Chương 10: Hệ sinh dục

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

1
393
lượt xem
176
download

Chương 10: Hệ sinh dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: 3 thành phần của hệ sinh dục; 4 loại giới tính và mối liên quan giữa 4 loại giới tính với 3 thành phần của hệ sinh dục; Sự tạo hệ sinh dục; Các dị tật của hệ sinh dục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 10: Hệ sinh dục

  1. HEÄ SINH DUÏC HE • NOÄI DUNG – 3 THAØNH PHAÀN CUÛA HEÄ SINH DUÏC NH – 4 LOAÏI GIÔÙI TÍNH VAØ MOÁI LIEÂN QUAN GIÖÕA 4 LOAÏI GIÔÙI TÍNH VÔÙI 3 THAØNH PHAÀN CUÛA HEÄ SINH DUÏC NH – SÖÏ TAÏO HEÄ SINH DUÏC – CAÙC DÒ TAÄT CUÛA HEÄ SINH DUÏC
  2. I. NOÄI DUNG VAØ MOÁI LIEÂN QUAN GIÖÕA 4 LOAÏI GIÔÙI TÍNH I. NH VÔÙI 3 THAØNH PHAÀN CUÛA HEÄ SINH DUÏC VÔ NH • 3 THAØNH PHAÀN CUÛA HEÄ SINH DUÏC NH – TUYEÁN SINH DUÏC • NAM: TINH HOAØN • NÖÕ: BUOÀNG TRÖÙNG NG NG – ÑÖÔØNG SINH DUÏC NG • NAM: TUÙI TINH, CAÙC TUYEÁN PHUÏ THUOÄC • NÖÕ: TÖÛ CUNG, VOØI TÖÛ CUNG, 1/3 TREÂN AÂM ÑAÏO, CAÙC TUYEÁN CUNG, O, – BOÄ PHAÄN SINH DUÏC NGOAØI • NAM: DÖÔNG VAÄT, BÌU T, • NÖÕ: 2/3 DÖÔÙI AÂM ÑAÏO, MOÂI LÔÙN, MOÂI BEÙ, AÂM VAÄT AÂ O, N, • 4 MÖÙC ÑOÄ GIÔÙI TÍNH GIÔÙI TÍNH DI TRUYEÀN: NAM: 46, XY; NÖÕ: 46, XX – GIÔÙI TÍNH NGUYEÂN THUÛY: NAM: TINH HOAØN; NÖÕ: BUOÀNG TRÖÙNG N; NG NG – GIÔÙI TÍNH NGUYEÂN PHAÙT: DÖÏA VAØO ÑÖÔØNG SINH DUÏC, VAØ CÔ ÑÖ NG C, CÔ – QUAN SINH DUÏC NGOAØI QUAN – GIÔÙI TÍNH THÖÙ PHAÙT: NAM: COÙ RAÂU, COÙ TINH TRUØNG; NÖÕ: COÙ NG; KINH, VUÙ PHAÙT TRIEÅN
  3. II. SÖÏ TAÏO HEÄ SINH DUÏC • A. GIAI ÑOAÏN CHÖA BIEÄT HOÙA A. – SÖÏ TAÏO TUYEÁN SINH DUÏC CHÖA BIEÄT HOÙA • TEÁ BAØO MAÀM ÔÛ THAØNH TUÙI NOAÕN HOAØNG → TB DOØNG SINH NH NG DUÏC • TEÁ BAØO TRUNG BIEÅU MOÂ THAØNH BUÏNG → DAÂY GIÔÙI TÍNH NH NGUYEÂN PHAÙT VAØ DAÂY GIÔÙI TÍNH THÖÙ PHAÙT • TRUNG BÌ VUØNG THAÉT LÖNG: TEÁ BAØO KEÕ NG – SÖÏ TAÏO ÑÖÔØNG SINH DUÏC CHÖA BIEÄT HOÙA ÑÖ NG • CAËP OÁNG TRUNG THAÄN → OÁNG WOLFF NG NG • CAËP OÁNG CAÄN TRUNG THAÄN → OÁNG MULLER NG NG • VI OÁNG TRUNG THAÄN → LÖÔÙI NIEÄU-DUÏC NG – SÖÏ TAÏO BOÄ PHAÄN SINH DUÏC NGOAØI CHÖA BIEÄT HOÙA • CUÛ OÅ NHÔÙP → CUÛ SINH DUÏC • MAØNG NHÔÙP → MAØNG NIEÄU-DUÏC + MAØNG HAÄU MOÂN NG NG NG • NEÁP OÅ NHÔÙP → NEÁP NIEÄU-DUÏC + NEÁP HAÄU MOÂN • GÔØ OÅ NHÔÙP → GÔØ NIEÄU-DUÏC + GÔØ HAÄU MOÂN
  4. • B. GIAI ÑOAÏN BIEÄT HOÙA B. – ÔÛ NAM: • SÖÏ TAÏO TUYEÁN SINH DUÏC CUÛA NAM – TEÁ BAØO DOØNG SINH DUÏC → NGUYEÂN TINH BAØO NG – DAÂY TUÛY PHAÙT TRIEÅN → DAÂY TINH → TEÁ BAØO SERTOLI – TEÁ BAØO KEÕ → TUYEÁN KEÕ TINH HOAØN KEÕ • SÖÏ TAÏO ÑÖÔØNG SINH DUÏC NAM ÑÖ NG OÁNG WOLFF PHAÙT TRIEÅN → OÁNG MAØO TINH NG NG – OÁNG MULLER TIEÂU ÑI – LÖÔÙI NIEÄU-DUÏC → OÁNG THAÚNG, LÖÔÙI TINH NG NG, – • SÖÏ TAÏO BOÄ PHAÄN SINH DUÏC NGOAØI CUÛA NAM – CUÛ SINH DUÏC + NEÁP NIEÄU-DUÏC → MOÂ CÖÔNG DÖÔNG VAÄT – GÔØ NIEÄU-DUÏC → BÌU – CUÛ SINH DUÏC → RAÕNH NIEÄU ÑAÏO → NIEÄU ÑAÏO XOÁP – NGOAÏI BÌ DA → TAÁM NIEÄU ÑAÏO QUI ÑAÀU → NIEÄU ÑAÏO QUI BÌ ÑAÀU + LOÃ NIEÄU ÑAÏO NGOAØI – NGOAÏI BÌ DA → DA QUI ÑAÀU BÌ
  5. – ÔÛ NÖÕ: • SÖÏ TAÏO TUYEÁN SINH DUÏC CUÛA NÖÕ TEÁ BAØO DOØNG SINH DUÏC → NOAÕN NGUYEÂN BAØO NG – DAÂY VOÛ PHAÙT TRIEÅN → TEÁ BAØO NANG – TEÁ BAØO KEÕ → TUYEÁN KEÕ BUOÀNG TRÖÙNG KEÕ NG NG – • SÖÏ TAÏO ÑÖÔØNG SINH DUÏC NÖÕ ÑÖ NG – PHAÀN TREÂN CAËP OÁNG MULLER → VOØI TÖÛ CUNG – PHAÀN DÖÔÙI CAËP OÁNG MULLER SAÙP NHAÄP LAÏI → MAÀM TÖÛ CUNG- NG AÂM ÑAÏO + MAÀM TÖÛ CUNG → TÖÛ CUNG MA + PHAÀN DÖÔÙI OÁNG MULLER TIEÁP XUÙC XOANG NIEÄU-DUÏC → PHA NG CUÛ MULLER (CUÛ XOANG) → 1/3 TREÂN CUÛA AÂM ÑAÏO – OÁNG WOLFF VAØ LÖÔÙI NIEÄU-DUÏC TIEÂU ÑI NG TIEÂ • SÖÏ TAÏO BOÄ PHAÄN SINH DUÏC NGOAØI CUÛA NÖÕ – PHAÀN DÖÔÙI OÁNG MULLER KÍCH THÍCH NOÄI BÌ XOANG NIEÄU-DUÏC NG TAÏO HAØNH XOANG AÂM ÑAÏO → TAÁM AÂM ÑAÏO → 2/3 DÖÔÙI AÂM ÑAÏO TA HA (TIEÀN ÑÌNH AÂM ÑAÏO) O) – MAØNG TRINH NAÈM GIÖÕA 1/3 TREÂN AÂM ÑAÏO (TRUNG BÌ) VAØ 2/3 NG 2/3 DÖÔÙI AÂM ÑAÏO (NOÄI BÌ XOANG NIEÄU-DUÏC) AÂ C) – CUÛ SINH DUÏC TEO LAÏI THAØNH AÂM VAÄT AÂ – CAËP NEÁP SINH DUÏC → 2 MOÂI BEÙ – CAËP GÔØ SINH DUÏC → 2 MOÂI LÔÙN
  6. • BEÄNH LÖÔÕNG TÍNH: DÖÏA VAØO TUYEÁN SINH DUÏC NH – LÖÔÕNG TÍNH GIAÛ: PSEUDOHERMAPHRODITSM • LÖÔÕNG TÍNH GIAÛ NÖÕ: – GIÔÙI TÍNH DI TRUYEÀN: NÖÕ 46,XX – GIÔÙI TÍNH NGUYEÂN THUÛY: NÖÕ, COÙ BUOÀNG TRÖÙNG NG NG – GIÔÙI TÍNH NGUYEÂN PHAÙT: KHOÂNG ROÕ RAØNG: AÂM VAÄT TO, CAËP T: NG: MOÂI LÔÙN, M6I NHOÛ DÍNH NHAU, COÙ THEÅ COÙ NIEÄU ÑAÏO XOÁP MOÂ N, – GIÔÙI TÍNH THÖÙ PHAÙT: COÙ VUÙ NÖÕ, KINH NGUYEÄT KHOÂNG ÑEÀU KHOÂ CHUÛ YEÁU DO TAÊNG SAÛN TUYEÁN THÖÔÏNG THAÄN (HAY MEÏ SÖÛ DUÏNG NG ANDROGEN KHI MANG THAI) ANDROGEN - LÖÔÕNG TÍNH GIAÛ NAM: – GIÔÙI TÍNH DI TRUYEÀN: NAM 46,XY – GIÔÙI TÍNH NGUYEÂN THUÛY: NAM, COÙ TINH HOAØN – GIÔÙI TÍNH NGUYEÂN PHAÙT: KHOÂNG ROÕ RAØNG, LOÃ ÑAÙI DÖÔÙI, COÙ T: I, MOÂI LÔÙN, KHOÂNG COÙ ÑÖÔØNG SINH DUÏC NAM VAØ NÖÕ (KHOÂNG N, NG (KHOÂ ÑÖÔØNG DAÃN TINH, KHOÂNG TÖÛ CUNG, VOØI TÖÛ CUNG) Ñ Ö NG – GIÔÙI TÍNH THÖÙ PHAÙT: KHOÂNG COÙ – LÖÔÕNG TÍNH THAÄT • GIÔÙI TÍNH DI TRUYEÀN: NÖÕ, 46 XX, 46, XY • GIÔÙI TÍNH NGUYEÂN THUÛY: TUYEÁN TINH HOAØN-BUOÀNG TRÖÙNG NG • GIÔÙI TÍNH NGUYEÂN PHAÙT: ÑÖÔØNG SINH DUÏC LAØ NÖÕ, BOÄ PHAÄN SINH ÑÖ NG SINH DUÏC NGOAØI KHOÂNG ROÕ RAØNG DU NG • GIÔÙI TÍNH THÖÙ PHAÙT: KHOÂNG COÙ
Đồng bộ tài khoản