Chương 2. Máy nâng và vận chuyển

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
407
lượt xem
187
download

Chương 2. Máy nâng và vận chuyển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định nghĩa: Máy nâng chuyển là những thiết bị dùng để nâng chuyển các loaüi hàng kiện, hàng rời, vật liệu lỏng, . . . từ nơi này sang nơi khác theo một chu trình làm việc nhất định Máy nâng chuyển được sử dụng rộng rãi trong ngành GTVT, ngành Xây Dựng và các ngành kinh tế quốc dân khác. 2.1.2 Phân loại: dựa vaò kếp cấu và công dụng của chúng ta có các loại sau - Máy nâng chuyển đơn giản: là những máy chỉ có cơ cấu nâng hạ hàng, chúng chỉ có khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2. Máy nâng và vận chuyển

 1. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn CHÆÅNG II MAÏY NÁNG- CHUYÃØN 2.1 Âënh nghéa vaì phán loaûi 2.1.1 Âënh nghéa: Maïy náng chuyãøn laì nhæîng thiãút bë duìng âãø náng chuyãøn caïc loaüi haìng kiãûn, haìng råìi, váût liãûu loíng, . . . tæì nåi naìy sang nåi khaïc theo mäüt chu trçnh laìm viãûc nháút âënh Maïy náng chuyãøn âæåüc sæí duûng räüng raîi trong ngaình GTVT, ngaình Xáy Dæûng vaì caïc ngaình kinh tãú quäúc dán khaïc. 2.1.2 Phán loaûi: dæûa vaoì kãúp cáúu vaì cäng duûng cuía chuïng ta coï caïc loaûi sau - Maïy náng chuyãøn âån giaín: laì nhæîng maïy chè coï cå cáúu náng haû haìng, chuïng chè coï khaí nàng náng haû haìng theo phæång thàóng âæïng, phæång nghiãng hoàûc keïo haìng theo phæång ngang. Âoï laì caïc loaûi: Kêch, tåìi keïo, Pa làng. - Maïy náng chuyãøn phæïc taûp: laì nhæîng maïy coï cáúu taûo gäöm nhiãöu cå cáúu, âaím baío náng haû haìng åí mäüt chiãöu cao nháút âënh. Noï coï thãø di chuyãøn haìng theo phæång thàóng âæïng, phæång nghiãng (hoàûc cong), coï phaûm vi ráút räüng. Loaûi maïy naìy gäöm caïc loaûi cáön truûc, cáöu truûc, maïy náng tæû haình,. . . nhæîng maïy naìy âæåüc dáùn âäüng bàòng tay hoàûc bàòng maïy. 2.2 Maïy Náng Tuìy theo âàûc tênh náng maì chuïng ta seî sæí duûng thiãút bë náng phuì håüp. Kêch: • Náng váût coï khäúi læåüng låïn • Chiãöu cao náng nhoí, thæåìng tæì 0,5-0,7m Tåìi xáy dæûng • Keïo hay náng váût nàûng • Chiãöu cao náng khaï låïn Palàng • Treo vaìo mäüt âiãøm tæûa • Nàng hay keïo váût nàûng Thang náng xáy dæûng • Coï hãû thäúng dáùn hæåïng cæïng theo phæång thàóng âæïng • Náng váût coï khäúi læåüng khaï låïn Cáön truûc thaïp cäú âënh • Náng váût nàûng • Táöm våïi khaïc nhau • Quay xung quanh âæåüc 3600 , nhæng khäng di chuyãøn Cáön truûc tæû haình • Tæû di chuyãøn Cáön truûc kiãøu cáöu 10
 2. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn • Náng váût nàûng lãn cao vaì di chuyãøn trong mäüt khu væûc âënh træåïc 2.2.1 Kêch 2.2.1a Kêch thanh ràng: Duìng âãø náng váût nàûng coï taíi troüng tæì 3-6táún vaì chiãöu cao náng tæì 0.4 - 0.6m. Noï âæåüc sæí duûng vaìo viãûc làõp raïp caïc kãút cáúu theïp, náng váût nàûng trong cäng taïc thaïo làõp. a) hçnh chung; b) Phanh tæû âäüng; c) màût càõt Læûc P cáön thiãút taïc duûng lãn tay quay âãø náng váût Q.d P= 2 R.i.η P - Læûc quay âãø náng váût nàûng Q (KG) d - Âk. voìng troìn chia cuía baïnh ràng dáùn âäüng thanh ràng, m; R - chiãöu daìi laìm viãûc cuía tay quay,m; i - tyí säú truyãön âäüng baïnh ràng η - hiãûu suáút cuía cå cáúu kêch Våïi kêch khäng coï baïnh ràng truyãön âäüng trung gian η = 0.80 âãún 0.85 Våïi kêch coï baïnh ràng truyãön âäüng trung gian η = 0.67 âãún 0.85 2.2.1b Kêch thuíy læûc 11
 3. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn Læûc taïc âäüng lãn tay quay âãø náng váût d2 a 1 P t= Q 2 . . D l η Q - troüng læåüng váût náng (KG) d, D, a, l - âæåìng kênh caïc xi lanh vaì caïnh tay âoìn cuía tay quay (m) η : Hiãûu suáút chung cuía truyãön âäüng 0.75 âãún 0.80 Khi náng caïc kãút cáúu cäng trçnh låïn nhæ nhëp cáöu, táöng làõp gheïp sàón cuía nhaì, . . . tåïi haìng nghçn táún, ngæåìi ta duìng mäüt säú kêch näúi laûi thaình mäüt bäü coï cháút loíng naûp tæìì mäüt traûm båm. Caïc van phán phäúi vaì caïc khoaï cho pheïp caïc kêch coï thãø laìm viãûc âäüc láûp. 2.2.1c Kêch vêch Så âäö cáúu taûo kêch vêch Læûc náng cáön thiãút âãø náng váût nàûng Q âæåüc xaïc âënh Q Pmax= tg(α ± ρ) KG r.l Trong âoï: Q- taíi troüng haìng náng ( KG) r- baïn khênh trung bçnh cuaí truûc vêt (m) l- chiãöu daìi tay quay (m) α - goïc náng ren vêch (âäü) 12
 4. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn ρ- goïc ma saït, (+)khi náng váût vaì (-) khi haû váût Âãø haìng coï thãø giæî åí mäüt vë trê naìo âoï khi náng, tæïc laì truûc vêch khäng quay ngæåüc laûi phaíi âaím baío âiãöu kiãûn tæû haím tæïc α < ρ , ngæåìi ta thæåìng láúy α = 4 âãún 6 âäü Kêch vêch thæåìng chãú taûo ra våïi taíi troüng náng tæì 2 âãún 50 táún, khi taíi troüng låïn hån 20 táún thæåìng âàût thãm bäü truyãön truûc vêch- baïnh vêch âãø giaím nheû læûc taïc âäüng lãn tay quay. Ngæåìi ta thæåìng sæí duûng kêch vêch trong làõp raïp vaì sæía chæía hoàûc âãø cå giåïi hoaï caïc cäng viãûc náng cäúp pha, giaìn giaïo,kãút cáúu dåí, . . . 2.2.2 Tåìi keïo 2.2.2a Tåìi quay tay Tåìi quay tay cåí låïn coï sæïc náng 0.5 âãún 10 táún, læåüng caïp cuäün trãn tang laì 100 âãún 300m; tåìi cåí nhoí sæïc náng tæì 0.25 âãún 0.5 táún læåüng caïp cuäün trãn tang laì 50 âãún 100m Taíi troüng náng cho pheïp âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc R Q= .P.η.i ( táún) r Trong âoï: Q - taíi troüng náng ( táún) R,r - Baïn kênh tay quay vaì baïn kênh tang träúng (m) i- Tyí säú truyãön η- Hiãûu suáút truyãön âäüng ( 0.65 âãún 0.85 ) Moment trãn tang cuäún caïp M = Md .i. η ( N) Md= P.l.a.k , laì moment dáùn âäüng tay quay 13
 5. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn a: säú ngæåìi phuûc vuû k: hãû säú laìm viãûc khäng âãöu( k = 0,8 khi hai ngæåìi taïc duûng læûc vaìo tay quay, k=0,7 khi 4 ngæåìi laìm viãûc) 2.2.2b Tåìi âiãûn âaío chiãöu Caïc loaûi tåìi âiãûn cåí nhoí coï sæïc náng tæì 0.5 âãún 7.5 táún, våïi täúc âäü náng tæì 0.4 âãún 0.6m/s thç læåüng caïp cuäün trãn tang tæì 15 âãún 450m. caïc tåìi loaûi låïn coï sæïc náng âãún 75 táún, täúc âäü náng 0.07m/s thç læåüng caïp trãn tang laì 1600m Taíi troüng náng cho pheïp cuía tåìi âiãûn âæåüc xaïc âënh M .i.η Q = dc (táún) RT Trong âoï : Mâc - Mä men quay cuía âäüng cå i- tyí säú truyãön RT- Baïn kênh tang träúng η- Hiãûu suáút bäü tåìi Tåìi âiãûn âaío chiãöu 14
 6. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn Så âäö dáùn âäüng: a) tåìi quay tay; b) tåìi âiãûn 2.2.3 Palàng Palàng âiãûn Palàng xêch Læûc taïc duûng vaìo tay xêch âãø náng váût R Q = 2.i.p.η. r Trong âoï: i, η- tè säú truyãön vaì hiãûu suáút cuía bäü truyãön truûc vêt, baïnh vêt R, r- baïn kênh voìng troìn chia cuía âéa xêch 6 vaì 3 15
 7. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn 2.2.4 Cáön Truûc: Laì loaûi maïy náng haìng hoaût âäüng coï chu kyì, duìng âãø náng haû haìng theo phæång thàóng âæïng vaì di chuyãøn haìng theo phæång ngang trong khu væûc xáy dæûng, bäúc dåí. Thaïo làõp maïy trong caïc nhaì maïy hoàûc phán xæåíng sæîa chæîa. 2.2.4a Cáön truûc nhoí: Thæåìng âæåüc sæí duûng trong cäng taïc náng haû váût liãûu xáy dæûng, cäng taïc thaïo làõp maïy khi sæía chæía. Æu âiãøm cuía loaûi cáön truûc naìy laì troüng læåüng baín thán vaì kêch thæåïc nhoí, âån giaín vãö kãút cáúu thaïo làõp dãø daìng vaì an toaìn trong quaï trçnh laìm viãûc. * Loaûi cáön truûc cäú âënh * Loaûi cáön truûc di âäüng: loaûi naìy duìng âãø náng caïc loaûi haìng hoaï, váût liãûu xáy dæûng hoàûc caïc loaûi bãtäng âuïc sàón( táúm panen), coï thãø duìng trong cäng taïc thaïo làõp maïy. Cáön truûc naìy coï goïc quay 3600 våïi taíi troüng náng Q = 0.5 âãún 0.8T Chiãöu cao nángH= 3 âãún 6m Táöm våïi R= 3 âãún 3.65m 16
 8. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn 2.2.4b Cáön truûc thaïp: laì thiãút bë náng chuí yãúu duìng trong caïc cäng trçnh xáy dæûng dán duûng, xáy dæûng cäng nghiãûp, caïc cäng trçnh thuyí âiãûn, thuyí låüi,. . Cáön truûc thaïp coï nhiãöu æu âiãøm so våïi caïc cáön truûc khaïc åí chiãöu cao náng, táöm våïi vaì taíi troüng náng låïn, ngoaìi ra cáön truûc thaïp coï kãút cáúu håüp lê, dãø thaïo làõp vaì váûn chuyãøn. Trong xáy dæûng nhaì dán duûng thæåìng sæí duûng caïc cáön truûc thaïp coï taíi troüng náng 3 - 10 táún, táöm våïi âãún 25m vaì chiãöu cao náng âãún 50m. Âàûc âiãøm cuía caïc loaûi cáön truûc naìy laì coï tênh cå âäüng cao, khi laìm viãûc coï thãø di chuyãøn trãn âæåìng ray, thaïo làõp vaì váûn chuyãøn dãø daìng. Âãø xáy dæûng nhaì cao táöng vaì caïc thaïp coï âäü cao låïn ngæåìi ta duìng caïc loaûi cáön truûc thaïp cäú âënh neo vaìo cäng trçnh, cáön truûc thaïp tæû náng, coï chiãöu cao náng âãún 150m vaì táöm våïi âãún 50m. Mäüt säú cáön truûc coï táöm våïi âãún 70m do âoï coï thãø bao quaït âæåüc toaìn bäü cäng trçnh âang thi cäng màûc duì thaïp âàût cäú âënh mäüt chäø. Trong xáy dæûng cäng nghiãûp ngæåìi ta coï cáön truûc thaïp chuyãn duìng coï taíi troüng náng âãún 80 táún, táöm våïi 25 âãún 45m vaì chiãöu cao náng 50 âãún 80m. 17
 9. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn * Cáön truûc thaïp våïi thaïp quay Cáön truûc thaïp KB-504 a) cáön nàòm ngang; b) cáön nghiãng 30o I- táöm våïi L= 35m; II- Táöm våïi L= 40m; III- táöm våïi L= 45m 18
 10. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn * Cáön truûc thaïp coï âáöu quay( thaïp khäng quay) Cáön truûc thaïp KB-674A a) så âäö cáúu taûo; caïc så âäö màõc caïp; b) di chuyãøn âäúi troüng; c) di chuyãøn xe con; d) náng váût våïi a= 4; e) náng váût våïi a= 2 f) âàûc tênh taíi troüng cuía KB-674A 19
 11. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn * Cáön truûc thaïp cäú âënh neo vaìo cäng trçnh, duìng trong xáy dæûng nhaì cao táöng a) så âäö cáúu taûo; b) så âäö màõc caïp náng váût våïi hai cå cáúu dáùn âäüng; thanh giàòng; d) så âäö caïp làõp dæûng 20
 12. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn Cáön truûc thaïp cäú âënh potain, så âäö näúi thaïp tæì phêa trãn Så âäö näúi thaïp tæì phiaï trãn, âoaûn thaïp trãn läöng vaìo thaïp cäú âënh 21
 13. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn * Cáön truûc thaïp chuyãn duìng trong xd dán duûng vaì cäng nghiãûp I- quan hãû giæîa chiãöu cao náng cuía moïc treo phuû vaì táöm våïi II- quan hãû giæîa chiãöu cao náng cuía moïc treo chênh vaì táöm våïi III vaì IV- quan hãû giæîa taíi troüng náng cuía moïc treo chênh vaì táöm våïi tæång æïng våïi bäüi suáút palàng náng váût a= 4 vaì a=2 V- Taíi troüng náng cuía moïc treo phuû 22
 14. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn 2.2.4c Cáön truûc tæû haình: laì loaûi cáön truûc khäng cáön cung cáúp náng læåüng tæì bãn ngoaìi trong quaï trçnh laìm viãûc. Cáön truûc tæû haình sæí duûng räüng raíi trãn caïc kho, baîi hoàûc làõp raïp trong xáy dæûng dán duûng vaì cäng nghiãûp. Æu âiãøm chênh cuía cáön truûc tæû haình laì laìm viãûc âäüc láûp, coï tênh cå âäüng cao. Vç váûy noï coìn âæåüc goüi laì cáön truûc kiãøu cáön quay, di âäüng vaûn nàng. Theo kãút cáúu pháön di chuyãøn ta coï caïc loaûi cáön truûc ätä, cáön truûc baïnh läúp, cáön truûc xêch, cáön truûc âæåìng sàõt vaì cáön truûc maïy keïo 23
 15. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn Cáön truûc ätä dáùn âäüng chung 24
 16. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn Cáön truûc ä tä dáùn âäüng thuíy læûc 25
 17. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn Cáön truûc baïnh läúp 26
 18. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn Cáön truûc xêch 27
 19. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn 2.2.4d Cáön truûc kiãøu cäøng truûc 2.2.4e Cáön truûc caïp 28
 20. Chæång 2. Maïy náng vaì váûn chuyãøn 2.2.5 Khai thaïc cáön truûc 2.2.5a Nàng suáút cáön truûc Nàng suáút sæí duûng trung bçnh cuía cáön truûc duìng trong xáy dæûng âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc Nsd = Q. kq . ktg. n (t/h) Trong âoï: Q- taíi troüng náng cuía cáön truûc ( táún) Kq vaì ktg- hãû säú sæí duûng taíi troüng náng vaì hãû säú sæí duûng thåìi gian, láúy theo thiãút bë mang váût: våïi våïi moïc treo Kq=0.8 âãún 0.9, Ktg= 0.8 âãún 0.88; våïi gáöu ngoaûm kq= 0.8 âãún 0.9, Ktg= 0.85 âãún 0.95 3600 n= - säú chu kyì laìm viãûc cuía cáön truûc trong moüt giåì våïi tck tck laì thåìi gian trung bçnh cuía mäüt chu kyì laìm viãûc (s) 29

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản