Chương 1: Nhà quản trị công việc quản trị

Chia sẻ: Vo My Hanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:56

0
146
lượt xem
43
download

Chương 1: Nhà quản trị công việc quản trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Nhà quản trị công việc quản trị

 1. NHÀ QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ CHƯƠNG 01
 2. I – COÂNG VIEÄC QUAÛN TRÒ. 1.  Khaùi nieäm veà quaûn trò  Khaùi nieäm 1: Quaûn trò laø  ra quyeát ñònh vaø thöïc hieän  quyeát ñònh.  Nhaán maïnh ñeán tính chaát  quan troïng cuûa QUYEÁT  ÑÒNH  Quyeát ñònh phuø hôïp vôùi  caùc YEÂU CAÀU cuûa noù =>  quyeát ñònh TOÁT 8-2  
 3. Khoa Linh học Sáng họat tạo Kg Cân chồng đ ối chéo Yêu cầu Kịp Pháp thời lý Cụ Hệ thể Định thống hướng 8-3
 4. I – COÂNG VIEÄC QUAÛN TRÒ. 1.  Khaùi nieäm veà quaûn trò  Khaùi nieäm 2: Quaûn trò  laø moät ngheä thuaät.   Nhaán maïnh ñeán tính  chaát ngheä thuaät vaän  duïng caùc hoïc thuyeát  quaûn trò vaøo töøng tình  huoáng cuï theå quyeát  ñònh  8-4
 5. Ngheä thuaät quaûn trò Söû duïng con ngöôøi Gæai quyeát khoù khaên Gíao duïc con ngöôøi Ra & thöïc hieän quyeát ñònh ÖÙng xöû trong giao tieáp Taïo & taän duïng thôøi cô Mua haøng, baùn haøng Kieåm tra Khai thaùc tieàm naêng Caïnh tranh Söû duïng thôøi gian Tích luõy & söû duïng voán Pheâ bình Bieát laéng nghe ..... 8-5
 6. I – COÂNG VIEÄC QUAÛN TRÒ. 1.  Khaùi nieäm veà quaûn trò  Khaùi nieäm 3: Quaûn trò laø söï taùc ñoäng coù chuû ñích cuûa heä  thoáng quaûn trò ñeán heä thoáng bò quaûn trò, nhaèm ñaït ñöôïc  nhöõng keát quaû cuï theå vôùi muïc tieâu ñaõ ñònh tröôùc...  Chủ Thể Quản Trị Đối Tượng Quản Trị 8-6
 7. I – COÂNG VIEÄC QUAÛN TRÒ. 1.  Khaùi nieäm veà quaûn trò  Khaùi nieäm 4: Quaûn trò laø laõnh ñaïo toå chöùc treân cô sôû thöïc  hieän caùc chöùc naêng cuûa quaûn trò ñeå ñaït caùc muïc tieâu ñaõ  ñaët ra.   Khaùi nieäm naøy nhaán maïnh tôùi caùc chöùc naêng cuûa quaûn  Xác định mục tiêu và trò mục tiêu quyế định cách tốt nhất Hoạch Định t đểđạt được Kiể Soát m TổChức Phân bổvà sắp xếp Kiể tra việ thực hiệ m c n các nguồn lực so với những mục tiêu đã đềra của tổchức Lãnh Đạo Tác động đế người n khác đểđảm bảo đạt 8-7 được mục tiêu
 8. I – COÂNG VIEÄC QUAÛN TRÒ. 1.  Khaùi nieäm veà quaûn trò  Khaùi nieäm 5: Quaûn trò laø moät phöông thöùc, caùch thöùc laøm  cho nhöõng hoïat ñoäng cuûa moät toå chöùc tieán tôùi muïc tieâu  chung moät caùch coù hieäu quaû & höõu hieäu, baèng vaø thoâng  qua nhöõng ngöôøi khaùc  Phöông thöùc Con ngöôøi Muïc tieâu Toå chöùc Hieäu quaû Höõu hieäu 8-8
 9. Phöông thöùc quaûn trò  Caùc hoaït ñoäng cô baûn  caàn thieát:  Ra quyeát ñònh vaø thöïc hieän  quyeát ñònh;   Thöïc hieän caùc chöùc naêng  cuûa quaûn trò;   Nhöõng hoaït ñoäng taùc ñoäng  qua laïi giöõa heä thoáng quaûn  lyù vaø heä thoáng bò quaûn lyù,   Ngheä thuaät vaän duïng caùc hoïc  thuyeát quaûn trò vaøo töøng tình  huoáng cuï theå trong thöïc teá...  vv... 8-9
 10. Con ngöôøi  Hoaït ñoäng quaûn trò xaûy  ra khi naøo?   Đieàu kieän caàn: coù nhieàu  ngöôøi keát hôïp vôùi nhau  thaønh moät toå chöùc  Đieàu kieän ñuû: do tính  caàn thieát cuûa hoaït ñoäng  quaûn trò 8-10
 11. Muïc tieâu  Muïc tieâu laø  nhöõng keát  quaû hay caùc  traïng thaùi  mong ñôïi seõ  coù ñöôïc trong  töông lai. 8-11
 12. Toå chöùc • Toå chöùc laø moät thöïc theå:  Coù muïc ñích, muïc tieâu  Goàm nhieàu thaønh vieân, nhieàu  boä phaän caáu thaønh  Cô caáu mang tính heä thoáng 8-12
 13. Hieäu quaû quaûn trò   Lyù do toàn taïi cuûa hoaït ñoäng  quaûn trò chính laø vì muoán coù  hieäu quaû.   Làm mọi điều một cách đúng đắn, trong việc xem xét mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra, cố làm cho chi phí các nguồn lực là thấp nhất ->liên quan đến phương pháp thực hiện  HQ = KQ/CP  Neáu khoâng bieát caùch quaûn trò:  KQ  HQ  CP => HQ >1 8-13
 14. Höõu hieäu quaûn trò  Làm những điều đúng, đạt được mục tiêu ->kết quả cuối cùng Phương tiện Kết quả Hiệu quả Hữu hiệu Mục tiêu Đạt được Cao NGUỒN DỤNG Chi phí SỬ ĐƯỢC TIÊU MỤ C ĐẠT Thấp 8-14
 15. Hieäu quaû quaûn trò  Keát quaû  Hieäu quaû  Gaén lieàn vôùi muïc tieâu, muïc  Gaén lieàn vôùi phöông tieän  ñích  Laøm ñuùng vieäc  Laøm ñöôïc vieäc  Coù theå tyû leä thuaän vôùi CP  Tyû leä thuaän vôùi KQ  Coù theå tyû leä nghòch vôùi CP  Tyû leä nghòch vôùi CP, caøng ít  toán keùm nguoàn löïc thì HQ  caøng cao  8-15
 16. I – COÂNG VIEÄC QUAÛN TRÒ. 2. Caùc chöùc naêng quaûn trò Chöùc naêng quaûn trò Hoïach Toå  Ñieàu Kieåm ñònh chöùc khieån tra 8-16
 17. Chöùc naêng hoïach ñònh Hoïach ñònh mission  objectives  what  target  goals  strategy, planing  8-17
 18. Chöùc naêng toå chöùc Toå chöùc Caáu truùc boä maùy Moái quan heä, nhieäm vuï,  quyeàn haïn vaø traùch nhieäm... Toå chöùc coâng vieäc Phaân boå nguoàn löïc 8-18
 19. Chöùc naêng ñieàu khieån Ñieàu khieån Chæ huy, phoái hôïp   Tuyeån duïng, ñaøo taïo,  phaùt trieån vaø ñoäng vieân Xöû lyù maâu thuaãn Choïn löïa keânh thoâng tin hieäu quaû 8-19
 20. Chöùc naêng kieåm tra Kieåm tra Gíam saùt So saùnh Söûa sai 8-20
Đồng bộ tài khoản