intTypePromotion=3

Chương 11: Luật tố tụng dân sự

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
217
lượt xem
77
download

Chương 11: Luật tố tụng dân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật tố tụng Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật nước ta, bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tố tụng..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 11: Luật tố tụng dân sự

 1. CHƯƠNG 11 Luaät Toá tuïng daân söï
 2. MUÏC TIEÂU Chöông naøy seõ cung caáp cho sinh vieân nhöõng kieán thöùc cô baûn sau: - Hiểu biết cơ bản về thẩm quyền của Tòa án khi xét xử các vụ việc dân sự - Nắm vững được những yêu cầu thuộc về thẩm quyền của Tòa án - Xác định được vai trò của những người tham gia trong tố tụng dân sự
 3. NỘI DUNG 1. Khái niệm 2. Đối tương điều chỉnh 3. Thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân 4. Những yêu cầu thuộc về thẩm quyền giải quyết của Tòa án 5. Những người tham gia tố tụng dân sự 6. Các giai đoạn của tố tụng dân sự
 4. Khaùi nieäm ngaønh luaät Toá tuïng daân söï Luaät toá tuïng Daân söï laø moät ngaønh luaät ñoäc laäp trong heä thoáng phaùp luaät nöôùc ta, bao goàm caùc quy phaïm phaùp luaät ñieàu chænh caùc quan heä toá tuïng daân söï phaùt sinh giöõa toaø aùn vôùi nhöõng ngöôøi tham gia toá tuïng trong quaù trình giaûi quyeát vuï aùn daân söï.
 5. ÑOÁI TÖÔÏNG ÑIEÀU CHÆNH Laø caùc quan heä xaõ hoäi phaùt sinh trong quaù trình giaûi quyeát moät vuï aùn tranh chaáp daân söï giöõa toaø aùn vaø nhöõng ngöôøi coù lieân quan ñeán vuï kieän daân söï. Nhöõng ngöôøi tham gia toá tuïng daân söï trong moái quan heä vôùi toaø aùn nhaân daân bao goàm Vieän kieåm saùt nhaân daân, nguyeân ñôn daân söï, bò ñôn daân söï, ngöôøi laøm chöùng, ngöôøi giaùm ñònh, ngöôøi phieân dòch, luaät sö vaø nhöõng ngöôøi coù quyeàn lôïi vaø nghóa vuï lieân quan ñeán quyeàn vaø nghóa vuï daân söï ñang bò tranh chaáp.
 6. MOÄT SOÁ NGUYEÂN TAÉC ÑAËC THUØ TRONG TOÁ TUÏNG DAÂN SÖÏ Nguyeân taéc töï ñònh ñoaït Bình ñaúng veà quyeàn vaø nghóa vuï giöõa caùc ñöông söï Nguyeân taéc cung caáp chöùng cöù cuûa caùc caù nhaân, cô quan, toå chöùc Nguyeân taéc hoaø giaûi trong toá tuïng daân söï…vv.
 7. THAÅM QUYEÀN XEÙT XÖÛ CUÛA TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN Thaåm quyeàn chung: Nhöõng tranh chaáp thuoäc thaåm quyeàn giaûi quyeát cuûa toaø aùn goàm: Nhöõng tranh chaáp veà daân söï thuoäc thaåm quyeàn giaûi quyeát cuûa toaø aùn (veà quoác tòch, veà hôïp ñoàng daân söï, veà quyeàn sôû höõu trí tueä, chuyeån giao coâng ngheä, tranh chaáp taøi saûn thöøa keá, boài thöôøng thieät haïi ngoaøi hôïp ñoàng, tranh chaáp veà quyeàn söû duïng ñaát ).
 8. Nhöõng tranh chaáp veà hoân nhaân vaø gia ñình thuoäc thaåm quyeàn giaûi quyeát cuûa toaø aùn (ly hoân, tranh chaáp veà nuoâi con, chia taøi saûn khi ly hoân, chia taøi saûn chung cuûa vôï choàng trong thôøi kyø hoân nhaân, tranh chaáp veà thay ñoåi ngöôøi tröïc tieáp nuoâi con sau khi tranh chaáp, tranh chaáp veà xaùc ñònh cha, meï cho con hoaëc xaùc ñònh con cho cha meï).
 9. Nhöõng tranh chaáp veà kinh doanh, thöông maïi thuoäc thaåm quyeàn giaûi quyeát cuûa toaø aùn (mua baùn haøng hoaù, cung öùng dòch vuï, phaân phoái, ñaïi lyù, ñaïi dieän, kyù göûi, thueâ, cho thueâ, thueâ mua, xaây döïng, tö vaán, kyõ thuaät, vaän chuyeån haøng hoaù, haønh khaùch baèng ñöôøng saét, ñöôøng boä, ñöôøng thuyû noäi ñòa, vaän chuyeån haøng hoaù, haønh khaùch baèng ñöôøng bieån, mua baùn coå phieáu, traùi phieáu vaø giaáy tôø coù giaù khaùc, ñaàu tö, taøi chính, ngaân haøng, baûo hieåm, thaêm doø, khai thaùc, tranh chaáp veà quyeàn sôû höõu trí tueä, chuyeån giao coâng ngheä coù muïc ñích lôïi nhuaän, vv.).
 10. Nhöõng tranh chaáp veà lao ñoäng thuoäc thaåm quyeàn giaûi quyeát cuûa toaø aùn (xöû lyù kyû luaät theo hình thöùc sa thaûi, ñôn phöông chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng, boài thöôøng thieät haïi giöõa ngöôøi söû duïng lao ñoäng vaø ngöôøi lao ñoäng, veà trôï caáp khi chaám döùt hôïp ñoàng lao ñoäng, giöõa ngöôøi giuùp vieäc gia ñình vôùi ngöôøi söû duïng lao ñoäng, veà boài thöôøng thieät haïi giöõa ngöôøi lao ñoäng vôùi doanh nghieäp xuaát khaåu lao ñoäng vv.).
 11. Nhöõng yeâu caàu thuoäc thaåm quyeàn giaûi quyeát cuûa toaø aùn Yeâu caàu veà daân söï (yeâu caàu tuyeân boá moät ngöôøi maát naêng löïc haønh vi daân söï hoaëc bò haïn cheá naêng löïc haønh vi daân söï, huyû boû quyeát ñònh tuyeân boá moät ngöôøi maát naêng löïc haønh vi daân söï hoaëc quyeát ñònh tuyeân boá haïn cheá naêng löïc haønh vi daân söï, yeâu caàu thoâng baùo tìm kieám ngöôøi vaéng maët taïi nôi cö truù vaø quaûn lyù taøi saûn cuûa ngöôøi ñoù, yeâu caàu tuyeân boá moät ngöôøi maát tích, huyû boû quyeát ñònh tuyeân boá moät ngöôøi maát tích, yeâu caàu tuyeân boá moät ngöôøi laø ñaõ cheát, huyû boû quyeát ñònh tuyeân boá moät ngöôøi laø ñaõ cheát, ).
 12. Nhöõng yeâu caàu veà hoân nhaân gia ñình (yeâu caàu veà vieäc huyû vieäc keât hoân traùi phaùp luaät, yeâu caàu coâng nhaän thuaän tình ly hoân, nuoâi con, chia taøi saûn khi ly hoân, yeâu caàu chaám döùt vieäc nuoâi con nuoâi vv.). Nhöõng yeâu caàu veà kinh doanh, thöông maïi (yeâu caàu coâng nhaän vaø cho thi haønh taïi Vieät Nam baûn aùn, quyeát ñònh kinh doanh , thöông maïi cuûa Toaø aùn nöôùc ngoaøi hoaëc khoâng coâng nhaän baûn aùn, quyeát ñònh kinh doanh, thöông maïi cuûa Toøa aùn nöôùc ngoaøi maø khoâng coù yeâu caàu thi haønh taïi Vieät Nam vv.).
 13. -Nhöõng yeâu caàu veà lao ñoäng (yeâu caàu coâng nhaän vaø cho thi haønh taïi Vieät Nam baûn aùn, quyeát ñònh lao ñoäng cuûa Toaø aùn nöôùc ngoaøi hoaëc khoâng coâng nhaän baûn aùn, quyeát ñònh lao ñoäng cuûa Toøa aùn nöôùc ngoaøi maø khoâng coù yeâu caàu thi haønh taïi Vieät Nam vv.).
 14. THAÅM QUYEÀN CUÛA MOÃI CAÁP TOAØ AÙN Phaân ñònh thaåm quyeàn theo vuï vieäc: toaø aùn nhaân daân caáp huyeän giaûi quyeát caùc tranh chaáp theo vuï vieäc noùi treân tröø caùc vieäc “vaän chuyeån haøng hoaù, haønh khaùch baèng ñöôøng bieån, mua baùn coå phieáu, traùi phieáu vaø giaáy tôø coù giaù khaùc, ñaàu tö, taøi chính, ngaân haøng, baûo hieåm, thaêm doø, khai thaùc, tranh chaáp veà quyeàn sôû höõu trí tueä, chuyeån giao coâng ngheä coù muïc ñích lôïi nhuaän; caùc tranh chaáp lao ñoäng taäp theå, yeâu caàu coâng nhaän vaø thi haønh baûn aùn, quyeát ñònh cuûa toaø aùn nöôùc ngoaøi, nhöõng tranh chaáp coù yeáu toá nöôùc ngoaøi vv.
 15. Phaân ñònh thaåm quyeàn theo laõnh thoå: nôi bò ñôn (ngöôøi bò yeâu caàu tuyeân boá maát naêng löïc haønh vi daân söï, haïn cheá naêng löïc haønh vi daân söï ) cö truù hoaëc coù truï sôû, hoaëc toaø aùn nôi cö truù, hoaëc coù truï sôû cuûa nguyeân ñôn neáu caùc ñöông söï coù thoaû thuaän vôùi nhau nhö vaäy, toaø aùn nôi coù baát ñoäng saûn neáu tranh chaáp veà baát ñoäng saûn,
 16. Phaân ñònh thaåm quyeàn theo söï löïa choïn cuûa nguyeân ñôn, ngöôøi yeâu caàu: nguyeân ñôn coù quyeàn löïa choïn toaø aùn giaûi quyeát tranh chaáp trong caùc tröôøng hôïp nhö: khoâng bieát nôi cö truù, laøm vieäc, truï sôû cuûa bò ñôn thì coù theå yeâu caàu toaø aùn nôi bò ñôn cö truù, laøm vieäc, coù truï sôû cuoái cuøng giaûi quyeát; neáu bò ñôn khoâng coù nôi laøm vieäc, cö truù taïi Vieät Nam thì nguyeân ñôn coù quyeàn yeâu caàu Toaø aùn nôi mình cö truù, laøm vieäc giaûi quyeát vv.
 17. NHÖÕNG NGÖÔØI THAM GIA TOÁ TUÏNG DAÂN SÖÏ Ñöông söï trong vuï aùn daân söï: bao goàm nguyeân ñôn daân söï, bò ñôn daân söï, ngöôøi coù quyeàn lôïi vaø nghóa vuï lieân quan. Nguyeân ñôn: laø ngöôøi khôûi kieän, ngöôøi ñöôïc caù nhaân, cô quan, toå chöùc khaùc do Boä luaät toá tuïng daân söï quy ñònh khôûi kieän ñeå yeâu caàu toaø aùn giaûi quyeát vuï aùn daân söï khi cho raèng quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa ngöôøi ñoù bò xaâm phaïm. Cô quan, toå chöùc khôûi kieän vuï aùn daân söï ñeå yeâu caàu toaø aùn baûo veä lôïi ích coâng coäng, lôïi ích cuûa Nhaø nöôùc thuoäc lónh vöïc mình phuï traùch cuõng laø nguyeân ñôn. Bò ñôn: laø chuû theå bò nguyeân ñôn khôûi kieän.
 18. Ngöôøi coù quyeàn lôïi nghóa vuï lieân quan: laø ngöôøi tuy khoâng khôûi kieän, khoâng bò kieän, nhöng vieäc giaûi quyeát vuï aùn daân söï coù lieân quan ñeán quyeàn lôïi, nghóa vuï cuûa hoï neân hoï ñöôïc töï mình ñeà nghò hoaëc caùc ñöông söï khaùc ñeà nghò vaø ñöôïc toaø aùn chaáp nhaän ñöa hoï tham gia toá tuïng. Ñöông söï phaûi coù naêng löïc phaùp luaät vaø naêng löïc haønh vi
 19. Caùc Ñöông söï coù caùc quyeàn vaø nghóa vuï chung sau ñaây: Cung caáp chöùng cöù, chuùng minh ñeå baûo veä quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình; Yeâu caàu cô quan, toå chöùc, caù nhaân ñang löu giöõ, baûo quaûn chöùng cöù cung caáp chöùng cöù ñoù cho mình ñeå giao noäp cho Toaø aùn;
 20. Ñeà nghò Toaø aùn xaùc minh, thu thaäp chöùng cöù cuûa vuï aùn maø töï mình khoâng theå thöïc hieän ñöôïc hoaëc ñeà nghò toaø aùn trieäu taäp ngöôøi laøm chöùng, tröng caàu giaùm ñònh, ñònh giaù, khieáu naïi vôùi Vieän kieåm saùt veà nhöõng chöùng cöù maø Toaø aùn ñaõ xaùc minh, thu thaäp do ñöông söï khaùc yeâu caàu, ñöôïc bieát vaø sao chuïp caùc taøi lieäu, chöùng cöù do ñöông söï khaùc xuaát trình hoaëc do Toaø aùn thu thaäp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản