CHƯƠNG 2: Doanh thu, chi phí và lợi nhuận

Chia sẻ: Vu Hong Ha | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
500
lượt xem
129
download

CHƯƠNG 2: Doanh thu, chi phí và lợi nhuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Doanh thu” là t ng giá tr l i ích kinh t doanh nghi ổ ị ợ ế ệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 2: Doanh thu, chi phí và lợi nhuận

 1. 2-0 CHƯƠNG 2 DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 2. 2-2 Nội dung 1. Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp 2. Doanh thu 3. Chi phí 4. Lợi nhuận 5. Thuế 6. Bài tập Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 3. 2-3 Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp 1 Hoạt động sản xuất kinh doanh Hoạt động 2 Hoạt động tài chính Doanh thu, cơ bản Chi phí, Lợi nhuận 4 Hoạt động khác Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 4. 2-4 Doanh thu 1 Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh Quản trị 2 Doanh thu tài chính Doanh thu 4 Doanh thu khác Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 5. 2-5 Doanh thu hoạt động sxkd “Doanh thu” là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận 5 Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 6. 2-6 Doanh thu hoạt động sxkd Nguyên tắc ghi nhận Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; Doanh nghiệp không còn lắm giữ quyền quản lý hàng hóa; Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; Doanh nghiệp đã thu được, hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận 6 Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 7. 2-7 Doanh thu hoạt động sxkd Các khoản giảm trừ: Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với khối lượng lớn. Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ cho người mua do hàng kém phẩm chất, sai quy cách, hoặc bị lạc hậu thị hiếu. Hàng bán bị trả lại: là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. Chiết khấu thanh toán: là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền hàng trước theo thời hạn của hợp đồng.nh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận 7 Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 8. 2-8 Ví dụ Công ty Pentax Việt Nam chuyên sản xuất ống kính máy ảnh để cung cấp cho cty Pentax Nhật Bản. Tháng 2/1/2007, cty nhập khẩu nguyên vật liệu cho sản xuất với tổng chi phí nguyên vật liệu là 50 tr.đ, ngày 20/1/2007, cty xuất khẩu sang Nhật Bản với lô hàng trị giá là 80 tr.đ. Cty Pentax Nhật Bản chấp nhận lô hàng và sẽ thanh toán 50% tiền hàng trong tháng 1/2007, 50% tiền hàng thanh toán trong tháng sau. Hỏi, ngày 31/1/2007 cty Pentax Việt Nam ghi nhận doanh thu tháng 1 như thế nào? Giả sử cty Pentax Nhật Bản chấp nhận thanh toán toàn bộ tiền hàng cho cty Pentax Việt Nam trong tháng 1/2007, do vậy cty Pentax Việt Nam chiết khấu thương mại cho lô hàng là 1%. Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận 8 Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 9. 2-9 Doanh thu hoạt động tài chính Nguyên tắc ghi nhận : Doanh thu tài chính là doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận trên cơ sở: Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ; Tiền bản quyền được ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng; Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận 9 Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 10. 2-10 Doanh thu hoạt động khác Nguyên tắc ghi nhận : Doanh thu khác bao gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên, ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu, gồm: Thu từ hoạt động thanh lý TSCĐ, nhượng bán TSCĐ; Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng; Thu tiền bảo hiểm được bồi thường; Thu được từ khoản nợ phải thu đã xóa sổ tính vào chi phí kỳ trước; Khoản phải trả đã mất chủ nay được ghi tăng thu nhập; Thu các khoản thuế được giảm, được hoàn lại; Các khoản thu khác. Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận 10 Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 11. 2-11 Ví dụ Ngày 31/3/2010, Doanh nghiệp thanh lý 1 xe ôtô giá trị còn lại tại ngày 1/1/2010 là 100 tr. Phân bổ khấu hao của xe ôtô mỗi tháng là 3 tr. Giá bán là 140 tr., chi phí liên quan tới hoạt động thanh lý này là 6 tr. Yêu cầu: Xác định doanh thu, chi phí và lợi nhuận trước thuế khác của doanh nghiệp. Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận 11 Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 12. 2-12 Chi phí 1 Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh Quản trị 2 Chi phí tài chính Chi phí 4 Chi phí khác Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 13. 2-13 Chi phí hoạt động sxkd Khái niệm: Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm các chi phí có liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bao gồm: NVL trực tiếp Nhân công trực tiếp SX chung Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận 13 Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 14. 2-14 Chi phí tài chính Chi phí tài chính, bao gồm: Chi phí lãi vay Chi phí đầu tư kinh doanh ngoại tệ Chi phí đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết Chi phí thuê tài sản Chi phí cho hoạt động đầu tư chứng khoán Chi phí đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ kế toán … Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận 14 Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 15. 2-15 Chi phí khác Chi phí khác bao gồm các chi phí cho các hoạt động xảy ra không thường xuyên, ngoài các hoạt động tạo doanh thu, bao gồm: Chi phí hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ; Chi phí bị phạt do vi phạm hợp đồng; Khoản phải thu mất chủ, nay ghi tăng chi phí; Các khoản chi phí khác phát sinh. Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận 15 Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 16. 2-16 Lợi nhuận “LỢI NHUẬN” của doanh nghiệp là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí bỏ ra để đạt được doanh thu đó. Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận 16 Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 17. 2-17 XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN LỢI NHUẬN từ hoạt động SXKD LỢI NHUẬN từ hoạt động TÀI CHÍNH LỢI NHUẬN LỢI NHUẬN từ hoạt động KHÁC EBT = EBT từ hđ kinh doanh + EBT từ hoạt động khác EBT = {(DT hđ sxkd - CP hđ sxkd)+ (DT TC - CP TC) }+ (DT khác - CP khác) EAT = EBT - CIT Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận 17 Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 18. 2-18 XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN ROS = LNST / DTT TỶ SUẤT ROE = LNST / VCSH LỢI NHUẬN ROA = LNST / TS Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận 18 Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 19. 2-19 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG NHÂN TỐ NHÂN TỐ CHỦ QUAN KHÁCH QUAN  Cơ cấu vốn  Chính sách của Nhà nước Hiệu quả đầu tư Khách hàng Tiêu thụ sản phẩm Nhà cung cấp Thị trường lao động Tổ chức sản xuất Đối thủ cạnh tranh Chất lượng nguồn nhân lực Khoa học công nghệ Phân phối lợi nhuận Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU
 20. 2-20 Mục đích quản trị lợi nhuận Mục tiêu cuối cùng và quan trọng nhất của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận? Xuất phát từ vai trò của lợi nhuận và phân phối lợi nhuận Lợi nhuận là chỉ tiêu tổng hợp biểu hiện kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh Chính sách phân phối lợi nhuận đúng đắn sẽ là đòn bẩy quan trọng có tác động khuyến khích người lao động và thu hút nhà đầu tư Ths. Đỗ Hồng Nhung Doanh thu, chi phí và lợi nhuận Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp ­NEU

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản