Chương 2: PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
174
lượt xem
55
download

Chương 2: PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trạm dẫn động cơ khí gồm hai bộ truyền. - Bộ truyền ngoài hộp: Bộ truyền đai - Bộ truyền trong: Hộp 2 cấp bánh răng trụ Ta có tỷ số truyền của động cơ: Tỷ số truyền của các bộ truyền trong hộp + inh: Tỷ số truyền của các bộ truyền ngoài hộp (bộ truyền đai) Ta có:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2: PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN

  1. Chương 2: PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN - Trạm dẫn động cơ khí gồm hai bộ truyền. - Bộ truyền ngoài hộp: Bộ truyền đai - Bộ truyền trong: Hộp 2 cấp bánh răng trụ Ta có tỷ số truyền của động cơ: ndc ndc: Số vòng quay của động cơ i trong đó: n xt nxt: Số vòng quay của xích tải 60  1000 60  1000  1,2 n xt    72,72 (vòng/phút) Zp 9  110 n dc 2900 vậy: i   39,9  40 n xt 72,72 + ih: Tỷ số truyền của các bộ truyền trong hộp + inh: Tỷ số truyền của các bộ truyền ngoài hộp (bộ truyền đai) Ta có: i i h  i n  ic  i nh Ta có inh = id Vậy tỷ số truyền chung của động cơ là: ich  inh  ih  in  ic  id Theo tiêu chuẩn ta chọn id  (3  5)  id  4 ich 40 Vậy tỷ số truyền của hộp sẽ là: ih    10 i nh 4 Ta lại có: ih  in  ic  10
  2. ih 10 10 in  (1,2  1,3)ic  ic    2,88  in   3,47 1,2 1,2 2,88 Kiểm tra lại: Ta có ich  i n  ic  i d  3,47  2,88  4  39,9744 Sai số:   i  ich  100%  40  39,9744  100%  2,56%  3%  5% Như vậy sai số nằm trong khoảng cho phép. Vậy ta có tỷ số truyền của hệ chuyển động như sau: in  3,47 ic  2,88 id  4 Tính toán công suất trên các trục: N td 4,52 N3    4,543 ( KW) nol  nkn 0,995 x1 N3 4,543 N2    4,659( KW) nol  nbr 0,995  0,98 N2 4,659 N1    4,778( KW) nol  nbr 0,995  0,98 N1 4,778 N dc    5,03( KW) nol  nd 0,995  0,96 Số vòng quay trên các trục: ndc 2900 n1    725 id 4 n1 725 n2    208,9 in 3,47 n2 208.9 n3    72,55 ic 2,88 Mômem xoắn trên các trục:
  3. Pdc 4,52 Tdc  9,55  10 6  9,55  10 6   14884,8( Nmm) ndc 2900 P1 4,778 T1  9,55  10 6  9,55  10 6   62937,8( Nmm) n1 725 P2 4,659 T2  9,55  10 6  9,55  10 6   212989 ,2( Nmm ) n2 208,9 P3 4,543 T3  9,55  10 6  9,55  10 6   598010,3( Nmm ) n3 72,55 Thông Trục I II III số động cơ i id =4 in = 3,47 ic = 2,88 n 2900 725 208,9 72,55 N 5,03 4,778 4,659 4,543 Mx 14884,83 62937, 212989, 598010 8 2 ,3 III.THIEÁT KEÁ BOÄ TRUYEÀN XÍCH 1.Thieát keá boä truyeàn xích - Vaän toác quay truïc ñoäng cô n1 = 2900( v/p ) -Tæ soá truyeàn cuûa xích ix = 3 (choïn theo baûng tieâu chuaån ix = 3 – 5) 2. Choïn loaïi xích Choïn xích ống- con laên vì giaù thaønh reû hôn vaø thoâng duïng hôn, vaø boä truyeàn khoâng yeâu caàu laøm vieäc eâm, khoâng oàn. * Ta coù tæ soá truyeàn xích ix = 3
  4. Theo baûng soá lieäu yeâu caàu thieát keá ta coù soá raêng ñóa daãn z1= 9(raêng) -Soá raêng ñóa daãn z2 ñöôïc tính theo coâng thöùc (6-5) trang 105 z2= i.z1 =3 x 9=27 (raêng) theo baûng soá lieäu thieát keá ta coù böôùc xích p =110mm 3. Ñònh khoaûng caùch truïc A vaø soá maéc xích x Soá maéc xích ñöôïc tính theo coâng thöùc: Choïn sô boä A = (30÷50)p A = (30÷50)110 = 3300 ÷5500 mm Choïn A = 4500(mm) Tính soá maéc xích theo coâng thöùc (6-4) trang 102 X = Z1  Z 2  2 A  . Z 2  Z1 2 x p 2 p 2 A 2 9  27 2 x 4500  29  9  110 =    x  100 2 110  2  4500 Choïn soá maéc xích laø: X = 100 * Tính chính xaùc khoaûng caùch truïc A theo soá maéc xích theo coâng thöùc (6-3) p  2 2 Z  Z2  Z  Z2   Z  Z1  A= X  1  X  1   8 2   4  2  2   2     2 2  110  27  9  27  9   27  9   = 100    100    8   4499 (mm) 4  2  2   2     * Ñeå ñaûm baûo ñoä voõng bình thöôøng tăng một khoaûng caùch truïc moät khoaûng: A = 0,003A =0,003×4499  13,5 mm vaäy choïn A=4513( mm) 4. Tính ñöôøng kính voøng chia treân ñóa xích ñóa daãn: dc1 = p / sin( / z1 )  110 / sin( / 9)  321,6 (mm) ñóa bò daãn: dc2= p / sin( / z 2 )  110 / sin( / 27)  947,5 ( mm) 5. Ñöôøng kính voøng ñænh:
  5. dd1= dc1 + 0,7p = 321,6 + 0,7x110=398,6 (mm) dd2= dc2 + 0,7p = 947,5+ 0,7x110=1024,5 (mm) 6. Goïi A laø dieän tích cuûa baûn leà xích: A  d 0b0 Trong ñoù: ª d0 : Ñöơøng kính choát ª b0 : Chieàu roäng oáng Tính A gaàn ñuùng theo coâng thöùc: 3388 A  0, 28 p 2  0, 28 1102  3388mm2 vaäy d 0b0  3388  b0  d0 Choïn d 0  30mm 3388 b0   113mm 30 6. Tính löïc taùc duïng leân truïc laép ñóa xích theo coâng thöùc (6- 17) 6  10 7  K t  N R  Kt x P = Z 1  p  n3 Trong ñoù: Kt: heä soá xeùt ñeán taùc duïng cuûa troïng löôïng xích leân truïc choïn Kt = 1,15 6  10 7  1,15  4,8 R=  4611,2 N 9  110  72,55 Theo điều kiện làm việc không va đập mạnh và số răng đĩa dẫn và bị động

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản