Chương 10.2 - Âu thuyền, đường chuyển gỗ và dẫn cá

Chia sẻ: Nguyen Khoi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:57

0
102
lượt xem
46
download

Chương 10.2 - Âu thuyền, đường chuyển gỗ và dẫn cá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giao thông thủy là loại rẻ nhất, nước ta có tiềm năng lớn. Khi có công trình thủy lợi chắn ngang sông, cần có công trình đảm bảo giao thông thủy (hình 19-1) Âu thuyền là một loại công trình xây dựng trên sông hoặc kênh, ở những nơi có mực nước chênh lệch tập trung nhằm đảm bảo giao thông thủy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 10.2 - Âu thuyền, đường chuyển gỗ và dẫn cá

 1. 10.2: ÂU THUYỀN, ĐƯỜNG CHUYỂN GỖ VÀ DẪN CÁ
 2. §10.2.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI I. Khái niệm - Giao thông thủy là loại rẻ nhất, nước ta có tiềm năng lớn. - Khi có công trình thủy lợi chắn ngang sông, cần có công trình đảm bảo giao thông thủy (hình 19-1) 3 2 1     H × 19­ S¬  bè r   t nh  1: ®å  t Ý©u huyÒn r t ong  t hÖ h«ng  c«ng r nh  m èi t × ®Çu      t ;2. ch¾n  ­ íc;3.r  huû  Ön  1.©u huyÒn   ®Ëp  n   t ¹m t ®i - Âu thuyền là một loại công trình xây dựng trên sông hoặc kênh, ở những nơi có mực nước chênh lệch tập trung nhằm đảm bảo giao thông thủy.
 3. §10.2.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI - Các bộ phận (hình 19-2). 6 7 4 5 3 1 2 7 6     H × 19­   nh  2:C¸c  phËn  ©u huyÒn  bé  cña  t 1, ®­ êng  t 2. dÉn huyÒn h­ îng,h¹ ­ u;3. t   l   buång    ©u;  4, ®Çu  t ­ îng  h¹ ­ u;6. t 5. ©u h vµ  l   bÕn huyÒn   gi d¾tt ;7. ¸   huyÒn  (1) Đường dẫn: • Ở phía thượng và phía hạđể thuyền bè ra vào an toàn • Có bố trí thiết bị neo, dẫn.
 4. §10.2.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI (2) Đầu âu: • Có đầu âu thượng, hạ trung gian (nế âu nhiề buồng) , u u • Có bố trí cửa van công tác, thiế bị cấp thoát nước để vậ hành âu t n (hình 19-3) D Én h­ îng ­ u t l Th©n  ©u h¹ ­ D Én  l u M Æt  n g b» T ­ êng  ch¾n H Ö hèng  t vµ h¸o  ­ íc cÊp  t n D ßng  ch¶y Cöa h­ îng ­ u t l h¹ ­ Cöa  l u T­ êng  ­ íng  h dßng T­ êng  ­ íng  h dßng C ¾t  ä c d T­ êng  t ©u huyÒn BÓ r t ªn BÓ  ­ íi d èng dÉn  Êy  ­ íc l n cÊp  ­ íc V an  n V an h¸o  ­ íc t n dÉn  ­ íc íit èng  n t  h©n  ©u   H × 19­ C¸c  nh  3: t­ ®Æc r ng  t©u huyÒn h«ng  t dông    cèng  víic¸c    dÉn  ­ íc r n t ong ­ êng  t bªn. 
 5. §10.2.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI II. Phân loại 1. Theo số lượng buồ âu bố trí hàng dọ ng c: a) Âu đơn cấp (hình 19-4): 1 2 4 H 3 hv   H × 19­   u  nh  4:¢  ®¬n  cÊp;1. ©u r   cöa  d­ íi    cöa  t ªn;2. ©u  ; - Có một buồng thường dùng với nề mềm H ≤ 22m, với nề đá H ≤ 45 n n (m). - Có thể có cửa van phụ đầ âu trung gian (hình 19-5). u 1 3 2 H   H × 19­ ©u huyÒn  nh  5: t ®¬n  cÊp  cöa  cã  van  phô  gi buång    ë  ÷a  ©u.
 6. §10.2.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI • Dùng khi có lúc đông thuyền, lúc ít thuyền. • Khi ít thuyền dùng đầu âu trung gian để tiết kiệm nước giảm người. - Hoặc khi cột nước lớn ở đầu âu lại có trường ngực để giảm hv ở 2 đầu âu. Loại này gọi âu thuyền kiểu giếng (hình 19-6).   2 1 H 5 4 3   H × 19­ ¢u huyÒn  Óu  Õng. nh  6: t ki gi   1.­ êng  t ngùc;2. van h­ îng ­ u;   cöa  t l   cöa  h¹ ­   buång    ng­ ìng    3. van  l u;4. ©u;5. ©u
 7. §10.2.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI b) Âu đa cấp: - Dùng ở nơi có chênh lệch mực nước cao (hình 19-7) 1 2 3 V 1 H V hv 2 H 1 hv 2   H × 19­ ¢u  cÊp. nh  7: ®a    - Có 2 buồng trở lên, thời gian qua âu lớn. - Thường các buồng như nhau, có chênh cột nước như nhau. 2. Theo số lượng buồng âu bố trí hàng ngang: a) Âu đơn tuyến (hình 19-8)   H × 19­   ®¬n uyÕn. nh  8:¢u  t  
 8. §10.2.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI b) Âu đa tuyển (hình 19-9) : mỗi tuyền giành cho 1 chiều.   H × 19­ ¢u  t nh  9: ®a uyÕn.  
 9. §10.2.2. BỐ TRÍ MẶT BẰNG ÂU THUYỀN I. Yêu câu bố trí mặt bằng - Đủ độ sâu nước. - Căn cứ vào: địa hình, địa chất, thủy văn, quy mô công trình, tình hình kinh tế, giao thông trong vùng. 1. Nguyên tắc: - An toàn cho thuyền bè (cả đợi và chuyển động) - Các công trình trong cụm đầu mối hoạt động bình thường 2. Yêu cầu cụ thể: - Đủ độ sâu cho thuyền. - Trục âu trùng thẳng với tuyến kênh dẫn (theo hình 19-10) và (19-1).
 10. §10.2.2. BỐ TRÍ MẶT BẰNG ÂU THUYỀN             Lt ≥  ®  La  LkTL+  kH L                h¼ng  2L +  +  L         ( 1)       19­   TL HL Lk Lk Ld La Ld   nh  10: t Ý©u huyÒn r m ét®­ êng h¼ng. H × 19­ Bè r   t t ªn    t   - Ở kênh dẫn có thiết bị neo, dắt; bãi đậu. - Chiều dài đê bảo vệ theo (19-2): L®ª  1, La =  2. - Khi âu gần các công trình xả (tràn, TTĐ) thì không làm hư hại thuyền. - Tuyến kênh hợp với trục sông 1 góc không lớn hơn 15 - 20% (hình 19-11) ν ≤ 2 - 2,5 (m/s) lưu tốc hướng ngang ≤ 0,2 - 0,3 (m/s). 1 2 α =15−20° 3     H × 19­ :B× ®å  t Ý©u huyÒn. nh  11   nh  bè r   t   1. ®Ëp r   t ¹m  huû  Ön;3. t t µn;2.r t ®i   ©u huyÒn. 
 11. §10.2.2. BỐ TRÍ MẶT BẰNG ÂU THUYỀN II. Một số mặt bằng phổ biến 1. Âu bố trí trên kênh và sông đào (hình 19-12) TuyÕn  I n Bm i TuyÕn I I     H × 19­   t Ý©u huyÒn r nh  12:Bè r   t kªnh  s ph¸tt i t ong ­ ¬ng ai t ong  vµ  ù   r Ón r t l   2. Âu ở hồ chứa hoặc lòng sông rộng (hình 19-13) 4 3 5 2 1   H × 19­ :S¬  bè r   t nh  13   ®å  t Ý©u huyÒn r t ong  m èic«ng r nh huû îi ®Çu    t× t l   1. t ©u huyÒn;2. t µn;3. m ¸y huû  Ön;4. ®Êt  ®ª  vÖ    ®Ëp r   nhµ  t ®i   ®Ëp  ;5. b¶o 
 12. §10.2.2. BỐ TRÍ MẶT BẰNG ÂU THUYỀN - Âu đặt sát bờ ở vị trí sâu, không bồi lắng, tránh dòng xả từ tràn. - Trước âu có công trình bảo vệ. - Ở kễnh dẫn hạ lưu chú ý cả xói hoặc bồi 3. Bố trí âu thuyề nhô vềphía thượng lưu (hình 19-14) n H × 19­ ¢u huyÒn  t Ý nh  14: t bè r   2 nh«  phÝ t ­ íc uyÕn    vÒ  a r t ®Ëp 3 4 1.   ©u huyÒn;3vµ4. ®Ëp;2. t   ®ª  b¶o  t ­ îng  l u. vÖ h h¹ ­   1 * Ưu điểm: + Kênh dẫn thượng lưu ngắn. Tàu thuyền vào từ thượng lưu an toàn hơn + Giao thông đặt phía hạ (cùng tuyến với trục giao thông) thuận lợi. Cầu có thể cố định.
 13. §10.2.2. BỐ TRÍ MẶT BẰNG ÂU THUYỀN * Nhược điể : m + Đê thượng lưu dài. + Khó đảm bảo độ tính không cho giao thông thuỷ nế làm cầu giao u thông qua đầ âu thượng. Nế cầ qua đầ âu hạ thì đường giao thông dài. u u u u 5. Bố trí âu thuyề qua đoạn sông công: n * Bố trí cắt "sừng châu" (hình 19-16):   H × 19­ :Bè r   t nh  16   t Ý©u huyÒn r ®o¹n  «ng  t ªn  s cong.   + Tiệ cho thi công. n + Nối tiế đường vào âu thuận lợi. p + Xa các công trình đầu mối. + Khối lượng đào kênh lớn.
 14. §10.2.2. BỐ TRÍ MẶT BẰNG ÂU THUYỀN * Có thể bố trí theo trục đường vận tải sông (hình 19-17), mở rộng không đối xứng một phía, hoặc 2 phía. b)     c)   a) Lt R R   H × 19­ :C¸c  nh høc  Ætb»ng  nh  17   h× t m   ®o¹n  kªnh    dÉn.
 15. §10.2.3. KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA ÂU THUYỀN * Yêu cầu: + Cho mọi thuyền bè qua sông được thuận lợi, an toàn. + Kích thước phục thuộc vào: lượng hàng hoá vận tải trong năm, kiểu và kích thước tàu thuyền, cách thức qua âu. + Chú ý tới phát triển trong tương lai. + Đảm bảo kinh tế, kỹ thuật. 1. Chiề dài hữu ích của buồng âu (Hình 19-18) u La 3 4 2 1 L L2 L L1 L     H × 19­   ®å Ý t chi dµibuång  nh  18:S¬  tnh o¸n  Òu    ©u   µu     huyÒn;3  4.®Çu  t ­ îng  ®Çu  h¹  1.t kÐo;2.t   vµ    ©u h vµ  ©u 
 16. §10.2.3. KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA ÂU THUYỀN + La với toàn tầ kéo tính theo (19-3): u La  L1  n. 2  n+2)∆L  =  +  L +( . + Trong đó: L1 chiề dài tàu kéo; L2 chiề dài thuyề ; n số tàu thuyề u u n n được kéo; ΔL Khoả cách giữa tàu, thuyề . ng n + Nế là đoàn tàu đẩ thì thay (n+2) bằ 2. u y ng 1. Chiề rộ hiệ quả của buồ âu (hình 19-19): u ng u ng B B B Bt Bt T T hv Ba   H × 19­ S¬  tnh o¸n  Òu  éng  nh  19: ®å Ý t chi r buång  vµ  Òu  ©u  ©u  chi s vËn ¶it   t  huû + Xác địng theo (19-4): Ba  m . T  ( +1)∆B, =  B + m . + Trong trường hợp các hàng tầ thuyề sát nhau thì (m+1) là 2 u n + Kinh nghiệ theo (19-5): m = 1, ÷  15)∑B Ba  ( 10  1, . T’ Với ∑B'T là tổng chiề rộng của các thuyề qua âu. u n
 17. §10.2.3. KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA ÂU THUYỀN 3. Chiều sâu vận tải thuỷ: + Theo (10-6): hv = T + ∆T Với T: chiều sâu ngập nước khi thuyền đẩy tải. ∆T: độ sau an toàn dưới đấu thuyền. Chú ý: + Chiều dài toàn bộ kể cả kênh dẫn thượng hạ lưu tính theo (10- 7) L = n.La + (n+1)Ld- + 2LK, (10-7) Với: La Chiều dài buồng âu. Lđ Chiều dài đầu âu. LK Chiều dài kênh mỗi phía: thường LK = 1,2 La. Thường L = (3,7 ÷ 3,8) La. + Khi kênh uốn cong thì bán kính cong nhỏ nhất phải thoả mãn (10-10) Rmin ≥ 6.L2 (10-10) + Bề rộng kênh đủ để tránh nhau được tính theo (10-11) B1 = 2.B2 + a1 + 2.a2 ≈ 2,6.B2 (10-11)
 18. §10.2.3. KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA ÂU THUYỀN 4. Cao trình đáy âu và cao trình đỉnh âu: a) Cao trình đáy âu và kênh dắt thuyền: Cao trình đáy âu theo (19­  ∇®¸y ©u = M N   m in   v  ( 12)   +  12):   ®éng ­h 19­   + Có chú ý tới tương lai. b) Cao trình đỉnh âu thuyền: ®éngm ax  δ  + Tính theo (19-13) :∇dØnh    M N   ©u =  +  ( 13) 19­ + δ theo cấp công trình ; mực nước max tính với P = 1 ÷ 2% c) Cao trình đỉnh cửa đầu âu trên: Lấy cao hơn mực nước thượng lưu từ 0,15 ÷ 0,5 (m)
 19. §10.2.3. KÍCH THƯỚC CƠ BẢN CỦA ÂU THUYỀN 5. Độ cao của cầu bắc qua âu (hình 19-20) Ba/ 6 2Ba/ 3 Ba/ 6 Ba/ 12 k Ht M NV Tm ax Ba   H × 19­   nh  20:CÇu  qua  t b¾c  ©u huyÒn.   - Tính từ MNVT max đến đáy cầu. Còn gọi là độ tĩnh không (Htk) - 2/3 Ba đảm bảo Htk; 1/6 Ba mỗi bên lấy Htk giảm 1 lượng. - Htk tham khảo bảng 19-2.
 20. §10.2.4. QUÁ TRÌNH VÀ KHẢ NĂNG VẬN CHUYỂN QUA ÂU * Có 2 phương thức qua âu: - Qua âu một chiều: Cho thuyền chỉ từ thượng lưu về hoặc hạ lưu lên. - Qua âu hai chiều: cho thuyền thượng lưu về kết hợp thuyền hạ lưu lên 1. Trình tự và thời gian chuyển thuyền qua âu: a) Trường hợp qua âu một chiều: Ví dụ: thuyền từ hạ lưu lên: + Thuyền đi vào buồng âu: t2 + Đóng cửa van hạ lưu : t1 + Mở cửa van cấp nước và đợi mực nước buồng âu bằng thượng lưu: t3 + Mở cửa công tác thượng lưu: t1 + Cho thuyền ra khỏi âu: t4 + Đóng cửa van thượng lưu: t1. + Mở cửa van tháo nước đợi MN buồng âu bằng hạ lưu: t3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản