Chương 2: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9000

Chia sẻ: Nguyen Hai Long | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:120

1
641
lượt xem
365
download

Chương 2: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: Phương pháp quá trình trong quản lý chất lượng; Hệ thống quản lý chất lượng theo quan điểm quá trình; Hệ thống ISO9001/2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9000

 1. Chương 2 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO9000 PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 1
 2. Nội dung Phương pháp quá trình trong quản lý chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng theo quan điểm quá trình Hệ thống ISO9001/2000  Bản chất của ISO9000  Các yêu cầu của bộ ISO9000  Xây dựng và áp dụng hệ thống ISO9000 trong các doanh nghiệp PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 2
 3. Phương pháp quá trình trong QLCL Khái niệm quá trình Tập hợp các hoạt động để tiếp nhận đầu vào và chuyển đổi chúng thành đầu ra Đầu vào Đầu ra Các hoạt động + Nguồn lực Gia tăng giá trị  Toàn bộ hoạt động của tổ chức được thực hiện thông qua các quá trình  Giá trị sản phẩm được tăng thêm thông qua các quá trình PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 3
 4. Doanh nghiệp và các quá trình Yêu cầu Yêu cầu Doanh nghiệp Nhà Khách cung hàng ứng VA O/I O/I O/I O/I c S s c s c C s Phản hồi Phản hồi PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 4
 5. CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT QUÁ TRÌNH 1. Khách hàng Ê Người nhận hay tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ (bên trong hay bên ngoài) 2. Đầu ra Sản phẩm/dịch vụ thỏa mãn yêu cầu qui định 3. Nhiệm vụ ´ Nhiệm vụ: chuỗi các hoạt động có thứ tự đã được xác định để tạo ra giá trị gia tăng 4. Đầu vào Nguyên liệu, bán TP, sản phẩm, dịch vụ ... thoả mãn đòi hỏi dầu vào 5. Nhà cung cấp Người hoặc tổ chức cung cấp các yếu tố đầu vào của quá trình PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 5
 6. PHƯƠNG PHÁP QUÁ TRÌNH à Khái niệm Là phương pháp quản lý dựa trên việc xác định một cách có hệ thống các quá trình của tổ chức và quản lý các quá trình đó, đặc biệt là quản lý sự tương tác giữa chúng. x Nội dung x Xác định và Nhận diện tất cả các quá trình và áp dụng chúng trong toàn doanh nghiệp. x Xác định trình tự và mối quan hệ tác động qua lại giữa các quá trình. x Quản lý tốt các quá trình cũng như sự tương tác giữa các quá trình PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 6
 7. Các quá trình kinh doanh trong tổ chức Quá trình kinh doanh chính Các quá trình hỗ trợ PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 7
 8. CÁC QUÁ TRÌNH CHÍNH Nghiên cứu thị trường Quá trình chính gắn liền với việc tạo ra giá trị gia tăng trong tổ chức Ký hợp đồng Mỗi quá trình chính thường tương Thiết kế, phát triển ứng với từng bộ phận chức năng, phòng ban hay khu vực của doanh Mua nguyên vật liệu nghiệp. Sản xuất Kiểm tra xác nhận Số lượng các quá trình chính phụ thuộc vào qui mô và mức độ phức Xử lý SP không phù hợp tạp của doanh nghiệp. Lưu kho, bảo quản TS.N TR N SÅ Chuyển giao, hỗ trợ sau bán PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   Ch4 - ISO9000 - 8
 9. CÁC QUÁ TRÌNH HỖ TRỢ Các quá trình hỗ trợ nhằm quản lý và phục vụ cho các quá trình chính (trong một số trường hợp là để duy trì hiệu lực) Các quá trình hỗ trợ thường vận hành ngang qua nhiều bộ phận chức năng hay phòng ban trong doanh nghiệp. Một số quá trình hỗ trợ tiêu biểu: – Đào tạo. – Đo lường và Cải tiến – Thanh tra, kiểm tra – Quản lý các nguồn lực – … PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 9
 10. KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH TRƯỚC QUÁ TRÌNH TRONG QUÁ TRÌNH SAU QUÁ TRÌNH • Đánh giá các hoạt động • Xây dựng mục tiêu • Quan sát • Xác định các nguyên • Lưu đồ thực hiện • Kiểm soát tiến độ nhân gây sai lệch - SPC • Mô tả công việc • Đánh giá chỉnh lý • Áp dụng PDCA để khắc • Nguồn lực • Hệ thống thông tin về phục và cải tiến • Trách nhiệm cá nhân các dữ liệu nội bộ • Dự báo phòng ngừa • Đào tạo, bồi dưỡng • Đánh giá về đào tạo, huấn luyện • Báo cáo định kỳ PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 10
 11. TỔ CHỨC MỘT CÔNG VIỆC THEO QUÁ TRÌNH Đầu Quá trình Đầu vào Kiến thức Các Phương tiện ra Kỹ năng hoạt động thực hiện ... ... ... ... ... PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 11
 12. Hệ thống QLCL theo quá trình  HỆ THỐNG QLCL Tổng hợp tất cả các quá trình theo một trật tự nhất định để thực hiện mục tiêu chất lượng Hệ thống chất lượng được tiến hành nhờ các quá trình Hệ thống chất lượng nhằm kết nối và làm tương thích các quá trình PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 12
 13. HTCL DỰA TRÊN CÁC QUÁ TRÌNH Cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng Khách Trách nhiệm Khách của lãnh đạo hàng hàng Quản lý Đo lường, phân nguồn lực tích, cải tiến Tạo sản phẩm Yêu Thõa Sản cầ u phẩm mãn Hoạt động gia tăng giá trị Dòng thông tin PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 13
 14. Bài tập Bạn đang làm chủ một cơ sở kinh doanh có qui mô nhỏ (chủ một quán cafe, một quán net, một shop thời trang, một cửa hàng bán đồ lưu niệm, một shop hoa, một doanh nghiệp nhỏ ... tùy bạn chọn). Yêu cầu: Hãy nhận diện tất cả các quá trình chính và quá trình hỗ trợ trong cơ sở kinh doanh của bạn. Xây dựng STCL theo tiêu chuẩn ISO9000 cho HTCL của tổ chức nói trên. PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 14
 15. TỔ CHỨC ISO ?  ISO - International Organization for Standardization Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa  Chức năng Xây dựng và phổ biến các tiêu chuẩn quốc tế trên nhiều lĩnh vực: văn hóa, kinh tế, khoa học, môi trường ...  Số lượng thành viên: 170, Việt nam - 1977 Trụ sở: Geneve - Thụy Sĩ PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 15
 16. ISO9000 LÀ GÌ? HÌNH THỨC - ISO Ký hiệu chung của các bản tiêu chuẩn do ISO ban hành - 9000 Là số hiệu của bản tiêu chuẩn được công bố (theo thứ tự của thời điểm ban hành - 1987) NỘI DUNG ISO9000 là một bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức ISO xây dựng và ban hành PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 16
 17. ISO9000 KHÔNG PHẢI LÀ Tiêu chuẩn đối với sản phẩm Các qui định và yêu cầu đối với sản phẩm Mức chất lượng đối với sản phẩm PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 17
 18. ĐẶC ĐIỂM CỦA ISO9000  ISO9000 là một bộ tiêu chuẩn hướng dẫn việc quản trị chất lượng trong một tổ chức từ nghiên cứu khách hàng, hoạch định, thiết kế đến sản xuất, kiểm soát và các dịch vụ quản trị, bán hàng, sau khi bán.  Bộ ISO9000 đã tiêu chuẩn hóa các kinh nghiệm quản trị thành công của nhiều nước.  Phương hướng tổng quát của ISO9000 là nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thông qua hệ thống quản trị của tổ chức một cách ổn định.  Bộ ISO9000 chỉ đưa ra những đòi hỏi đối với hệ thống chất lượng, không phải là hệ thống chuẩn cho mọi tổ chức; Hệ thống chất lượng của một tổ chức bị chi phối bởi nhận thức, văn hóa, cách quản trị, sản phẩm, loại hình tổ chức... PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 18
 19. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA BỘ ISO9000 ÁP DỤNG TRÊN QUI CÁC TIÊU CHUẨN ĐỊA ÁP DỤNG TRÊN QUI MÔ QUỐC TẾ/ PHƯƠNG/ NGÀNH MÔ QUỐC GIA TOÀN CÂU MIL.STD 9858 Desstan 05 - 08(Bộ quốc IS09000 - Bäü i tãu  (NATO) 1955 phòng Anh) 1958 chuáøn  quäúc ãú t TC 176   ­1987  ­1994  BS 4891, BS 5719(Viện tiêu chuẩn Anh) -1972 2000   ­2005. BS 5750 - 1979 1950 1970 1990 PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 19
 20. SO SÁNH GIỮA ISO9001, ISO9002, ISO9003 ISO9001 ISO9002 ISO9003 THIẾT KẾ VÀ MUA HÀNG SẢN XUẤT LẮP ĐẶT DỊCH VỤ TRIỂN KHAI BỘ ISO9000 PG S.   G U YÃ Ù N   Æ Å Ì G   N   TS.N TR N SÅ Ch4 - ISO9000 - 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản