Chương 1: Hướng dẫn lập trình TD200

Chia sẻ: Nguyen Van Hoan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

2
717
lượt xem
278
download

Chương 1: Hướng dẫn lập trình TD200

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TD200 là một thiết bị hiển thị text (Text Display), giao tiếp với người vận hành. Thiết bị này được thiết kế chỉ dùng giao tiếp với họ PLC S7-200

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Hướng dẫn lập trình TD200

 1. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) CHÖÔNG 1: HÖÔÙNG DAÃN LAÄP TRÌNH TD200 Giôùi thieäu chung: TD200 laø moät thieát bò hieån thò text (Text Display), giao tieáp vôùi ngöôøi vaän haønh. Thieát bò naøy ñöôïc thieát keá chæ duøng giao tieáp vôùi hoï PLC S7-200. Moät soá ñaëc tính cuûa TD200: o Hieån thò tin nhaén vaø caùc bieán cuûa PLC o Cho pheùp ñieàu chænh caùc bieán trong chöông trình o Coù khaû naêng caøi ñaët thôøi gian thöïc cuûa PLC I. CAÁU TAÏO PHAÀN CÖÙNG: 1. Maøn hình hieån thò: maøn hình LCD ñoä phaân giaûi 33x181 pixel Soá doøng hieån thò: 2 Soá kí töï hieån thò: Max.40 2. Coång giao tieáp TD200 vaø PLC: coång RS485, 9 chaân giao tieáp giöõa TD200 vaø PLC qua caùp TD/CPU. 3. Nguoàn cung caáp: 24VDC. Coù theå caáp cho TD200 theo 2 caùch: Nguoàn caáp chung: caáp nguoàn cho TD200 thoâng qua caùp TD/CPU (chieàu daøi 2,5m). Nguoàn caáp rieâng: caáp nguoàn cho TD200 thoâng qua ñaàu noái beân phaûi TD200 (ñöôïc söû duïng khi khoaûng caùch giöõa TD200 vaø CPU lôùn hôn 2,5 m). Löu yù: khoâng duøng ñoàng thôøi nguoàn caáp chung vaø nguoàn caáp rieâng cuøng moät luùc vì nhö vaäy seõ laøm hoûng thieát bò. 4. Caùp TD/CPU: Sô ñoà caùp coù caáp nguoàn: 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 1
 2. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) Sô ñoà caùp khoâng caáp nguoàn: 5. Phím: goàm coù 9 phím ñöôïc chia thaønh 2 loaïi: phím heä thoáng vaø phím chöùc naêng. Phím heä thoáng (5 phím) goàm caùc phím sau: shift, esc, enter, up, down. Phím chöùc naêng (4 phím) goàm 8 chöùc naêng töø F1 ñeán F8. Moãi phím ñöôïc gaén vôùi moät bit trong vuøng nhôù M cuûa PLC nghóa laø caùc phím töø F1 ñeán F8 seõ ñöôïc gaén vôùi 1 byte trong vuøng nhôù M. Khi moät phím ñöôïc nhaán thì bit töông öùng seõ ñöôïc set vaø bit nay chæ ñöôïc reset baèng chöông trình trong PLC. II. GIAO TIEÁP TD200 VAØ PLC: 1. Giao tieáp giöõa 1 TD200 vaø 1 CPU: nhö hình veõ sau 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 2
 3. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) 2. Giao tieáp giöõa nhieàu TD200 vaø nhieàu CPU: nhö hình veõ Hình veõ treân minh hoaï cho moät maïng PLC ñôn giaûn goàm coù 2 PLC S7-200 vaø 2 TD200, moãi PLC giao tieáp vôùi 1 TD200.Moãi thieát ñöôïc ñònh moät ñòa chæ nhö hình veõ. Ta cuõng coù theå giao tieáp giöõa 1 PLC vaø nhieàu TD200. Trong tröôøng naøy, vuøng döõ lieäu cuûa moãi TD200 phaûi ñöôïc ñònh nghóa taïi nhöõng vuøng nhôù V khaùc nhau. Löu yù: ñòa chæ cuûa CPU vaø TD200 treân maïng. III. LAÄP TRÌNH CHO TD200: 1. Phaàn meàm laäp trình: phaàn meàm ñeå laäp trình cho TD200 cuõng chính laø phaàn meàm ñeå laäp trình cho S7-200: STEP7 Microwin. 2. Caùc böôùc laäp trình TD200: Böôùc 1: khôûi ñoäng chöông trình STEP7 Microwin, treân thanh Menu choïn Tools choïn TD200 Wizard. 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 3
 4. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) Böôùc 2: choïn ngoân ngöõ vaø kieåu kí töï hieån thò Böôùc 3: löïa choïn coù cho hieån thò caùc chöùc naêng Time, Force, Password ? Böôùc 4: choïn caùc bit M töông öùng vôùi caùc phím chöùc naêng vaø choïn toác ñoä giao tieáp giöõa PLC & TD200. 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 4
 5. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) Giao tieáp giöõa caùc bit M vaø caùc phím chöùc naêng ñöôïc thöïc hieän theo nguyeân taéc nhö sau: Toác ñoä giao tieáp giöõa PLC vaø TD200 neân choïn: As fast as possible Böôùc 5: choïn soá Message hieån thò vaø soá kí töï hieån thò treân 1 message. TD200 coù theå cho hieån thò toái ña laø 80 Message. Ta coù theå ñònh daïng soá kí töï hieån thò treân 1 message laø 20 hoaëc 40 kí töï. Böôùc 6: choïn vuøng nhôù V duøng ñeå ñònh daïng cho TD200 Ta caàn quan taâm ñeán caùc thoâng soá sau: -Ñòa chæ vuøng ñònh nghóa cho caùc thoâng soá cuûa TD200.Vuøng naøy thöôøng chieám 12 Byte hay 14 Byte (tuøy vaøo kieåu kí töï ta choïn hieån thò treân TD200) trong vuøng nhôù V. 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 5
 6. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) -Ñòa chæ vuøng nhôù ñieàu khieån hieån thò Message treân TD200. Moãi message coù 1 bit töông öùng ñeå cho pheùp message coù ñöôïc hieån thò hay khoâng. Khi bit ñöôïc set baèng chöông trình cuûa PLC thì message töông öùng seõ ñöôïc hieån thò treân TD200, ngöôïc laïi khi bit ñöôïc reset thì message töông öùng seõ maát. -Ñòa chæ vuøng nhôù thoâng tin cuûa message.Moãi kí töï treân message seõ coù moät ñòa chæ byte töông öùng treân PLC, ñieàu naøy coù nghóa laø neáu ta muoán cho hieån thò bao nhieâu kí töï treân message thì ta seõ phaûi maát ñi soá byte töông öùng cuûa vuøng nhôù V reân PLC ñeå löu tröõ thoâng tin cuûa message. Löu yù: ta khoâng ñöôïc choïn truøng ñòa chæ cuûa 3 vuøng nhôù noùi treân, neáu ta choïn truøng thì chöông trình seõ thoâng baùo vaø khoâng cho ta thöïc hieän nhöõng böôùc tieáp theo. Ví duï: Giaû söû ta choïn kieåu chöõ hieån thò treân TD200 trong böôùc 2 laø Latin 1. Khi ñoù vuøng ñònh nghóa caùc thoâng soá cuûa TD200 seõ chieám 14 byte trong vuøng nhôù V, giaû söû ta choïn ñòa chæ baét ñaàu cuûa vuøng nhôù naøy laø VB0, nghóa laø luùc naøy vuøng nhôù ñònh nghóa cho TD200 chieám töø ñòa chæ VB0 ñeán VB13 (toång coäng vuøng nhôù naøy laø 14 byte). Giaû söû soá message ta muoán hieån thò laø 1 vaø soá kí töï hieån thò laø 40. Ta choïn ñòa chæ baét ñaàu cho vuøng nhôù ñieàu khieån hieån thò message laø byte VB14. Trong tröôøng hôïp naøy, vì chæ coù 1 message neân ta coù 1 bit cho pheùp hieån thò message, vì vaäy ta chæ toán 1 byte cho vuøng nhôù naøy. Vì ta coù 40 kí töï hieån thò treân message neân ta seõ toán 40 byte trong vuøng nhôù V ñeå löu tröõ thoâng tin cuûa message.Ta choïn ñòa chæ baét ñaàu cho vuøng nhôù naøy laø VB15. Töùc laø caùc byte töø ñòa chæ VB15 ñeán VB54 laø daønh cho vuøng nhôù löu tröõ thoâng tin message. Böôùc 7: Taïo caùc message.Moãi message coù theå coù moät trong caùc chöùc naêng nhö sau: chæ hieån thò text, hieån thò giaù trò caùc bieán treân PLC, cho nhaäp giaù trò vaøo caùc bieán cuûa chöông trình, yeâu caàu xaùc nhaän söï xuaát hieän cuûa message. Ví duï: taïo 3 message, moãi message coù 40 kí töï. Ñòa chæ vuøng ñònh nghóa cho caùc thoâng soá cuûa TD200: VB0 VB14. Ñòa chæ vuøng nhôù ñieàu khieån hieån thò Message treân TD200: VB14. Ñòa chæ vuøng nhôù thoâng tin cuûa message: VB40 VB159. -Message 1: chæ cho hieån thò Text. Message 1 goàm 40 kí töï baét ñaàu töø ñòa chæ VB40, bit ñieàu khieån cho message hieån thò laø V14.7 nhö hình veõ: 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 6
 7. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) Sau khi ñònh daïng xong message 1, nhaán nuùt Next Message ñeå vaøo message 2. -Message 2: cho hieån thò giaù trò caùc bieán treân PLC vaø nhaäp giaù trò vaøo caùc bieán cuûa chöông trình. Message 2 goàm 40 kí töï baét ñaàu töø ñòa chæ VB80, bit ñieàu khieån cho message hieån thò laø V14.6 nhö hình veõ: Muoán hieån thò giaù trò moät bieán trong PLC thì ta thöïc hieän nhö sau: ñaët con troû ôû vò trí muoán hieån thò (ví duï vò trí muõi teân nhö hình veõ), sau ñoù nhaán nuùt Embedded Data. Maøn hình seõ xuaát hieän hoäp thoaïi nhö sau: 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 7
 8. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) Treân hoäp thoaïi naøy, ta phaûi khai baùo caùc phaàn nhö sau: + Ñònh daïng kieåu döõ lieäu: ôû ñaây ta coù 3 löïa choïn laø khoâng coù döõ lieäu, döõ lieäu daïng Word vaø döõ lieäu dang Double Word. + Kieåu hieån thò laø coù daáu hoaëc khoâng daáu. + Choïn soá kí töï hieån thò beân phaûi daáu chaám. + Cho pheùp nhaäp giaù trò (User is allowed to edit this data) hay yeâu caàu xaùc nhaän message hay khoâng (User must acknowledge message)? Ngoaøi ra, hoäp thoaïi coøn cho ta bieát ñòa chæ cuûa döõ lieäu caàn hieån thò. ÔÛ hoäp thoaïi treân thì kieåu döõ lieäu daïng Word, hieån thò coù daáu vaø coù 1 chöõ soá hieån thò sau daáu chaám, khoâng yeâu caàu xaùc nhaän message vaø khoâng cho pheùp nhaäp giaù thò, ñòa chæ cuûa döõ lieäu caàn hieån thò laø VW98. Sau khi ñaõ khai baùo xong thì nhaán OK xaùc nhaän vaø trôû veà hoäp thoaïi tröôùc ñoù. Luùc naøy ta quan saùt thaáy töø vò trí con troû (vò trí muõi teân) coù 4 oâ (4 byte) bò boâi xaùm. 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 8
 9. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) Tieáp theo, muoán nhaäp giaù trò vaøo moät bieán cuûa chöông trình thì ta cuõng ñaët cho troû vaøo vò trí muoán nhaäp, sau ñoù nhaán Embedded Data, hoäp thoaïi nhö treân laïi xuaát hieän. Nhö hoäp thoaïi treân; ta choïn kieåu döõ lieäu Double Word, kieåu hieån thò Real, coù 1 chöõ soá hieån thò sau daáu chaám, ñòa chæ cuûa döõ lieäu laø VD116. Ngoaøi ra, muoán nhaäp giaù trò vaøo bieán cuûa chöông trình thì ta check vaøo löïa choïn cho pheùp nhaäp döõ lieäu (User is allowed to edit this data).Sau khi check vaøo löïa choïn naøy thì hoäp thoaïi thoâng baùo cho ta bieát bit xaùc nhaän sau nhaäp döõ lieäu (treân hoäp thoaïi laø V114.2). Neáu ta muoán ngöôøi vaän haønh caàn nhaäp password khi thay ñoåi bieán cuûa chöông trình thì ta check vaøo löïa choïn Should the user edit or data be Password-protected? Sau khi thöïc hieän xong caùc khai baùo ta nhaán OK xaùc nhaän vaø trôû veà hoäp thoaïi tröôùc ñoù. Luùc naøy treân hoäp thoaïi seõ coù theâm 6 oâ (töùc laø 6 byte) ñöôïc boâi xaùm. Löu yù: khi ta muoán cho hieån thò hay nhaäp moät giaù trò vaøo caùc bieán cuûa PLC thì tröôùc tieân ta phaûi gaén caùc giaù trò naøy vaøo message baèng caùch ñaët con troû ôû vò trí thích 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 9
 10. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) hôïp vaø nhaán nuùt Embedded Data treân hoäp thoaïi. Sau ñoù ta khai baùo kieåu döõ lieäu, kieåu hieån thò vaø caùc choïn löïa; TD200 seõ daønh 2 byte ñeå löu nhöõng khai baùo naøy. Neáu ta choïn kieåu döõ lieäu laø Word thì ta caàn theâm 2 byte ñeå löu giaù trò vaø neáu ta choïn kieåu döõ lieäu laø Double Word thì ta caàn 4 byte ñeå löu giaù trò. Ñieàu naøy coù nghóa laø neáu ta muoán gaén 1 giaù trò Word vaøo message thì ta seõ caàn 4 byte (2 byte ñònh nghóa+2 byte giaù trò), neáu ta muoán gaén 1 giaù trò Double Word vaøo message thì ta seõ caàn 6 byte (2 byte ñònh nghóa+4 byte giaù trò). -Message 3:yeâu caàu ngöôøi vaän haønh xaùc nhaän khi message xuaát hieän. Message 3 goàm 40 kí töï baét ñaàu töø ñòa chæ VB120, bit ñieàu khieån cho message hieån thò laø V14.5 nhö hình veõ: Ñaët con troû vaøo vò trí muõi teân, sau ñoù nhaán Embedded Data, moät hoäp thoaïi xuaát hieän. Ta check vaøo löïa choïn yeâu caàu xaùc nhaän (User must acknowledge message), sau ñoù nhaán OK ñeå quay veà hoäp thoaïi tröôùc ñoù. 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 10
 11. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) Luùc naøy ta thaáy treân hoäp thoaïi coù 2 oâ (2 byte) ñöôïc boâi ñen, ñaây chính laø 2 byte duøng ñeå ñònh nghóa.Vaø treân hoäp thoaïi cuõng cho ta bieát bit xaùc nhaän laø V158.1, bit naøy seõ ñöôïc set leân 1 khi ta nhaán Enter ñeå xaùc nhaän message. Böôùc 8: ta nhaán Finish ñeå keát thuùc. Sau khi hoaøn thaønh caùc böôùc treân ñònh daïng cho TD200, ñeå TD200 coù theå hoaït ñoäng theo yù muoán thì ta phaûi vieát chöông trình ñieàu khieån treân PLC. Caùc ví duï trong muïc 3 seõ höôùng daãn caùch laäp trình trong PLC ñeå ñieàu khieån TD200. 3. Caùc ví duï minh hoïa: a. Ví duï 1: taïo 3 message nhö ñaõ thöïc hieän trong muïc 2. Vieát chöông trình ñieàu khieån TD200 nhö sau: -Khi baät CPU sang cheá ñoä Run thì message 1 xuaát hieän -Nhaán F1 ñeå cho hieån thò message 2 -Nhaán Enter ñeå nhaäp giaù trò SETPOINT, sau ñoù nhaán Enter ñeå xaùc nhaän giaù trò nhaäp vaø hieån thò message 3 -Nhaán Enter ñeå xaùc nhaän message 3 ñoàng thôøi hieån thò message 1 -Nhaán F2 ñeå cho hieån thò caû 3 message -Nhaán F3 ñeå taét caû 3 message. 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 11
 12. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 12
 13. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 13
 14. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) b. Ví duï 2: laäp trình cho TD200 nhö sau -Kieåu kí töï hieån thò: Original TD200, tieáng Anh -Cho pheùp hieån thò Menu thôøi gian, khoâng Force, khoâng Password -Caùc phím chöùc naêng töông öùng vôùi Byte MB0 -Khoái thoâng soá ñònh nghóa baét ñaàu töø Byte 0, Byte ñieàu khieån message 12, vuøng löu tröõ thoâng tin message baét ñaàu töø Byte 20. -Noäi dung message nhö sau: bb-bb-bbbbbbbb:bb:bb vôùi b laø caùc kí töï troáng. 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 14
 15. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) c. Ví duï 3: Vieát chöông trình cho hieån thò 2 giaù trò analog SMB28 vaø SMB29 treân TD200. HD: Vì TD200 khoâng hieån thò Byte neân ta phaûi chuyeån SMB28 vaø SMB29 veà daïng Word ñeå hieån thò. Taïo 1 Message vaø löu yù bit ñieàu khieån Message. d. Ví duï 4: Vieát chöông trình ñaûo chieàu ñoäng cô AC duøng caùc phím chöùc naêng treân TD200 vaø taïo caùc message nhö “ñoäng cô ñang quay thuaän”, “ñoäng cô ñang quay nghòch”, “ñoäng cô ñang döøng”. HD: Duøng caùc phím chöùc naêng ñeå gaén caùc chöùc naêng laø start, stop vaø revert.Taïo 3 Message coù noäi dung nhö treân vaø löu yù caùc bit ñeå ñieàu khieån 3 Message naøy. 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 15
 16. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) CHÖÔNG 2: HÖÔÙNG DAÃN LAÄP TRÌNH OP7 I. GIÔÙI THIEÄU: 1. ÖÙng duïng: OP7 ñöôïc öùng duïng ñeå hieån thò traïng thaùi, hieån thò caùc giaù trò cuûa heä thoáng vaø ñieàu khieån heä thoáng. 2. Caáu taïo: *Maøn hình: loaïi tinh theå loûng (LCD), coù 4 doøng, moãi doøng hieån thò ñöôïc 20 kí töï, moãi kí töï cao 8mm. *Caùc phím chöùc naêng hay phím laäp trình meàm: goàm 8 phím F1 F4 vaø K1 K4.Trong ñoù treân caùc phím töø K1 K4 coù gaén caùc LED, caùc LED naøy ñöôïc ñieàu khieån saùng, taét bôûi chöông trình cuûa PLC. *Caùc phím heä thoáng: goàm coù 22 phím nhö caùc phím soá, up, down, enter… *Vuøng löu tröõ döõ lieäu: döõ lieäu khoâng bò maát khi maát nguoàn. *Coång giao tieáp: RS232 vaø RS485 giao tieáp giöõa OP7 vaø PLC, maùy in. 3. Chöùc naêng cuûa OP7: goàm caùc chöùc naêng nhö sau *Maøn hình hieån thò (Screen): duøng ñeå hieån thò Text, caùc bieán cuûa chöông trình treân OP7.OP7 cho pheùp toái ña 99 maøn hình, moãi maøn hình coù 99 entry.Taïi moãi thôøi ñieåm OP7 chæ cho hieån thò ñöôïc 1 entry. *Thoâng baùo söï kieän (Events message): Max.499 söï kieän. 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 16
 17. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) *Thoâng baùo caûnh baùo (Alarms message): Max.499 caûnh baùo. *Coâng thöùc (Recipe): Max.99 coâng thöùc, moãi coâng thöùc coù 99 entry vaø Max.99 Data record. Boä nhôù löu tröõ coâng thöùc treân OP7 laø 4KB. 4. Moät soá löu yù: *Nguoàn cung caáp: 24VDC *Sô ñoà caùp noái: -Sô ñoà caùp giöõa OP7 vaø PC (duøng ñeå Download chöông trình cho OP7): -Sô ñoà caùp giöõa OP7 vaø PLC: *Download chöông trình: -Neáu trong boä nhôù OP7 chöa coù chöông trình: trong tröôøng hôïp naøy khi ta caáp nguoàn cho OP7 thì OP7 töï ñoäng chuyeån veà cheá ñoä Download. Treân thanh coâng cuï cuûa ProTool/Pro ta nhaán vaøo bieåu töôïng hoaëc treân thanh Menu choïn File Download. -Neáu trong boä nhôù OP7 ñaõ coù chöông trình: trong tröôøng hôïp naøy neáu ta muoán Download chöông trình môùi thì tröôùc tieân ta phaûi xoùa chöông trình cuõ baèng caùch: caét nguoàn ñieän cung caáp cho OP7, sau ñoù nhaán ñoàng thôøi 3 nuùt right, down, enter vaø ñoàng thôøi caáp nguoàn ñieän trôû laïi. Sau khi ta thöïc hieän nhö treân thì OP7 seõ xoùa boä nhôù vaø chuyeån veà cheá ñoä Download. Treân ProTool/Pro ta cuõng thöïc hieän töông töï nhö treân. II. LAÄP TRÌNH CHO OP7: phaàn meàm duøng ñeå laäp trình cho OP7 laø Protool/Lite hoaëc Protool/Pro CS. 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 17
 18. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) Ñeå laäp trình cho OP7 ta thöïc hieän nhö sau: khôûi ñoäng phaàn meàm ProTool/Pro CS, treân thanh Menu choïn New. Choïn loaïi maøn hình laø OP7 sau ñoù nhaán Finish ñeå vaøo maøn hình laäp trình hoaëc nhaán Next ñeå choïn loaïi PLC nhö hoäp thoaïi sau: Trong hoäp thoaïi naøy, ta coù theå ñaët teân cho PLC, choïn loaïi PLC ñeå giao tieáp vôùi OP7 vaø ñaët thoâng soá cho PLC. Sau ñoù nhaán Finish ñeå vaøo maøn hình laäp trình. 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 18
 19. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) Ta cuõng coù theå choïn PLC vaø ñaët thoâng soá cho noù khi vaøo maøn hình ñieàu khieån baèng caùch choïn Controllers ôû cöûa soå beân traùi maøn hình. 1. Screen: Ñeå taïo Screen ta Double Click leân bieåu töôïng Screen treân cöûa soå beân traùi maøn hình hoaëc Click chuoät phaûi sau ñoù choïn Insert Screen. Maøn hình seõ xuaát hieän nhö sau: Nhö ñaõ noùi ôû treân, OP7 cho pheùp toái ña Max.99 Screen, moãi Screen coù 99 entry. Maëc nhieân khi ta taïo 1 Screen môùi thì noù seõ coù teân laø PIC_1, PIC_2, … PIC_n (nhö hình veõ treân laø PIC_1). Ta coù theå ñaët teân môùi cho Screen baèng caùch Click phaûi leân Screen ôû cöûa soå beân phaûi maøn hình, treân hoäp thoaïi xuaát hieän choïn Properties. Maøn hình seõ xuaát hieän hoäp thoaïi nhö sau: 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 19
 20. TRUNG TAÂM ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ TIN HOÏC VAØ ÑIEÀU KHIEÅN (CATIC) Treân hoäp thoaïi naøy ta seõ ñaët teân cho Screen trong muïc Name. *Caùc böôùc laäp trình ñònh daïng cho Screen (ôû ñaây ví duï laäp trình cho Screen coù teân PIC_1) Böôùc 1: Muoán laäp trình cho Screen naøo thì ta seõ Double Click vaøo Screen ñoù, maøn hình seõ xuaát hieän nhö sau: Böôùc 2: Taïo caùc Text trong töøng Entry. ÔÛ hình veõ treân ta quan saùt ñöôïc 3 entry, entry 1 ta coù taïo 2 doøng Text.Ta coù theå duøng thanh cuoän ñeå xem vaø taïo Text cho nhöõng entry khaùc. Caùc Text naøy seõ ñöôïc hieån thò treân OP khi hoaït ñoäng. Böôùc 3: Gaùn caùc chöùc naêng vaøo caùc phím Soft Key K1 K4 vaø F1 F4 treân moãi Entry. 10 Phoå Quang, P.2, Q.TB, TP.HCM – Tel: 9973944 – Fax:9973945 Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản