Chương 1: Vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu của CNXH khoa học

Chia sẻ: TruongHoang Bao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
126
lượt xem
31
download

Chương 1: Vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu của CNXH khoa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CNXH khoa học là một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác – Lênin Là biểu hiện về mặt lý luận của phong trào công nhân Là khoa học đấu tranh giai cấp để giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng người lao động và giải phóng xã hội thoát khỏi tình trạng áp bức bóc lột

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Vị trí, đối tượng, phương pháp nghiên cứu của CNXH khoa học

 1. Chương 1 Vị trí, đối tượng, phương  pháp nghiên cứu của CNXH  khoa học
 2. Thông tin về môn học,  giảng viên  MÔN HỌC: TÊN MÔN HỌC: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC SỐ TiẾT: 45 HỌC: KIỂM TRA: THI HẾT MÔN:  GiẢNG VIÊN: ThS. LẠI VĂN NAM ĐiỆN THOẠI: 098.515.63.23 EMAIL: laivannam@gmail.com
 3. KẾT CẤU Hệ thống  phạm trù,  Đối tượng  Vị trí  quy luật và  Chức năng nghiên cứu   ­ nhiệm vụ  của CNXH phương pháp  của CNXH  cña CNXH  khoa học nghiên cứu khoa học Khoa häc  của CNXH  khoa học
 4. CNXH  khoa  học  là  một  trong  ba  bộ  phận hợp thành chủ nghĩa Mác – Lênin Là  biểu  hiện  về  mặt  lý  luận  của  phong trào công nhân Là khoa học  đấu tranh giai cấp  để  giải  phóng  giai  cấp  công  nhân,  giải  phóng người lao  động và giải phóng xã  hội  thoát  khỏi  tình  trạng  áp  bức  bóc  lột
 5. họ c ­ Chủ nghĩa xã hội khoa học cũng nằm trong quá trình phát triển lịch sử các tư tưởng xã hội chủ nghĩa của nhân loại. ­  Trong hệ tư tưởng Mác-Lênin (hay còn gọi là chủ nghĩa Mác-Lênin):  Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận hợp thành.  “Chủ nghĩa xã hội khoa học tức là chủ nghĩa Mác”. Bởi vì, suy cho cùng cả triết học Mác lẫn kinh tế chính trị Mác đều dẫn đến cái tất yếu lịch sử là làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.
 6. C.Mác: 1818 –1883 Ph. Ăngghen: 1820 ­  V.I. Lênin: 1870 ­  1895 1924
 7. ­  Về  cách  mạng  xã  hội  chủ  nghĩa. CHỦ  ­  Về hình thành  và  phát  triển  NGHĨA  hình  thái  kinh  tế  xã  hội  cộng  MÁC ­  sản chủ nghĩa LÊNIN ­  Về  sứ  mệnh  lịch  sử  giai  cấp công nhân
 8. 2. Đối tượng nghiên cứu của CNXH  khoa học 2.1. Đối tượng nghiên cứu của triết học và kinh tế học chính trị Mác-Lênin là cơ sở lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học - Triết học Mác-Lênin có đối tượng nghiên cứu là những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. - Kinh tế học chính trị Mác-Lênin: nghiên cứu là những quy luật của các quan hệ xã hội hình thành và phát triển trong quá trình sản xuất và tái sản xuất của cải vật chất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng những của cải đó trong những trình độ nhất định của sự phát triển xã hội loài người; đặc biệt là những quy luật trong chế độ tư bản chủ nghĩa và quá trình chuyển biến tất yếu lên chủ nghĩa xã hội của cả thời đại ngày nay.
 9. Tính thống nhất hoàn chỉnh của chủ  nghĩa Mác ­ Lênin    Thèng nhÊt TriÕt häc ­ VÒ môc ®Ých: M¸c ­ Lªnin   + Lý giải một cách toàn diện, khoa học về sự diệt vong tất yếu của CNTB, Chñ nghÜa Kinh tÕ chÝnh trÞ sự thắng lợi tất yếu M¸c ­ lªnin M¸c ­ Lªnin của CNXH, CNCS. + Giáo dục GCCN, chỉ cho họ con đường, biện pháp khoa học CNXH đúng đắn để thực hiện. Khoa häc - Về phương pháp luận: duy vật biện chứng
 10. Vị trí, vai trò từng bộ phận  của chủ nghĩa Mác – Lênin  Triết học: Nghiên  cứu  quy  luật  chung  nhất  của  tự nhiên, xã hội và tư duy. Vai  trò  cơ  bản  của  triết  học  là  cung  cấp  thế  giới  quan  và  phương  pháp  luận. Kết  luận  khoa  học  của  triết  học  là  HTKT  –  XH  TBCN  tất  yếu  bị  phủ  định  và  thay thế bởi HTKT – XH CSCN. Triết học chưa chỉ ra: giai cấp, con  đường,  biện  pháp  thực  hiện  quá  trình 
 11. Kinh tế chính trị học:  Nghiên  cứu  các  quy  luật  kinh  tế  ­  quy  luật  về  mối  quan  hệ  giữa  người  với  người  trong  quá  trình  sản  xuất,  phân phối, trao  đổi và tiêu dùng (các  loại QHSX). Vai trò của KTCT là cung cấp cơ sở  lý luận (cơ sở kinh tế) cho CNXH khoa  học. Kết  luận  khoa  học  của  KTCT  là  về  kinh  tế  CNTB  tất  yếu  bị  phủ  định  và  thay thế bởi CNXH. KTCT  chưa  chỉ  ra  giai  cấp,  con  đường biện pháp thực hiện
 12. N/C quy luËt chung nhÊt cña tù  Nhiªn x∙ héi vµ t­ duy.   + TriÕt häc MLN lµ thÕ giíi quan, TriÕt  nh©n sinh quan cña GCCN ­ ®¹i  Häc biÓu cho toµn thÓ nh©n d©n lao ®éng M¸c­ trong thêi ®¹i ngµy nay. Lªnin   + Lµ c¬ së lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p luËn chung cho CNXH khoa häc.             CNxh     Khoa häc C¬ së ph­¬ng     N/C quy luËt vÒ mèi quan hÖ gi÷a        ph¸p luËn ng­êi víi ng­êi trong qu¸ tr×nh s¶n C¬ së lý luËn xuÊt, ph©n phèi, trao ®æi, tiªu dïng Kinh cña c¶i trong nh÷ng tr×nh ®é nhÊt TÕ ®Þnh cña sù ph¸t triÓn x∙ héi loµi chÝnh ­êi; ngtrÞ    §Æc biÖt lµ nh÷ng quy luËt trong x∙  M¸c­ héi TBCN vµ qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn Lªnin tÊt yÕu (vÒ kinh tÕ) tõ CNTB lªn  CNXH trong thêi ®¹i ngµy nay. 
 13. Nhiệm vụ của CNXH khoa học  Nghiên cứu điều kiện, nội dung và thực  chất việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của  giai cấp công nhân Giáo dục cho giai cấp công nhân để họ ý  thức  được  điều kiện và bản chất của sự  nghiệp  của  chính  họ.  Định  hướng  hoạt  động  thực  tiễn  cho  giai  cấp  công  nhân  và  nhân  dân  lao  động  trong  cuộc  đấu  tranh  cải  tạo  xã  hội  cũ,  xây  dựng  xã  hội mới xã hội XHCN, CSCN
 14. “Làm  tròn  sự  nghiệp  giải  phóng  thế  giới  ấy,  đó  là  sứ  mệnh  lịch  sử  của  giai  cấp  vô  sản  hiện  đại.  Nghiên  cứu  sâu vào những  điều kiện lịch sử  ấy, và  do  đó  nghiên  cứu  sâu  vào  chính  ngay  bản  chất  của  nó,  và  nhân  đấy  mà  làm  cho  giai  cấp  có  sứ  mệnh  phải  hoàn  thành  sự  nghiệp  ấy,  tức  là  giai  cấp  ngày  nay  đang  bị  áp  bức,  hiểu  rõ  được  những  điều  kiện  và  bản  chất  của  sự  nghiệp  của  chính  họ,  đó  là  nhiệm  vụ  của CNXH khoa học, biểu hiện về mặt lý  luận của phong trào vô sản”.  (Ăngghen  –  Chống  Đuy  Rinh,  Nxb  St 
 15. 2.2. Đối tượng nghiên cứu của  CNXH khoa học Những  qui  luật  và  tính  qui  luật  chính trị ­   xã hội của sự phát sinh,  hình thành và phát triển của hình thái  kinh tế xã hội CSCN Những nguyên tắc cơ bản, những  điều  kiện,  con  đường,  những  hình  thức  và  phương  pháp  đấu  tranh  cách  mạng  của  giai  cấp  công  nhân  để  thực  hiện  sự  chuyển biến từ CNTB (và các chế  độ tư  hữu) lên CNXH, CNCS.
 16. 1. Giai cÊp c«ng nh©n vµ sø mÖnh lÞch       sö cña GCCN g¾n víi vai trß cña §CS 2.   H×nh th¸i kinh tÕ­x∙ héi CSCN (trong       ®ã dÆc biÖt lµ x∙ héi XHCN). 3.   C¸ch m¹ng XHCN. 4.   Nhµ n­íc XHCN vµ nÒn        d©n chñ XHCN. Nh÷ng 5.   Liªn minh giai cÊp c«ng nh©n víi g/c Quy       n«ng d©n vµ tÇng líp trÝ thøc. LuËt 1. VÊn ®Ò d©n téc trong qu¸ tr×nh x©y Cnxh       dùng CNXH.       chÝnh trÞ­    7.   VÊn ®Ò t«n gi¸o trong qu¸ tr×nh x©y Khoa        X∙héi Nghiª       dùng CNXH. n 8.   VÊn ®Ò gia ®×nh trong qu¸ tr×nh x©y  häc       dùng CNXH. Nh÷ng Cã tÝnh QL  cøu Ph¹m 9.   VÊn ®Ò con ng­êi vµ ph¸t huy nguån Trï, kh¸I       lùc con ng­êi trong qu¸ tr×nh x©y dù NiÖm,       CNXH. VÊn ®Ò 10. C¸ch m¹ng XHCN trªn lÜnh vùc t­        t­ëng v¨n hãa. 11. Thêi ®¹i ngµy nay.
 17. 3. Hệ thống phạm trù qui luật và  phương pháp nghiên cứu của CNXH  khoa học 3.1. Hệ thống phạm trù, qui luật   Là  một  khoa  học,  CNXH  khoa  học  có  một  hệ  thống  các  phạm  trù,  qui  luật  thể  hiện  toàn  bộ  nội  dung  của  đối  tượng  nghiên  cứu,  trong  đó  sứ  mệnh  lịch sử của giai cấp công nhân là phạm  trù xuất phát    Cùng  với  thực  tiễn  đấu  tranh  cho  thắng  lợi  của  CNXH,  phạm  vi  nghiên  cứu  và  do  đó  hệ  thống  phạm  trù,  qui  luật của CNXH khoa học ngày càng rộng  mở (là hệ thống mở).
 18. 3.2. Phương pháp nghiên cứu của  CNXH khoa học   CNXH khoa học dựa trên cơ sở thế giới  quan,  phương  pháp  luận  của  triết  học,  kinh tế chính trị học, cho nên phương pháp  nghiên  cứu  của  CNXH  khoa  học  là  phương  pháp tổng hợp
 19.   3.2.1. Cơ sở lý luận và phương pháp luận  của CNXH khoa học  ­ Phép biện chứng duy vật và lý luận nhận  thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng ­ Học thuyết hình thái kinh tế xã hội,  quan niệm giai cấp và đấu tranh giai cấp  của chủ nghĩa duy vật lịch sử
 20. 3.2.2. Phương pháp đặc thù của CNXH khoa  học Phương pháp kết hợp lịch sử lôgíc. Phương pháp khảo sát và phân tích về mặt  chính trị xã hội dựa trên các điều kiện  kinh tế xã hội cụ thể. Phương pháp có tính liên ngành: phân  tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, điều  tra xã hội học, sơ đồ hóa, mô hình hóa…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản