Chương 1: Các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms 2010)

Chia sẻ: Nguyễn Trọng Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

4
1.965
lượt xem
1.235
download

Chương 1: Các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms 2010)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: Các hoạt động cần phải thực hiện để giao và nhận hàng hóa xuất nhập khẩu là gì; Các đối tác nào thường liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; Khi giao nhận hàng hóa XNK, trách nhiệm, chi phí, rủi ro sẽ phân bổ như thế nào; Làm sao để tránh những tranh chấp trong hoạt động XNK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms 2010)

 1. CHƯƠNG 1: CÁC ĐI U KI N THƯƠNG M I QU C T (INCOTERMS 2010) CHƯƠNG 2: H P Đ NG XU T NH P KH U Ths. Nguy n Duy Quang Email: ndqtn@vnokco.com Tel: 0908822689
 2. CHƯƠNG 1: CÁC ĐI U KI N THƯƠNG M I QU C T (INCOTERMS 2010) 1. Các ho t ñ ng c n ph i th c hi n ñ giao và nh n hàng hóa xu t nh p kh u là gì? 2. Các ñ i tác nào thư ng liên quan ñ n ho t ñ ng xu t nh p kh u hàng hóa? 3. Khi giao và nh n hàng hóa XNK, trách nhi m, chi phí, r i ro s phân b như th nào? 4. Làm sao ñ tránh nh ng tranh ch p trong ho t ñ ng giao nh n XNK? 5. Khi x y ra t n th t, các nhà xnk ph i làm gì?
 3. CHƯƠNG 1: CÁC ĐI U KI N THƯƠNG M I QU C T (INCOTERMS 2010) 1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010: 2. N i dung các ñi u ki n Incoterms 2010 3. Cách dùng Incoterms 2010 4. Nh ng ñi m m i c a Incoterms 2010 so v i Incoterms 2000
 4. 1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010 1.1. Gi i thi u chung:
 5. 1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010 1.1. Gi i thi u chung: - Incoterms = International + commercial + terms (các ñi u ki n thư ng m i qu c t ) - Incoterms là b t p quán thương m i qu c t do ICC ban hành. - Incoterms gi i thích các ñi u ki n thương m i b ng ba ch cái, th hi n t p quán giao d ch gi a các doanh nghi p trong các h p ñ ng mua bán hàng hóa
 6. 1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010 1.1. Gi i thi u chung: - Incoterms ñư c xu t b n ñ u tiên năm 1936 g m 7 ñi u ki n. Đ n nay, ñã 7 l n s a ñ i b sung. G m có Incoterms 1953; Incoterms 1967; Incoterms 1976; Incoterms 1980; Incoterms 1990; Incoterms 2000 và Incoterms 2010 - Incoterms ch y u mô t các nghĩa v , chi phí và r i ro trong quá trình hàng hóa ñư c giao t ngư i bán sang ngư i mua
 7. 1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010 1.2. Gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010 - Ngư i chuyên ch : là m t bên mà v i ngư i ñó vi c v n chuy n ñư c ký k t h p ñ ng - Th t c h i quan: là nh ng yêu c u c n ñáp ng ñ tuân th nh ng quy ñ nh v h i quan và có th bao g m ch ng t , an ninh, thông tin và nghĩa v ki m tra th c t - Giao hàng: ñ a ñi m t i ñó r i ro v vi c hàng hóa b m t mát ho c hư h ng ñư c chuy n giao t ngư i bán sang ngư i mua
 8. 1. Gi i thi u chung và gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010 1.2. Gi i thích m t s thu t ng trong Incoterms 2010 - Ch ng t giao hàng: là m t ch ng t v n t i ho c m t ch ng t ñi n t tương ng, ch ng mình cho vi c giao hàng. - Đóng gói: . Vi c ñóng gói hàng hóa nh m ñáp ng yêu c u c a h p ñ ng mua bán hàng hóa . Vi c ñóng gói hàng hóa sao cho phù h p v i quá trình v n chuy n . Vi c s p x p hàng hóa có bao bì trong container ho c trong các phương ti n v n t i khác
 9. 2. N i dung các ñi u ki n Incoterms 2010 Incoterms 2010 có 11 ñi u ki n: Nhóm E Nhóm F Nhóm C Nhóm D EXW FCA CFR DAT FAS CIF DAP FOB CPT DDP CIP
 10. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.1. Đ nh nghĩa: Ex-works: có nghĩa là ngư i bán giao hàng khi ñ t hàng hóa dư i quy n ñ nh ño t c a ngư i mua t i cơ s c a ngư i bán ho c t i m t ñ a ñi m ch ñ nh.
 11. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí: NGƯ I BÁN NGƯ I MUA A1: Nghĩa v chung B1: Nghĩa v chung - Cung c p hàng hóa và hóa - Ph i thanh toán ti n hàng ñơn thương m i phù h p v i như quy ñ nh trong h p ñ ng h p ñ ng mua bán mua bán A2: Gi y phép, ki m tra an B2: Gi y phép, ki m tra an ninh và các th t c khác ninh và các th t c khác N u có quy ñ nh, ph i h tr N u có quy ñ nh, Ph i t ch u ngư i mua; ch u chi phí và r i r i ro và phí t n ñ l y gi y ro ñ l y gi y phép xu t kh u, phép xu t kh u, nh p kh u hay gi y t khác ñ xu t kh u hay gi y t khác ñ XNK.
 12. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí: NGƯ I BÁN NGƯ I MUA A3: H p ñ ng v n t i và BH B3: H p ñ ng v n t i và BH - Không có nghĩa v ký k t - Không có nghĩa v ký k t h p ñ ng v n t i và h p ñ ng h p ñ ng v n t i và h p ñ ng B o hi m ñ i v i ngư i mua B o hi m ñ i v i ngư i bán - Tuy nhiên, ph i cung c p cho ngư i mua, n u ngư i mua yêu c u và ch u r i ro và chi phí, nh ng thông tin mà ngư i mua c n ñ mua b o hi m
 13. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí: NGƯ I BÁN NGƯ I MUA A4: GIAO HÀNG B4: NH N HÀNG - Ph i giao hàng b ng vi c ñ t - Ngư i mua ph i nh n hàng hàng hóa dư i quy n ñ nh khi hàng ñã ñư c giao theo ño t c a ngư i mua t i ñ a m c A4 và A7 ñi m giao hàng quy ñ nh. N u không có th a thu n v m t ñ a ñi m c th t i nơi giao hàng, thì có th ch n m t ñ a ñi m giao hàng phù h p nh t v i m c ñích c a mình. - Giao vào ngày ho c th i h n ñã th a thu n
 14. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí: NGƯ I BÁN NGƯ I MUA A5: CHUY N R I RO B5: CHUY N R I RO - Ph i ch u t t c r i ro v m t - Ch u m i r i ro v m t mát mát hư h ng c a hàng hóa hay hư h ng c a hàng hóa k cho ñ n khi hàng hóa ñư c t khi hàng ñư c giao giao theo ñi u A4 tr trư ng - N u ngư i mua không thông h p m t mát ho c hư h ng báo cho ngư i bán như quy trong các trư ng h p quy ñ nh ñ nh ñi u B7, thì ngư i mua t i ñi u B5 ph i ch u m i r i ro v m t mát hay hư h ng c a hàng hóa k t ngày quy ñ nh ho c ngày cu i cùng c a th i h n quy ñ nh
 15. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí: NGƯ I BÁN NGƯ I MUA A6: PHÂN CHIA CHI PHÍ B6: PHÂN CHIA CHI PHÍ - Ph i tr m i chi phí có liên a) Tr m i chi phí liên quan t i quan ñ n hàng hóa cho ñ n hàng hóa khi hàng ñã giao khi hàng ñã ñư c giao theo b) Tr m i chi phí phát sinh do m c A4, tr nh ng kho n s không nh n hàng t khi hàng do ngư i mua chi tr theo ñư c ñ t dư i quy n c a ñi u B6 mình c) Tr t t c các lo i thu , l phí, chi phí TTHQXK và chi phí khác d) Hoàn tr t t c chi phí và l phí mà ngư i bán chi ra khi giúp ngư i mua theo m c A2
 16. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí: NGƯ I BÁN NGƯ I MUA A7: THÔNG BÁO CHO NGƯ I MUA B7: THÔNG BÁO CHO NGƯ I BÁN - Ph i thông báo các thông - Ngư i mua ph i, khi ngư i tin c n thi t ñ t o ñi u ki n mua có quy n quy t ñ nh cho ngư i mua ti n hành ngày và/ho c ñi m nh n nh n hàng hàng t i ñ a ñi m ñã th a thu n, thông báo k p th i cho ngư i bán v vi c ñó A8: Ch ng t giao hàng B8: B ng ch ng c a vi c Không có nghĩa v giao hàng Ph i cung c p cho ngư i bán b ng ch ng thích h p v vi c ñã nh n hàng
 17. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí: NGƯ I BÁN NGƯ I MUA A9: KI M TRA – ĐÓNG GÓI, BAO BÌ – B9: KI M TRA HÀNG HÓA KÝ MÃ HI U - Ph i tr các phí t n cho b t - Ph i tr các chi phí v kỳ vi c ki m tra b t bu c ki m tra (như ki m tra ch t nào trư c khi g i hàng, k lư ng, cân, ño, ñ m) c n c vi c ki m tra theo yêu thi t ñ giao hàng theo quy c u c a cơ quan có th m ñ nh m c A4 quy n c a nư c xu t kh u - Ph i ñóng gói hàng hóa và ch u chi phí tr khi quy ñ nh hàng không c n ñóng gói - Bao bì ph i ñư c ghi ký mã hi u thích h p
 18. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.2. Phân chia Nghĩa v - R i ro – Chi phí: NGƯ I BÁN NGƯ I MUA A10: H TR THÔNG TIN VÀ CHI PHÍ B10: H TR THÔNG TIN VÀ CHI PHÍ LIÊN QUAN LIÊN QUAN - N u có quy ñ nh, ph i giúp - Ph i thông báo cho ngư i ñ ngư i mua ñ l y các bán m t cách k p th i các ch ng t và thông tin k c thông tin an ninh ñ ngư i thông tin an ninh mà ngư i bán có th th c hi n theo mua c n ñ xu t và/ho c m c A10 nh p kh u hàng hóa - Ph i hoàn tr cho ngư i và/ho c v n t i ñ n ñ a ñi m bán t t c chi phí và l phí cu i cùng mà ngư i bán ñã chi ñ có ñư c nh ng ch ng t và thông tin theo m c A10.
 19. 2.1.3. Sơ ñ phân chia Nghĩa v - R i ro và Chi phí EXW: Giá hàng: Không g m: Phí v n chuy n Phí b o hi m EXW H i quan H i quan Xu t kh u Nh p kh u Ngư i bán C ng b c C ng t i Ngư i mua hàng R i ro và trách nhi m c a ngư i mua • Nh n hàng t i ñ a ñi m c a ngư i bán • T thuê phương ti n v n t i và mua b o hi m hàng hóa • Làm th và ch u chi phí thông quan xu t kh u, quá c nh, 19 nh p kh u.
 20. 2.1 Giao t i xư ng: EX-WORKS: EXW [tên ñ a ñi m giao hàng] Incoterms 2010 2.1.4. Hư ng d n s d ng EXW: - Có th s d ng cho m i phương th c v n t i và v n t i ña phương th c - Quy ñ nh c th ñ a ñi m t i nơi giao hàng ch ñ nh vì chi phí và r i ñ n ñi m ñó do ngư i bán ch u. - Nghĩa v c a ngư i bán là ít nh t. C n lưu ý: . Ngư i bán không nghĩa v x p hàng. N u làm, thì r i ro và chi phí do ngư i mua ch u. . Ngư i bán không có nghĩa v làm th t c h i quan mà ch h tr khi ngư i mua làm th t c h i quan . Ngư i mua có nghĩa v cung c p thông tin cho ngư i bán liên quan ñ n xu t kh u hàng hóa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản