gi i ch ng khoán. Gi i trình c a Ban Giám ñ c 18. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i thu th p ñư c gi i trình b ng văn b n c a Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán v : a) Tính ñ y ñ c a thông tin ñư c cung c p liên quan ñ n vi c xác ñ nh các bên liên quan; b) Thông tin v các bên liên quan ñư c trình bày ñ y ñ trong báo cáo tài chính. K t lu n và báo cáo ki m toán 19. N u ki m toán viên và công ty ki m toán không th thu th p b ng ch ng ki m toán ñ y ñ và thích h p v các bên liên quan và các giao d ch v i các bên liên quan ho c k t lu n vi c trình bày v các bên liên quan trong báo cáo tài chính là không ñ y ñ thì ki m toán viên và công ty ki m toán ph i s a ñ i l i báo cáo ki m toán cho phù h p. * * * 12
 13. Cung c p b i kiemtoan.com.vn H TH NG CHU N M C KI M TOÁN VI T NAM ----------------------------------------------------------------------------------------------- --- Chu n m c s 570 HO T ð NG LIÊN T C (Ban hành theo Quy t ñ nh s 195/2003/Qð-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2003 c a B trư ng B Tài chính) QUY ð NH CHUNG 01. M c ñích c a chu n m c này là quy ñ nh các nguyên t c, th t c cơ b n và hư ng d n th th c áp d ng các nguyên t c và th t c cơ b n ñ i v i trách nhi m c a ki m toán viên và công ty ki m toán trong vi c xem xét gi ñ nh "ho t ñ ng liên t c" mà doanh nghi p ñã s d ng ñ l p và trình bày báo cáo tài chính, bao g m c vi c xem xét các ñánh giá c a Ban Giám ñ c c a ñơn v ñư c ki m toán v kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v . 02. Khi l p k ho ch và th c hi n ki m toán cũng như khi ñánh giá và trình bày ý ki n nh n xét trong báo cáo ki m toán, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i luôn xem xét s phù h p c a gi ñ nh "ho t ñ ng liên t c" mà doanh nghi p ñã s d ng ñ l p và trình bày báo cáo tài chính. 03. Chu n m c này áp d ng cho ki m toán báo cáo tài chính và ñư c v n d ng cho ki m toán thông tin tài chính khác và các d ch v liên quan c a công ty ki m toán. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i tuân th các quy ñ nh c a chu n m c này trong quá trình ki m toán báo cáo tài chính. ðơn v ñư c ki m toán (khách hàng) và các bên s d ng k t qu ki m toán c n ph i có nh ng hi u bi t c n thi t v nguyên t c và th t c quy ñ nh trong chu n m c này ñ ph i h p công vi c và s d ng ñúng ñ n k t qu ki m toán. Các thu t ng trong chu n m c này ñư c hi u như sau: 04. Ho t ñ ng liên t c: M t ñơn v ñư c coi là ho t ñ ng liên t c trong m t tương lai g n có th d ñoán ñư c (ít nh t là m t năm k t ngày k t thúc niên ñ k toán) khi không có ý ñ nh ho c yêu c u ph i gi i th , ng ng ho t ñ ng ho c thu h p ñáng k quy mô ho t ñ ng, tìm ki m s b o h t các ch n theo pháp lu t và các quy ñ nh hi n hành. N I DUNG CHU N M C 13
 14. Cung c p b i kiemtoan.com.vn Trách nhi m c a Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán 05. Gi ñ nh ho t ñ ng liên t c là m t nguyên t c cơ b n khi l p và trình bày báo cáo tài chính. Theo gi ñ nh này, tài s n và n ph i tr ñư c ghi nh n d a trên cơ s là ñơn v có kh năng th c hi n giá tr các tài s n và thanh toán các kho n n ph i tr trong ñi u ki n kinh doanh bình thư ng. 06. Chu n m c k toán s 01 "Chu n m c chung" quy ñ nh Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán ph i xem xét, ñánh giá c th kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v , và m t s chu n m c k toán khác quy ñ nh các v n ñ liên quan ñ n kh năng ho t ñ ng liên t c c n xem xét và trình bày trên báo cáo tài chính. Chu n m c k toán “Trình bày báo cáo tài chính” có quy ñ nh khi l p và trình bày báo cáo tài chính, Giám ñ c (ho c ngư i ñ ng ñ u) ñơn v ñư c ki m toán c n ph i ñánh giá v kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v . Báo cáo tài chính ph i ñư c l p trên cơ s gi ñ nh là doanh nghi p ñang ho t ñ ng liên t c và s ti p t c ho t ñ ng kinh doanh bình thư ng trong tương lai g n tr khi doanh nghi p có ý ñ nh gi i th ho c b bu c ph i ng ng ho t ñ ng, ho c ph i thu h p ñáng k quy mô ho t ñ ng c a mình. Trong quá trình ñánh giá kh năng ho t ñ ng liên t c, n u Ban Giám ñ c nh n bi t ñư c b t c s không ch c ch n tr ng y u nào liên quan t i các s ki n ho c ñi u ki n có th gây ra nghi ng ñáng k v kh năng ti p t c ho t ñ ng c a ñơn v , thì các v n ñ không ch c ch n này ph i ñư c trình bày trên báo cáo tài chính. Khi báo cáo tài chính không ñư c l p d a trên cơ s ho t ñ ng liên t c, thì ñơn v ph i trình bày ñi u này và cơ s áp d ng trong vi c l p báo cáo tài chính cùng các lý do ñơn v không ñư c ñánh giá là có kh năng ho t ñ ng liên t c. Trong quá trình ñánh giá s phù h p c a gi ñ nh ho t ñ ng liên t c, Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán c n xem xét t t c các thông tin s n có trong m t tương lai g n có th d ñoán ñư c, ít nh t là 12 tháng k t ngày k t thúc niên ñ k toán. M c ñ xem xét hoàn toàn ph thu c vào các s ki n th c t trong t ng trư ng h p c th . Khi m t ñơn v liên t c ho t ñ ng có lãi và có kh năng ti p c n d dàng t i các ngu n l c tài chính thì ñơn v có th ñưa ra k t lu n là gi ñ nh ho t ñ ng liên t c là phù h p mà không c n ph i th c hi n các th t c phân tích chi ti t. Trong các trư ng h p khác, Ban Giám ñ c c n ph i xem xét m t lo t các nhân t xung quanh kh năng sinh l i hi n t i và d tính, l ch thanh toán n ph i tr cũng như các ngu n tài tr ti m năng khác trư c khi có th ñưa ra k t lu n gi ñ nh ho t ñ ng liên t c là phù h p. 07. Vi c ñánh giá c a Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán v gi ñ nh ho t ñ ng liên t c có liên quan ñ n xét ñoán ch quan t i m t th i ñi m nh t ñ nh v k t qu tương lai c a các s ki n ho c ñi u ki n không ch c ch n. Các v n ñ c n xem xét bao g m: 14
 15. Cung c p b i kiemtoan.com.vn - M c ñ không ch c ch n liên quan t i k t qu c a m t s ki n hay ñi u ki n thư ng ñư c tăng lên ñáng k theo m c ñ càng xa trong tương lai mà Ban Giám ñ c xem xét. Vì lý do ñó, chu n m c k toán chung quy ñ nh c th vi c ñánh giá c a Ban Giám ñ c và ñưa ra giai ño n mà Ban Giám ñ c c n xem xét t t c các thông tin s n có; - M i ñánh giá v tương lai ñ u ñư c d a trên các thông tin s n có t i th i ñi m xét ñoán. Các s ki n phát sinh sau có th mâu thu n v i các ñánh giá ñư c coi là h p lý t i th i ñi m xét ñoán; - Quy mô và tính ch t ph c t p c a ñơn v , b n ch t và ñi u ki n kinh doanh c a ñơn v cũng như m c ñ ñơn v b nh hư ng b i các nhân t bên ngoài ñ u có th nh hư ng t i xét ñoán liên quan t i k t qu c a các s ki n ho c các ñi u ki n. 08. Ví d v các s ki n ho c các ñi u ki n riêng r ho c k t h p v i nhau có th gây ra s nghi ng ñáng k v s phù h p c a gi ñ nh ho t ñ ng liên t c ñư c nêu ra dư i ñây: D u hi u v m t tài chính • ðơn v lâm vào tình tr ng n ph i tr l n hơn tài s n ho c n ph i tr ng n h n l n hơn tài s n lưu ñ ng; • ðơn v có các kho n n dài h n s p ñ n h n tr mà không có kh năng ñư c giãn n ho c không có kh năng thanh toán, ho c ñơn v ph thu c quá nhi u vào các kho n vay ng n h n ñ tài tr các tài s n dài h n; • D u hi u v vi c c t b các h tr tài chính c a khách hàng và ch n ; • Lu ng ti n t ho t ñ ng kinh doanh b âm th hi n trên báo cáo tài chính hay d báo trong tương lai; • ðơn v có các ch s tài chính x u dư i m c bình thư ng; • L ho t ñ ng kinh doanh l n ho c có s suy gi m l n v giá tr c a các tài s n ñư c dùng ñ t o ra các lu ng ti n; • N t n ñ ng ho c ng ng thanh toán c t c; • Không có kh năng thanh toán n khi ñ n h n; • Không có kh năng tuân th các ñi u kho n c a h p ñ ng tín d ng; • Chuy n ñ i t các giao d ch mua ch u sang mua thanh toán ngay v i các nhà cung c p; • Không có kh năng tìm ki m các ngu n tài tr cho vi c phát tri n các s n ph m m i thi t y u ho c các d án ñ u tư thi t y u. D u hi u v m t ho t ñ ng • ðơn v b thi u thành ph n lãnh ñ o ch ch t mà không ñư c thay th ; • ðơn v b m t m t th trư ng l n, m t gi y phép b n quy n ho c m t m t nhà cung c p quan tr ng; 15
 16. Cung c p b i kiemtoan.com.vn • ðơn v g p khó khăn v tuy n d ng lao ñ ng ho c thi u h t các ngu n cung c p quan tr ng. Các d u hi u khác • Không tuân th theo các quy ñ nh v v n cũng như các quy ñ nh khác c a pháp lu t; • ðơn v ñang b ki n và các v ki n này chưa ñư c x lý mà n u ñơn v thua ki n có th d n ñ n các kho n b i thư ng không có kh năng ñáp ng ñư c; • Thay ñ i v lu t pháp ho c chính sách c a Nhà nư c làm nh hư ng b t l i t i ñơn v ; • Các d u hi u khác. nh hư ng c a các s ki n hay ñi u ki n này có th ñư c gi m nh b i các nhân t khác. Ví d , nh hư ng c a vi c ñơn v không có kh năng thanh toán các kho n n ph i tr thông thư ng khi ñ n h n có th ñư c gi m nh b ng vi c Ban Giám ñ c có k ho ch duy trì lu ng ti n ñ y ñ nh vi c áp d ng các phương pháp khác như thanh lý tài s n c ñ nh, ñi u ch nh l i l ch thanh toán n , ho c tìm ki m thêm các ngu n v n m i. Tương t như v y, nh hư ng vi c m t m t nhà cung c p quan tr ng có th ñư c gi m nh b ng vi c thay th m t ngu n cung c p phù h p khác. Trách nhi m c a ki m toán viên và công ty ki m toán 09. Ki m toán viên và công ty ki m toán có trách nhi m xem xét tính h p lý c a gi ñ nh ho t ñ ng liên t c mà Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán ñã s d ng khi l p và trình bày báo cáo tài chính và xem xét có y u t không ch c ch n tr ng y u nào liên quan t i kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v ñư c ki m toán c n ph i ñư c trình bày ñ y ñ trên báo cáo tài chính. 10. Ki m toán viên và công ty ki m toán không th d ñoán h t ñư c các s ki n ho c ñi u ki n trong tương lai có th d n ñ n kh năng ñơn v không th ti p t c ho t ñ ng, do ñó, khi báo cáo ki m toán không ñ c p ñ n tính không ch c ch n v kh năng ho t ñ ng liên t c không có nghĩa là ñã ñ m b o v kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v ñư c ki m toán. Các v n ñ c n xem xét khi l p k ho ch ki m toán 11. Trong quá trình l p k ho ch ki m toán, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i cân nh c ñ n nh ng s ki n ho c ñi u ki n có th gây ra s nghi ng ñáng k v kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v . 12. Trong su t quá trình ki m toán, ki m toán viên và công ty ki m toán ph i luôn luôn lưu ý ñ n các b ng ch ng v các s ki n ho c ñi u ki n có th gây ra s nghi ng ñáng k v kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v ñư c ki m toán. N u các s ki n ho c ñi u ki n ñư c phát hi n, ngoài vi c th c hi n các th t c ki m toán theo ño n 26, ki m toán viên và công ty ki m toán c n ph i xem xét 16
 17. Cung c p b i kiemtoan.com.vn m c ñ nh hư ng c a các s ki n, ñi u ki n này ñ n ñánh giá c a ki m toán viên và công ty ki m toán v r i ro ki m toán. 13. Ki m toán viên và công ty ki m toán c n xem xét các s ki n và ñi u ki n liên quan ñ n gi ñ nh ho t ñ ng liên t c trong su t quá trình l p k ho ch ki m toán b i vì vi c này giúp cho ki m toán viên và công ty ki m toán có th th o lu n v i Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán m t cách k p th i, ñ ng th i xem xét l i k ho ch và các gi i pháp c a Ban Giám ñ c v các v n ñ liên quan ñ n kh năng ho t ñ ng liên t c ñã phát hi n ñư c. 14. Trư ng h p Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán ñã ñưa ra ñánh giá ban ñ u v kh năng ho t ñ ng liên t c ngay khi b t ñ u cu c ki m toán thì ki m toán viên và công ty ki m toán c n xem xét l i các ñánh giá c a Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán ñã th c s phát hi n ra các s ki n và ñi u ki n như ñã nêu trong ño n 08 và k ho ch c a Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán nh m gi i quy t các phát hi n này. 15. Trư ng h p Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán chưa ñưa ra ñánh giá ban ñ u v kh năng ho t ñ ng liên t c, ki m toán viên c n th o lu n v i Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán v cơ s áp d ng gi ñ nh ho t ñ ng liên t c khi l p báo cáo tài chính, ñ ng th i th o lu n v i Ban Giám ñ c v s t n t i c a các s ki n và ñi u ki n như ñã nêu trong ño n 08. Khi phát hi n ra các s ki n ho c ñi u ki n liên quan ñ n gi ñ nh ho t ñ ng liên t c, ki m toán viên có th yêu c u Ban Giám ñ c ñánh giá s ki n này. 16. Ki m toán viên và công ty ki m toán c n xem xét nh hư ng c a các s ki n, ñi u ki n ñã ñư c phát hi n khi ñưa ra ñánh giá ban ñ u v các b ph n c a r i ro ki m toán vì s hi n h u c a các s ki n, ñi u ki n này có th nh hư ng t i n i dung, l ch trình và ph m vi c a các th t c ki m toán. Xem xét các ñánh giá c a Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán 17. Ki m toán viên và công ty ki m toán c n xem xét các ñánh giá c a Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán v kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v . 18. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i xem xét trên cùng kho ng th i gian mà Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán ñưa ra ñánh giá theo yêu c u c a chu n m c k toán chung. N u ñánh giá c a Ban Giám ñ c v kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v ñư c ki m toán d a trên cơ s kho ng th i gian ít hơn 12 tháng k t ngày k t thúc niên ñ k toán, ki m toán viên và công ty ki m toán c n yêu c u Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán kéo dài kho ng th i gian ñánh giá ra thành 12 tháng k t ngày k t thúc niên ñ k toán. 19. ðánh giá c a Ban Giám ñ c v kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v là ph n quan tr ng trong vi c xem xét c a ki m toán viên và công ty ki m toán v gi ñ nh ho t ñ ng liên t c. Kho ng th i gian mà Ban Giám ñ c c n xem xét các thông tin s n có ít nh t là 12 tháng k t ngày k t thúc niên ñ k toán. 17
 18. Cung c p b i kiemtoan.com.vn 20. Khi xem xét các ñánh giá c a Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán, ki m toán viên và công ty ki m toán c n ph i cân nh c quá trình Ban Giám ñ c ñưa ra ñánh giá, các gi ñ nh ñư c s d ng làm cơ s cho các ñánh giá và các k ho ch c a Ban Giám ñ c cho các ho t ñ ng trong tương lai. Ki m toán viên và công ty ki m toán c n xem xét các ñánh giá c a Ban Giám ñ c ñã ñư c th c hi n d a trên t t c các thông tin liên quan s n có mà ki m toán viên và công ty ki m toán bi t ñư c t k t qu c a các th t c ki m toán. 21. Như ñã ñ c p trong ño n 06, trư ng h p ñơn v ñư c ki m toán liên t c ho t ñ ng có lãi và có kh năng ti p c n d dàng v i các ngu n l c tài chính, Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán có th ñưa ra ñánh giá c a mình mà không c n th c hi n các th t c phân tích chi ti t. Ki m toán viên và công ty ki m toán có th k t lu n v tính h p lý c a các ñánh giá này mà không c n th c hi n các th t c ki m toán chi ti t. Tuy nhiên, khi các s ki n ho c ñi u ki n ñư c xác ñ nh có th gây ra nghi ng ñáng k v kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v ñư c ki m toán, ki m toán viên c n th c hi n các th t c ki m toán b sung như nêu trong ño n 26. Giai ño n sau khi ñã ñư c Ban Giám ñ c ñánh giá 22. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i th o lu n v i Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán ñ xác nh n s hi u bi t v các s ki n ho c ñi u ki n phát sinh sau giai ño n ñã ñư c Ban Giám ñ c ñánh giá mà các s ki n ho c ñi u ki n này có th gây ra nghi ng ñáng k v kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v ñư c ki m toán. 23. Ki m toán viên và công ty ki m toán c n lưu ý kh năng có th có các s ki n, ho c ñi u ki n x y ra sau giai ño n ñã ñư c Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán ñánh giá có th phát sinh nghi ng v tính h p lý c a gi ñ nh ho t ñ ng liên t c mà Ban Giám ñ c ñã s d ng ñ l p báo cáo tài chính. Ki m toán viên và công ty ki m toán có th nh n bi t ñư c các s ki n ho c ñi u ki n này trong quá trình l p k ho ch ki m toán và th c hi n ki m toán bao g m c các th t c ki m toán v các s ki n phát sinh sau ngày k t thúc niên ñ k toán. 24. M c ñ không ch c ch n c a s ki n ho c ñi u ki n càng l n khi các s ki n và ñi u ki n này ñư c xem xét tương lai càng xa. Do v y, khi xem xét các s ki n ho c ñi u ki n n u có các d u hi u nh hư ng nghiêm tr ng ñ n kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v thì ki m toán viên và công ty ki m toán m i quy t ñ nh ti n hành thêm các th t c ki m toán. Ki m toán viên có th yêu c u Ban Giám ñ c ñánh giá nh hư ng ti m tàng c a các s ki n ho c ñi u ki n liên quan ñ n ñánh giá c a h ñ n kh năng ho t ñ ng liên t c. 25. Ki m toán viên và công ty ki m toán không có trách nhi m thi t l p thêm th t c ki m toán nào ngoài vi c th o lu n v i Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán nh m ki m tra ñ xác ñ nh các s ki n ho c ñi u ki n có th gây ra s nghi ng 18
 19. Cung c p b i kiemtoan.com.vn ñáng k v kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v ñư c ki m toán sau giai ño n ñã ñư c Ban Giám ñ c ñánh giá như ñã nêu ño n 18 trong kho ng th i gian ít nh t là 12 tháng k t ngày k t thúc niên ñ k toán. Các th t c ki m toán b sung khi các s ki n ho c ñi u ki n nh hư ng t i kh năng ho t ñ ng liên t c ñã ñư c xác ñ nh 26. Khi các s ki n ho c ñi u ki n có th gây ra s nghi ng ñáng k v kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v ñư c ki m toán ñã ñư c xác ñ nh, ki m toán viên và công ty ki m toán c n ph i: a) Soát xét các k ho ch c a Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán v các ho t ñ ng trong tương lai d a trên ñánh giá c a h v kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v ; b) Thu th p ñ y ñ b ng ch ng ki m toán thích h p nh m xác nh n ho c lo i tr s t n t i c a y u t không ch c ch n tr ng y u thông qua vi c th c hi n các th t c ki m toán c n thi t, bao g m c vi c xem xét nh hư ng c a các k ho ch c a Ban Giám ñ c và các nhân t gi m nh khác; c) Yêu c u Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán xác nh n b ng văn b n liên quan t i các k ho ch hành ñ ng trong tương lai c a h . 27. Các s ki n ho c ñi u ki n có th gây ra nghi ng ñáng k v kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v ñư c ki m toán có th ñư c xác ñ nh trong khi l p k ho ch ki m toán ho c trong khi th c hi n các th t c ki m toán và ñư c xem xét, ñánh giá trong su t quá trình ki m toán. Khi các s ki n ho c ñi u ki n này có th gây ra nghi ng ñáng k v kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v , ki m toán viên ph i th c hi n m t s th t c ki m toán b sung. Ki m toán viên và công ty ki m toán c n th o lu n v i Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán v k ho ch tương lai c a h , bao g m k ho ch v thanh lý tài s n, vay v n ho c tái cơ c u các kho n n , gi m ho c trì hoãn các kho n chi tiêu ho c tăng v n. Ki m toán viên và công ty ki m toán cũng c n c p nh t và xem xét các nhân t ho c thông tin b sung k t ngày Ban Giám ñ c ñưa ra các ñánh giá c a h . Ki m toán viên c n thu th p ñ y ñ b ng ch ng ki m toán thích h p ñ k t lu n r ng các k ho ch c a Ban Giám ñ c ñưa ra là có tính kh thi và k t qu c a các k ho ch này s c i thi n tình hình c a ñơn v . 28. Các th t c ki m toán có th áp d ng trong trư ng h p này bao g m: • Phân tích và th o lu n v i Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán v d báo lu ng ti n, l i nhu n và m t s d báo liên quan khác. • Phân tích và th o lu n v báo cáo tài chính kỳ g n nh t c a ñơn v . • Xem xét ñi u kho n c a các gi y n và h p ñ ng vay v n và xác ñ nh xem có ñi u kho n nào b vi ph m hay không. 19
 20. Cung c p b i kiemtoan.com.vn • Xem xét biên b n ð i h i c ñông, biên b n h p H i ñ ng qu n tr , h p Ban Giám ñ c ñơn v ñư c ki m toán, c a các phòng, ban quan tr ng liên quan khác ñ tìm hi u v các v n ñ khó khăn tài chính c a ñơn v . • Trao ñ i v i lu t sư c a ñơn v v các tranh ch p và ki n t ng ñ i v i ñơn v cũng như tính h p lý c a các ñánh giá c a Ban Giám ñ c v k t qu và ư c tính nh hư ng v m t tài chính c a các tranh ch p và ki n t ng ñó ñ i v i ñơn v . • Xác nh n s t n t i, tính h p pháp và tính hi u l c c a các cam k t v cung c p ho c duy trì h tr tài chính c a bên th ba và các bên liên quan ñ ng th i ñánh giá kh năng tài chính c a các bên này trong vi c cung c p các ngu n v n b sung. • Xem xét k ho ch c a ñơn v ñư c ki m toán ñ i v i vi c gi i quy t các ñơn ñ t hàng c a khách hàng chưa ñư c th c hi n. • Xem xét các s ki n x y ra sau ngày k t thúc niên ñ k toán nh m xác ñ nh nh ng nhân t gi m nh ho c nh hư ng thêm ñ n kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v ñư c ki m toán. 29. Khi vi c phân tích d báo lu ng ti n ñóng vai trò quan tr ng trong vi c xem xét k t qu tương lai c a các s ki n ho c ñi u ki n nh hư ng t i kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v , ki m toán viên c n xem xét: • M c ñ tin c y c a h th ng cung c p các thông tin ñó c a ñơn v , và • Tính h p lý c a các gi ñ nh làm n n t ng cho các d báo. Ngoài ra, ki m toán viên và công ty ki m toán c n so sánh: • Thông tin d báo tài chính c a các kỳ k toán trư c so v i k t qu th c t ; và • Thông tin d báo tài chính c a kỳ hi n t i so v i k t qu th c t ñ t ñư c ñ n th i ñi m hi n t i. K T LU N VÀ L P BÁO CÁO KI M TOÁN 30. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i d a vào nh ng b ng ch ng ki m toán thu th p ñư c ñ ñánh giá xem có t n t i y u t không ch c ch n tr ng y u liên quan ñ n t ng s ki n và ñi u ki n riêng r ho c k t h p v i nhau gây ra nghi ng ñáng k v kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v ñư c ki m toán. 31. Y u t không ch c ch n tr ng y u t n t i khi ki m toán viên và công ty ki m toán cho r ng m c ñ nh hư ng ti m tàng c a nó c n ph i ñư c thuy t minh rõ ràng v b n ch t cũng như các nh hư ng c a chúng n u không vi c trình bày báo cáo tài chính s b sai l ch. Trư ng h p gi ñ nh v kh năng ho t ñ ng liên t c c a ñơn v ñư c ki m toán là phù h p nhưng t n t i s không ch c ch n tr ng y u 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản